Carta aos Colossenses

Colossenses 1

1 PAULO, apóstolo de Jesus Cristo; pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo:

1 פולוס שליח ישוע המשיח ברצון אלהים וטימותיוס אחינו׃

2 Aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graça a vós, e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo.

2 אל הקדשים והאחים הנאמנים במשיח אשר הם בקולשא חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃

3 Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós,

3 נודה לאלהים אבי אדנינו ישוע המשיח בכל עת אשר אנחנו מתפללים בעדכם׃

4 Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e da caridade que tendes para com todos os santos;

4 אחרי אשר שמענו אמונתכם במשיח ישוע ואהבתכם אל כל הקדשים׃

5 Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho.

5 בעבור התקוה הצפונה לכם בשמים ונודעתם לכם מקדם בדבר אמת הבשורה׃

6 Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo; e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade;

6 אשר באה אליכם וגם לכל העולם ותפרה ותרבה כמו גם בתוככם למן היום אשר שמעתם והכרתם באמת את חסד אלהים׃

7 Como aprendestes de Epafras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo,

7 כאשר למדתם מן אפפרס חברנו החביב אשר הוא משרת נאמן בעדכם למשיח׃

8 O qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito.

8 והוא גם הודיע אתנו את האבתכם ברוח׃

9 Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessámos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual;

9 בעבור זאת גם אנחנו למן היום אשר שמענוה לא חדלנו להתפלל בעדכם ולבקש שתמלאו דעת רצון האלהים בכל חכמה ותבונה רוחנית׃

10 Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus;

10 להתהלך כטוב בעיני האדון וככל רצונו ולעשות פרי בכל מעשה טוב ולרבות בדעת אלהים׃

11 Corroborando em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, e longanimidade com gozo;

11 להתחזק בכל כח כגבורת כבודו לכל סבלנות וארך רוח עם שמחה׃

12 Dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz;

12 ולתת תודה לאבינו העשה אתנו ראוים לחלק נחלת הקדשים באור׃

13 O qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor;

13 אשר הוא חלצנו מממשלת החשך והעבירנו למלכות בן אהבתו׃

14 Em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados;

14 אשר יש לנו בו הפדיון בדמו סליחת החטאים׃

15 O qual é a imagem do Deus invisível, o primogénito de toda a criação;

15 והוא צלם האלהים הנעלם ובכור כל נברא׃

16 Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades: tudo foi criado por ele e para ele.

16 כי בו נברא כל אשר בשמים ואשר בארץ כל הנראה וכל אשר איננו נראה הן כסאות וממשלות הן שררות ורשיות הכל נברא על ידי ולמענהו׃

17 E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele.

17 והוא לפני הכל והכל קים בו׃

18 E ele é a cabeça do corpo da igreja: é o princípio e o primogénito de entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência.

18 והוא ראש גוף העדה אשר הוא ראשית ובכור מעם המתים למען יהיה הראשון בכל׃

19 Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse,

19 כי כן היה הרצון לשכן בו את כל המלוא׃

20 E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus.

20 ולרצות אל עצמו את הכל על ידו בעשותו שלום בדם צלבו על ידו הן אשר בארץ הן אשר בשמים׃

21 A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou

21 וגם אתם אשר הייתם מלפנים מוזרים ואיבים בנטות לבבכם אחרי המעשים הרעים׃

22 No corpo da sua carne, pela morte, para perante êle vos apresentar santos, e irrepreensíveis, e inculpáveis,

22 עתה רצה אתכם בגוף בשרו על ידי מותו להעמידכם לפניו קדשים ובלי מום ודפי׃

23 Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro.

