Livro de Salmos

[—ATOC—]
[—TAG:h2—]

Salmos 1

1 Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.

1 אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב

2 Antes, tem o seu prazer na lei do SENHOR, e na sua lei medita de dia e de noite.

2 כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה

3 Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará.

3 והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח

4 Não são assim os ímpios; mas são como a moinha que o vento espalha.

4 לא כן הרשעים כי אם כמץ אשר תדפנו רוח

5 Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos.

5 על כן לא יקמו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים

6 Porque o SENHOR conhece o caminho dos justos; mas o caminho dos ímpios perecerá.

6 כי יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד

Salmos 2

1 Por que se amotinam as nações, e os povos imaginam coisas vãs?

1 למה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק

2 Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o SENHOR e contra o seu ungido, dizendo

2 יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יהוה ועל משיחו

3 Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas.

3 ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבתימו

4 Aquele que habita nos céus se rirá; o Senhor zombará deles.

4 יושב בשמים ישחק אדני ילעג למו

5 Então, lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá.

5 אז ידבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו

6 Eu, porém, ungi o meu Rei sobre o meu santo monte Sião.

6 ואני נסכתי מלכי על ציון הר קדשי

7 Recitarei o decreto O SENHOR me disse Tu és meu Filho; eu hoje te gerei.

7 אספרה אל חק יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך

8 Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão.

8 שאל ממני ואתנה גוים נחלתך ואחזתך אפסי ארץ

9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro; tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro

9 תרעם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם

10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes; deixai-vos instruir, juízes da terra.

10 ועתה מלכים השכילו הוסרו שפטי ארץ

11 Servi ao SENHOR com temor e alegrai-vos com tremor.

11 עבדו את יהוה ביראה וגילו ברעדה

12 Beijai o Filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam.

12 נשקו בר פן יאנף ותאבדו דרך כי יבער כמעט אפו אשרי כל חוסי בו

Salmos 3

1 SENHOR, como se têm multiplicado os meus adversários! São muitos os que se levantam contra mim.

1 מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו יהוה מה רבו צרי רבים קמים עלי

2 Muitos dizem da minha alma Não há salvação para ele em Deus. (Selá)

2 רבים אמרים לנפשי אין ישועתה לו באלהים סלה

3 Mas tu, SENHOR, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça

3 ואתה יהוה מגן בעדי כבודי ומרים ראשי

4 Com a minha voz clamei ao SENHOR; ele ouviu-me desde o seu santo monte. (Selá)

4 קולי אל יהוה אקרא ויענני מהר קדשו סלה

5 Eu me deitei e dormi; acordei, porque o SENHOR me sustentou.

5 אני שכבתי ואישנה הקיצותי כי יהוה יסמכני

6 Não terei medo de dez milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor.

6 לא אירא מרבבות עם אשר סביב שתו עלי

7 Levanta-te, SENHOR; salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos; quebraste os dentes aos ímpios.

7 קומה יהוה הושיעני אלהי כי הכית את כל איבי לחי שני רשעים שברת

8 A salvação vem do SENHOR; sobre o teu povo seja a tua bênção. (Selá)

8 ליהוה הישועה על עמך ברכתך סלה

Salmos 4

1 Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça; na angústia me deste largueza; tem misericórdia de mim e ouve a minha oração.

1 למנצח בנגינות מזמור לדוד בקראי ענני אלהי צדקי בצר הרחבת לי חנני ושמע תפלתי

2 Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? (Selá)

2 בני איש עד מה כבודי לכלמה תאהבון ריק תבקשו כזב סלה

3 Sabei, pois, que o SENHOR separou para si aquele que lhe é querido; o SENHOR ouvirá quando eu clamar a ele.

3 ודעו כי הפלה יהוה חסיד לו יהוה ישמע בקראי אליו

4 Perturbai-vos e não pequeis; falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. (Selá)

4 רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם על משכבכם ודמו סלה

5 Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no SENHOR

5 זבחו זבחי צדק ובטחו אל יהוה

6 Muitos dizem Quem nos mostrará o bem? SENHOR, exalta sobre nós a luz do teu rosto.

6 רבים אמרים מי יראנו טוב נסה עלינו אור פניך יהוה

7 Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho.

7 נתתה שמחה בלבי מעת דגנם ותירושם רבו

8 Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, SENHOR, me fazes habitar em segurança.

8 בשלום יחדו אשכבה ואישן כי אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני

Salmos 5

1 Dá ouvidos às minhas palavras, ó SENHOR; atende à minha meditação.

1 למנצח אל הנחילות מזמור לדוד אמרי האזינה יהוה בינה הגיגי

2 Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei.

2 הקשיבה לקול שועי מלכי ואלהי כי אליך אתפלל

3 Pela manhã, ouvirás a minha voz, ó SENHOR; pela manhã, me apresentarei a ti, e vigiarei.

3 יהוה בקר תשמע קולי בקר אערך לך ואצפה

4 Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal.

4 כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגרך רע

5 Os loucos não pararão à tua vista; aborreces a todos os que praticam a maldade.

5 לא יתיצבו הוללים לנגד עיניך שנאת כל פעלי און

6 Destruirás aqueles que proferem a mentira; o SENHOR aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento

6 תאבד דברי כזב איש דמים ומרמה יתעב יהוה

7 Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade; e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo.

7 ואני ברב חסדך אבוא ביתך אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך

8 SENHOR, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos; aplana diante de mim o teu caminho.

8 יהוה נחני בצדקתך למען שוררי הושר לפני דרכך

9 Porque não há retidão na boca deles; o seu íntimo são verdadeiras maldades; a sua garganta é um sepulcro aberto; lisonjeiam com a sua língua.

9 כי אין בפיהו נכונה קרבם הוות קבר פתוח גרונם לשונם יחליקון

10 Declara-os culpados, ó Deus; caiam por seus próprios conselhos; lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti.

10 האשימם אלהים יפלו ממעצותיהם ברב פשעיהם הדיחמו כי מרו בך

11 Mas alegrem-se todos os que confiam em ti; exultem eternamente, porquanto tu os defendes; e em ti se gloriem os que amam o teu nome.

11 וישמחו כל חוסי בך לעולם ירננו ותסך עלימו ויעלצו בך אהבי שמך

12 Pois tu, SENHOR, abençoarás ao justo; circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo.

12 כי אתה תברך צדיק יהוה כצנה רצון תעטרנו

Salmos 6

1 SENHOR, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor.

1 למנצח בנגינות על השמינית מזמור לדוד יהוה אל באפך תוכיחני ואל בחמתך תיסרני

2 Tem misericórdia de mim, SENHOR, porque sou fraco; sara-me, SENHOR, porque os meus ossos estão perturbados.

2 חנני יהוה כי אמלל אני רפאני יהוה כי נבהלו עצמי

3 Até a minha alma está perturbada; mas tu, SENHOR, até quando?

3 ונפשי נבהלה מאד ואת יהוה עד מתי

4 Volta-te, SENHOR, livra a minha alma; salva-me por tua benignidade.

4 שובה יהוה חלצה נפשי הושיעני למען חסדך

5 Porque na morte não há lembrança de ti; no sepulcro quem te louvará?

5 כי אין במות זכרך בשאול מי יודה לך

6 Já estou cansado do meu gemido; toda noite faço nadar a minha cama; molho o meu leito com as minhas lágrimas.

6 יגעתי באנחתי אשחה בכל לילה מטתי בדמעתי ערשי אמסה

7 Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos

7 עששה מכעס עיני עתקה בכל צוררי

8 Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade; porque o SENHOR já ouviu a voz do meu lamento.

8 סורו ממני כל פעלי און כי שמע יהוה קול בכיי

9 O SENHOR já ouviu a minha súplica; o SENHOR aceitará a minha oração.

9 שמע יהוה תחנתי יהוה תפלתי יקח

10 Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos; tornem atrás e envergonhem-se num momento.

10 יבשו ויבהלו מאד כל איבי ישבו יבשו רגע

Salmos 7

1 SENHOR, meu Deus, em ti confio; salva-me de todos os que me perseguem e livra-me;

1 שגיון לדוד אשר שר ליהוה על דברי כוש בן ימיני יהוה אלהי בך חסיתי הושיעני מכל רדפי והצילני

2 para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre;

2 פן יטרף כאריה נפשי פרק ואין מציל

3 SENHOR, meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos,

3 יהוה אלהי אם עשיתי זאת אם יש עול בכפי

4 se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo (antes, livrei ao que me oprimia sem causa);

4 אם גמלתי שולמי רע ואחלצה צוררי ריקם

5 persiga o inimigo a minha alma e alcance -a; calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. (Selá)

5 ירדף אויב נפשי וישג וירמס לארץ חיי וכבודי לעפר ישכן סלה

6 Levanta-te, SENHOR, na tua ira; exalta-te por causa do furor dos meus opressores; e desperta por mim, para o juízo que ordenaste.

6 קומה יהוה באפך הנשא בעברות צוררי ועורה אלי משפט צוית

7 Assim, te rodeará o ajuntamento de povos; por causa deles, pois, volta às alturas.

7 ועדת לאמים תסובבך ועליה למרום שובה

8 O SENHOR julgará os povos; julga-me, SENHOR, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim.

8 יהוה ידין עמים שפטני יהוה כצדקי וכתמי עלי

9 Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo; pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente

9 יגמר נא רע רשעים ותכונן צדיק ובחן לבות וכליות אלהים צדיק

10 O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração.

10 מגני על אלהים מושיע ישרי לב

11 Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias.

11 אלהים שופט צדיק ואל זעם בכל יום

12 Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada; já tem armado o seu arco e está aparelhado;

12 אם לא ישוב חרבו ילטוש קשתו דרך ויכוננה

13 e já para ele preparou armas mortais; e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores.

13 ולו הכין כלי מות חציו לדלקים יפעל

14 Eis que esse está com dores de perversidade; concebeu trabalhos e produzirá mentiras.

14 הנה יחבל און והרה עמל וילד שקר

15 Cavou um poço, e o fez fundo, e caiu na cova que fez.

15 בור כרה ויחפרהו ויפל בשחת יפעל

16 A sua obra cairá sobre a sua cabeça; e a sua violência descerá sobre a sua mioleira.

16 ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד

17 Eu louvarei ao SENHOR segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do SENHOR Altíssimo.

17 אודה יהוה כצדקו ואזמרה שם יהוה עליון

Salmos 8

1 Ó SENHOR, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus!

1 למנצח על הגתית מזמור לדוד יהוה אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים

2 Da boca das crianças e dos que mamam tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo

2 מפי עוללים וינקים יסדת עז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם

3 Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste;

3 כי אראה שמיך מעשי אצבעתיך ירח וכוכבים אשר כוננתה

4 que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites?

4 מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו

5 Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra o coroaste.

5 ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו

6 Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos; tudo puseste debaixo de seus pés

6 תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו

7 todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo;

7 צנה ואלפים כלם וגם בהמות שדי

8 as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares.

8 צפור שמים ודגי הים עבר ארחות ימים

9 Ó SENHOR, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra!

9 יהוה אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ

Salmos 9

1 Eu te louvarei, SENHOR, de todo o meu coração; contarei todas as tuas maravilhas.

1 למנצח עלמות לבן מזמור לדוד אודה יהוה בכל לבי אספרה כל נפלאותיך

2 Em ti me alegrarei e saltarei de prazer; cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo.

2 אשמחה ואעלצה בך אזמרה שמך עליון

3 Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram; e pereceram diante da tua face.

3 בשוב אויבי אחור יכשלו ויאבדו מפניך

4 Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa; tu te assentaste no tribunal, julgando justamente.

4 כי עשית משפטי ודיני ישבת לכסא שופט צדק

5 Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente.

5 גערת גוים אבדת רשע שמם מחית לעולם ועד

6 Oh! Inimigo! Consumaram-se as assolações; –tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas.

6 האויב תמו חרבות לנצח וערים נתשת אבד זכרם המה

7 Mas o SENHOR está assentado perpetuamente; já preparou o seu tribunal para julgar.

7 ויהוה לעולם ישב כונן למשפט כסאו

8 Ele mesmo julgará o mundo com justiça; julgará os povos com retidão.

8 והוא ישפט תבל בצדק ידין לאמים במישרים

9 O SENHOR será também um alto refúgio para o oprimido; um alto refúgio em tempos de angústia.

9 ויהי יהוה משגב לדך משגב לעתות בצרה

10 E em ti confiarão os que conhecem o teu nome; porque tu, SENHOR, nunca desamparaste os que te buscam

10 ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דרשיך יהוה

11 Cantai louvores ao SENHOR, que habita em Sião; anunciai entre os povos os seus feitos,

11 זמרו ליהוה ישב ציון הגידו בעמים עלילותיו

12 pois inquire do derramamento de sangue e lembra-se dele; não se esquece do clamor dos aflitos.

12 כי דרש דמים אותם זכר לא שכח צעקת עניים

13 Tem misericórdia de mim, SENHOR; vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem, tu que me levantas das portas da morte;

13 חננני יהוה ראה עניי משנאי מרוממי משערי מות

14 para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação.

14 למען אספרה כל תהלתיך בשערי בת ציון אגילה בישועתך

15 As nações precipitaram-se na cova que abriram; na rede que ocultaram ficou preso o seu pé.

15 טבעו גוים בשחת עשו ברשת זו טמנו נלכדה רגלם

16 O SENHOR é conhecido pelo juízo que fez; enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. (Higaiom; Selá)

16 נודע יהוה משפט עשה בפעל כפיו נוקש רשע הגיון סלה

17 Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus.

17 ישובו רשעים לשאולה כל גוים שכחי אלהים

18 Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente.

18 כי לא לנצח ישכח אביון תקות ענוים תאבד לעד

19 Levanta-te, SENHOR! Não prevaleça o homem; sejam julgadas as nações perante a tua face.

19 קומה יהוה אל יעז אנוש ישפטו גוים על פניך

20 Tu os pões em medo, SENHOR, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. (Selá)

20 שיתה יהוה מורה להם ידעו גוים אנוש המה סלה

Salmos 10

1 Por que te conservas longe, SENHOR? Por que te escondes nos tempos de angústia?

1 למה יהוה תעמד ברחוק תעלים לעתות בצרהמזמור לתודה הריעו ליהוה כל הארץ

2 Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre; sejam apanhados nas ciladas que maquinaram.

2  בגאות רשע ידלק עני יתפשו במזמות זו חשבו

3 Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do SENHOR.

3 כי הלל רשע על תאות נפשו ובצע ברך נאץ יהוה

4 Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga; todas as suas cogitações são Não há Deus.

4 רשע כגבה אפו בל ידרש אין אלהים כל מזמותיו

5 Os seus caminhos são sempre atormentadores; os teus juízos estão longe dele, em grande altura; trata com desprezo os seus adversários.

5 יחילו דרכו בכל עת מרום משפטיך מנגדו כל צורריו יפיח בהם

6 Diz em seu coração Não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade.

6 אמר בלבו בל אמוט לדר ודר אשר לא ברע

7 A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia; debaixo da sua língua há malícia e maldade.

7 אלה פיהו מלא ומרמות ותך תחת לשונו עמל ואון

8 Põe-se nos cerrados das aldeias; nos lugares ocultos mata o inocente; os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre.

8 ישב במארב חצרים במסתרים יהרג נקי עיניו לחלכה יצפנו

9 Arma ciladas em esconderijos, como o leão no seu covil; arma ciladas para roubar o pobre; rouba-o colhendo-o na sua rede.

9 יארב במסתר כאריה בסכה יארב לחטוף עני יחטף עני במשכו ברשתו

10 Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras.

10 ודכה ישח ונפל בעצומיו חלכאים

11 Diz em seu coração Deus esqueceu-se; cobriu o seu rosto e nunca verá isto

11 אמר בלבו שכח אל הסתיר פניו בל ראה לנצח

12 Levanta-te, SENHOR! Ó Deus, levanta a tua mão; não te esqueças dos necessitados!

12 קומה יהוה אל נשא ידך אל תשכח עניים

13 Por que blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás?

13 על מה נאץ רשע אלהים אמר בלבו לא תדרש

14 Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para os tomares sob tuas mãos; a ti o pobre se encomenda; tu és o auxílio do órfão.

