Carta de I Tessalonicenses

I Tessalonicenses 1

1 PAULO, e Silvano, e Timóteo, à igreja dos tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo: Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.

1 פולוס וסלונוס וטימותיוס אל קהלת התסלוניקים באלהים האב ובאדון ישוע המשיח חסד לכם ושלום מאת אלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃

2 Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações;

2 נודה לאלהים על כלכם בכל עת בהזכיר אתכם בתפלותינו׃

3 Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade, e da paciência da esperança em Nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai;

3 בזכרנו תמיד לפני האלהים אבינו את פעל אמונתכם ויגיעת אהבתכם וסבלנות תקותכם לאדנינו ישוע המשיח׃

4 Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus;

4 כי ידענו אחי חביבי האלהים את אשר נבחרתם׃

5 Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espirito Santo, e em muita certeza; como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós.

5 באשר בשורתנו לא היתה לכם בדבור לבד כי גם בגבורה וברוח הקדש ובדעת נאמנה מאד כאשר ידעתם גם אתם את אשר היינו בתוככם למענכם׃

6 E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo.

6 ואתם הייתם הלכים בעקבותינו ובעקבות אדנינו בקבלכם את הדבר בתוך עני רב עם חדות רוח הקדש׃

7 De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedónia e Acaia.

7 עד היותכם מופת לכל המאמינים אשר במקדוניא ובאכיא׃

8 Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma;

8 כי מאתכם נשמע קול דבר יהוה לא לבד במקדוניא ואכיא כי אם בכל מקום יצאה אמונתכם באלהים עד שאין לנו צרך לדבר דבר׃

9 Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro,

9 כי פיהם המספר מה היה מבואנו אליכם ואיך פניתם מעבודת אלילים ושבתם לאלהים לעבד את אל חי ואמתי׃

10 E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura.

10 ולחכות לבנו מן השמים אשר העירו מן המתים לישוע מצילנו מן החרון הבא׃

I Tessalonicenses 2

1 PORQUE vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã;

1 כי אתם אחי הנכם ידעים את מבואנו אליכם כי לא היה לריק׃

2 Mas, havendo primeiro padecido, e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornámo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate.

2 אך אחרי אשר ענינו ולחרפות היינו בפילפי כאשר ידעתם התחזקנו באלהינו להגיד גם לכם את הבשורה בנפתולים רבים׃

3 Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência;

3 כי תוכחתנו איננה מתוך טעות וגם לא מתוך טמאה ולא ברמיה׃

4 Mas, como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falámos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações.

4 כי אם כאשר נחשבנו נאמנים לאלהים להפקיד בידנו את הבשורה כן נדבר ולא כחפצים להיות רצוים לבני אדם כי אם לאלהים הבחן לבותנו׃

5 Porque, como bem sabeis, nunca usámos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza; Deus é testemunha;

5 כי מעולם לא דברנו בשפת חלקות כאשר ידעתם וגם לא למען בצע בצע האלהים עד׃

6 E não buscámos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados;

6 גם לא בקשנו מן האדם כבוד לא מכם ולא מאחרים אף כי היה לנו מקום להתכבד כשליחי המשיח׃

7 Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos.

7 אבל הלכנו לאט בתוככם כאמנת מפנקת את בניה׃

8 Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas; porquanto nos éreis muito queridos.

8 ובחבבנו ככה אתכם חפצנו לתת לכם לא לבד את בשורת האלהים כי גם את נפשתינו יען כי הייתם חביבים עלינו׃

9 Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga; pois, trabalhando, noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregámos o evangelho de Deus.

9 הלא תזכרו אחי את יגיעתנו ואת תלאתנו אשר היינו עמלים לילה ויומם לבלתי היות למשא לאיש בבשרנו בקרבכם את בשורת האלהים׃

10 Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, e justa, e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco, os que crestes.

10 עדים אתם ועד האלהים כי בקדש ובצדק ובתמים היינו עמכם המאמינים׃

11 Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos, a cada um de vós, como o pai a seus filhos;

11 ואתם ידעתם כי כאב את בניו הזהרנו את כל אחד מכם ודברנו על לבו׃

12 Para que vos conduzísseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória.

12 ונעד בכם ללכת כראוי לפני האלהים הקורא אתכם למלכותו ולכבודו׃

13 Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas (segundo é, na verdade), como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes.

13 בעבור זאת גם נודה תמיד לאלהים כי אתם בקבלכם מאתנו דבר שמועת האלהים לא קבלתם אותו כדבר בני אדם כי אם כמו שהוא באמת כדבר האלהים אשר הוא גם פעל בכם המאמינים׃

14 Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo; porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles,

14 כי אתם אחי הלכתם בעקבי קהלות האלהים אשר בארץ יהודה במשיח ישוע כי סבלתם גם אתם כאלה על ידי בני שבטכם כאשר סבלו גם המה על ידי היהודים׃

15 Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido; e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens.

