I Timóteo

I Timóteo 1

1 PAULO, apóstolo de Jesus Cristo segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa,

1 פולוס שליח ישוע המשיח כמצות האלהים מושיענו והאדון ישוע המשיח תקותנו׃

2 A Timóteo meu verdadeiro filho na fé: graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor.

2 אל טימותיוס בנו האמתי באמונה חסד ורחמים ושלום מאת אלהים אבינו והמשיח ישוע אדנינו׃

3 Como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns, que não ensinem outra doutrina,

3 הנה בלכתי למקדוניא בקשתי ממך לשבת באפסוס למען תזהיר מקצת אנשים שלא יורו תורה זרה׃

4 Nem se dêem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé; assim, o faço agora.

4 ולא ישימו לבם להגדות וללמודי תולדות אין קץ המביאים יותר לשאלות מלבנות בית אלהים באמונה׃

5 Ora o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida:

5 כי תכלית המצוה היא האהבה בלב טהור וברוח טובה ובאמונה לא צבועה׃

6 Do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas;

6 יש אשר תעו ממנה ויפנו אחרי למודי תהו׃

7 Querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam.

7 בחשבם להיות מורי תורה ואינם מבינים מה הם אמרים ומה הם מחליטים׃

8 Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente;

8 אבל ידענו כי התורה טובה היא אם יתנהג בה האדם כתורה׃

9 Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas,

9 בדעתו זאת כי חק לא הושם בעבור הצדיק אלא בעבור הסוררים והמרדים הרשעים והחטאים עשי זמה ונבלה מכי אב ומכי אם ומרצחים׃

10 Para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para as perjuros, e para o que for contrário à sã doutrina,

10 וזנים ושכבים את זכר וגנבי נפש וכזבים ונשבעים לשקר וכל מעשה הפך מן הלקח הבריא׃

11 Conforme o evangelho da glória de Deus bem-aventurado, que me foi confiado.

11 כפי בשורת כבוד האל המברך אשר פקדה עלי׃

12 E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério;

12 והנני מודה לישוע המשיח אדנינו המאזרני חיל כי חשבני נאמן וישימני למשרת לו׃

13 A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e opressor; mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade.

13 אתי אשר מלפנים הייתי מגדף ומרדף ומחרף אבל רחמתי כי עשיתי מבלי דעת באין אמונה׃

14 E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo.

14 ויגדל עלי במאד מאד חסד אדנינו עם האמונה והאהבה במשיח ישוע׃

15 Esta é uma palavra fiel, e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.

15 נאמן הדבר וראוי להתקבל על כל כי המשיח ישוע בא לעולם להושיע את החטאים אשר אנכי הגדול בהם׃

16 Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna.

16 ובעבור זאת רחמתי למען אשר יראה ישוע המשיח בי בראשונה את כל ארך רוחו להיותי למופת לכל אשר יבאו להאמין בו לחיי עולם׃

17 Ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todo o sempre. Amen.

17 ולמלך עולמים לאלהים הקים לעד והנעלם מעין והחכם לבדו לו הכבוד וההדר לעולמי עולמים אמן׃

18 Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia;

18 את המצוה הזאת אני מצוך בני טימותיוס כפי הנבואות הקדמות עליך שתלחם לפיהן המלחמה הטובה׃

