Carta aos Gálatas

Gálatas 1

1 PAULO apóstolo (não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos),

1 פולוס השליח לא מבני אדם ולא על ידי בן אדם כי אם על ידי ישוע המשיח ואלהים האב אשר העירו מן המתים׃

2 E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia:

2 וכל האחים אשר עמדי אל הקהלות אשר בגלטיא׃

3 Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo,

3 חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ומאת אדנינו ישוע המשיח׃

4 O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai,

4 אשר נתן את נפשו בעד חטאתינו לחלצנו מן העולם הרע הזה כרצון אלהינו אבינו׃

5 Ao qual glória para todo o sempre. Amen.

5 אשר לו הכבוד לעולמי עולמים אמן׃

6 Maravilho-me de que tão depressa passásseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho.

6 תמה אני כי סרתם מהר מאחרי הקרא אתכם בחסד המשיח אל בשורה זרה׃

7 O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo.

7 והיא איננה אחרת רק שיש אנשים העכרים אתכם וחפצים להפך את בשורת המשיח׃

8 Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema.

8 אבל גם אנחנו או מלאך מן השמים אם יבוא לבשר אתכם בשורה מבלעדי זאת אשר בשרנו אתכם חרם יהיה׃

9 Assim como já vo-lo dissemos, agora de novo também vo-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema.

9 כמו שאמרנו כבר כן אמר עתה עוד הפעם איש כי יבשר אתכם בשורה מבלעדי אשר קבלתם חרם יהיה׃

10 Porque, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo.

10 ועתה המתרצה אנכי אל בני אדם אם אל האלהים או המבקש אנכי למצא חן בעיני בני אדם כי במצאי חן בעיני בני אדם לא אהיה עוד עבד המשיח׃

11 Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens.

11 אבל מודיע אני אתכם אחי כי הבשורה אשר בשרתי לא לפי דרך אדם היא׃

12 Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo.

12 כי גם אנכי לא קבלתיה מאדם ולא למדוני אתה כי אם בחזיון ישוע המשיח׃

13 Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava.

13 כי הלא שמעתם את דרכי אשר התהלכתי מלפנים בין היהודים ואת אשר רדפתי על יתר את עדת אלהים ואבדתיה׃

14 E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais.

14 ואהי הולך וחזק בדת היהודית על רבים מבני גילי בעמי בקנאתי הגדולה לקבלות אבותי׃

15 Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, e me chamou pela sua graça,

15 אך כאשר היה רצון האלהים אשר הבדיל אתי מרחם אמי ויקראני בחסדו׃

16 Revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue,

16 לגלות בי את בנו שאבשרנו בגוים מיד לא נועצתי עם בשר ודם׃

17 Nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco.

17 גם לא עליתי ירושלים אל אשר היו שליחים לפני כי אם הלכתי לערב ומשם שבתי אל דמשק׃

18 Depois, passados três anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele quinze dias.

18 אחרי כן מקץ שלש שנים עליתי ירושלים לראות את כיפא ואשב עמו חמשה עשר יום׃

19 E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor.

19 ואחר מן השליחים לא ראיתי זולתי את יעקב אחי אדנינו׃

20 Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto.

20 ואשר אני כתב אליכם הנה נגד האלהים כי לא אכזב׃

21 Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia.

21 אחרי כן באתי אל גלילות סוריא וקיליקיא׃

22 E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo;

22 אבל קהלות יהודה אשר במשיח הנה לא ידעו את פני׃

23 Mas somente tinham ouvido dizer: Aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía.

23 רק זאת בלבד שמעו כי האיש ההוא אשר היה רדף אתנו מאז עתה הוא מבשר את האמונה אשר האבידה מלפנים׃

24 E glorificavam a Deus a respeito de mim.

24 ויהללו בי את האלהים׃

Gálatas 2

1 DEPOIS, passados quatorze anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito.

1 אחרי כן מקץ ארבע עשרה שנה שבתי ועליתי לירושלים עם בר נבא ואקח אתי גם את טיטוס׃

2 E subi por uma revelação, e lhes expus o Evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima: para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão.