15 אשר אף המיתו את האדון ישוע ואת נביאיהם ואותנו רדפו ואינם טובים בעיני אלהים ואיבים לכל אדם׃

16 E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados; mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim;

16 המנעים אתנו מדבר אל הגוים כי יושעו למען אשר ימלאו את חטאתיהם בכל עת וישיגם החרון עד לכלה׃

17 Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procurámos com grande desejo ver o vosso rosto.

17 ואנחנו אחי אחרי אשר שכלנו אתכם לזמן מעט בפנים ולא בלב השתדלנו ביותר לראות פניכם בתשוקה רבה׃

18 Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás no-lo impediu.

18 ועל כן חפצנו לבוא אליכם אני פולוס פעם ושתים והשטן עצרנו׃

19 Porque, qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda?

19 כי מי תקותנו ומי שמחתנו ועטרת תפארתנו הלא גם אתם לפני אדנינו ישוע המשיח בבואו׃

20 Na verdade vós sois a nossa glória e gozo.

20 אמנם אתם כבודנו ושמחתנו׃

I Tessalonicenses 3

1 PELO que, não podendo esperar mais, de boamente quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas;

1 ועל כן לא יכלנו עוד להתאפק ונועץ להותר לבדנו באתינס׃

2 E enviámos Timóteo, nosso irmão, e ministro de Deus, e nosso cooperador no evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé;

2 ונשלח את טימותיוס אחינו ומשרת האלהים ועזרנו בבשורת המשיח לחזק ולהזהיר אתכם על דבר אמונתכם׃

3 Para que ninguém se comova por estas tribulações; porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados,

3 שלא ימוט איש במצוקות האלה כי ידעתם אף אתם כי לזאת יעדנו׃

4 Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis.

4 הלא כבד אמרנו אליכם בהיותנו אצלכם כי עתידים אנחנו להלחץ כאשר גם היה ואתם ידעתם׃

5 Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil.

5 ובעבור כן לא יכלתי עוד להתאפק ואשלח לדעת אמונתכם כי אמרתי פן נסה אתכם המנסה והיתה לריק יגיעתנו׃

6 Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós;

6 ועתה כשוב אלינו טימותיוס מאתכם ויבשר אתנו את בשורת אמונתכם ואהבתכם ואת אשר אתם זכרים אתנו לטובה בכל עת ונכספים לראות אתנו כאשר גם אנחנו נכספים לכם׃

7 Por esta razão, irmãos, ficámos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé,

7 אז נחמנו עליכם אחי בכל צרתנו ולחצנו על ידי אמונתכם׃

8 Porque agora vivemos, se estais firmes no Senhor.

8 כי עתה נחיה אם תעמדו אתם באדנינו׃

9 Porque, que acção de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus,

9 כי מה נשיב לאלהים להודות לו בעבורכם על כל השמחה אשר שמחנו עליכם לפני אלהינו׃

10 Orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto, e supramos o que falta à vossa fé?

10 לילה ויומם מפילים אנחנו תחנתנו לראות את פניכם ולהשלים את מחסרי אמונתכם׃

11 Ora o mesmo nosso Deus e Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhe a nossa viagem para vós,

11 והוא האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח יישר את דרכנו אליכם׃

12 E o Senhor vos aumente, e faça abundar em caridade uns para com os outros, e para com todos, como também abundamos para convosco;

12 ואתכם ירבה ויותיר האדון לאהבה איש את רעהו ולאהבה כל אדם כאשר גם אנחנו אהבים אתכם׃

13 Para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos.

13 ויכונן את לבבכם להיות תמים בקדשה לפני אלהינו אבינו בבוא ישוע המשיח אדנינו עם כל קדשיו׃

I Tessalonicenses 4

1 FINALMENTE, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais.

1 ועוד נבקשה מכם אחי ונזהיר אתכם באדנינו ישוע כי כאשר קבלתם מאתנו איך לכם להתהלך ולמצא חן בעיני האלהים כן תוסיפו וכן תרבו עוד׃

2 Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus.

2 כי ידעתם את המצות אשר נתנו לכם בשם האדון ישוע׃

3 Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação: que vos abstenhais da prostituição;

3 כי רצון האלהים היא קדשתכם אשר תתרחקו מן הזנות׃

4 Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra;

4 וידע כל איש מכם לשמר את כליו בקדשה ויקר׃

5 Não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus.

5 ולא בתאות זמה כדרך הגוים אשר אינם ידעים האלהים׃

6 Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vo-lo dissemos e testificámos.

6 ולא יפרץ איש ויונה את אחיו בעשק כי נוקם יהוה על כל זאת כאשר כבר אמרנו והעידנו לכם׃

7 Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação:

7 כי לא קרא אותנו האלהים לטמאה כי אם לקדשה׃

8 Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo.

8 על כן הבוזה זאת לא אנשים הוא בוזה כי אם את האלהים אשר גם שם בקרבנו את רוח קדשו׃

9 Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estais instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros.