19 Conservando a fé, e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé.

19 לאחז באמונה וברוח הטובה אשר יש מאסים בה ותשבר אנית אמונתם׃

20 E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar.

20 ומהם הומניוס ואלכסנדר אשר מסרתים לשטן למען יוסרו לבלתי גדף עוד׃

I Timóteo 2

1 ADMOESTO-TE pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, e acções de graças por todos os homens;

1 ועתה קדם כל דבר אבקשה מכם לשאת תפלות ותחנונים ובקשות ותודות בעד כל בני אדם׃

2 Pelos reis, e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade.

2 בעד המלכים וכל השליטים למען נחיה חיי השקט ובטח בכל חסידות וישר׃

3 Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador,

3 כי כן טוב ורצוי בעיני אלהים מושיענו׃

4 Que quer que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da verdade.

4 אשר חפצו שיושעו כל בני האדם ויגיעו להכרת האמת׃

5 Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem,

5 כי אחד הוא האלהים ואחד הוא העמד בין אלהים ובין בני אדם הוא בן אדם המשיח ישוע׃

6 O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo.

6 אשר נתן את נפשו כפר בעד כל וזאת העדות הבאה בעתה׃

7 Para o que (digo a verdade em Cristo, não minto) fui constituído pregador, e apóstolo, e doutor dos gentios na fé e na verdade.

7 אשר אני הפקדתי לה לכרוז ולשליח אמת אני אמר במשיח ולא אשקר מורה הגוים באמונה ובאמת׃

8 Quero pois que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda.

8 לכן רצוני שיתפללו האנשים בכל מקום וישאו ידיהם קדש בלי כעס ומדון׃

9 Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos,

9 וכן גם הנשים תתיפינה בתלבשת נאה עם בשת פנים וצניעות לא במחלפות הראש לא בזהב לא בפנינים ולא במלבושים יקרים׃

10 Mas (como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus) com boas obras.

10 אלא כמו שהוא הגון לנשים אשר בחרו להן יראת אלהים במעשים טובים׃

11 A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição;

11 האשה תלמד דומם בכל הכנעה׃

12 Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio.

12 ואינני נתן רשות לאשה ללמד אף לא להתנשא על האיש אלא תדום׃

13 Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva.

13 כי אדם נוצר בראשונה ואחריו חוה׃

14 E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão.

14 ואדם לא נפתה כי האשה שמעה לקול המשיא ותבא לידי עברה׃

15 Salvar-se-á, porém, dando à luz na fé, na caridade e na santificação.

15 אבל תושע בלדתה בנים אם תעמדנה באמונה ובאהבה ובקדשה עם הצניעות׃

I Timóteo 3

1 ESTA é uma palavra fiel: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja.

1 אמת הדבר איש כי יבקש לו פקידות הוא מתאוה מעשה טוב׃

2 Convém pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sério, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar;

2 ופקיד העדה צריך להיות איש אשר אין בו דפי בעל אשה אחת משל ברוחו צנוע ונחמד לבריות מכניס ארחים ומבין ללמד ולא אהב יין ולא נוח להכות ולא בצע בצע רע׃

3 Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento;

3 כי אם דן לכף זכות ולא בעל קטטה ולא אהב כסף׃

4 Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia;

4 ויהי מנהיג את ביתו בטוב ומדריך את בניו למשמעתו בכל הישר׃

5 (Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus?)

5 כי אם לא ידע איש להנהיג את ביתו איככה יוכל לדאג לעדת אלהים׃

6 Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo.

6 ואל יהי תלמיד הדש למען לא ירהב לבו ויפל בדין המשטין׃

7 Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta, e no laço do diabo.

7 והוא גם צריך לשם טוב בפי אלה אשר בחוץ פן יפל בחרפה ובמוקש המשטין׃

8 Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância;

8 וכן גם השמשים יהיו ישרים ולא מחליקי לשון ולא אהבים סבא יין ולא נטים אחרי בצע רע׃

9 Guardando o mistério da fé em uma pura consciência.

9 כי אם ישמרו את סוד האמונה ברוח טהורה׃

10 E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis.

10 וגם אלה יבחנו בראשונה ואחר כן ישמשו אם אין בהם דפי׃

11 Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fieis em tudo.

11 וככה הנשים תהיינה ישרות ולא מלשינות משלות ברוחן ונאמנות בכל׃

12 Os diáconos sejam maridos de uma mulher, e governem bem a seus filhos e suas próprias casas.

12 השמשים יהיו כל אחד בעל אשה אחת ומנהלים בטוב את בניהם ואת בתיהם׃

13 Porque os que servirem bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição, e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus.