2 ואעל שמה על פי מחזה ואשים לפניהם את הבשורה אשר קראתי בגוים וביחוד שמתיה לפני החשובים שבהם פן תהיה לריק מרוצתי אשר ארוץ או רצתי׃

3 Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se;

3 אבל גם טיטוס אשר אתי אף כי יוני הוא לא הכרח להמול׃

4 E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido, e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão;

4 מפני אחי השקר הנכנסים בסתר בתוכנו אשר באו לרגל את חרותנו אשר לנו בישוע המשיח למען העבידנו׃

5 Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós.

5 אשר לא סרנו למשמעתם אף לא שעה אחת למען אשר תעמד בקרבכם אמתה של הבשורה׃

6 E, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa (quais tenham sido noutro tempo, não se me dá; Deus não aceita a aparência, do homem), esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram,

6 ומאת הנחשבים להיות מה יהיו מי שיהיו אינני חושש לזה כי האלהים לא ישא פני איש לי לא הוסיפו החשובים מאומה׃

7 Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão

7 ותהי להפך בראותם כי הפקדה לי הבשורה אל הערלים כמו שהפקד כיפא אל המולים׃

8 (Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão esse operou também em mim com eficácia para com os gentios),

8 כי הפעל בכיפא לשלחו אל המולים הוא פעל גם בי לשלחני אל הגוים׃

9 E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que, nós fossemos aos gentios, e eles à circuncisão;

9 וכאשר ידעו יעקב וכיפא ויוחנן הנחשבים לעמודים את החסד הנתן לי נתנו לי ולבר נבא את יד ימינם ונאות כי נלך אנחנו לגוים והמה למולים׃

10 Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres: o que também procurei fazer com diligência.

10 רק שנזכר את האביונים אשר גם שקדתי לעשותה׃

11 E, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível.

11 וכאשר בא כיפא לאנטיוכיא הוכחתי אל פניו דרכו מפני שהיה בו אשם׃

12 Porque, antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios; mas, depois que chegaram, se foi retirando, e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão.

12 כי לפני בא אנשים מאת יעקב היה אכל עם הגוים יחדו וכבאם היה מתרחק ופורש מהם מיראתו את בני המילה׃

13 E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação.

13 ויכחשו עמו גם שאר היהודים עד כי בר נבא גם הוא נדח אחרי כחשם׃

14 Mas, quando vi que não andavam bem e directamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu sendo judeu, vives como os gentios, e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus?

14 אכן בראותו את אשר לא ישרו לכת כאמתה של הבשורה אמרתי אל כיפא בפני כל אם אתה היהודי תתנהג כנכרי ולא כיהודי למה תכריח את הגוים להתנהג כיהודים׃

15 Nós somos judeus por natureza e não pecadores de entre os gentios.

15 הן מזרע היהודים אנחנו ולא חטאים מן הגוים׃

16 Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei; porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada.

16 ומדעתנו כי לא יצדק אדם מתוך מעשי התורה כי אם באמונת ישוע המשיח גם אנחנו האמנו במשיח ישוע למען נצדק מאמונת המשיח ולא ממעשי התורה כי ממעשי התורה לא יצדק כל בשר׃

17 Pois, se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma.

17 ואם בבקשנו להצדק במשיח נמצא גם אנחנו חטאים הנה המשיח משרת החטא חלילה׃

18 Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor.

18 כי אם אשוב ואבנה את מה שסתרתי אני עשה את עצמי פשע׃

19 Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus.

19 כי מתי אני לתורה על ידי התורה למען אחיה לאלהים׃

20 Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que eu agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim.

20 עם המשיח נצלבתי ואין עוד אנכי החי כי אם המשיח הוא חי בקרבי ואשר אני חי עתה בבשר אחיה באמונת בן אלהים אשר אהבני ויתן את נפשו בעדי׃

21 Não aniquilo a graça de Deus; porque, se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde.

21 לא אמאס את חסד האלהים כי אלו תהיה על ידי התורה צדקה הנה חנם מת המשיח׃

Gálatas 3

1 Ó INSENSATOS gálatas! Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado?