23 אם תעמדו מיסדים ונכונים באמונה ולא תזועו מתוחלת הבשורה אשר שמעתם ואשר נשמעה לכל הנברא תחת השמים ואני פולוס הייתי לה למשרת׃

24 Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja;

24 עתה הנני שמח בענויי אשר אני סבל למענכם ואמלא את החסר ביסורי המשיח בבשרי בעד גופו היא העדה׃

25 Da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus;

25 אשר הייתי לה למשרת כפי פקדת אלהים אשר נתנה לי עליכם למלאת את דבר האלהים׃

26 O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos;

26 את הסוד אשר היה נסתר מעולמים ומדור ודור ועתה נגלה לקדושיו׃

27 Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória dêste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória;

27 אשר רצה האלהים להודיעם אי זה הוא עשר כבוד הסוד ההוא בגוים והוא המשיח אשר בכם אשר הוא תקות הכבוד׃

28 A quem anunciamos, admoestando a todo o homem, e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria; para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo;

28 ואותו משמיעים אנחנו בהוכיחנו כל איש ובלמדנו כל איש בכל חכמה למען העמיד כל איש שלם במשיח ישוע׃

29 E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente.

29 ובזאת אף אני עמל ונלחם כפי פעלת כחו הפעל בי בגבורה׃

Colossenses 2

1 PORQUE quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne;

1 הנני מודיע אתכם גדל הקרב אשר בקרבי על אדותיכם ועל אדות אנשי לודקיא ועל כל אשר לא ראו את פני בבשר׃

2 Para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em caridade, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo,

2 למען ינחמו לבותם ונקשרו יחד באהבה ולכל עשר דעת נכונה להשכיל סוד האלהים אבינו וסוד המשיח׃

3 Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência.

3 אשר צפונים בו כל אצרות החכמה והדעת׃

4 E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas.

4 וזאת אמר אני לכם למען אשר לא יטעה אתכם איש בשפתי חלקות׃

5 Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me, e vendo a vossa ordem, e a firmeza da vossa fé em Cristo.

5 כי גם אם בבשרי אני רחוק מכם הנה ברוחי אני אצלכם ואשמח בראתי את תכונתכם ואמץ אמונתכם במשיח׃

6 Como, pois, recebestes o Senhor, Jesus Cristo, assim também andai nele,

6 לכן כאשר קבלתם את המשיח את ישוע אדנינו כן גם התהלכו בו׃

7 Arraigados e sobreedificados nêle, e confirmados na fé, assim como fôstes ensinados, abundando em acção de graças.

7 משרשים ונבנים בו וקימים באמונה כאשר למדתם ומרבים בתודה בה׃

8 Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e vãs sabtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo;

8 הזהרו פן יוליך איש אתכם שולל בפילסופיה ובמדוחי שוא לפי קבלת בני האדם ויסדות העולם ולא על פי המשיח׃

9 Porque nêle habita corporalmente toda a plenitude da divindade;

9 כי בו בגופו שכן כל מלא האלהות ובו אתם נמלאים׃

10 E estais perfeitos nêle, que é a cabeça de todo o principado e potestade;

10 אשר הוא ראש כל שררה ושלטן׃

11 No qual também estais circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despôjo do corpo da carne: a circuncisão de Cristo;

11 ובו אתם גם נמולים מילה שלא בידים בהפשטת גוף הבשר החוטא היא מילת המשיח׃

12 Sepultados com ele no baptismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos.

12 כי נקברתם אתו בטבילה אף קמתם אתו בתחיה על ידי האמונה בגבורת אלהים אשר העירו מן המתים׃

13 E, quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com êle, perdoando-vos todas as ofensas,

13 גם אתכם המתים בפשעים ובערלת בשרכם החיה אתו בסלח לכם את כל פשעיכם׃

14 Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz.

14 וימחק את השטר המעיד בנו בחקתיו אשר היה לנגדנו וישאהו מתוכנו ויתקעהו בצלב׃

15 E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e dêles triunfou em si mesmo.

15 ויפשט את השרים והשליטים ויתנם ביד רמה לראוה בם ויוליכם שולל בנפשו׃

16 Portanto ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados,

16 על כן לא ידין איש אתכם על דבר מאכל ומשקה או בענין המועדים וראשי חדשים ושבתות׃

17 Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo.

17 אשר הם צל הדברים העתידים לבא וגופם הוא במשיח׃

18 Ninguém vos domine a seu belprazer com pretexto de humilhação e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu; estando debalde inchado na sua carnal compreensão.