9 ועל אהבת האחים אין צרך לכתב אליכם הלא אף אתם למודי יהוה לאהבה איש את רעהו׃

10 Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedónia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto abundeis cada vez mais,

10 וגם עשים אתם כן לכל אחיכם אשר בכל מקדוניא אך נבקשה מכם אחי אשר תוסיפו ותרבו עוד׃

11 E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vo-lo temos mandado;

11 ותשתדלו לשבת בנחת ותעשו איש מלאכתו בעמל ידיכם כאשר צוינו אתכם׃

12 Para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma.

12 למען תתנהגו כהגן עם אשר בחוץ ולא תצטרכו לאדם׃

13 Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança.

13 ועל דבר הישנים אחי לא נכחד מכם דבר למען לא תעצבו כאחרים אשר אין להם תקוה׃

14 Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele.

14 כי אם נאמין אשר מת ישוע ויחי כן יביא האלהים על ידי ישוע גם את הישנים אתו׃

15 Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor: que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem.

15 כי את זאת נאמר לכם בדבר יהוה כי אנחנו החיים הנותרים עד בא האדון לא נקדם את הישנים׃

16 Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.

16 כי הוא האדון ירד מן השמים בתרועה בקול שר המלאכים ובשופר אלהים ואז יקומו ראשונה המתים במשיח׃

17 Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.

17 אחרי כן אנחנו החיים הנשארים נלקח אתם יחדו בעננים לקראת האדון לרקיע ובכן נהיה תמיד עם האדון׃

18 Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.

18 לכן נחמו זה את זה בדברים האלה׃

I Tessalonicenses 5

1 MAS, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva;

1 ועל דבר העתים והזמנים אין צרך לכתב אליכם אחי׃

2 Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite;

2 הלא אף אתם ידעתם היטב כי יום יהוה כגנב בלילה כן בוא יבוא׃

3 Pois que, quando disserem: Há paz e segurança; então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida; e de modo nenhum escaparão.

3 כי בעת אמרם שלום ושלוה יבא עליהם השבר פתאם כחבלים על ההרה ולא יוכלו להמלט׃

4 Mas vós, irmãos, já não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão;

4 אבל אתם אחי אינכם בחשך שישיג אתכם היום כגנב׃

5 Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia; nós não somos da noite nem das trevas.

5 אתם כלכם בני האור ובני היום לא בני הלילה אנחנו ולא בני החשך׃

6 Não durmamos pois, como os demais, mas vigiemos, e sejamos sóbrios,

6 לכן אל נא נרדם כמו האחרים כי אם נשקד וננזר׃

7 Porque os que dormem dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite.

7 כי הנרדמים הם בלילה נרדמים והמשתכרים משתכרים בלילה׃

8 Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação.

8 ואנחנו בני היום ננזרה נא ונלבש את שריון האמונה והאהבה וככובע את תקות הישועה׃

9 Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo.

9 יען אשר לא יעדנו האלהים לחרון כי אם לנחל את הישועה על ידי אדנינו ישוע המשיח׃

10 Que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com êle.

10 אשר מת בעדנו למען אם נשקד ואם נישן חיה נחיה עמו יחד׃

11 Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis.

11 על כן נחמו זה את זה ובנו איש את אחיו כאשר גם עשיתם׃

12 E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam;

12 והננו מבקשים מכם אחי להכיר את העמלים בכם ואשר הם נצבים עליכם באדון ומוכיחים אתכם׃

13 E que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós.

13 אשר תנהגו בם כבוד עד למעלה באהבה למען פעלתם ויהי שלום ביניכם׃

14 Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos.

14 והננו מזהירים אתכם אחי הוכיחו את הסוררים אמצו את רכי הלבב תמכו את החלשים והאריכו רוח אל כל אדם׃

15 Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos.

15 וראו פן ישלם איש לאיש רעה תחת רעה כי אם רדפו בכל עת את הטוב הן לאיש איש מכם הן לכל אדם׃

16 Regozijai-vos sempre.

16 היו שמחים בכל עת׃

17 Orai sem cessar.

17 התמידו בתפלה׃

18 Em tudo dai graças; porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.

18 הודו על הכל כי זה רצון האלהים אליכם במשיח ישוע׃

19 Não extingais o Espírito.

19 את הרוח לא תכבו׃

20 Não desprezeis as profecias;

20 את הנבואות לא תמאסו׃

21 Examinai tudo. Retende o bem;

21 בחנו כל דבר ובטוב אחזו׃

22 Abstende-vos de toda a aparência do mal.

22 התרחקו מכל הדומה לרע׃

23 E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.

23 והוא אלהי השלום יקדש אתכם קדשה שלמה וכל רוחכם ונפשכם וגופכם ישמר תמים בבוא אדנינו ישוע המשיח׃

24 Fiel é o que vos chama, o qual também o fará.

24 נאמן הקורא אתכם אשר גם יעשה׃

25 Irmãos, orai por nós.

25 אחי התפללו בעדנו׃

26 Saudai a todos os irmãos em ósculo santo.

26 שאלו לשלום כל האחים בנשיקה הקדשה׃

27 Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos.

27 הנני משביעכם באדון שתקרא האגרת הזאת באזני כל האחים הקדשים׃

28 A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amen.

28 חסד ישוע המשיח אדנינו עמכם אמן׃

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these

X