13 כי המשמשים היטב יקנו לעצמם מעלה טובה ובטחון רב באמונת המשיח ישוע׃

14 Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa;

14 זאת אני כתב אליך ואקוה לבא אליך במהרה׃

15 Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade.

15 ואם אחר הנה תדע איך להתנהג בבית האלהים שהיא עדת אלהים חיים עמוד האמת ומכונה׃

16 E sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade: Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, e recebido acima na glória.

16 ובודי גדול סוד החסידות אלהים נגלה בבשר נצדק ברוח נראה למלאכים הגד בגוים נתקבל באמונה בעולם נעלה בכבוד׃

I Timóteo 4

1 MAS o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demónios;

1 אבל הרוח אמר בפרוש כי באחרית הימים יהיו אנשים אשר יסורו מן האמונה בפנותם אל הרוחות המטעות ואל תורת השדים׃

2 Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência;

2 דברי שקרים בחנפה ונכוים הם במדעת׃

3 Proibindo o casamento, e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com acções de graças;

3 אסרים לקחת אשה ומנעים ממיני מאכל אשר בראם האלהים שיאכלות בתודה המאמינים וידעי האמת׃

4 Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com acções de graças.

4 כי כל בריאת אלהים טובה היא ואין דבר משקץ אם יאכל בתודה׃

5 Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada.

5 כי יקדש בדבר אלהים ובתפלה׃

6 Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido.

6 אם תשים כזאת לפני אחיך משרת טוב תהיה לישוע המשיח מגדל בדברי האמונה ובלקח הטוב אשר דבקת אחריו׃

7 Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade.

7 אך התרחק מהגדות פסולות ובלות והרגל עצמך בחסידות׃

8 Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir.

8 כי הרגל הגוף יועיל מעט אבל החסידות תועיל לכל דבר ויש לה הבטחת חיי העולם הזה והעולם הבא׃

9 Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação.

9 נאמן הדבר הזה וראוי על כל להתקבל׃

10 Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis.

10 כי לזאת אנחנו גם יגעים גם נעלבים על אשר הוחלנו לאלהים חיים שהוא המושיע לכל האדם וביותר למאמינים׃

11 Manda estas coisas e ensina-as.

11 את זאת תצוה ותלמד׃

12 Ninguém despreze a tua mocidade: mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza.

12 אל יבוז איש את בחורותיך אך היה מופת למאמינים בדבור במעשה באהבה ברוח באמונה ובטהרה׃

13 Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá.

13 והיה שקוד לקרות ולהוכיח ולהורת עד כי אבוא׃

14 Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério.

14 ואל תקל בעיניך מתנת החסד אשר בך הנתונה לך בנבואה עם סמיכת ידי הזקנים׃

15 Medita estas coisas; ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos.

15 לאלה תשית לבך ובהם היה למען תראה הצלחתך לכל׃

16 Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina: persevera nestas coisas; porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.

16 שית לבך לנפשך ולהוראה והחזק בזה כי בעשותך כן תושיע את נפשך ואת נפש השמעים אליך׃

I Timóteo 5

1 NÃO repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos mancebos como a irmãos.

1 אל תגער בזקן כי אם תזהירנו כאב לך ואת הצעירים כאחים׃

2 Às mulheres idosas, como a mães, às moças, como a irmãs, em toda a pureza.

2 את הזקנות כאמות ואת הצעירות כאחיות ובכל טהרה׃

3 Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas.

3 כבד את האלמנות אשר באמת אלמנות הנה׃

4 Mas, se alguma viúva tiver filhos, ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família, e a recompensar seus pais; porque isto é bom e agradável diante de Deus.