18 אל תתנו לאיש לעקב אתכם על ידי שפלות רוח ועבודה מלאכים המהלך בדברים אשר לא ראו עיניו ומלא רוח גאוה על לא דבר משכל בשרו׃

19 E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus.

19 ואיננו אחז בראש אשר מחבר ממנו כל הגוף ומאחז בציריו ודבקיו יגדל גדול אלהים׃

20 Se, pois, estais mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda as ordenaças como se vivesseis no mundo,

20 לכן אם מתם עם המשיח ליסודת העולם למה תשתעבדו לחקים כאלו עדכם חיים בעולם׃

21 Tais como: Não toques, não proves, não manuseies?

21 אל תאחז אל תטעם אל תגע׃

22 As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens;

22 והם כלם לכליון בתשמישם לפי מצות אנשים ולמודיהם׃

23 As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne.

23 הנראים כעין חכמה בעבודה בדויה מלב ובשפלות רוח ובענוי הגוף שלא כהגן רק להשביע הבשר׃

Colossenses 3

1 PORTANTO, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado a dextra de Deus.

1 לכן אם קמתם עם המשיח בקשו את אשר למעלה אשר המשיח ישב שם לימין האלהים׃

2 Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra;

2 את אשר למעלה יהגה לבבכם לא את אשר בארץ׃

3 Porque já estais mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.

3 כי מתם וחייכם צפונים עם המשיח באלהים׃

4 Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com êle em glória.

4 בעת הגלות המשיח אשר הוא חייכם גם אתם תגלו עמו בכבוד׃

5 Mortificai pois os vossos membros, que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria;

5 על כן תמותתו את אבריכם בארץ את הזנות והטמאה והזמה והתאות הרעות ונטות אחרי הבצע אשר היא עבודת אלילים׃

6 Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência;

6 כי בגלל אלה בא חרון אלהים על בני חמרי׃

7 Nas quais também em outro tempo andastes, quando vívieis nelas.

7 אשר גם אתם הלכתם בהם מלפנים בחיותכם בתוכם׃

8 Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca.

8 אך עתה הסירו מכם כל אלה את הרגז את הכעס את הרשע את הגדוף ואת דברי נבלה מפיכם׃

9 Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos,

9 ואל תשקרו איש בעמיתו כי פשטתם את האדם הישן עם פעלותיו׃

10 E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquêle que o criou;

10 ולבשתם את האדם החדש המתחדש בדעת כצלם בראו׃

11 Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incincuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre; mas Cristo é tudo em todos.

11 אשר אין שם יוני ויהודי אין מילה וערלה אין לעז וסקותי אין עבד ובן חורין כי המשיח הוא הכל ובכל׃

12 Revesti-vos pois, como eleitos de Deus, santos, e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade;

12 לכן אתם כבחירי האלהים הקדשים והחביבים לבשו המון רחמים ונדיבות ונמיכות רוח וענוה וארך אפים׃

13 Suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro: assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.

13 ותשאו איש את רעהו ותסלחו בהיות לכם ריב איש עם אחיו כאשר המשיח סלח לכם כן תסלחו גם אתם׃

14 E, sôbre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição.

14 ועל כל אלה לבשו האהבה היא אגדת השלמות׃

15 E a paz de Deus, para a qual também fôstes chamados em um corpo, domine em vossos corações; e sêde agradecidos.

15 וישלט בלבבכם שלום האלהים אשר נקראתם לו בגוף אחד וזבחו תודה׃

16 A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais; cantando ao Senhor com graça em vosso coração.

16 דבר האדון ישכן בקרבכם בשפע רב בכל חכמה ותלמדו ותעוררו את נפשכם בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות ושירו ליהוה בנעימה בלבבכם׃

17 E, quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai.

17 וכל אשר תעשו הן במלין הן בפעל עשו בשם האדון ישוע והודו לאלהים אבינו על ידי׃

18 Vós, mulheres, estai sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor,

18 אתן הנשים הכנענה לבעליכן כראוי באדנינו׃

19 Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas.

19 אתם האנשים אהבו את נשיכם ואל תתמרמרו אליהן׃

20 Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais; porque isto é agradável ao Senhor.