14 ראתה כי אתה עמל וכעס תביט לתת בידך עליך יעזב חלכה יתום אתה היית עוזר

15 Quebranta o braço do ímpio e malvado; busca a sua impiedade até nada mais achares dela.

15 שבר זרוע רשע ורע תדרוש רשעו בל תמצא

16 O SENHOR é Rei eterno; da sua terra serão desarraigados os gentios.

16 יהוה מלך עולם ועד אבדו גוים מארצו

17 SENHOR, tu ouviste os desejos dos mansos; confortarás o seu coração; os teus ouvidos estarão abertos para eles;

17 תאות ענוים שמעת יהוה תכין לבם תקשיב אזנך

18 para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, que é da terra, não prossiga mais em usar da violência.

18 לשפט יתום ודך בל יוסיף עוד לערץ אנוש מן הארץ

Salmos 11

1 No SENHOR confio; como dizeis, pois, à minha alma Foge para a tua montanha como pássaro?

1 למנצח לדוד ביהוה חסיתי איך תאמרו לנפשי נודו הרכם צפור

2 Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, às ocultas, aos retos de coração.

2 כי הנה הרשעים ידרכון קשת כוננו חצם על יתר לירות במו אפל לישרי לב

3 Na verdade, que já os fundamentos se transtornam; que pode fazer o justo?

3 כי השתות יהרסון צדיק מה פעל

4 O SENHOR está no seu santo templo; o trono do SENHOR está nos céus; os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens.

4 יהוה בהיכל קדשו יהוה בשמים כסאו עיניו יחזו עפעפיו יבחנו בני אדם

5 O SENHOR prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência.

5 יהוה צדיק יבחן ורשע ואהב חמס שנאה נפשו

6 Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso; eis a porção do seu copo.

6 ימטר על רשעים פחים אש וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם

7 Porque o SENHOR é justo e ama a justiça; o seu rosto está voltado para os retos.

7 כי צדיק יהוה צדקות אהב ישר יחזו פנימו

Salmos 12

1 Salva-nos, SENHOR, porque faltam os homens benignos; porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens.

1 למנצח על השמינית מזמור לדוד הושיעה יהוה כי גמר חסיד כי פסו אמונים מבני אדם

2 Cada um fala com falsidade ao seu próximo; falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado.

2 שוא ידברו איש את רעהו שפת חלקות בלב ולב ידברו

3 O SENHOR cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente.

3 יכרת יהוה כל שפתי חלקות לשון מדברת גדלו

4 Pois dizem Com a nossa língua prevaleceremos; os lábios são nossos; quem é o senhor sobre nós?

4 אשר אמרו ללשננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו

5 Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o SENHOR; porei em salvo aquele para quem eles assopram.

5 משד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה אשית בישע יפיח לו

6 As palavras do SENHOR são palavras puras como prata refinada em forno de barro e purificada sete vezes.

6 אמרות יהוה אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שבעתים

7 Tu nos guardarás, SENHOR; desta geração nos livrarás para sempre.

7 אתה יהוה תשמרם תצרנו מן הדור זו לעולם

8 Os ímpios circulam por toda parte quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados.

8 סביב רשעים יתהלכון כרם זלות לבני אדם

Salmos 13

1 Até quando te esquecerás de mim, SENHOR? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto?

1 למנצח מזמור לדוד עד אנה יהוה תשכחני נצח עד אנה תסתיר את פניך ממני

2 Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo?

2 עד אנה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי יומם עד אנה ירום איבי עלי

3 Atenta em mim, ouve-me, ó SENHOR, meu Deus; alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte;

3 הביטה ענני יהוה אלהי האירה עיני פן אישן המות

4 para que o meu inimigo não diga Prevaleci contra ele; e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar.

4 הביטה ענני יהוה אלהי האירה עיני פן אישן המות

5 Mas eu confio na tua benignidade; na tua salvação, meu coração se alegrará.

5 ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך

6 Cantarei ao SENHOR, porquanto me tem feito muito bem.

6 אשירה ליהוה כי גמל עלי

Salmos 14

1 Disseram os néscios no seu coração Não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem.

1 למנצח לדוד אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו התעיבו עלילה אין עשה טוב

2 O SENHOR olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus.

2 יהוה משמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דרש את אלהים

3 Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos; não há quem faça o bem, não há sequer um

3 הכל סר יחדו נאלחו אין עשה טוב אין גם אחד

4 Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam ao SENHOR.

4 הלא ידעו כל פעלי און אכלי עמי אכלו לחם יהוה לא קראו

5 Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos.

5 שם פחדו פחד כי אלהים בדור צדיק

6 Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o SENHOR é o seu refúgio.

6 עצת עני תבישו כי יהוה מחסהו

7 Oh! Se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel! Quando o SENHOR fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel.

7 מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב יהוה שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל

Salmos 15

1 SENHOR, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte?

1 מזמור לדוד יהוה מי יגור באהלך מי ישכן בהר קדשך

2 Aquele que anda em sinceridade, e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração;

2 הולך תמים ופעל צדק ודבר אמת בלבבו

3 aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo;

3 לא רגל על לשנו לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרבו

4 aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado; mas honra os que temem ao SENHOR; aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda.

4 נבזה בעיניו נמאס ואת יראי יהוה יכבד נשבע להרע ולא ימר

5 Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente; quem faz isto nunca será abalado.

5 כספו לא נתן בנשך ושחד על נקי לא לקח עשה אלה לא ימוט לעולם

Salmos 16

1 Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio.

1 מכתם לדוד שמרני אל כי חסיתי בך

2 A minha alma disse ao SENHOR Tu és o meu Senhor; não tenho outro bem além de ti.

2 אמרת ליהוה אדני אתה טובתי בל עליך

3 Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer

3 לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם

4 As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro deus; eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios.

4 ירבו עצבותם אחר מהרו בל אסיך נסכיהם מדם ובל אשא את שמותם על שפתי

5 O SENHOR é a porção da minha herança e o meu cálice; tu sustentas a minha sorte.

5 יהוה מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי

6 As linhas caem-me em lugares deliciosos; sim, coube-me uma formosa herança.

6 חבלים נפלו לי בנעמים אף נחלת שפרה עלי

7 Louvarei ao SENHOR que me aconselhou; até o meu coração me ensina de noite

7 אברך את יהוה אשר יעצני אף לילות יסרוני כליותי

8 Tenho posto o SENHOR continuamente diante de mim; por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei.

8 שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט

9 Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória; também a minha carne repousará segura.

9 לכן שמח לבי ויגל כבודי אף בשרי ישכן לבטח

10 Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu Santo veja corrupção.

10 כי לא תעזב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת

11 Far-me-ás ver a vereda da vida; na tua presença há abundância de alegrias; à tua mão direita há delícias perpetuamente.

11 תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעמות בימינך נצח

Salmos 17

1 Ouve, SENHOR, a justiça e atende ao meu clamor; dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos.

1 תפלה לדוד שמעה יהוה צדק הקשיבה רנתי האזינה תפלתי בלא שפתי מרמה

2 Saia a minha sentença de diante do teu rosto; atendam os teus olhos à razão.

2 מלפניך משפטי יצא עיניך תחזינה מישרים

3 Provaste o meu coração; visitaste-me de noite; examinaste-me e nada achaste; o que pensei, a minha boca não transgredirá.

3 בחנת לבי פקדת לילה צרפתני בל תמצא זמתי בל יעבר פי

4 Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor.

4 לפעלות אדם בדבר שפתיך אני שמרתי ארחות פריץ

5 Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem.

5 תמך אשרי במעגלותיך בל נמוטו פעמי

6 Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir; inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras.

6 אני קראתיך כי תענני אל הט אזנך לי שמע אמרתי

7 Faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam dos que se levantam contra a tua destra

7 הפלה חסדיך מושיע חוסים ממתקוממים בימינך

8 Guarda-me como à menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas,

8 שמרני כאישון בת עין בצל כנפיך תסתירני

9 dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando.

9 מפני רשעים זו שדוני איבי בנפש יקיפו עלי

10 Na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente.

10 חלבמו סגרו פימו דברו בגאות

11 Andam-nos agora espiando os nossos passos; e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra;

11 אשרינו עתה סבבוני עיניהם ישיתו לנטות בארץ

12 parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa e com o leãozinho que se põe em esconderijos.

12 דמינו כאריה יכסוף לטרוף וככפיר ישב במסתרים

13 Levanta-te, SENHOR! Detém-no, derriba -o, livra a minha alma do ímpio, pela tua espada;

13 קומה יהוה קדמה פניו הכריעהו פלטה נפשי מרשע חרבך

14 dos homens, com a tua mão, SENHOR, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida e cujo ventre enches do teu tesouro oculto; seus filhos estão fartos, e estes dão os seus sobejos às suas crianças.

14 ממתים ידך יהוה ממתים מחלד חלקם בחיים וצפינך תמלא בטנם ישבעו בנים והניחו יתרם לעולליהם

15 Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça; eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar.

15 אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך

Salmos 18

1 Eu te amarei do coração, ó SENHOR, fortaleza minha.

1 למנצח לעבד יהוה לדוד אשר דבר ליהוה את דברי השירה הזאת ביום הציל יהוה אותו מכף כל איביו ומיד שאול ויאמר ארחמך יהוה חזקי

2 O SENHOR é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador; o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio; o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio.

2 יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי

3 Invocarei o nome do SENHOR, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos.

3 מהלל אקרא יהוה ומן איבי אושע

4 Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram.

4 אפפוני חבלי מות ונחלי בליעל יבעתוני

5 Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam.

5 חבלי שאול סבבוני קדמוני מוקשי מות

6 Na angústia, invoquei ao SENHOR e clamei ao meu Deus; desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face.

6 בצר לי אקרא יהוה ואל אלהי אשוע ישמע מהיכלו קולי ושועתי לפניו תבוא באזניו

7 Então, a terra se abalou e tremeu; e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou.

7  ותגעש ותרעש הארץ ומוסדי הרים ירגזו ויתגעשו כי חרה לו

8 Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia; carvões se acenderam dele.

8 עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל גחלים בערו ממנו

9 Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés.

9 ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו

10 E montou num querubim e voou; sim, voou sobre as asas do vento.

10 וירכב על כרוב ויעף וידא על כנפי רוח

11 Fez das trevas o seu lugar oculto; o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus.

11 ישת חשך סתרו סביבותיו סכתו חשכת מים עבי שחקים

12 Ao resplendor da sua presença as nuvens se espalharam, e a saraiva, e as brasas de fogo.

12 מנגה נגדו עביו עברו ברד וגחלי אש

13 E o SENHOR trovejou nos céus; o Altíssimo levantou a sua voz; e havia saraiva e brasas de fogo.

13 וירעם בשמים יהוה ועליון יתן קלו ברד וגחלי אש

14 Despediu as suas setas e os espalhou; multiplicou raios e os perturbou.

14  וישלח חציו ויפיצם וברקים רב ויהמם

15 Então, foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo; pela tua repreensão, SENHOR, ao soprar das tuas narinas.

15 ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל מגערתך יהוה מנשמת רוח אפך

16 Enviou desde o alto e me tomou; tirou-me das muitas águas.

16 ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים

17 Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu.

17 יצילני מאיבי עז ומשנאי כי אמצו ממני

18 Surpreenderam-me no dia da minha calamidade; mas o SENHOR foi o meu amparo.

18 יקדמוני ביום אידי ויהי יהוה למשען לי

19 Trouxe-me para um lugar espaçoso; livrou-me, porque tinha prazer em mim.

19 ויוציאני למרחב יחלצני כי חפץ בי

20 Recompensou-me o SENHOR conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos.

20 יגמלני יהוה כצדקי כבר ידי ישיב לי

21 Porque guardei os caminhos do SENHOR e não me apartei impiamente do meu Deus.

21 כי שמרתי דרכי יהוה ולא רשעתי מאלהי

22 Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos.

22 כי כל משפטיו לנגדי וחקתיו לא אסיר מני

23 Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade.

23 ואהי תמים עמו ואשתמר מעוני

24 Pelo que me retribuiu o SENHOR conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos.

24 וישב יהוה לי כצדקי כבר ידי לנגד עיניו

25 Com o benigno te mostrarás benigno; e com o homem sincero te mostrarás sincero;

25 עם חסיד תתחסד עם גבר תמים תתמם

26 com o puro te mostrarás puro; e com o perverso te mostrarás indomável.

26 עם נבר תתברר ועם עקש תתפתל

27 Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos.

27 כי אתה עם עני תושיע ועינים רמות תשפיל

28 Porque tu acenderás a minha candeia; o SENHOR, meu Deus, alumiará as minhas trevas.

28 כי אתה תאיר נרי יהוה אלהי יגיה חשכי

29 Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão e com o meu Deus saltei uma muralha.

29 כי בך ארץ גדוד ובאלהי אדלג שור

30 O caminho de Deus é perfeito; a palavra do SENHOR é provada; é um escudo para todos os que nele confiam.

30 האל תמים דרכו אמרת יהוה צרופה מגן הוא לכל החסים בו

31 Porque, quem é Deus senão o SENHOR? E quem é rochedo senão o nosso Deus?

31 כי מי אלוה מבלעדי יהוה ומי צור זולתי אלהינו

32 Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho.

32 האל המאזרני חיל ויתן תמים דרכי

33 Faz os meus pés como os das cervas e põe-me nas minhas alturas.

33 משוה רגלי כאילות ועל במתי יעמידני

34 Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre.

34 מלמד ידי למלחמה ונחתה קשת נחושה זרועתי

35 Também me deste o escudo da tua salvação; a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu.

35 ותתן לי מגן ישעך וימינך תסעדני וענותך תרבני

36 Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram.

36 תרחיב צעדי תחתי ולא מעדו קרסלי

37 Persegui os meus inimigos e os alcancei; não voltei, senão depois de os ter consumido.

37 ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם

38 Atravessei-os, de sorte que não se puderam levantar; caíram debaixo dos meus pés.

38 אמחצם ולא יכלו קום יפלו תחת רגלי

39 Pois me cingiste de força para a peleja; fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram.

39 ותאזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתי

40 Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem.

40 ואיבי נתתה לי ערף ומשנאי אצמיתם

41 Clamaram, mas não houve quem os livrasse; até ao SENHOR, mas ele não lhes respondeu.

41 ישועו ואין מושיע על יהוה ולא ענם

42 Então, os esmiucei como o pó diante do vento; deitei-os fora como a lama das ruas.

42 ואשחקם כעפר על פני רוח כטיט חוצות אריקם

43 Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações; um povo que não conheci me servirá.

43 תפלטני מריבי עם תשימני לראש גוים עם לא ידעתי יעבדוני

44 Em ouvindo a minha voz, me obedecerão; os estranhos se submeterão a mim.

44 לשמע אזן ישמעו לי בני נכר יכחשו לי

45 Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações.

45 בני נכר יבלו ויחרגו ממסגרותיהם

46 O SENHOR vive; e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação.

46 חי יהוה וברוך צורי וירום אלוהי ישעי

47 É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim;

47 האל הנותן נקמות לי וידבר עמים תחתי

48 o que me livra de meus inimigos; –sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento.

48 מפלטי מאיבי אף מן קמי תרוממני מאיש חמס תצילני

49 Pelo que, ó SENHOR, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome.

49 על כן אודך בגוים יהוה ולשמך אזמרה

50 É ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua posteridade para sempre.

50 מגדל ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם

Salmos 19

1 Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos.

1 למנצח מזמור לדוד השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע

2 Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite.

2 יום ליום יביע אמר ולילה ללילה יחוה דעת

3 Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes

3 אין אמר ואין דברים בלי נשמע קולם

4 em toda a extensão da terra, e as suas palavras, até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol,

4 בכל הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם לשמש שם אהל בהם

5 que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho.