1 אהה גלטים חסרי דעת מי התעה אתכם בכשפיו משמע את האמת אחרי אשר ציר בתוככם ישוע המשיח הצלוב לנגד עיניכם׃

2 Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas abras da lei ou pela pregação da fé?

2 זאת לבד חפצתי ללמד מכם האם ממעשי התורה קבלתם את הרוח או משמועת האמונה׃

3 Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne?

3 האתם סכלים כל כך אשר החלותם ברוח ועתה תכלו בבשר׃

4 Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão.

4 הכזאת סבלתם לריק אם אמנם אך לריק׃

5 Aquele pois que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, fá-lo pelas obras da lei, ou pela pregação da fé?

5 הנה המפיק לכם את הרוח ופעל בכם גבורות הכי ממעשי התורה הוא עשה אלה או משמועת האמונה׃

6 Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça.

6 כאשר האמין אברהם באלהים ותחשב לו לצדקה׃

7 Sabei pois que os que são da fé são filhos de Abraão.

7 דעו אפוא כי בני האמונה בני אברהם המה׃

8 Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão bem-ditas em ti.

8 והמקרא בראתו מראש כי האלהים יצדיק את הגוים מתוך האמונה קדם לבשר את אברהם לאמר ונברכו בך כל הגוים׃

9 De sorte que os que são da fé são bem-ditos com o crente Abraão.

9 על כן בני האמונה יתברכו עם אברהם המאמין׃

10 Todos aqueles pois que são das obras da lei estão debaixo da maldição; porque escrito está: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las.

10 כי בני מעשי התורה תחת הקללה המה שנאמר ארור אשר לא יקים את כל הדברים הכתובים בספר התורה לעשות אותם׃

11 E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé.

11 וגלוי הוא כי על ידי התורה לא יצדק האדם לפני האלהים כי צדיק באמונתו יחיה׃

12 Ora a lei não é da fé; mas o homem, que fizer estas coisas, por elas viverá.

12 והתורה איננה מן האמונה כי אם אשר יעשה אתם האדם וחי בהם׃

13 Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós; porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro;

13 המשיח פדנו מקללת התורה בהיותו לקללה בעדנו שנאמר קללת אלהים תלוי׃

14 Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito.

14 למען אשר תבא ברכת אברהם במשיח ישוע על הגוים למען אשר נשא את הבטחת הרוח על ידי האמונה׃

15 Irmãos, como homem falo; se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta.

15 אחי לפי דרך אדם אדבר אפלו דיתיקי של בן אדם אם מקימת היא לא יפרנה איש גם לא יוסיף עליה דבר׃

16 Ora as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz: E às posteridades como falando de muitas, mas como de uma só: E à tua posteridade, que é Cristo.

16 והנה לאברהם נאמרו ההבטחות ולזרעו ולא אמר ולזרעיך כאלו לרבים אלא כאלו ליחיד ולזרעך והוא המשיח׃

17 Mas digo isto: Que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio quatrocentos e trinta anos depois, não o invalida, de forma a abolir a promessa.

17 וזאת אני אמר כי דיתיקי אשר קימה האלהים מאז לימות המשיח לא תוכל התורה אשר באה אחרי ארבע מאות ושלשים שנה להפר אותה ולבטל את ההבטחה׃

18 Porque, se a herança provém da lei, já não provém da promessa; mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão.

18 כי אם תבוא הנחלה מתוך התורה לא תבוא עוד מתוך ההבטחה אבל את אברהם חנן האלהים על ידי הבטחה׃

19 Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita; e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro.

19 אם כן התורה מה היא מפני הפשעים נוספה עד כי יבוא הזרע אשר לו ההבטחה ותושם התורה על ידי המלאכים וביד סרסר׃

20 Ora o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um.

20 והסרסר לא של אחד הוא אך האלהים הוא אחד׃

21 Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte; porque, se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei.

21 ועתה הכי התורה סתרת את הבטחות האלהים חלילה כי אלו נתנה תורה אשר בכחה להחיות אז באמת היתה הצדקה על ידי התורה׃

22 Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes.

22 אבל הכתוב סגר את הכל ביד החטא למען תנתן ההבטחה אל המאמינים באמונת ישוע המשיח׃

23 Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar.