20 הבנים שמעו אל ילדיכם בכל דבר כי הוא לרצון לאדנינו׃

21 Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo.

21 האבות אל תרגיזו את בניכם פן יחתו׃

22 Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus.

22 העבדים שמעו בכל דבר אל אדניכם לפי הבשר לא בעבודה למראה העין כמבקשי חן בני אדם כי אם בתם לבב כיראי האלהים׃

23 E, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens;

23 כל אשר תעשו עשו בכל נפשכם כמו ליהוה ולא לבני אדם׃

24 Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis.

24 וידעתם כי תקבלו מאת יהוה גמול הירשה כי את אדנינו המשיח עבדים אתם׃

25 Mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer; pois não há accepção de pessoas.

25 וכל עשה עול הוא ישא העול אשר עשה ואין שם משא פנים׃

Colossenses 4

1 VÓS, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus.

1 אתם האדנים תנו לעבדיכם הישר והשוה ודעו כי גם אתם יש לכם אדון בשמים׃

2 Perseverai em oração, velando nela com acção de graças;

2 התמידו בתפלה ושקדו בה בתודה׃

3 Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso;

3 והתפללו גם בעדנו למען יפתח לנו האלהים את שער הדבור לחות את סוד המשיח אשר בעבורו אסור אנכי׃

4 Para que o manifeste, como me convém falar.

4 למען אשר אגלה אתו כמשפט עלי לחות׃

5 Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo.

5 התהלכו בחכמה עם אשר בחוץ והוקירו את העת׃

6 A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder, a cada um.

6 דבריכם יהיו נעימים בכל עת וממלחים במלח למען תדעו להשיב דבר לכל אדם׃

7 Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado;

7 את כל הקרת אותי וידיעכם טוכיקוס האח החביב והמשרת הנאמן ועבד עמיתי באדון׃

8 O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações;

8 אשר לזאת שלחתיהו אליכם למען ידע את דבריכם וינחם את לבבכם׃

9 Juntamente com Onésimo, amado, e fiel irmão, que é dos vossos; eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa.

9 עם אוניסימוס האח הנאמן והחביב אשר הוא מכם המה יודיעו אתכם את כל דברינו פה׃

10 Aristarco, que está preso comigo, vos sauda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, àcerca do qual já recebestes mandamentos; se ele for ter convosco, recebei-o;

10 ארסטרכוס השבוי עמי יחד שאל לשלומכם ומרקוס בן אחות בר נבא אשר צויתם עליו אם יבוא אליכם תקבלהו׃

11 E Jesus, chamado Justo: os quais são da circuncisão; são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus; e para mim têm sido consolação.

11 וישוע הנקרא יוסטוס אשר הם מן המולים אלה לבדם מן העזרים למלכות האלהים היו לי לנחמה׃

12 Saúda-vos Epafras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus.

12 אפפרס אשר הוא מכם שאל לשלומכם משרת המשיח הנאבק בעדכם בתפלתיו בכל עת למען תעמדו שלמים ומלאים דעת בכל רצון אלהים׃

13 Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis.

13 כי מעיד אני עליו כי קנאה גדולה הוא מקנא לכם ולאנשי לודקיא ולאנשי הירפוליס׃

14 Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas.

14 לוקס הרופא החביב ודימס שאלים לשלומכם׃

15 Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa e à igreja que está em sua casa.

15 שאלו לשלום האחים אשר בלודקיא ולשלום נומפס והקהלה אשר בביתו׃

16 E, quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses, e a que veio de Laodiceia lêde-a vós também.

16 ואחרי קראם את האגרת הזאת לפניכם עשו שתקרא גם בקהל לודקיים ואת אשר ללודקיא תקראוה גם אתם׃

17 E dizei a Arquipo: Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras.

17 ואמרו אל ארכפוס שית לבך לעבודה אשר קבלתה באדון למען תמלאנה׃

18 Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões: A graça seja convosco. Amen.

18 שאלת השלום מידי אני פולוס זכרו את מוסרי החסד עמכם אמן׃

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these

X