5 והוא כחתן יצא מחפתו ישיש כגבור לרוץ ארח

6 A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso, até à outra extremidade deles; e nada se furta ao seu calor

6 מקצה השמים מוצאו ותקופתו על קצותם ואין נסתר מחמתו

7 A lei do SENHOR é perfeita e refrigera a alma; o testemunho do SENHOR é fiel e dá sabedoria aos símplices.

7 תורת יהוה תמימה משיבת נפש עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי

8 Os preceitos do SENHOR são retos e alegram o coração; o mandamento do SENHOR é puro e alumia os olhos.

8 פקודי יהוה ישרים משמחי לב מצות יהוה ברה מאירת עינים

9 O temor do SENHOR é limpo e permanece eternamente; os juízos do SENHOR são verdadeiros e justos juntamente.

9 יראת יהוה טהורה עומדת לעד משפטי יהוה אמת צדקו יחדו

10 Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino; e mais doces do que o mel e o licor dos favos.

10 הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים

11 Também por eles é admoestado o teu servo; e em os guardar há grande recompensa.

11 גם עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב

12 Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos.

12 שגיאות מי יבין מנסתרות נקני

13 Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim; então, serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão.

13 גם מזדים חשך עבדך אל ימשלו בי אז איתם ונקיתי מפשע רב

14 Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, SENHOR, rocha minha e libertador meu!

14 יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי

Salmos 20

1 O SENHOR te ouça no dia da angústia; o nome do Deus de Jacó te proteja.

1 למנצח מזמור לדוד יענך יהוה ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב

2 Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião.

2 ישלח עזרך מקדש ומציון יסעדך

3 Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. (Selá)

3 יזכר כל מנחתך ועולתך ידשנה סלה

4 Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio.

4 יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא

5 Nós nos alegraremos pela tua salvação e, em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões; satisfaça o SENHOR todas as tuas petições

5 נרננה בישועתך ובשם אלהינו נדגל ימלא יהוה כל משאלותיך

6 Agora sei que o SENHOR salva o seu ungido; ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra.

6 עתה ידעתי כי הושיע יהוה משיחו יענהו משמי קדשו בגברות ישע ימינו

7 Uns confiam em carros, e outros, em cavalos, mas nós faremos menção do nome do SENHOR, nosso Deus.

7 אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם יהוה אלהינו נזכיר

8 Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé.

8 המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד

9 Salva-nos, SENHOR! Ouça-nos o Rei quando clamarmos.

9 יהוה הושיעה המלך יעננו ביום קראנו

Salmos 21

1 O rei se alegra em tua força, SENHOR; e na tua salvação grandemente se regozija.

1 למנצח מזמור לדוד יהוה בעזך ישמח מלך ובישועתך מה יגיל מאד

2 Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não desatendeste as súplicas dos seus lábios. (Selá)

2 תאות לבו נתתה לו וארשת שפתיו בל מנעת סלה

3 Pois o provês das bênçãos de bondade; pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino.

3 כי תקדמנו ברכות טוב תשית לראשו עטרת פז

4 Vida te pediu, e lha deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente.

4 חיים שאל ממך נתתה לו ארך ימים עולם ועד

5 Grande é a sua glória pela tua salvação; de honra e de majestade o revestiste.

5 גדול כבודו בישועתך הוד והדר תשוה עליו

6 Pois o abençoaste para sempre; tu o enches de gozo com a tua face

6 כי תשיתהו ברכות לעד תחדהו בשמחה את פניך

7 Porque o rei confia no SENHOR e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará.

7 כי המלך בטח ביהוה ובחסד עליון בל ימוט

8 A tua mão alcançará todos os teus inimigos; a tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem.

8 תמצא ידך לכל איביך ימינך תמצא שנאיך

9 Tu os farás como um forno aceso quando te manifestares; o SENHOR os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá.

9 תשיתמו כתנור אש לעת פניך יהוה באפו יבלעם ותאכלם אש

10 Seu fruto destruirás da terra e a sua descendência, dentre os filhos dos homens.

10 פרימו מארץ תאבד וזרעם מבני אדם

11 Porque intentaram o mal contra ti; maquinaram um ardil, mas não prevalecerão.

11 כי נטו עליך רעה חשבו מזמה בל יוכלו

12 Portanto, tu lhes farás voltar as costas; e com tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás ao rosto.

12 כי תשיתמו שכם במיתריך תכונן על פניהם

13 Exalta-te, SENHOR, na tua força; então, cantaremos e louvaremos o teu poder.

13 רומה יהוה בעזך נשירה ונזמרה גבורתך

Salmos 22

1 Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias?

1 למנצח על אילת השחר מזמור לדוד אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי

2 Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves; de noite, e não tenho sossego.

2 אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי

3 Porém tu és Santo, o que habitas entre os louvores de Israel.

3 ואתה קדוש יושב תהלות ישראל

4 Em ti confiaram nossos pais; confiaram, e tu os livraste.

4 בך בטחו אבתינו בטחו ותפלטמו

5 A ti clamaram e escaparam; em ti confiaram e não foram confundidos.

5 אליך זעקו ונמלטו בך בטחו ולא בושו

6 Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo.

6 ואנכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם

7 Todos os que me vêem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo

7 כל ראי ילעגו לי יפטירו בשפה יניעו ראש

8 Confiou no SENHOR, que o livre; livre-o, pois nele tem prazer.

8 גל אל יהוה יפלטהו יצילהו כי חפץ בו

9 Mas tu és o que me tiraste do ventre; o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe.

9 כי אתה גחי מבטן מבטיחי על שדי אמי

10 Sobre ti fui lançado desde a madre; tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe

10 עליך השלכתי מרחם מבטן אמי אלי אתה

11 Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude.

11 אל תרחק ממני כי צרה קרובה כי אין עוזר

12 Muitos touros me cercaram; fortes touros de Basã me rodearam.

12 סבבוני פרים רבים אבירי בשן כתרוני

13 Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge.

13 פצו עלי פיהם אריה טרף ושאג

14 Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram; o meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim.

14 כמים נשפכתי והתפרדו כל עצמותי היה לבי כדונג נמס בתוך מעי

15 A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar; e me puseste no pó da morte.

15 יבש כחרש כחי ולשוני מדבק מלקוחי ולעפר מות תשפתני

16 Pois me rodearam cães; o ajuntamento de malfeitores me cercou; traspassaram-me as mãos e os pés.

16 כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי

17 Poderia contar todos os meus ossos; eles vêem e me contemplam.

17 אספר כל עצמותי המה יביטו יראו בי

18 Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica.

18 יחלקו בגדי להם ועל לבושי יפילו גורל

19 Mas tu, SENHOR, não te alongues de mim; força minha, apressa-te em socorrer-me.

19 ואתה יהוה אל תרחק אילותי לעזרתי חושה

20 Livra a minha alma da espada e a minha predileta, da força do cão.

20 הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי

21 Salva-me da boca do leão; sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios.

21 הושיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני

22 Então, declararei o teu nome aos meus irmãos; louvar-te-ei no meio da congregação.

22 אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך

23 Vós que temeis ao SENHOR, louvai -o; todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o; e temei-o todos vós, descendência de Israel.

23 יראי יהוה הללוהו כל זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו כל זרע ישראל

24 Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto; antes, quando ele clamou, o ouviu.

24 כי לא בזה ולא שקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע

25 O meu louvor virá de ti na grande congregação; pagarei os meus votos perante os que o temem.

25 מאתך תהלתי בקהל רב נדרי אשלם נגד יראיו

26 Os mansos comerão e se fartarão; louvarão ao SENHOR os que o buscam; o vosso coração viverá eternamente.

26 יאכלו ענוים וישבעו יהללו יהוה דרשיו יחי לבבכם לעד

27 Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao SENHOR; e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face.

27 יזכרו וישבו אל יהוה כל אפסי ארץ וישתחוו לפניך כל משפחות גוים

28 Porque o reino é do SENHOR, e ele domina entre as nações.

28 כי ליהוה המלוכה ומשל בגוים

29 Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele; como também os que não podem reter a sua vida.

29 אכלו וישתחוו כל דשני ארץ לפניו יכרעו כל יורדי עפר ונפשו לא חיה

30 Uma semente o servirá; falará do Senhor de geração em geração.

30 זרע יעבדנו יספר לאדני לדור

31 Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez.

31 יבאו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה

Salmos 23

1 O SENHOR é o meu pastor; nada me faltará.

1 מזמור לדוד יהוה רעי לא אחסר

2 Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas.

2 בנאות דשא ירביצני על מי מנחות ינהלני

3 Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome.

3 נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו

4 Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam.

4 גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמני

5 Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.

5 תערך לפני שלחן נגד צררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה

6 Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na Casa do SENHOR por longos dias.

6 אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית יהוה לארך ימים

Salmos 24

1 Do SENHOR é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam.

1 לדוד מזמור ליהוה הארץ ומלואה תבל וישבי בה

2 Porque ele a fundou sobre os mares e a firmou sobre os rios

2 כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה

3 Quem subirá ao monte do SENHOR ou quem estará no seu lugar santo?

3 מי יעלה בהר יהוה ומי יקום במקום קדשו

4 Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente.

4 נקי כפים ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה

5 Este receberá a bênção do SENHOR e a justiça do Deus da sua salvação.

5 ישא ברכה מאת יהוה וצדקה מאלהי ישעו

6 Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. (Selá)

6 זה דור דרשו מבקשי פניך יעקב סלה

7 Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória.

7 שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד

8 Quem é este Rei da Glória? O SENHOR forte e poderoso, o SENHOR poderoso na guerra.

8 מי זה מלך הכבוד יהוה עזוז וגבור יהוה גבור מלחמה

9 Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória.

9 שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד

10 Quem é este Rei da Glória? O SENHOR dos Exércitos; ele é o Rei da Glória. (Selá)

10 מי הוא זה מלך הכבוד יהוה צבאות הוא מלך הכבוד סלה

Salmos 25

1 A ti, SENHOR, levanto a minha alma.

1 לדוד אליך יהוה נפשי אשא

2 Deus meu, em ti confio; não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim.

2 אלהי בך בטחתי אל אבושה אל יעלצו איבי לי

3 Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti; confundidos serão os que transgridem sem causa.

3 גם כל קויך לא יבשו יבשו הבוגדים ריקם

4 Faze-me saber os teus caminhos, SENHOR; ensina-me as tuas veredas.

4 דרכיך יהוה הודיעני ארחותיך למדני

5 Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação; por ti estou esperando todo o dia.

5 הדריכני באמתך ולמדני כי אתה אלהי ישעי אותך קויתי כל היום

6 Lembra-te, SENHOR, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade.

6 זכר רחמיך יהוה וחסדיך כי מעולם המה

7 Não te lembres dos pecados da minha mocidade nem das minhas transgressões; mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, SENHOR

7 חטאות נעורי ופשעי אל תזכר כחסדך זכר לי אתה למען טובך יהוה

8 Bom e reto é o SENHOR; pelo que ensinará o caminho aos pecadores.

8 טוב וישר יהוה על כן יורה חטאים בדרך

9 Guiará os mansos retamente; e aos mansos ensinará o seu caminho.

9 ידרך ענוים במשפט וילמד ענוים דרכו

10 Todas as veredas do SENHOR são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu concerto e os seus testemunhos.

10 כל ארחות יהוה חסד ואמת לנצרי בריתו ועדתיו

11 Por amor do teu nome, SENHOR, perdoa a minha iniquidade, pois é grande.

11 למען שמך יהוה וסלחת לעוני כי רב הוא

12 Qual é o homem que teme ao SENHOR? Ele o ensinará no caminho que deve escolher.

12 מי זה האיש ירא יהוה יורנו בדרך יבחר

13 A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra.

13 נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ

14 O segredo do SENHOR é para os que o temem; e ele lhes fará saber o seu concerto.

14 סוד יהוה ליראיו ובריתו להודיעם

15 Os meus olhos estão continuamente no SENHOR, pois ele tirará os meus pés da rede.

15 עיני תמיד אל יהוה כי הוא יוציא מרשת רגלי

16 Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito.

16 פנה אלי וחנני כי יחיד ועני אני

17 As ânsias do meu coração se têm multiplicado; tira-me dos meus apertos.

17 צרות לבבי הרחיבו ממצוקותי הוציאני

18 Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados.

18 ראה עניי ועמלי ושא לכל חטאותי

19 Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel.

19 ראה אויבי כי רבו ושנאת חמס שנאוני

20 Guarda a minha alma e livra-me; não me deixes confundido, porquanto confio em ti.

20 שמרה נפשי והצילני אל אבוש כי חסיתי בך

21 Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti.

21 תם וישר יצרוני כי קויתיך

22 Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias.

22 פדה אלהים את ישראל מכל צרותיו

Salmos 26

1 Julga-me, SENHOR, pois tenho andado em minha sinceridade; tenho confiado também no SENHOR; não vacilarei.

1 לדוד שפטני יהוה כי אני בתמי הלכתי וביהוה בטחתי לא אמעד

2 Examina-me, SENHOR, e prova-me; esquadrinha a minha mente e o meu coração.

2 בחנני יהוה ונסני צרופה כליותי ולבי

3 Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos; e tenho andado na tua verdade.

3 כי חסדך לנגד עיני והתהלכתי באמתך

4 Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados.

4 לא ישבתי עם מתי שוא ועם נעלמים לא אבוא

5 Tenho aborrecido a congregação de malfeitores; não me ajunto com os ímpios

5 שנאתי קהל מרעים ועם רשעים לא אשב

6 Lavo as minhas mãos na inocência; e assim andarei, SENHOR, ao redor do teu altar,

6 ארחץ בנקיון כפי ואסבבה את מזבחך יהוה

7 para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas.

7 לשמע בקול תודה ולספר כל נפלאותיך

8 SENHOR, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória.

8 יהוה אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך

9 Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos,

9 אל תאסף עם חטאים נפשי ועם אנשי דמים חיי

10 em cujas mãos há malefício, e cuja mão direita está cheia de subornos.

10 אשר בידיהם זמה וימינם מלאה שחד

11 Mas eu ando na minha sinceridade; livra-me e tem piedade de mim.

11 ואני בתמי אלך פדני וחנני

12 O meu pé está posto em caminho plano; nas congregações louvarei ao SENHOR.

12 רגלי עמדה במישור במקהלים אברך יהוה

Salmos 27

1 O SENHOR é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O SENHOR é a força da minha vida; de quem me recearei?

1 לדוד יהוה אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז חיי ממי אפחד

2 Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram.

2 בקרב עלי מרעים לאכל את בשרי צרי ואיבי לי המה כשלו ונפלו

3 Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria; ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria.

3 אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח

4 Uma coisa pedi ao SENHOR e a buscarei que possa morar na Casa do SENHOR todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do SENHOR e aprender no seu templo.

4 אחת שאלתי מאת יהוה אותה אבקש שבתי בבית יהוה כל ימי חיי לחזות בנעם יהוה ולבקר בהיכלו

5 Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão; no oculto do seu tabernáculo me esconderá; por-me -á sobre uma rocha.

5 כי יצפנני בסכה ביום רעה יסתרני בסתר אהלו בצור ירוממני

6 Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim; pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo; cantarei, sim, cantarei louvores ao SENHOR

6 ועתה ירום ראשי על איבי סביבותי ואזבחה באהלו זבחי תרועה אשירה ואזמרה ליהוה

7 Ouve, SENHOR, a minha voz quando clamo; tem também piedade de mim e responde-me.

7 שמע יהוה קולי אקרא וחנני וענני

8 Quando tu disseste Buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti O teu rosto, SENHOR, buscarei.

8 לך אמר לבי בקשו פני את פניך יהוה אבקש

9 Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira; tu foste a minha ajuda; não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação.

9 אל תסתר פניך ממני אל תט באף עבדך עזרתי היית אל תטשני ואל תעזבני אלהי ישעי

10 Porque, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o SENHOR me recolherá.

10 כי אבי ואמי עזבוני ויהוה יאספני

11 Ensina-me, SENHOR, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando.

11 הורני יהוה דרכך ונחני בארח מישור למען שוררי

12 Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade.

12 אל תתנני בנפש צרי כי קמו בי עדי שקר ויפח חמס

13 Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do SENHOR na terra dos viventes.