23 לפני בוא האמונה היינו סגורים ונשמרים תחת התורה אלי האמונה העתידה להגלות׃

24 De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados.

24 ובכן התורה היתה אמנת אותנו אל המשיח למען נצדק על ידי האמונה׃

25 Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio.

25 אבל עתה אחרי אשר באה האמונה אין אנחנו עוד תחת יד האמן׃

26 Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus.

26 כי כלכם בני אלהים אתם על ידי האמונה במשיח ישוע׃

27 Porque todos quantos fostes baptizados em Cristo já vos revestistes de Cristo.

27 כי כלכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח׃

28 Nisto não há judeu nem grego; não há servo nem livre; não há macho nem fêmea; porque todos vós sois um em Cristo Jesus.

28 ואין עוד לא יהודי ולא יוני לא עבד ולא בן חורין לא זכר ולא נקבה כי אתם כלכם אחד במשיח ישוע׃

29 E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa.

29 ואם אתם למשיח הנכם זרע אברהם ונחלים כפי ההבטחה׃

Gálatas 4

1 DIGO, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino em nada difere do servo, ainda que seja Senhor de tudo;

1 ואני אמר היורש כל עת היותו קטן אין הבדל בינו ובין העבד אף אם הוא אדון הכל׃

2 Mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo pai.

2 אלא הוא תחת יד אמנים ופקידי הבית עד לזמן המיעד לו מאת אביו׃

3 Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo.

3 ככה גם אנחנו בעוד היותנו קטנים היינו משעבדים ליסדות העולם׃

4 Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,

4 ובמלאת העת שלח האלהים את בנו אשר נולד מאשה ונתן תחת יד התורה׃

5 Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adopção de filhos.

5 לפדות את אשר היו תחת יד התורה למען נקבל את משפט הבנים׃

6 E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu filho, que clama: Aba, Pai.

6 ויען כי בנים אתם שלח האלהים בלבבכם את רוח בנו הקורא אבא אבינו׃

7 Assim que já não és mais servo, mas filho; e, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo.

7 לכן אינך עוד עבד כי אם בן ואם בן אתה הנך גם יורש האלהים על ידי המשיח׃

8 Mas, quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses.

8 הן לפנים באין דעת אלהים הייתם עבדים את אשר בעצמותם אינם אלהים׃

9 Mas agora, conhecendo a Deus, ou, antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir?

9 ועתה אחרי ידעתם את האלהים ויותר אחרי שנודעתם לאלהים איך תשובו אל היסדות הרפים והדלים ההם אשר תרצו להכנע להם מחדש׃

10 Guardais dias, e meses, e tempos, e anos.

10 ימים אתם שמרים וחדשים ומועדים ושנים׃

11 Receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco.

11 מתירא אני פן לריק עמלתי בכם׃

12 Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós; nenhum mal me fizestes.

12 היו נא כמוני כי גם אני כמוכם מתחנן אני לכם אחי לא הרעתם לי מאומה׃

13 E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne;

13 אתם ידעתם אשר בחלשת בשרי בשרתי לכם את הבשורה לראשונה׃

14 E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo.

14 ואתם לא בזיתם את נסיוני אשר נסיתי בבשרי ולא געלתם אתו כי אם קבלתם אתי כמלאך אלהים כמשיח ישוע׃

15 Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos, e mos daríeis.

15 ועתה איה אשרכם כי מעיד אני עליכם אשר אם יכלתם הייתם עקרים את עיניכם לתתן לי׃

16 Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade?

16 ועתה הנהייתי לכם לאיב בדברי אמת אליכם׃

17 Eles têm bom zelo por vós, não como convém; mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles.

17 אינם מקנאים לכם לטובה כי חפצם להפריד אתכם מעלינו למען תהיו מקנאים להם׃

18 É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco.

18 אבל טוב לקנא תמיד לטובה ולא לבד בהיותו אצלכם׃

19 Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós;

19 בני אשר אני מחולל שנית עד כי יוצר בכם המשיח׃

20 Eu bem quisera agora estar presente convosco, e mudar a minha voz; porque estou perplexo a vosso respeito.

20 אמנה חפצתי להיות עתה אצלכם לשנות את קול דברי כי נבוך אני בכם׃

21 Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei?