4 וכי יהיו לאלמנה בנים או בני בנים הם ילמדו לראשונה לעשות חסד עם ביתם ולשלם גמול לאבותם כי זה הוא טוב ורצוי לפני האלהים׃

5 Ora a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus, e persevera de noite e de dia em rogos e orações;

5 אבל האלמנה באמת אשר נשארה יחידה שמה אלהים מבטחה ומתמדת בתפלות ובתחנות לילה ויומם׃

6 Mas a que vive em deleites, vivendo está morta.

6 אך המענגה מתה היא בחייה׃

7 Manda, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis.

7 וזאת תצוה למען תהיינה בלא דפי׃

8 Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel.

8 אבל מי שלא יפרנס את קרוביו וביותר את בני ביתו כפר באמונה והוא גרוע מאשר איננו מאמין׃

9 Nunca seja inscrita viúva com menos de sessenta anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido;

9 אלמנה אל תבחר זולתי בת ששים שנה ואשר היתה אשת איש אחד׃

10 Tendo testemunho de boas obras se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra.

10 ויש לה עדות על מעשיה הטובים שגדלה בנים והכניסה ארחים ירחצה את רגלי הקדשים ותמכה את העשוקים ורדפה כל מעשה טוב׃

11 Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se;

11 אבל האלמנות הצעירות אל תקבל כי בהטות יצרן את לבן מן המשיח חשקות הן להיות לאיש׃

12 Tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé.

12 ודינן עליהן כי בגדו באמונתן הראשונה׃

13 E, além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa; e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém.

13 ועוד בהיותן עצלות למדו לשוטט מבית לבית ולא לבד עצלות כי אף מפטפטות ורדפות אחר חדשות ומדברות את אשר לא יתכן׃

14 Quero pois que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, e não dêem ocasião ao adversário de maldizer.

14 על כן רצוני כי הצעירות תהיינה לאיש ללדת בנים ולהנהיג את בתיהן ולא לתת לאיב תאנה לחרף׃

15 Porque já algumas se desviaram, indo após Satanás.

15 כי יש מהן אשר כבר סרו אחרי השטן׃

16 Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas.

16 בן אמונה או בת אמונה שיש להם אלמנות יעזרו אתן ולא תהיינה למשא על הקהל כדי שיוכל להספיק לאלה אשר הנה אלמנות באמת׃

17 Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina.

17 הזקנים המיטיבים לנהל ראוים הם למשנה כבוד וביותר העמלים בדבר ובהוראה׃

18 Porque diz a Escritura: Não ligarás a boca ao boi que debulha. E: Digno é o obreiro do seu salário.

18 כי הכתוב אמר לא תחסם שור בדישו ועוד נאמר הפעל שוה בשכרו׃

19 Não aceites acusação contra o presbítero senão com duas ou três testemunhas.

19 אל תקבל שטנה על הזקן בלתי אם על פי שנים או שלשה עדים׃

20 Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor.

20 את החטאים תוכיח בפני כל למען ייראו גם האחרים׃

21 Conjuro-te diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade.

21 הנני מעיד בך נגד האלהים ואדנינו ישוע המשיח ונגד בחירי המלאכים אשר שמור תשמר את זאת בלי משפט נמהר ולא תעשה דבר במשא פנים׃

22 A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios: conserva-te a ti mesmo puro.

22 אל תהי נמהר בסמיכת ידיך על אדם ולא תשתתף לחטאת אחרים שמר את נפשך בטהרה׃

23 Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades.

23 אל תרבה לשתות עוד מים כי אם קח מעט יין בעבור בטנך ואשר פעמים רבות חלה אתה׃

24 Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo; e em alguns manifestam-se depois.

24 יש בני אדם אשר חטאתיהם גלויות ומקדימות לדין ויש מהם אשר הנה הלכות אחריהם׃

25 Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são doutra maneira não podem ocultar-se.