13 לולא האמנתי לראות בטוב יהוה בארץ חיים

14 Espera no SENHOR, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração; espera, pois, no SENHOR.

14 קוה אל יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אל יהוה

Salmos 28

1 A ti clamarei, ó SENHOR, rocha minha; não emudeças para comigo; não suceda, calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem à cova.

1 לדוד אליך יהוה אקרא צורי אל תחרש ממני פן תחשה ממני ונמשלתי עם יורדי בור

2 Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário.

2 שמע קול תחנוני בשועי אליך בנשאי ידי אל דביר קדשך

3 Não me arremesses com os ímpios e com os que praticam a iniquidade; que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração.

3 אל תמשכני עם רשעים ועם פעלי און דברי שלום עם רעיהם ורעה בלבבם

4 Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços; dá-lhes conforme a obra das suas mãos; envia-lhes a sua recompensa.

4 תן להם כפעלם וכרע מעלליהם כמעשה ידיהם תן להם השב גמולם להם

5 Porquanto não atentam para as obras do SENHOR, nem para o que as suas mãos têm feito; pelo que ele os derribará e não os reedificará

5 כי לא יבינו אל פעלת יהוה ואל מעשה ידיו יהרסם ולא יבנם

6 Bendito seja o SENHOR, porque ouviu a voz das minhas súplicas.

6 ברוך יהוה כי שמע קול תחנוני

7 O SENHOR é a minha força e o meu escudo; nele confiou o meu coração, e fui socorrido; pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei.

7 יהוה עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשירי אהודנו

8 O SENHOR é a força do seu povo; também é a força salvadora do seu ungido.

8 יהוה עז למו ומעוז ישועות משיחו הוא

9 Salva o teu povo e abençoa a tua herança; apascenta-os e exalta-os para sempre.

9 הושיעה את עמך וברך את נחלתך ורעם ונשאם עד העולם

Salmos 29

1 Dai ao SENHOR, ó filhos dos poderosos, dai ao SENHOR glória e força.

1 מזמור לדוד הבו ליהוה בני אלים הבו ליהוה כבוד ועז

2 Dai ao SENHOR a glória devida ao seu nome; adorai o SENHOR na beleza da sua santidade.

2 הבו ליהוה כבוד שמו השתחוו ליהוה בהדרת קדש

3 A voz do SENHOR ouve-se sobre as águas; o Deus da glória troveja; o SENHOR está sobre as muitas águas.

3 קול יהוה על המים אל הכבוד הרעים יהוה על מים רבים

4 A voz do SENHOR é poderosa; a voz do SENHOR é cheia de majestade.

4 קול יהוה בכח קול יהוה בהדר

5 A voz do SENHOR quebra os cedros; sim, o SENHOR quebra os cedros do Líbano.

5 קול יהוה שבר ארזים וישבר יהוה את ארזי הלבנון

6 Ele os faz saltar como a um bezerro; ao Líbano e Siriom, como novos unicórnios.

6 וירקידם כמו עגל לבנון ושרין כמו בן ראמים

7 A voz do SENHOR separa as labaredas do fogo.

7 קול יהוה חצב להבות אש

8 A voz do SENHOR faz tremer o deserto; o SENHOR faz tremer o deserto de Cades.

8 קול יהוה יחיל מדבר יחיל יהוה מדבר קדש

9 A voz do SENHOR faz parir as cervas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz Glória!

9 קול יהוה יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד

10 O SENHOR se assentou sobre o dilúvio; o SENHOR se assenta como Rei perpetuamente.

10 יהוה למבול ישב וישב יהוה מלך לעולם

11 O SENHOR dará força ao seu povo; o SENHOR abençoará o seu povo com paz.

11 יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את עמו בשלום

Salmos 30

1 Exaltar-te-ei, ó SENHOR, porque tu me exaltaste; e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim.

1 מזמור שיר חנכת הבית לדוד ארוממך יהוה כי דליתני ולא שמחת איבי לי

2 SENHOR, meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste.

2 יהוה אלהי שועתי אליך ותרפאני

3 SENHOR, fizeste subir a minha alma da sepultura; conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo.

3 יהוה העלית מן שאול נפשי חייתני מיורדי בור

4 Cantai ao SENHOR, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade.

4 זמרו ליהוה חסידיו והודו לזכר קדשו

5 Porque a sua ira dura só um momento; no seu favor está a vida; o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã

5 כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבקר רנה

6 Eu dizia na minha prosperidade Não vacilarei jamais.

6 ואני אמרתי בשלוי בל אמוט לעולם

7 Tu, SENHOR, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha; tu encobriste o teu rosto, e fiquei perturbado.

7 יהוה ברצונך העמדתה להררי עז הסתרת פניך הייתי נבהל

8 A ti, SENHOR, clamei, e ao SENHOR supliquei.

8 אליך יהוה אקרא ואל אדני אתחנן

9 Que proveito há no meu sangue, quando desço à cova? Porventura, te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade?

9 מה בצע בדמי ברדתי אל שחת היודך עפר היגיד אמתך

10 Ouve, SENHOR, e tem piedade de mim; SENHOR, sê o meu auxílio.

10 שמע יהוה וחנני יהוה היה עזר לי

11 Tornaste o meu pranto em folguedo; tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria;

11 הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה

12 para que a minha glória te cante louvores e não se cale; SENHOR, Deus meu, eu te louvarei para sempre.

12 למען יזמרך כבוד ולא ידם יהוה אלהי לעולם אודך

Salmos 31

1 Em ti, SENHOR, confio; nunca me deixes confundido; livra-me pela tua justiça.

1 למנצח מזמור לדוד בך יהוה חסיתי אל אבושה לעולם בצדקתך פלטני

2 Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa; sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve.

2 הטה אלי אזנך מהרה הצילני היה לי לצור מעוז לבית מצודות להושיעני

3 Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza; pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me.

3 כי סלעי ומצודתי אתה ולמען שמך תנחני ותנהלני

4 Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força.

4 תוציאני מרשת זו טמנו לי כי אתה מעוזי

5 Nas tuas mãos encomendo o meu espírito; tu me remiste, SENHOR, Deus da verdade.

5 בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי יהוה אל אמת

6 Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas; eu, porém, confio no SENHOR.

6 שנאתי השמרים הבלי שוא ואני אל יהוה בטחתי

7 Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição; conheceste a minha alma nas angústias.

7 אגילה ואשמחה בחסדך אשר ראית את עניי ידעת בצרות נפשי

8 E não me entregaste nas mãos do inimigo; puseste os meus pés num lugar espaçoso.

8 ולא הסגרתני ביד אויב העמדת במרחב רגלי

9 Tem misericórdia de mim, ó SENHOR, porque estou angustiado; consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo.

9 חנני יהוה כי צר לי עששה בכעס עיני נפשי ובטני

10 Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos, de suspiros; a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem.

10 כי כלו ביגון חיי ושנותי באנחה כשל בעוני כחי ועצמי עששו

11 Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos; os que me viam na rua fugiam de mim.

11 מכל צררי הייתי חרפה ולשכני מאד ופחד למידעי ראי בחוץ נדדו ממני

12 Estou esquecido no coração deles, como um morto; sou como um vaso quebrado.

12 נשכחתי כמת מלב הייתי ככלי אבד

13 Pois ouvi a murmuração de muitos; temor havia ao redor; porquanto todos se conluiavam contra mim; intentam tirar-me a vida.

13 כי שמעתי דבת רבים מגור מסביב בהוסדם יחד עלי לקחת נפשי זממו

14 Mas eu confiei em ti, SENHOR; e disse Tu és o meu Deus.

14 ואני עליך בטחתי יהוה אמרתי אלהי אתה

15 Os meus tempos estão nas tuas mãos; livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem.

15 בידך עתתי הצילני מיד אויבי ומרדפי

16 Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo; salva-me por tuas misericórdias.

16 האירה פניך על עבדך הושיעני בחסדך

17 Não me deixes confundido, SENHOR, porque te tenho invocado; deixa confundidos os ímpios; emudeçam na sepultura.

17 יהוה אל אבושה כי קראתיך יבשו רשעים ידמו לשאול

18 Emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo.

18 תאלמנה שפתי שקר הדברות על צדיק עתק בגאוה ובוז

19 Oh! Quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens!

19 מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחסים בך נגד בני אדם

20 Tu os esconderás, no secreto da tua presença, das intrigas dos homens; ocultá-los-ás, em um pavilhão, da contenda das línguas.

20 תסתירם בסתר פניך מרכסי איש תצפנם בסכה מריב לשנות

21 Bendito seja o SENHOR, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura.

21 ברוך יהוה כי הפליא חסדו לי בעיר מצור

22 Pois eu dizia na minha pressa Estou cortado de diante dos teus olhos; não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei.

22 ואני אמרתי בחפזי נגרזתי מנגד עיניך אכן שמעת קול תחנוני בשועי אליך

23 Amai ao SENHOR, vós todos os que sois seus santos; porque o SENHOR guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos.

23 אהבו את יהוה כל חסידיו אמונים נצר יהוה ומשלם על יתר עשה גאוה

24 Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no SENHOR.

24 חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים ליהוה

Salmos 32

1 Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto.

1 לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה

2 Bem-aventurado o homem a quem o SENHOR não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano.

2 אשרי אדם לא יחשב יהוה לו עון ואין ברוחו רמיה

3 Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia.

3 כי החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל היום

4 Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim; o meu humor se tornou em sequidão de estio. (Selá)

4 כי יומם ולילה תכבד עלי ידך נהפך לשדי בחרבני קיץ סלה

5 Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri; dizia eu Confessarei ao SENHOR as minhas transgressões; e tu perdoaste a maldade do meu pecado. (Selá)

5 חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי אמרתי אודה עלי פשעי ליהוה ואתה נשאת עון חטאתי סלה

6 Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar; até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão

6 על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו

7 Tu és o lugar em que me escondo; tu me preservas da angústia; tu me cinges de alegres cantos de livramento. (Selá)

7 אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה

8 Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir; guiar-te-ei com os meus olhos.

8 אשכילך ואורך בדרך זו תלך איעצה עליך עיני

9 Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não têm entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti.

9 אל תהיו כסוס כפרד אין הבין במתג ורסן עדיו לבלום בל קרב אליך

10 O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no SENHOR, a misericórdia o cercará.

10 רבים מכאובים לרשע והבוטח ביהוה חסד יסובבנו

11 Alegrai-vos no SENHOR e regozijai-vos, vós, os justos; e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração.

11 שמחו ביהוה וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב

Salmos 33

1 Regozijai-vos no SENHOR, vós, justos, pois aos retos convém o louvor.

1 רננו צדיקים ביהוה לישרים נאוה תהלה

2 Louvai ao SENHOR com harpa, cantai a ele com saltério de dez cordas.

2 הודו ליהוה בכנור בנבל עשור זמרו לו

3 Cantai-lhe um cântico novo; tocai bem e com júbilo.

3 שירו לו שיר חדש היטיבו נגן בתרועה

4 Porque a palavra do SENHOR é reta, e todas as suas obras são fiéis.

4 כי ישר דבר יהוה וכל מעשהו באמונה

5 Ele ama a justiça e o juízo; a terra está cheia da bondade do SENHOR.

5 אהב צדקה ומשפט חסד יהוה מלאה הארץ

6 Pela palavra do SENHOR foram feitos os céus; e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca.

6 בדבר יהוה שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם

7 Ele ajunta as águas do mar como num montão; põe os abismos em tesouros.

7 כנס כנד מי הים נתן באצרות תהומות

8 Tema toda a terra ao SENHOR; temam-no todos os moradores do mundo.

8 ייראו מיהוה כל הארץ ממנו יגורו כל ישבי תבל

9 Porque falou, e tudo se fez; mandou, e logo tudo apareceu.

9 כי הוא אמר ויהי הוא צוה ויעמד

10 O SENHOR desfaz o conselho das nações; quebranta os intentos dos povos.

10 יהוה הפיר עצת גוים הניא מחשבות עמים

11 O conselho do SENHOR permanece para sempre; os intentos do seu coração, de geração em geração

11 עצת יהוה לעולם תעמד מחשבות לבו לדר ודר

12 Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o SENHOR, e o povo que ele escolheu para a sua herança.

12 אשרי הגוי אשר יהוה אלהיו העם בחר לנחלה לו

13 O SENHOR olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens;

13 משמים הביט יהוה ראה את כל בני האדם

14 da sua morada contempla todos os moradores da terra.

14 ממכון שבתו השגיח אל כל ישבי הארץ

15 Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras.

15 היצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם

16 Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força.

16 אין המלך נושע ברב חיל גבור לא ינצל ברב כח

17 O cavalo é vão para a segurança; não livra ninguém com a sua grande força.

17 שקר הסוס לתשועה וברב חילו לא ימלט

18 Eis que os olhos do SENHOR estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia,

18 הנה עין יהוה אל יראיו למיחלים לחסדו

19 para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome.

19 להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב

20 A nossa alma espera no SENHOR; ele é o nosso auxílio e o nosso escudo.

20 נפשנו חכתה ליהוה עזרנו ומגננו הוא

21 Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome.

21 כי בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו

22 Seja a tua misericórdia, SENHOR, sobre nós, como em ti esperamos.

22 יהי חסדך יהוה עלינו כאשר יחלנו לך

Salmos 34

1 Louvarei ao SENHOR em todo o tempo; o seu louvor estará continuamente na minha boca.

1 לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך אברכה את יהוה בכל עת תמיד תהלתו בפי

2 A minha alma se gloriará no SENHOR; os mansos o ouvirão e se alegrarão.

2 ביהוה תתהלל נפשי ישמעו ענוים וישמחו

3 Engrandecei ao SENHOR comigo, e juntos exaltemos o seu nome.

3 גדלו ליהוה אתי ונרוממה שמו יחדו

4 Busquei ao SENHOR, e ele me respondeu; livrou-me de todos os meus temores.

4 דרשתי את יהוה וענני ומכל מגורותי הצילני

5 Olharam para ele, e foram iluminados; e os seus rostos não ficarão confundidos.

5 הביטו אליו ונהרו ופניהם אל יחפרו

6 Clamou este pobre, e o SENHOR o ouviu; e o salvou de todas as suas angústias.

6 זה עני קרא ויהוה שמע ומכל צרותיו הושיעו

7 O anjo do SENHOR acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra.

7 חנה מלאך יהוה סביב ליראיו ויחלצם

8 Provai e vede que o SENHOR é bom; bem-aventurado o homem que nele confia.

8 טעמו וראו כי טוב יהוה אשרי הגבר יחסה בו

9 Temei ao SENHOR, vós os seus santos, pois não têm falta alguma aqueles que o temem.

9 יראו את יהוה קדשיו כי אין מחסור ליראיו

10 Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao SENHOR de nada têm falta

10 כפירים רשו ורעבו ודרשי יהוה לא יחסרו כל טוב

11 Vinde, meninos, ouvi-me; eu vos ensinarei o temor do SENHOR.

11 לכו בנים שמעו לי יראת יהוה אלמדכם

12 Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem?

12 מי האיש החפץ חיים אהב ימים לראות טוב

13 Guarda a tua língua do mal e os teus lábios, de falarem enganosamente.

13 נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה

14 Aparta-te do mal e faze o bem; procura a paz e segue-a.

14 סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו

15 Os olhos do SENHOR estão sobre os justos; e os seus ouvidos, atentos ao seu clamor.

15 עיני יהוה אל צדיקים ואזניו אל שועתם

16 A face do SENHOR está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles.

16 פני יהוה בעשי רע להכרית מארץ זכרם

17 Os justos clamam, e o SENHOR os ouve e os livra de todas as suas angústias.

17 צעקו ויהוה שמע ומכל צרותם הצילם

18 Perto está o SENHOR dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito.

18 קרוב יהוה לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע

19 Muitas são as aflições do justo, mas o SENHOR o livra de todas.

19 רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה

20 Ele lhe guarda todos os seus ossos; nem sequer um deles se quebra.

20 שמר כל עצמותיו אחת מהנה לא נשברה

21 A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos.

21 תמותת רשע רעה ושנאי צדיק יאשמו

22 O SENHOR resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado.

22 פודה יהוה נפש עבדיו ולא יאשמו כל החסים בו

Salmos 35

1 Pleiteia, SENHOR, com aqueles que pleiteiam comigo; peleja contra os que pelejam contra mim.

1 לדוד ריבה יהוה את יריבי לחם את לחמי

2 Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda.