21 אמרו לי אתם החפצים להיות משעבדים לתורה הלא שמעתם את התורה׃

22 Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava, e outro da livre.

22 כי כתוב שהיו לאברהם שני בנים האחד מן האמה והשני מן החפשיה׃

23 Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas, o que era da livre, por promessa,

23 ואשר לאמה הוא נולד לפי הבשר ואשר לחפשיה על פי ההבטחה׃

24 O que se entende por alegoria; porque estes são os dois concertos; um, do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar;

24 והדברים הם לרמז כי שתי הבריתות הנה האחת מן הר סיני היולדת לעבדות והיא הגר׃

25 Ora esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde à Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos.

25 כי הגר סיני הר בערב הוא והוא כנגד ירושלים של עתה כי היא בעבדות עם בניה׃

26 Mas a Jerusalém que é de cima é livre; a qual é mãe de todos nós.

26 אבל ירושלים של מעלה היא חפשיה והיא אם כלנו׃

27 Porque está escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz: esforça-te e clama, tu que não estás de parto; porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido.

27 כי כתוב רני עקרה לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה כי רבים בני שוממה מבני בעולה׃

28 Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque.

28 ואנחנו אחי הננו כיצחק בני ההבטחה׃

29 Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora.

29 וכאשר הנולד לפי הבשר אז היה רדף את הנולד לפי הרוח כן הוא גם עתה׃

30 Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre.

30 אבל הכתוב מה הוא אמר גרש האמה ואת בנה כי לא יירש בן האמה עם בן החפשיה׃

31 De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre.

31 על כן אחי לא בני האמה אנחנו כי אם בני החפשיה׃

Gálatas 5

1 ESTAI pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão.

1 ועתה עמדו נא בחרות אשר שחרר אתנו המשיח ואל תשובו להלכד בעל העבדות׃

2 Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará.

2 הנה אני פולוס אמר לכם כי אם תמולו לא יועיל לכם המשיח׃

3 E de novo protesto a todo o homem, que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei.

3 ומעיד אני עוד הפעם בכל איש אשר ימול כי מחיב הוא לשמר את כל התורה׃

4 Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei: da graça tendes caído.

4 נגזרתם מן המשיח אתם המצטדקים בתורה נפלתם מן החסד׃

5 Porque nós pelo espírito da fé aguardamos a esperança da justiça.

5 כי אנחנו ברוח ניחל מתוך האמונה לתקות הצדקה׃

6 Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma; mas sim a fé que opera por caridade.

6 כי במשיח איננה נחשבת לא המילה ולא הערלה כי אם האמונה הפעלת באהבה׃

7 Corríeis bem; quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade?

7 היטבתם לרוץ מי חשך אתכם משמע אל האמת׃

8 Esta persuasão não vem daquele que vos chamou.

8 הפתוי הזה איננו מאת הקרא אתכם׃

9 Um pouco de fermento leveda toda a massa.

9 מעט שאר מחמץ הוא את כל העסה׃

10 Confio de vós, no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis; mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação.

10 מבטח אני בכם באדון שלא תהיה רוח אחרת עמכם והעכר אתכם ישא את עונו יהיה מי שיהיה׃

11 Eu porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou pois perseguido? Logo o escândalo da cruz está aniquilado.

11 ואני אחי אם אכריז עוד המילה על מה אהיה נרדף הלא אז מבטל מכשול הצלב׃

12 Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando.

12 מי יתן ויכרתו המדיחים אתכם׃

13 Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade.

13 כי אתם אחי לחרות נקראתם ובלבד שלא תהיה החרות תאנה לבשר אלא שתעבדו איש את רעהו באהבה׃

14 Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo.

14 כי כל התורה כלולה במצוה אחת והיא ואהבת לרעך כמוך׃

15 Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros.

15 אבל אם תנשכו ותאכלו איש את אחיו ראו פן תכלו איש על ידי רעהו׃

16 Digo, porém: Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne.

16 והנני אמר התהלכו ברוח ולא תמלאו את תאות הבשר׃

17 Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne; e estes opõem-se um ao outro; para que não façais o que quereis.