25 וככה גם המעשים הטובים גלוים המה ואשר אינם כן לא יוכלו להסתר׃

I Timóteo 6

1 TODOS os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados.

1 כל אשר הם תחת על העבדות יחשבו את אדניהם ראוים לכל כבוד למען לא יחלל שם האלהים והלקח׃

2 E os que têm senhores crentes não os desprezem, por serem irmãos; antes os sirvam melhor, porque eles, que participam do benefício, são crentes e amados. Isto ensina e exorta.

2 ואלה אשר אדניהם בני אמונה אל יקלו אתם על היותם אחים כי אם יעבדום ביותר בעבור כי מאמינים ואהובים הם המשתדלים לגמל חסד את זאת תלמד ותצוה׃

3 Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade,

3 האיש אשר יורה תורה אחרת ולא יעמד בדברים הבריאים של אדנינו ישוע המשיח ובלקח החסידות׃

4 É soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas,

4 נפשו עפלה ולא ידע מאומה כי אם חלה הוא בשאלות ומחלקות מלים המביאים לידי קנאה ומריבה וגדופים וחשד רע׃

5 Contendas de homens corruptos de entendimento, e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho: aparta-te dos tais.

5 וכוחי הבל של אנשים נשחתי דעת ומחסרי אמת השמים את החסידות לדבר בצע סור מאנשים כאלה׃

6 Mas é grande ganho a piedade com contentamento.

6 ואף אמנם יתרון גדול היא החסידות עם לב שמח בגורלו׃

7 Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele.

7 כי לא הבאנו מאומה לעולם בידוע שגם לא נוכל להוציא ממנו מאומה׃

8 Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes.

8 ועל כן אם יש לנו מזון וכסות נסתפקה בהם׃

9 Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína.

9 אבל המבקשים להעשיר יפלו בנסיון ובמוקשים וברב תאות סבלות ומשחיתות המשקיעות את האדם בשחת ובאבדון׃

10 Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males; e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmo com muitas dores.

10 כי שרש כל הרעות אהבת הכסף ויש אשר ערגו לו ויסורו מן האמונה ויעציבו את נפשם במכאבים רבים׃

11 Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão.

11 ואתה איש האלהים ברח לך מאלה ורדף צדקה וחסידות ואמונה ואהבה וסבלנות וענוה׃

12 Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas.

12 הלחם המלחמה הטובה של האמונה ואחז חיי עולמים אשר נקראת להם והודית הודאה יפה בפני עדים רבים׃

13 Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica; e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão,

13 הנני מצוך נגד האלהים המחיה את כל ונגד המשיח ישוע אשר העיד ההודאה היפה לפני פנטיוס פילטוס׃

14 Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até à aparição de nosso Senhor Jesus Cristo;

14 כי שמור תשמר את המצוה באין שמץ ודפי עד הופעת המשיח ישוע אדנינו׃

15 A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores;

15 אשר יראנה בעתה המברך והשליט לבדו מלך המלכים ואדני האדנים׃

16 Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível; a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amen.

16 אשר הוא לבדו חי וקים והוא הדר באור נשגב ואיש לא ראהו ולא יוכל לראונו ולו הכבוד וגבורת עולמים אמן׃

17 Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos;

17 את עשירי העולם הזה תצוה שלא ירום לבבם גם לא יבטחו בעשר הבוגד כי אם באלהים חיים המספיק לנו די והותר לשבע׃

18 Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boamente, e sejam comunicáveis;

18 ויגמלו טוב ויעשירו במעשים טובים לתת מהונם ולעזר לזולתם׃

19 Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna.

19 ויאצרו להם אוצר ליסוד טוב לעתיד שישיגו את חיי העולם׃

20 Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência,

20 אתה טימותיוס שמר את הפקדון והתרחק מדברי הבל הפסולים ומן וכוחי המדע הנקרא כן בשקר׃

21 A qual professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amen.

21 אשר יש מתפארים בו ויתעו מן האמונ. ההחסד עמך אמן

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these

X