2 החזק מגן וצנה וקומה בעזרתי

3 Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem; dize à minha alma Eu sou a tua salvação.

3 והרק חנית וסגר לקראת רדפי אמר לנפשי ישעתך אני

4 Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida; voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam o mal.

4 יבשו ויכלמו מבקשי נפשי יסגו אחור ויחפרו חשבי רעתי

5 Sejam como pragana perante o vento; o anjo do SENHOR os faça fugir.

5 יהיו כמץ לפני רוח ומלאך יהוה דוחה

6 Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do SENHOR os persiga.

6 יהי דרכם חשך וחלקלקות ומלאך יהוה רדפם

7 Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para a minha alma.

7 כי חנם טמנו לי שחת רשתם חנם חפרו לנפשי

8 Sobrevenha-lhes destruição sem o saberem, e prenda-os a rede que ocultaram; caiam eles nessa mesma destruição.

8 תבואהו שואה לא ידע ורשתו אשר טמן תלכדו בשואה יפל בה

9 E a minha alma se alegrará no SENHOR; alegrar-se -á na sua salvação.

9 ונפשי תגיל ביהוה תשיש בישועתו

10 Todos os meus ossos dirão SENHOR, quem é como tu? Pois livras o pobre daquele que é mais forte do que ele; sim, o pobre e o necessitado, daquele que os rouba

10 כל עצמותי תאמרנה יהוה מי כמוך מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגזלו

11 Falsas testemunhas se levantaram; depuseram contra mim coisas que eu não sabia.

11 יקומון עדי חמס אשר לא ידעתי ישאלוני

12 Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma.

12 ישלמוני רעה תחת טובה שכול לנפשי

13 Mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco; humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio.

13 ואני בחלותם לבושי שק עניתי בצום נפשי ותפלתי על חיקי תשוב

14 Portava-me com ele como se fora meu irmão ou amigo; andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe.

14 כרע כאח לי התהלכתי כאבל אם קדר שחותי

15 Mas eles com a minha adversidade se alegravam e se congregavam; os abjetos se congregavam contra mim, e eu não o sabia; rasgavam-me e não cessavam.

15 ובצלעי שמחו ונאספו נאספו עלי נכים ולא ידעתי קרעו ולא דמו

16 Como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim.

16 בחנפי לעגי מעוג חרק עלי שנימו

17 Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações, e a minha predileta, dos leões.

17 אדני כמה תראה השיבה נפשי משאיהם מכפירים יחידתי

18 Louvar-te-ei na grande congregação; entre muitíssimo povo te celebrarei.

18 אודך בקהל רב בעם עצום אהללך

19 Não se alegrem de mim os meus inimigos sem razão, nem pisquem os olhos aqueles que me aborrecem sem causa.

19 אל ישמחו לי איבי שקר שנאי חנם יקרצו עין

20 Pois não falam de paz; antes, projetam enganar os quietos da terra.

20 כי לא שלום ידברו ועל רגעי ארץ דברי מרמות יחשבון

21 Abrem a boca de par em par contra mim e dizem Ah! Ah! Os nossos olhos o viram!

21 וירחיבו עלי פיהם אמרו האח האח ראתה עינינו

22 Tu, SENHOR, o viste, não te cales; Senhor, não te alongues de mim;

22 ראיתה יהוה אל תחרש אדני אל תרחק ממני

23 desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu!

23 העירה והקיצה למשפטי אלהי ואדני לריבי

24 Julga-me segundo a tua justiça, SENHOR, Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim.

24 שפטני כצדקך יהוה אלהי ואל ישמחו לי

25 Não digam em seu coração Eia, sus, alma nossa! Não digam Nós o havemos devorado!

25 אל יאמרו בלבם האח נפשנו אל יאמרו בלענוהו

26 Envergonhem-se e confundam-se à uma os que se alegram com o meu mal; vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim.

26 יבשו ויחפרו יחדו שמחי רעתי ילבשו בשת וכלמה המגדילים עלי

27 Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente O SENHOR, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido.

27 ירנו וישמחו חפצי צדקי ויאמרו תמיד יגדל יהוה החפץ שלום עבדו

28 E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor, todo o dia.

28 ולשוני תהגה צדקך כל היום תהלתך

Salmos 36

1 A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração; não há temor de Deus perante os seus olhos.

1 למנצח לעבד יהוה לדוד נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלהים לנגד עיניו

2 Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável.

2 כי החליק אליו בעיניו למצא עונו לשנא

3 As palavras da sua boca são malícia e engano; deixou de entender e de fazer o bem.

3 דברי פיו און ומרמה חדל להשכיל להיטיב

4 Maquina o mal na sua cama; põe-se em caminho que não é bom; não aborrece o mal.

4 און יחשב על משכבו יתיצב על דרך לא טוב רע לא ימאס

5 A tua misericórdia, SENHOR, está nos céus, e a tua fidelidade chega até às mais excelsas nuvens.

5 יהוה בהשמים חסדך אמונתך עד שחקים

6 A tua justiça é como as grandes montanhas; os teus juízos são um grande abismo; SENHOR, tu conservas os homens e os animais.

6 צדקתך כהררי אל משפטך תהום רבה אדם ובהמה תושיע יהוה

7 Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade! E por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas.

7 מה יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון

8 Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias;

8 ירוין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם

9 porque em ti está o manancial da vida; na tua luz veremos a luz.

9 כי עמך מקור חיים באורך נראה אור

10 Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração.

10 משך חסדך לידעיך וצדקתך לישרי לב

11 Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios.

11 אל תבואני רגל גאוה ויד רשעים אל תנדני

12 Ali caem os obreiros da iniquidade; cairão e não se poderão levantar.

12 שם נפלו פעלי און דחו ולא יכלו קום

Salmos 37

1 Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade.

1 לדוד אל תתחר במרעים אל תקנא בעשי עולה

2 Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura.

2 כי כחציר מהרה ימלו וכירק דשא יבולון

3 Confia no SENHOR e faze o bem; habitarás na terra e, verdadeiramente, serás alimentado.

3 בטח ביהוה ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה

4 Deleita-te também no SENHOR, e ele te concederá o que deseja o teu coração.

4 והתענג על יהוה ויתן לך משאלת לבך

5 Entrega o teu caminho ao SENHOR; confia nele, e ele tudo fará.

5 גול על יהוה דרכך ובטח עליו והוא יעשה

6 E ele fará sobressair a tua justiça como a luz; e o teu juízo, como o meio-dia

6 והוציא כאור צדקך ומשפטך כצהרים

7 Descansa no SENHOR e espera nele; não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos.

7 דום ליהוה והתחולל לו אל תתחר במצליח דרכו באיש עשה מזמות

8 Deixa a ira e abandona o furor; não te indignes para fazer o mal.

8 הרף מאף ועזב חמה אל תתחר אך להרע

9 Porque os malfeitores serão desarraigados; mas aqueles que esperam no SENHOR herdarão a terra.

9 כי מרעים יכרתון וקוי יהוה המה יירשו ארץ

10 Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá; olharás para o seu lugar, e não aparecerá.

10 ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו

11 Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz.

11 וענוים יירשו ארץ והתענגו על רב שלום

12 O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes.

12 זמם רשע לצדיק וחרק עליו שניו

13 O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia.

13 אדני ישחק לו כי ראה כי יבא יומו

14 Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco, para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reto caminho.

14 חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני ואביון לטבוח ישרי דרך

15 Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão.

15 חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה

16 Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios.

16 טוב מעט לצדיק מהמון רשעים רבים

17 Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o SENHOR sustém os justos.

17 כי זרועות רשעים תשברנה וסומך צדיקים יהוה

18 O SENHOR conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre.

18 יודע יהוה ימי תמימם ונחלתם לעולם תהיה

19 Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão.

19 לא יבשו בעת רעה ובימי רעבון ישבעו

20 Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do SENHOR serão como a gordura dos cordeiros; desaparecerão e em fumaça se desfarão.

20 כי רשעים יאבדו ואיבי יהוה כיקר כרים כלו בעשן כלו

21 O ímpio toma emprestado e não paga; mas o justo se compadece e dá.

21 לוה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן

22 Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados.

22 כי מברכיו יירשו ארץ ומקלליו יכרתו

23 Os passos de um homem bom são confirmados pelo SENHOR, e ele deleita-se no seu caminho.

23 מיהוה מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ

24 Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o SENHOR o sustém com a sua mão.

24 כי יפל לא יוטל כי יהוה סומך ידו

25 Fui moço e agora sou velho; mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão.

25 נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם

26 Compadece-se sempre, e empresta, e a sua descendência é abençoada.

26 כל היום חונן ומלוה וזרעו לברכה

27 Aparta-te do mal e faze o bem; e terás morada para sempre.

27 סור מרע ועשה טוב ושכן לעולם

28 Porque o SENHOR ama o juízo e não desampara os seus santos; eles são preservados para sempre; mas a descendência dos ímpios será desarraigada.

28 כי יהוה אהב משפט ולא יעזב את חסידיו לעולם נשמרו וזרע רשעים נכרת

29 Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre.

29 צדיקים יירשו ארץ וישכנו לעד עליה

30 A boca do justo fala da sabedoria; a sua língua fala do que é reto.

30 פי צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר משפט

31 A lei do seu Deus está em seu coração; os seus passos não resvalarão.

31 תורת אלהיו בלבו לא תמעד אשריו

32 O ímpio espreita o justo e procura matá-lo.

32 צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו

33 O SENHOR não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado.

33 יהוה לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו

34 Espera no SENHOR e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra; tu o verás quando os ímpios forem desarraigados.

34 קוה אל יהוה ושמר דרכו וירוממך לרשת ארץ בהכרת רשעים תראה

35 Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal.

35 ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רענן

36 Mas passou e já não é; procurei-o, mas não se pôde encontrar.

36 ויעבר והנה איננו ואבקשהו ולא נמצא

37 Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz.

37 שמר תם וראה ישר כי אחרית לאיש שלום

38 Quanto aos transgressores, serão, à uma, destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão.

38 ופשעים נשמדו יחדו אחרית רשעים נכרתה

39 Mas a salvação dos justos vem do SENHOR; ele é a sua fortaleza no tempo da angústia.

39 ותשועת צדיקים מיהוה מעוזם בעת צרה

40 E o SENHOR os ajudará e os livrará; ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele.

40 ויעזרם יהוה ויפלטם יפלטם מרשעים ויושיעם כי חסו בו

Salmos 38

1 Ó SENHOR, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor.

1 מזמור לדוד להזכיר יהוה אל בקצפך תוכיחני ובחמתך תיסרני

2 Porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu.

2 כי חציך נחתו בי ותנחת עלי ידך

3 Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera; nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado.

3 אין מתם בבשרי מפני זעמך אין שלום בעצמי מפני חטאתי

4 Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça; como carga pesada são demais para as minhas forças.

4 כי עונתי עברו ראשי כמשא כבד יכבדו ממני

5 As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas, por causa da minha loucura.

5 הבאישו נמקו חבורתי מפני אולתי

6 Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia.

6 נעויתי שחתי עד מאד כל היום קדר הלכתי

7 Porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne.

7 כי כסלי מלאו נקלה ואין מתם בבשרי

8 Estou fraco e mui quebrantado; tenho rugido por causa do desassossego do meu coração.

8 נפוגותי ונדכיתי עד מאד שאגתי מנהמת לבי

9 Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto.

9 אדני נגדך כל תאותי ואנחתי ממך לא נסתרה

10 O meu coração dá voltas, a minha força me falta; quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou.

10 לבי סחרחר עזבני כחי ואור עיני גם הם אין אתי

11 Os meus amigos e os meus propínquos afastam-se da minha chaga; e os meus parentes se põem em distância

11 אהבי ורעי מנגד נגעי יעמדו וקרובי מרחק עמדו

12 Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo o dia.

12 וינקשו מבקשי נפשי ודרשי רעתי דברו הוות ומרמות כל היום יהגו

13 Mas eu, como surdo, não ouvia e, como mudo, não abri a boca.

13 ואני כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח פיו

14 Assim eu sou como homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação.

14 ואהי כאיש אשר לא שמע ואין בפיו תוכחות

15 Porque em ti, SENHOR, espero; tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás.

15 כי לך יהוה הוחלתי אתה תענה אדני אלהי

16 Porque dizia eu Ouve-me, para que se não alegrem de mim; quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim.

16 כי אמרתי פן ישמחו לי במוט רגלי עלי הגדילו

17 Porque estou prestes a coxear; a minha dor está constantemente perante mim.

17 כי אני לצלע נכון ומכאובי נגדי תמיד

18 Porque eu confessarei a minha iniquidade; afligir-me-ei por causa do meu pecado.

18 כי עוני אגיד אדאג מחטאתי

19 Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem.

19 ואיבי חיים עצמו ורבו שנאי שקר

20 Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom.

20 ומשלמי רעה תחת טובה ישטנוני תחת רדופי טוב

21 Não me desampares, SENHOR; meu Deus, não te alongues de mim.

21 אל תעזבני יהוה אלהי אל תרחק ממני

22 Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação.

22 חושה לעזרתי אדני תשועתי

Salmos 39

1 Eu disse Guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua; enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim.

1 למנצח לידיתון מזמור לדוד אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום בעד רשע לנגדי

2 Com o silêncio fiquei como mudo; calava-me mesmo acerca do bem; mas a minha dor se agravou.

2 נאלמתי דומיה החשיתי מטוב וכאבי נעכר

3 Incendeu-se dentro de mim o meu coração; enquanto eu meditava se acendeu um fogo então falei com a minha língua. Disse

3 חם לבי בקרבי בהגיגי תבער אש דברתי בלשוני

4 Faze-me conhecer, SENHOR, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil.

4 הודיעני יהוה קצי ומדת ימי מה היא אדעה מה חדל אני

5 Eis que fizeste os meus dias como a palmos; o tempo da minha vida é como nada diante de ti; na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. (Selá)

5 הנה טפחות נתתה ימי וחלדי כאין נגדך אך כל הבל כל אדם נצב סלה

6 Na verdade, todo homem anda como uma sombra; na verdade, em vão se inquietam; amontoam riquezas e não sabem quem as levará

6 אך בצלם יתהלך איש אך הבל יהמיון יצבר ולא ידע מי אספם

7 Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti.

7 ועתה מה קויתי אדני תוחלתי לך היא

8 Livra-me de todas as minhas transgressões; não me faças o opróbrio dos loucos.

8 מכל פשעי הצילני חרפת נבל אל תשימני

9 Emudeci; não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste.

9 נאלמתי לא אפתח פי כי אתה עשית

10 Tira de sobre mim a tua praga; estou desfalecido pelo golpe da tua mão.

10 הסר מעלי נגעך מתגרת ידך אני כליתי

11 Se com repreensões castigas alguém, por causa da iniquidade, logo destróis, como traça, a sua beleza; de sorte que todo homem é vaidade. (Selá)

11 בתוכחות על עון יסרת איש ותמס כעש חמודו אך הבל כל אדם סלה

12 Ouve, SENHOR, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor; não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho, e peregrino como todos os meus pais.

12 שמעה תפלתי יהוה ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש כי גר אנכי עמך תושב ככל אבותי

13 Poupa-me, até que tome alento, antes que me vá e não seja mais.

13 השע ממני ואבליגה בטרם אלך ואינני

Salmos 40

1 Esperei com paciência no SENHOR, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor.

1 למנצח לדוד מזמור קוה קויתי יהוה ויט אלי וישמע שועתי

2 Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo; pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos;

2 ויעלני מבור שאון מטיט היון ויקם על סלע רגלי כונן אשרי

3 e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus; muitos o verão, e temerão, e confiarão no SENHOR.