17 כי הבשר מתאוה הפך מן הרוח והרוח הפך מן הבשר ושניהם מתקוממים זה לזה עד שלא תוכלו לעשות את אשר תחפצו׃

18 Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei.

18 ואם תנהגו על ידי הרוח אז אינכם תחת התורה׃

19 Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: prostituição, impureza, lascívia,

19 וגלוים הם פעלי הבשר אשר הם נאוף זנות טמאה וזמה׃

20 Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias,

20 עבודת אלילים וכשוף איבות ומצות וקנאה ורגז מריבות מחלקות וכתות׃

21 Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, ácerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.

21 צרות עין ושפיכות דמים ושרון וזוללות ודומיהן אשר אמר עליהן כמו שאמרתי כבר כי עשי אלה לא ינחלו מלכות האלהים׃

22 Mas o fruto do Espírito é: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.

22 ופרי הרוח אהבה שמחה ושלום ארך רוח ונדיבות וחסד ואמונה׃

23 Contra estas coisas não há lei.

23 וענוה ופרישות אין תורה לנגד עשי אלה׃

24 E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.

24 ואשר הם למשיח צלבו את בשרם עם כל תשוקתיו ותאותיו׃

25 Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito.

25 אם נחיה ברוח נתהלכה גם ברוח׃

26 Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros.

26 ולא נרדף אחרי כבוד שוא להכעיס איש את רעהו ולקנא איש את רעהו׃

Gálatas 6

1 IRMÃOS, se algum homem chegar a ser surpreendido nalguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão; olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado.

1 אחי גם כי יתפש איש מכם בעברה אתם אנשי הרוח תקימהו ברוח ענוה והשמר לנפשך פן תבא לידי נסיון גם אתה׃

2 Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo.

2 שאו איש את משא רעהו בזאת תמלאו את תורת המשיח׃

3 Porque, se alguém cuida ser alguma coisa, não senda nada, engana-se a si mesmo.

3 כי החשב את עצמו להיות מה ואיננו מאומה את נפשו הוא מרמה׃

4 Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro.

4 אבל יבחן כל איש את מעשהו ואז לו לבדו תהיה תהלתו ולא לנגד אחר׃

5 Porque cada qual levará a sua própria carga.

5 כי כל איש את משאו ישא׃

6 E o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui.

6 המלמד בדבר יחלק מכל טובו למלמדהו׃

7 Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará.

7 אל תתעו לא יתן אלהים להתל בו כי מה שזרע האדם אתו יקצר׃

8 Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção; mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna.

8 הזרע בבשרו יקצר כליון משברו והזרע ברוח יקצר מן הרוח חיי עולם׃

9 E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.

9 ואנחנו בעשות הטוב אל נחת כי נקצר בעתו אם לא נרפה׃

10 Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé.

10 לכן כאשר העת בידנו נעשה נא את הטוב עם כל אדם וביותר עם בני אמונתנו׃

11 Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão.

11 ראו נא מה גדול המכתב אשר כתבתי אליכם בידי׃

12 Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo.

12 החפצים להתהדר בבשר מכריחים אתכם להמול רק למען לא ירדפו על צלב המשיח׃

13 Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne.

13 כי גם הם הנמולים אינם שמרים את התורה אלא רצונם שתמולו למען יתהללו בבשרכם׃

14 Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.

14 ואנכי חלילה מהתהלל זולתי בצלב אדנינו ישוע המשיח אשר בו העולם נצלב לי ואני נצלב לעולם׃

15 Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura.

15 כי במשיח ישוע גם המילה גם הערלה אינן נחשבות כי אם בריאה חדשה׃

16 E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus.

16 וכל המהלכים כפי השורה הזאת שלום ורחמים עליהם ועל ישראל אשר לאלהים׃

17 Desde agora ninguém me inquiete; porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus.

17 מעתה איש אל ילאני עוד כי את חבורות האדון ישוע אני נשא בגויתי׃

18 A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amen.

18 חסד ישוע המשיח אדנינו יהי עם רוחכם אחי אמן׃

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these

X