3 ויתן בפי שיר חדש תהלה לאלהינו יראו רבים וייראו ויבטחו ביהוה

4 Bem-aventurado o homem que põe no SENHOR a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira.

4 אשרי הגבר אשר שם יהוה מבטחו ולא פנה אל רהבים ושטי כזב

5 Muitas são, SENHOR, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti; eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar

5 רבות עשית אתה יהוה אלהי נפלאתיך ומחשבתיך אלינו אין ערך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר

6 Sacrifício e oferta não quiseste; os meus ouvidos abriste; holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste.

6 זבח ומנחה לא חפצת אזנים כרית לי עולה וחטאה לא שאלת

7 Então disse Eis aqui venho; no rolo do livro está escrito de mim

7 אז אמרתי הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי

8 Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu; sim, a tua lei está dentro do meu coração.

8 לעשות רצונך אלהי חפצתי ותורתך בתוך מעי

9 Preguei a justiça na grande congregação; eis que não retive os meus lábios, SENHOR, tu o sabes.

9 בשרתי צדק בקהל רב הנה שפתי לא אכלא יהוה אתה ידעת

10 Não escondi a tua justiça dentro do meu coração; apregoei a tua fidelidade e a tua salvação; não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade

10 צדקתך לא כסיתי בתוך לבי אמונתך ותשועתך אמרתי לא כחדתי חסדך ואמתך לקהל רב

11 Não detenhas para comigo, SENHOR, as tuas misericórdias; guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade.

11 אתה יהוה לא תכלא רחמיך ממני חסדך ואמתך תמיד יצרוני

12 Porque males sem número me têm rodeado; as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima; são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração.

12 כי אפפו עלי רעות עד אין מספר השיגוני עונתי ולא יכלתי לראות עצמו משערות ראשי ולבי עזבני

13 Digna-te, SENHOR, livrar-me; SENHOR, apressa-te em meu auxílio.

13 רצה יהוה להצילני יהוה לעזרתי חושה

14 Sejam à uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la; tornem atrás e confundam-se os que me querem mal.

14 יבשו ויחפרו יחד מבקשי נפשי לספותה יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי

15 Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem Ah! Ah!

15 ישמו על עקב בשתם האמרים לי האח האח

16 Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam; digam constantemente os que amam a tua salvação Engrandecido seja o SENHOR.

16 ישישו וישמחו בך כל מבקשיך יאמרו תמיד יגדל יהוה אהבי תשועתך

17 Eu sou pobre e necessitado; mas o Senhor cuida de mim tu és o meu auxílio e o meu libertador; não te detenhas, ó meu Deus.

17 ואני עני ואביון אדני יחשב לי עזרתי ומפלטי אתה אלהי אל תאחר

Salmos 41

1 Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre; o SENHOR o livrará no dia do mal.

1 למנצח מזמור לדוד אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו יהוה

2 O SENHOR o livrará e o conservará em vida; será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos.

2 יהוה ישמרהו ויחיהו יאשר בארץ ואל תתנהו בנפש איביו

3 O SENHOR o sustentará no leito da enfermidade; tu renovas a sua cama na doença.

3 יהוה יסעדנו על ערש דוי כל משכבו הפכת בחליו

4 Eu dizia SENHOR, tem piedade de mim; sara a minha alma, porque pequei contra ti.

4 אני אמרתי יהוה חנני רפאה נפשי כי חטאתי לך

5 Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo Quando morrerá ele, e perecerá o seu nome?

5 אויבי יאמרו רע לי מתי ימות ואבד שמו

6 E, se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs; no seu coração amontoa a maldade; em saindo para fora, é disso que fala.

6 ואם בא לראות שוא ידבר לבו יקבץ און לו יצא לחוץ ידבר

7 Todos os que me aborrecem murmuram à uma contra mim; contra mim imaginam o mal, dizendo

7 יחד עלי יתלחשו כל שנאי עלי יחשבו רעה לי

8 Uma doença má se lhe pegou; e, pois que está deitado, não se levantará mais.

8 דבר בליעל יצוק בו ואשר שכב לא יוסיף לקום

9 Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar.

9 גם איש שלומי אשר בטחתי בו אוכל לחמי הגדיל עלי עקב

10 Mas tu, SENHOR, tem piedade de mim, e levanta-me, para que eu lhes dê o pago.

10 ואתה יהוה חנני והקימני ואשלמה להם

11 Por isto conheço eu que tu me favoreces que o meu inimigo não triunfa de mim.

11 בזאת ידעתי כי חפצת בי כי לא יריע איבי עלי

12 Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre.

12 ואני בתמי תמכת בי ותציבני לפניך לעולם

13 Bendito seja o SENHOR, Deus de Israel, de século em século! Amém e amém!

13 ברוך יהוה אלהי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן

Salmos 42

1 Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus!

1 למנצח משכיל לבני קרח כאיל תערג על אפיקי מים כן נפשי תערג אליך אלהים

2 A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo; quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus?

2 צמאה נפשי לאלהים לאל חי מתי אבוא ואראה פני אלהים

3 As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente Onde está o teu Deus?

3 היתה לי דמעתי לחם יומם ולילה באמר אלי כל היום איה אלהיך

4 Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma; pois eu havia ido com a multidão; fui com eles à Casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava.

4 אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי כי אעבר בסך אדדם עד בית אלהים בקול רנה ותודה המון חוגג

5 Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença

5 מה תשתוחחי נפשי ותהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישועות פניו

6 Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida; portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte.

6 אלהי עלי נפשי תשתוחח על כן אזכרך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצער

7 Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas; todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim.

7 תהום אל תהום קורא לקול צנוריך כל משבריך וגליך עלי עברו

8 Contudo, o SENHOR mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo a oração ao Deus da minha vida.

8 יומם יצוה יהוה חסדו ובלילה שירה עמי תפלה לאל חיי

9 Direi a Deus, a minha Rocha Por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo?

9 אומרה לאל סלעי למה שכחתני למה קדר אלך בלחץ אויב

10 Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo o dia me dizem Onde está o teu Deus?

10 ברצח בעצמותי חרפוני צוררי באמרם אלי כל היום איה אלהיך

11 Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus.

11 מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישועת פני ואלהי

Salmos 43

1 Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia; livra-me do homem fraudulento e injusto.

1 שפטני אלהים וריבה ריבי מגוי לא חסיד מאיש מרמה ועולה תפלטני

2 Pois tu és o Deus da minha fortaleza; por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo?

2 כי אתה אלהי מעוזי למה זנחתני למה קדר אתהלך בלחץ אויב

3 Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos.

3 שלח אורך ואמתך המה ינחוני יביאוני אל הר קדשך ואל משכנותיך

4 Então, irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu.

4 ואבואה אל מזבח אלהים אל אל שמחת גילי ואודך בכנור אלהים אלהי

5 Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu.

5 מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישועת פני ואלהי

Salmos 44

1 Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade.

1 למנצח לבני קרח משכיל אלהים באזנינו שמענו אבותינו ספרו לנו פעל פעלת בימיהם בימי קדם

2 Como expeliste as nações com a tua mão e aos nossos pais plantaste; como afligiste os povos e aos nossos pais alargaste.

2 אתה ידך גוים הורשת ותטעם תרע לאמים ותשלחם

3 Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra, e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles.

3 כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא הושיעה למו כי ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם

4 Tu és o meu Rei, ó Deus; ordena salvações para Jacó.

4 אתה הוא מלכי אלהים צוה ישועות יעקב

5 Por ti venceremos os nossos inimigos; pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós.

5 בך צרינו ננגח בשמך נבוס קמינו

6 Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará.

6 כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושיעני

7 Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos aborreciam.

7 כי הושעתנו מצרינו ומשנאינו הבישות

8 Em Deus nos gloriamos todo o dia e louvamos o teu nome eternamente. (Selá)

8 באלהים הללנו כל היום ושמך לעולם נודה סלה

9 Mas, agora, tu nos rejeitaste, e nos confundiste, e não sais com os nossos exércitos.

9 אף זנחת ותכלימנו ולא תצא בצבאותינו

10 Tu nos fazes retirar-nos do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos tomam como saque.

10 תשיבנו אחור מני צר ומשנאינו שסו למו

11 Tu nos entregaste como ovelhas para comer e nos espalhaste entre as nações.

11 תתננו כצאן מאכל ובגוים זריתנו

12 Tu vendes por nada o teu povo e não aumentas a tua riqueza com o seu preço.

12 תמכר עמך בלא הון ולא רבית במחיריהם

13 Tu nos fazes o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria daqueles que estão à roda de nós.

13 תשימנו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו

14 Tu nos pões por provérbio entre as nações, por movimento de cabeça entre os povos.

14 תשימנו משל בגוים מנוד ראש בל אמים

15 A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre,

15 כל היום כלמתי נגדי ובשת פני כסתני

16 à voz daquele que afronta e blasfema, por causa do inimigo e do que se vinga.

16 מקול מחרף ומגדף מפני אויב ומתנקם

17 Tudo isto nos sobreveio; todavia, não nos esquecemos de ti, nem nos houvemos falsamente contra o teu concerto.

17 כל זאת באתנו ולא שכחנוך ולא שקרנו בבריתך

18 O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas,

18 לא נסוג אחור לבנו ותט אשרינו מני ארחך

19 ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões e nos cobriste com a sombra da morte.

19 כי דכיתנו במקום תנים ותכס עלינו בצלמות

20 Se nós esquecermos o nome do nosso Deus e estendermos as nossas mãos para um deus estranho,

20 אם שכחנו שם אלהינו ונפרש כפינו לאל זר

21 porventura, não conhecerá Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração.

21 הלא אלהים יחקר זאת כי הוא ידע תעלמות לב

22 Sim, por amor de ti, somos mortos todo dia; somos reputados como ovelhas para o matadouro.

22 כי עליך הרגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה

23 Desperta! Por que dormes, Senhor? Acorda! Não nos rejeites para sempre!

23 עורה למה תישן אדני הקיצה אל תזנח לנצח

24 Por que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão?

24 למה פניך תסתיר תשכח ענינו ולחצנו

25 Pois a nossa alma está abatida até ao pó; o nosso corpo, curvado até ao chão.

25 כי שחה לעפר נפשנו דבקה לארץ בטננו

26 Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias.

26 קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדך

Salmos 45

1 O meu coração ferve com palavras boas; falo do que tenho feito no tocante ao rei; a minha língua é a pena de um destro escritor.

1 למנצח על ששנים לבני קרח משכיל שיר ידידת רחש לבי דבר טוב אמר אני מעשי למלך לשוני עט סופר מהיר

2 Tu és mais formoso do que os filhos dos homens; a graça se derramou em teus lábios; por isso, Deus te abençoou para sempre.

2 יפיפית מבני אדם הוצק חן בשפתותיך על כן ברכך אלהים לעולם

3 Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade.

3 חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך

4 E neste teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça; e a tua destra te ensinará coisas terríveis.

4 והדרך צלח רכב על דבר אמת וענוה צדק ותורך נוראות ימינך

5 As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti

5 חציך שנונים עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך

6 O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo; o cetro do teu reino é um cetro de equidade.

6 כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך

7 Tu amas a justiça e aborreces a impiedade; por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros.

7 אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך

8 Todas as tuas vestes cheiram a mirra, a aloés e a cássia, desde os palácios de marfim de onde te alegram.

8 מר ואהלות קציעות כל בגדתיך מן היכלי שן מני שמחוך

9 As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas; à tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir

9 בנות מלכים ביקרותיך נצבה שגל לימינך בכתם אופיר

10 Ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos; esquece-te do teu povo e da casa de teu pai.

10 שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך

11 Então, o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu senhor; obedece-lhe.

11 ויתאו המלך יפיך כי הוא אדניך והשתחוי לו

12 E a filha de Tiro estará ali com presentes; os ricos do povo suplicarão o teu favor.

12 ובת צר במנחה פניך יחלו עשירי עם

13 A filha do rei é toda ilustre no seu palácio; as suas vestes são de ouro tecido.

13 כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה

14 Levá-la-ão ao rei com vestes bordadas; as virgens que a acompanham a trarão a ti.

14 לרקמות תובל למלך בתולות אחריה רעותיה מובאות לך

15 Com alegria e regozijo serão trazidas; elas entrarão no palácio do rei.

15 תובלנה בשמחת וגיל תבאינה בהיכל מלך

16 Em lugar de teus pais será a teus filhos que farás príncipes sobre toda a terra.

16 תחת אבתיך יהיו בניך תשיתמו לשרים בכל הארץ

17 Farei lembrado o teu nome de geração em geração; pelo que os povos te louvarão eternamente.

17 אזכירה שמך בכל דר ודר על כן עמים יהודך לעלם ועד

Salmos 46

1 Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.

1 למנצח לבני קרח על עלמות שיר אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד

2 Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares.

2 על כן לא נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים

3 Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. (Selá)

3 יהמו יחמרו מימיו ירעשו הרים בגאותו סלה

4 Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo.

4 נהר פלגיו ישמחו עיר אלהים קדש משכני עליון

5 Deus está no meio dela; não será abalada; Deus a ajudará ao romper da manhã

5 אלהים בקרבה בל תמוט יעזרה אלהים לפנות בקר

6 As nações se embraveceram; os reinos se moveram; ele levantou a sua voz e a terra se derreteu.

6 המו גוים מטו ממלכות נתן בקולו תמוג ארץ

7 O SENHOR dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio. (Selá)

7 יהוה צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה

8 Vinde, contemplai as obras do SENHOR; que desolações tem feito na terra!

8 לכו חזו מפעלות יהוה אשר שם שמות בארץ

9 Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra; quebra o arco e corta a lança; queima os carros no fogo.

9 משבית מלחמות עד קצה הארץ קשת ישבר וקצץ חנית עגלות ישרף באש

10 Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus; serei exaltado entre as nações; serei exaltado sobre a terra.

10 הרפו ודעו כי אנכי אלהים ארום בגוים ארום בארץ

11 O SENHOR dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio. (Selá)

11 יהוה צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה

Salmos 47

1 Aplaudi com as mãos, todos os povos; cantai a Deus com voz de triunfo.

1 למנצח לבני קרח מזמור כל העמים תקעו כף הריעו לאלהים בקול רנה

2 Porque o SENHOR Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra.

2 כי יהוה עליון נורא מלך גדול על כל הארץ

3 Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés.

3 ידבר עמים תחתינו ולאמים תחת רגלינו

4 Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. (Selá)

4 יבחר לנו את נחלתנו את גאון יעקב אשר אהב סלה

5 Deus subiu com júbilo, o SENHOR subiu ao som da trombeta.

5 עלה אלהים בתרועה יהוה בקול שופר

6 Cantai louvores a Deus, cantai louvores; cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores.

6 זמרו אלהים זמרו זמרו למלכנו זמרו

7 Pois Deus é o Rei de toda a terra; cantai louvores com inteligência.

7 כי מלך כל הארץ אלהים זמרו משכיל

8 Deus reina sobre as nações; Deus se assenta sobre o trono da sua santidade.

8 מלך אלהים על גוים אלהים ישב על כסא קדשו

9 Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão; porque os escudos da terra são de Deus; ele está muito elevado!

9 נדיבי עמים נאספו עם אלהי אברהם כי לאלהים מגני ארץ מאד נעלה

Salmos 48

1 Grande é o SENHOR e mui digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo.

1 שיר מזמור לבני קרח גדול יהוה ומהלל מאד בעיר אלהינו הר קדשו

2 Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião sobre os lados do Norte, a cidade do grande Rei.

2 יפה נוף משוש כל הארץ הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב

3 Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio.

3 אלהים בארמנותיה נודע למשגב

4 Porque eis que os reis se ajuntaram; eles passaram juntos.

4 כי הנה המלכים נועדו עברו יחדו

5 Viram-no e ficaram maravilhados; ficaram assombrados e se apressaram em fugir.

5 המה ראו כן תמהו נבהלו נחפזו

6 Tremor ali os tomou, e dores, como de parto.

6 רעדה אחזתם שם חיל כיולדה

7 Tu quebras as naus de Társis com um vento oriental

7 ברוח קדים תשבר אניות תרשיש

8 Como o ouvimos, assim o vimos na cidade do SENHOR dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. (Selá)

8 כאשר שמענו כן ראינו בעיר יהוה צבאות בעיר אלהינו אלהים יכוננה עד עולם סלה

9 Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo.

9 דמינו אלהים חסדך בקרב היכלך

10 Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até aos confins da terra; a tua mão direita está cheia de justiça.

10 כשמך אלהים כן תהלתך על קצוי ארץ צדק מלאה ימינך

11 Alegre-se o monte de Sião; alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos.

11 ישמח הר ציון תגלנה בנות יהודה למען משפטיך

12 Rodeai Sião; cercai-a; contai as suas torres;

12 סבו ציון והקיפוה ספרו מגדליה

13 notai bem os seus antemuros; observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte.

13 שיתו לבכם לחילה פסגו ארמנותיה למען תספרו לדור אחרון

14 Porque este Deus é o nosso Deus para sempre; ele será nosso guia até à morte.

14 כי זה אלהים אלהינו עולם ועד הוא ינהגנו על מות

Salmos 49

1 Ouvi isto, vós todos os povos; inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo,

1 למנצח לבני קרח מזמור שמעו זאת כל העמים האזינו כל ישבי חלד

2 quer humildes quer grandes, tanto ricos como pobres.

2 גם בני אדם גם בני איש יחד עשיר ואביון

3 A minha boca falará da sabedoria; e a meditação do meu coração será de entendimento.

3 פי ידבר חכמות והגות לבי תבונות

4 Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola; decifrarei o meu enigma na harpa.

4 אטה למשל אזני אפתח בכנור חידתי

5 Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas?

5 למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני

6 Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas,

6 הבטחים על חילם וברב עשרם יתהללו

7 nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele

7 אח לא פדה יפדה איש לא יתן לאלהים כפרו

8 (pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes);

8 ויקר פדיון נפשם וחדל לעולם

9 por isso, tampouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção;

9 ויחי עוד לנצח לא יראה השחת

10 porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto e deixam a outros os seus bens.

10 כי יראה חכמים ימותו יחד כסיל ובער יאבדו ועזבו לאחרים חילם

11 O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações, de geração em geração; dão às suas terras os seus próprios nomes.

11 קרבם בתימו לעולם משכנתם לדר ודר קראו בשמותם עלי אדמות

12 Todavia, o homem que está em honra não permanece; antes, é como os animais, que perecem.

12 ואדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו

13 Este caminho deles é a sua loucura; contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. (Selá)

13 זה דרכם כסל למו ואחריהם בפיהם ירצו סלה

14 Como ovelhas, são enterrados; a morte se alimentará deles; os retos terão domínio sobre eles na manhã; e a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more.

14 כצאן לשאול שתו מות ירעם וירדו בם ישרים לבקר וצירם לבלות שאול מזבל לו

15 Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. (Selá)

15 אך אלהים יפדה נפשי מיד שאול כי יקחני סלה

16 Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece.

16 אל תירא כי יעשר איש כי ירבה כבוד ביתו

17 Porque, quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará.

17 כי לא במותו יקח הכל לא ירד אחריו כבודו

18 Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens o louvem quando faz bem a si mesmo,

18 כי נפשו בחייו יברך ויודך כי תיטיב לך

19 irá para a geração dos seus pais; eles nunca verão a luz.

19 תבוא עד דור אבותיו עד נצח לא יראו אור

20 O homem que está em honra, e não tem entendimento, é semelhante aos animais, que perecem.

20 אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו

Salmos 50

1 O Deus poderoso, o SENHOR, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso.

1 מזמור לאסף אל אלהים יהוה דבר ויקרא ארץ ממזרח שמש עד מבאו

2 Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus.

2 מציון מכלל יפי אלהים הופיע

3 Virá o nosso Deus e não se calará; adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele.

3 יבא אלהינו ואל יחרש אש לפניו תאכל וסביביו נשערה מאד

4 Do alto, chamará os céus e a terra, para julgar o seu povo.

4 יקרא אל השמים מעל ואל הארץ לדין עמו

5 Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios.

5 אספו לי חסידי כרתי בריתי עלי זבח

6 E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o Juiz. (Selá)

6 ויגידו שמים צדקו כי אלהים שפט הוא סלה

7 Ouve, povo meu, e eu falarei; ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti.

7 שמעה עמי ואדברה ישראל ואעידה בך אלהים אלהיך אנכי

8 Não te repreenderei pelos teus sacrifícios, ou holocaustos, de contínuo perante mim.

8 לא על זבחיך אוכיחך ועולתיך לנגדי תמיד

9 Da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais.

9 לא אקח מביתך פר ממכלאתיך עתודים

10 Porque meu é todo animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas.

10 כי לי כל חיתו יער בהמות בהררי אלף

11 Conheço todas as aves dos montes; e minhas são todas as feras do campo.

11 ידעתי כל עוף הרים וזיז שדי עמדי

12 Se eu tivesse fome, não to diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude.

12 אם ארעב לא אמר לך כי לי תבל ומלאה

13 Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes?

13 האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה

14 Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos.

14 זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך

15 E invoca-me no dia da angústia; eu te livrarei, e tu me glorificarás.

15 וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני

16 Mas ao ímpio diz Deus Que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu concerto na tua boca,

16 ולרשע אמר אלהים מה לך לספר חקי ותשא בריתי עלי פיך

17 pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti?

17 ואתה שנאת מוסר ותשלך דברי אחריך

18 Quando vês o ladrão, consentes com ele; e tens a tua parte com adúlteros.

18 אם ראית גנב ותרץ עמו ועם מנאפים חלקך

19 Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano.

19 פיך שלחת ברעה ולשונך תצמיד מרמה

20 Assentas-te a falar contra teu irmão; falas mal contra o filho de tua mãe.

20 תשב באחיך תדבר בבן אמך תתן דפי

21 Estas coisas tens feito, e eu me calei; pensavas que era como tu; mas eu te arguirei, e, em sua ordem, tudo porei diante dos teus olhos.

21 אלה עשית והחרשתי דמית היות אהיה כמוך אוכיחך ואערכה לעיניך

22 Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus; para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre.

22 בינו נא זאת שכחי אלוה פן אטרף ואין מציל

23 Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará; e àquele que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a salvação de Deus.

23 זבח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלהים

Salmos 51

1 Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias.

1 למנצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע חנני אלהים כחסדך כרב רחמיך מחה פשעי

2 Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado.

2 הרבה כבסני מעוני ומחטאתי טהרני

3 Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim.

3 כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד

4 Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares.

4 לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך תזכה בשפטך

5 Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe.

5 הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי

6 Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria

6 הן אמת חפצת בטחות ובסתם חכמה תודיעני

7 Purifica-me com hissopo, e ficarei puro; lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve.

7 תחטאני באזוב ואטהר תכבסני ומשלג אלבין

8 Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste.

8 תשמיעני ששון ושמחה תגלנה עצמות דכית

9 Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades.

9 הסתר פניך מחטאי וכל עונתי מחה

10 Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto.

10 לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי

11 Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo.

11 אל תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממני

12 Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário.

12 השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני

13 Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão.

13 אלמדה פשעים דרכיך וחטאים אליך ישובו

14 Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça.

14 הצילני מדמים אלהים אלהי תשועתי תרנן לשוני צדקתך

15 Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor.

15 אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך

16 Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria; tu não te deleitas em holocaustos.

16 כי לא תחפץ זבח ואתנה עולה לא תרצה

17 Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.

17 זבחי אלהים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה

18 Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade; edifica os muros de Jerusalém.

18 היטיבה ברצונך את ציון תבנה חומות ירושלם

19 Então, te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas; então, se oferecerão novilhos sobre o teu altar.

19 אז תחפץ זבחי צדק עולה וכליל אז יעלו על מזבחך פרים

Salmos 52

1 Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente.

1 למנצח משכיל לדוד בבוא דואג האדמי ויגד לשאול ויאמר לו בא דוד אל בית אחימלך מה תתהלל ברעה הגבור חסד אל כל היום

2 A tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, traçando enganos.

2 הוות תחשב לשונך כתער מלטש עשה רמיה

3 Tu amas mais o mal do que o bem; e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. (Selá)

3 אהבת רע מטוב שקר מדבר צדק סלה

4 Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta.

4 אהבת כל דברי בלע לשון מרמה

5 Também Deus te destruirá para sempre; arrebatar-te -á e arrancar-te -á da tua habitação; e desarraigar-te -á da terra dos viventes. (Selá)

5 גם אל יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה

6 E os justos o verão, e temerão, e se rirão dele, dizendo

6 ויראו צדיקים וייראו ועליו ישחקו

7 Eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza; antes, confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade.

7 הנה הגבר לא ישים אלהים מעוזו ויבטח ברב עשרו יעז בהותו

8 Mas eu sou como a oliveira verde na Casa de Deus; confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente.

8 ואני כזית רענן בבית אלהים בטחתי בחסד אלהים עולם ועד

9 Para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste; e esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos.

9 אודך לעולם כי עשית ואקוה שמך כי טוב נגד חסידיך

Salmos 53

1 Disse o néscio no seu coração Não há Deus. Têm-se corrompido e têm cometido abominável iniquidade; não há ninguém que faça o bem.

1 למנצח על מחלת משכיל לדוד אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו והתעיבו עול אין עשה טוב

2 Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus.

2 אלהים משמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דרש את אלהים

3 Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos; não há quem faça o bem, não há sequer um.

3 כלו סג יחדו נאלחו אין עשה טוב אין גם אחד

4 Acaso não têm conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus.

4 הלא ידעו פעלי און אכלי עמי אכלו לחם אלהים לא קראו

5 Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava; tu os confundiste, porque Deus os rejeitou.

5 שם פחדו פחד לא היה פחד כי אלהים פזר עצמות חנך הבשתה כי אלהים מאסם

6 Oh! Se de Sião já viesse a salvação de Israel! Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então, se regozijará Jacó e se alegrará Israel.

6 מי יתן מציון ישעות ישראל בשוב אלהים שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל

Salmos 54

1 Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder.

1 למנצח בנגינת משכיל לדוד בבוא הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו אלהים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני

2 Ó Deus, ouve a minha oração; inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca.

2 אלהים שמע תפלתי האזינה לאמרי פי

3 Porque estranhos se levantam contra mim, e tiranos procuram a minha vida; não põem a Deus perante os seus olhos. (Selá)

3 כי זרים קמו עלי ועריצים בקשו נפשי לא שמו אלהים לנגדם סלה

4 Eis que Deus é o meu ajudador; o SENHOR está com aqueles que sustêm a minha alma.

4 הנה אלהים עזר לי אדני בסמכי נפשי

5 Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando; destrói-os por tua verdade.

5 ישוב הרע לשררי באמתך הצמיתם

6 Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios; louvarei o teu nome, ó SENHOR, porque é bom,

6 בנדבה אזבחה לך אודה שמך יהוה כי טוב

7 porque me livrou de toda a angústia; e os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos.

7 כי מכל צרה הצילני ובאיבי ראתה עיני

Salmos 55

1 Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica.

1 למנצח בנגינת משכיל לדוד האזינה אלהים תפלתי ואל תתעלם מתחנתי

2 Atende-me e ouve-me; lamento-me e rujo,

2 הקשיבה לי וענני אריד בשיחי ואהימה

3 por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio; pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem.

3 מקול אויב מפני עקת רשע כי ימיטו עלי און ובאף ישטמוני

4 O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram.

4 לבי יחיל בקרבי ואימות מות נפלו עלי

5 Temor e tremor me sobrevêm; e o horror me cobriu.

5 יראה ורעד יבא בי ותכסני פלצות

6 Pelo que disse Ah! Quem me dera asas como de pomba! Voaria e estaria em descanso.

6 ואמר מי יתן לי אבר כיונה אעופה ואשכנה

7 Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. (Selá)

7 הנה ארחיק נדד אלין במדבר סלה

8 Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade.

8 אחישה מפלט לי מרוח סעה מסער

9 Despedaça, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade.

9 בלע אדני פלג לשונם כי ראיתי חמס וריב בעיר

10 De dia e de noite andam ao redor dela, sobre os seus muros; iniquidade e malícia estão no meio dela.

10 יומם ולילה יסובבה על חומתיה ואון ועמל בקרבה

11 Maldade há lá dentro; astúcia e engano não se apartam das suas ruas.

11 הוות בקרבה ולא ימיש מרחבה תך ומרמה

12 Pois não era um inimigo que me afrontava; então, eu o teria suportado; nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido,

12 כי לא אויב יחרפני ואשא לא משנאי עלי הגדיל ואסתר ממנו

13 mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo.

13 ואתה אנוש כערכי אלופי ומידעי

14 Praticávamos juntos suavemente, e íamos com a multidão à Casa de Deus.

14 אשר יחדו נמתיק סוד בבית אלהים נהלך ברגש

15 A morte os assalte, e vivos os engula a terra; porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior.

15 ישימות עלימו ירדו שאול חיים כי רעות במגורם בקרבם

16 Mas eu invocarei a Deus, e o SENHOR me salvará.

16 אני אל אלהים אקרא ויהוה יושיעני

17 De tarde, e de manhã, e ao meio-dia, orarei; e clamarei, e ele ouvirá a minha voz.

17 ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי

18 Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam; pois eram muitos contra mim.

18 פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי

19 Deus ouvirá; e os afligirá aquele que preside desde a antiguidade (Selá), porque não há neles nenhuma mudança, e tampouco temem a Deus.

19 ישמע אל ויענם וישב קדם סלה אשר אין חליפות למו ולא יראו אלהים

20 Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele; romperam a sua aliança.

20 שלח ידיו בשלמיו חלל בריתו

21 A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração, guerra; as suas palavras eram mais brandas do que o azeite; todavia, eram espadas nuas.

21 חלקו מחמאת פיו וקרב לבו רכו דבריו משמן והמה פתחות

22 Lança o teu cuidado sobre o SENHOR, e ele te susterá; nunca permitirá que o justo seja abalado.

22 השלך על יהוה יהבך והוא יכלכלך לא יתן לעולם מוט לצדיק

23 Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição; homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias; mas eu em ti confiarei.

23 ואתה אלהים תורדם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך

Salmos 56

1 Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me; e me oprime, pelejando todo o dia.

1 למנצח על יונת אלם רחקים לדוד מכתם באחז אתו פלשתים בגת חנני אלהים כי שאפני אנוש כל היום לחם ילחצני

2 Os que me andam espiando procuram devorar-me todo o dia; pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo.

2 שאפו שוררי כל היום כי רבים לחמים לי מרום

3 No dia em que eu temer, hei de confiar em ti.

3 יום אירא אני אליך אבטח

4 Em Deus louvarei a sua palavra; em Deus pus a minha confiança e não temerei; que me pode fazer a carne?

4 באלהים אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה בשר לי

5 Todos os dias torcem as minhas palavras; todos os seus pensamentos são contra mim para o mal.

5 כל היום דברי יעצבו עלי כל מחשבתם לרע

6 Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte.

6 יגורו יצפינו המה עקבי ישמרו כאשר קוו נפשי

7 Porventura, escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira!

7 על און פלט למו באף עמים הורד אלהים

8 Tu contaste as minhas vagueações; põe as minhas lágrimas no teu odre; não estão elas no teu livro?

8 נדי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך

9 Quando eu a ti clamar, então, retrocederão os meus inimigos; isto sei eu, porque Deus está comigo.

9 אז ישובו אויבי אחור ביום אקרא זה ידעתי כי אלהים לי

10 Em Deus louvarei a sua palavra; no SENHOR louvarei a sua palavra.

10 באלהים אהלל דבר ביהוה אהלל דבר

11 Em Deus tenho posto a minha confiança; não temerei o que me possa fazer o homem.

11 באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה אדם לי

12 Os teus votos estão sobre mim, ó Deus; eu te renderei ações de graças;

12 עלי אלהים נדריך אשלם תודת לך

13 pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes.

13 כי הצלת נפשי ממות הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלהים באור החיים

Salmos 57

1 Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti; e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades.

1 למנצח אל תשחת לדוד מכתם בברחו מפני שאול במערה חנני אלהים חנני כי בך חסיה נפשי ובצל כנפיך אחסה עד יעבר הוות

2 Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa.

2 אקרא לאלהים עליון לאל גמר עלי

3 Ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me (Selá). Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade.

3 ישלח משמים ויושיעני חרף שאפי סלה ישלח אלהים חסדו ואמתו

4 A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada.

4 נפשי בתוך לבאם אשכבה להטים בני אדם שניהם חנית וחצים ולשונם חרב חדה

5 Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus; seja a tua glória sobre toda a terra.

5 רומה על השמים אלהים על כל הארץ כבודך

6 Armaram uma rede aos meus passos, e a minha alma ficou abatida; cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. (Selá)

6 רשת הכינו לפעמי כפף נפשי כרו לפני שיחה נפלו בתוכה סלה

7 Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração; cantarei e salmodiarei.

7 נכון לבי אלהים נכון לבי אשירה ואזמרה

8 Desperta, glória minha! Desperta, alaúde e harpa! Eu mesmo despertarei ao romper da alva.

8 עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר

9 Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos; cantar-te-ei entre as nações.

9 אודך בעמים אדני אזמרך בל אמים

10 Pois a tua misericórdia é grande até aos céus, e a tua verdade até às nuvens.

10 כי גדל עד שמים חסדך ועד שחקים אמתך

11 Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus; e seja a tua glória sobre toda a terra.

11 רומה על שמים אלהים על כל הארץ כבודך

Salmos 58

1 Acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens?

1 למנצח אל תשחת לדוד מכתם האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם

2 Antes, no coração forjais iniquidades; sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos.

2 אף בלב עולת תפעלון בארץ חמס ידיכם תפלסון

3 Alienam-se os ímpios desde a madre; andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras.

3 זרו רשעים מרחם תעו מבטן דברי כזב

4 Têm veneno semelhante ao veneno da serpente; são como a víbora surda, que tem tapados os seus ouvidos

4 חמת למו כדמות חמת נחש כמו פתן חרש יאטם אזנו

5 para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito em encantamentos

5 אשר לא ישמע לקול מלחשים חובר חברים מחכם

6 Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca; arranca, SENHOR, os queixais aos filhos dos leões.

6 אלהים הרס שנימו בפימו מלתעות כפירים נתץ יהוה

7 Sumam-se como águas que se escoam; se armarem as suas flechas, fiquem estas feitas em pedaços.

7 ימאסו כמו מים יתהלכו למו ידרך חצו כמו יתמללו

8 Como a lesma que se derrete, assim se vão; como o aborto de uma mulher, nunca vejam o sol.

8 כמו שבלול תמס יהלך נפל אשת בל חזו שמש

9 Antes que os espinhos cheguem a aquecer as vossas panelas, serão arrebatados, tanto os verdes como os que estão ardendo, como por um redemoinho.

9 בטרם יבינו סירתיכם אטד כמו חי כמו חרון ישערנו

10 O justo se alegrará quando vir a vingança; lavará os seus pés no sangue do ímpio.

10 ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע

11 Então, dirá o homem Deveras há uma recompensa para o justo; deveras há um Deus que julga na terra.

11 ויאמר אדם אך פרי לצדיק אך יש אלהים שפטים בארץ

Salmos 59

1 Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos; defende-me daqueles que se levantam contra mim.

1 למנצח אל תשחת לדוד מכתם בשלח שאול וישמרו את הבית להמיתו הצילני מאיבי אלהי ממתקוממי תשגבני

2 Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários,

2 הצילני מפעלי און ומאנשי דמים הושיעני

3 pois eis que armam ciladas à minha alma; os fortes se ajuntam contra mim, sem transgressão minha ou pecado meu, ó SENHOR.

3 כי הנה ארבו לנפשי יגורו עלי עזים לא פשעי ולא חטאתי יהוה

4 Eles correm e se preparam, sem culpa minha; desperta para me ajudares e olha.

4 בלי עון ירוצון ויכוננו עורה לקראתי וראה

5 Tu, pois, ó SENHOR, Deus dos Exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. (Selá)

5 ואתה יהוה אלהים צבאות אלהי ישראל הקיצה לפקד כל הגוים אל תחן כל בגדי און סלה

6 Voltam à tarde; dão ganidos como cães, rodeando a cidade.

6 ישובו לערב יהמו ככלב ויסובבו עיר

7 Eis que eles dão gritos com a boca; espadas estão nos seus lábios; porque dizem eles Quem ouve?

7 הנה יביעון בפיהם חרבות בשפתותיהם כי מי שמע

8 Mas tu, SENHOR, te rirás deles; zombarás de todos os gentios.

8 ואתה יהוה תשחק למו תלעג לכל גוים

9 Por causa da sua força eu te aguardarei; pois Deus é a minha alta defesa.

9 עזו אליך אשמרה כי אלהים משגבי

10 O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro; Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos.

10 אלהי חסדו יקדמני אלהים יראני בשררי

11 Não os mates, para que o meu povo se não esqueça; espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo.

11 אל תהרגם פן ישכחו עמי הניעמו בחילך והורידמו מגננו אדני

12 Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios fiquem presos na sua soberba; e pelas maldições e pelas mentiras que proferem.

12 חטאת פימו דבר שפתימו וילכדו בגאונם ומאלה ומכחש יספרו

13 Consome-os na tua indignação, consome-os de modo que não existam mais, para que saibam que Deus reina em Jacó até aos confins da terra. (Selá)

13 כלה בחמה כלה ואינמו וידעו כי אלהים משל ביעקב לאפסי הארץ סלה

14 E tornem a vir à tarde e dêem ganidos como cães, rodeando a cidade.

14 וישובו לערב יהמו ככלב ויסובבו עיר

15 Vagueiem buscando o que comer, passem a noite sem se fartarem.

15 המה ינועון לאכל אם לא ישבעו וילינו

16 Eu, porém, cantarei a tua força; pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia.

16 ואני אשיר עזך וארנן לבקר חסדך כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי

17 A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores; porque Deus é a minha defesa, é o Deus da minha misericórdia.

17 עזי אליך אזמרה כי אלהים משגבי אלהי חסדי

Salmos 60

1 Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu tens estado indignado; oh! Volta-te para nós!

1 למנצח על שושן עדות מכתם לדוד ללמד בהצותו את ארם נהרים ואת ארם צובה וישב יואב ויך את אדום בגיא מלח שנים עשר אלף אלהים זנחתנו פרצתנו אנפת תשובב לנו

2 Abalaste a terra e a fendeste; sara as suas fendas, pois ela treme.

2 הרעשתה ארץ פצמתה רפה שבריה כי מטה

3 Fizeste ver ao teu povo duras coisas; fizeste-nos beber o vinho da perturbação.

3 הראיתה עמך קשה השקיתנו יין תרעלה

4 Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade. (Selá)

4 נתתה ליראיך נס להתנוסס מפני קשט סלה

5 Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos;

5 למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך ועננו

6 Deus disse na sua santidade Eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote.

6 אלהים דבר בקדשו אעלזה אחלקה שכם ועמק סכות אמדד

7 Meu é Gileade e meu é Manassés; Efraim é a força da minha cabeça; Judá é o meu legislador.

7 לי גלעד ולי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחקקי

8 Moabe é a minha bacia de lavar; sobre Edom lançarei o meu sapato; sobre a Filístia jubilarei.

8 מואב סיר רחצי על אדום אשליך נעלי עלי פלשת התרעעי

9 Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom?

9 מי יבלני עיר מצור מי נחני עד אדום

10 Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos?

10 הלא אתה אלהים זנחתנו ולא תצא אלהים בצבאותינו

11 Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem.

11 הבה לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם

12 Em Deus faremos proezas; porque ele é que pisará os nossos inimigos.

12 באלהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו

Salmos 61

1 Ouve, ó Deus, o meu clamor; atende à minha oração.

1 למנצח על נגינת לדוד שמעה אלהים רנתי הקשיבה תפלתי

2 Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu,

2 מקצה הארץ אליך אקרא בעטף לבי בצור ירום ממני תנחני

3 pois tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo.

3 כי היית מחסה לי מגדל עז מפני אויב

4 Habitarei no teu tabernáculo para sempre; abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. (Selá)

4 אגורה באהלך עולמים אחסה בסתר כנפיך סלה

5 Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos; deste-me a herança dos que temem o teu nome.

5 כי אתה אלהים שמעת לנדרי נתת ירשת יראי שמך

6 Prolongarás os dias do rei; e os seus anos serão como muitas gerações.

6 ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דר ודר

7 Ele permanecerá diante de Deus para sempre; prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem.

7 ישב עולם לפני אלהים חסד ואמת מן ינצרהו

8 Assim, cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia.

8 כן אזמרה שמך לעד לשלמי נדרי יום יום

Salmos 62

1 A minha alma espera somente em Deus; dele vem a minha salvação.

1 למנצח על ידותון מזמור לדוד אך אל אלהים דומיה נפשי ממנו ישועתי

2 Só ele é a minha rocha e a minha salvação; é a minha defesa; não serei grandemente abalado.

2 אך הוא צורי וישועתי משגבי לא אמוט רבה

3 Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura.

3 עד אנה תהותתו על איש תרצחו כלכם כקיר נטוי גדר הדחויה

4 Eles somente consultam como o hão de derribar da sua excelência; deleitam-se em mentiras; com a boca bendizem, mas, no seu interior, maldizem. (Selá)

4 אך משאתו יעצו להדיח ירצו כזב בפיו יברכו ובקרבם יקללו סלה

5 Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança.

5 אך לאלהים דומי נפשי כי ממנו תקותי

6 Só ele é a minha rocha e a minha salvação; é a minha defesa; não serei abalado.

6 אך הוא צורי וישועתי משגבי לא אמוט

7 Em Deus está a minha salvação e a minha glória; a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus

7 על אלהים ישעי וכבודי צור עזי מחסי באלהים

8 Confiai nele, ó povo, em todos os tempos; derramai perante ele o vosso coração; Deus é o nosso refúgio. (Selá)

8 בטחו בו בכל עת עם שפכו לפניו לבבכם אלהים מחסה לנו סלה

9 Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira; pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade.

9 אך הבל בני אדם כזב בני איש במאזנים לעלות המה מהבל יחד

10 Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina; se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração.

10 אל תבטחו בעשק ובגזל אל תהבלו חיל כי ינוב אל תשיתו לב

11 Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi que o poder pertence a Deus.

11 אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי כי עז לאלהים

12 A ti também, Senhor, pertence a misericórdia; pois retribuirás a cada um segundo a sua obra.

12 ולך אדני חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו

Salmos 63

1 Ó Deus, tu és o meu Deus; de madrugada te buscarei; a minha alma tem sede de ti; a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água,

1 מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה אלהים אלי אתה אשחרך צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועיף בלי מים

2 para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário

2 כן בקדש חזיתיך לראות עזך וכבודך

3 Porque a tua benignidade é melhor do que a vida; os meus lábios te louvarão.

3 כי טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך

4 Assim, eu te bendirei enquanto viver; em teu nome levantarei as minhas mãos.

4 כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי

5 A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura; e a minha boca te louvará com alegres lábios,

5 כמו חלב ודשן תשבע נפשי ושפתי רננות יהלל פי

6 quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite

6 אם זכרתיך על יצועי באשמרות אהגה בך

7 Porque tu tens sido o meu auxílio; jubiloso cantarei refugiado à sombra das tuas asas.

7 כי היית עזרתה לי ובצל כנפיך ארנן

8 A minha alma te segue de perto; a tua destra me sustenta.

8 דבקה נפשי אחריך בי תמכה ימינך

9 Mas aqueles que procuram a minha vida para a destruírem irão para as profundezas da terra.

9 והמה לשואה יבקשו נפשי יבאו בתחתיות הארץ

10 Cairão à espada, serão uma ração para as raposas.

10 יגירהו על ידי חרב מנת שעלים יהיו

11 Mas o rei se regozijará em Deus; qualquer que por ele jurar se gloriará; porque se tapará a boca dos que falam mentira.

11 והמלך ישמח באלהים יתהלל כל הנשבע בו כי יסכר פי דוברי שקר

Salmos 64

1 Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração; livra a minha vida do horror do inimigo.

1 למנצח מזמור לדוד שמע אלהים קולי בשיחי מפחד אויב תצר חיי

2 Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade,

2 תסתירני מסוד מרעים מרגשת פעלי און

3 os quais afiaram a sua língua como espadas; e armaram, por suas flechas, palavras amargas,

3 אשר שננו כחרב לשונם דרכו חצם דבר מר

4 para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto; disparam sobre ele repentinamente e não temem.

4 לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו

5 Firmam-se em mau intento; falam de armar laços secretamente e dizem Quem nos verá?

5 יחזקו למו דבר רע יספרו לטמון מוקשים אמרו מי יראה למו

6 Fazem indagações maliciosas, inquirem tudo o que se pode inquirir; até o íntimo de cada um e o profundo coração

6 יחפשו עולת תמנו חפש מחפש וקרב איש ולב עמק

7 Mas Deus disparará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos.

7 וירם אלהים חץ פתאום היו מכותם

8 Assim, eles farão com que a sua língua se volte contra si mesmos; todos aqueles que os virem, fugirão.

8 ויכשילוהו עלימו לשונם יתנדדו כל ראה בם

9 E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus; e considerarão prudentemente os seus feitos.

9 וייראו כל אדם ויגידו פעל אלהים ומעשהו השכילו

10 O justo se alegrará no SENHOR e confiará nele; e todos os retos de coração se regozijarão.

10 ישמח צדיק ביהוה וחסה בו ויתהללו כל ישרי לב

Salmos 65

1 A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto.

1 למנצח מזמור לדוד שיר לך דמיה תהלה אלהים בציון ולך ישלם נדר

2 Ó tu que ouves as orações! A ti virá toda a carne.

2 שמע תפלה עדיך כל בשר יבאו

3 Prevalecem as iniquidades contra mim; mas tu perdoas as nossas transgressões.

3 דברי עונת גברו מני פשעינו אתה תכפרם

4 Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios; nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo.

4 אשרי תבחר ותקרב ישכן חצריך נשבעה בטוב ביתך קדש היכלך

5 Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação; tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar;

5 נוראות בצדק תעננו אלהי ישענו מבטח כל קצוי ארץ וים רחקים

6 o que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza;

6 מכין הרים בכחו נאזר בגבורה

7 o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações.

7 משביח שאון ימים שאון גליהם והמון לאמים

8 E os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais; tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde.

8 וייראו ישבי קצות מאותתיך מוצאי בקר וערב תרנין

9 Tu visitas a terra e a refrescas; tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água; tu lhe dás o trigo, quando assim a tens preparada;

9 פקדת הארץ ותשקקה רבת תעשרנה פלג אלהים מלא מים תכין דגנם כי כן תכינה

10 tu enches de água os seus sulcos, regulando a sua altura; tu a amoleces com a muita chuva; tu abençoas as suas novidades;

10 תלמיה רוה נחת גדודיה ברביבים תמגגנה צמחה תברך

11 tu coroas o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura;

11 עטרת שנת טובתך ומעגליך ירעפון דשן

12 destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros cingem-se de alegria.

12 ירעפו נאות מדבר וגיל גבעות תחגרנה

13 Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de trigo; por isso, eles se regozijam e cantam.

13 לבשו כרים הצאן ועמקים יעטפו בר יתרועעו אף ישירו

Salmos 66

1 Louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras.

1 למנצח שיר מזמור הריעו לאלהים כל הארץ

2 Cantai a glória do seu nome; dai glória ao seu louvor.

2 זמרו כבוד שמו שימו כבוד תהלתו

3 Dizei a Deus Quão terrível és tu nas tuas obras! Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos.

3 אמרו לאלהים מה נורא מעשיך ברב עזך יכחשו לך איביך

4 Toda a terra te adorará, e te cantará louvores, e cantará o teu nome. (Selá)

4 כל הארץ ישתחוו לך ויזמרו לך יזמרו שמך סלה

5 Vinde e vede as obras de Deus; é terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens.

5 לכו וראו מפעלות אלהים נורא עלילה על בני אדם

6 Converteu o mar em terra seca; passaram o rio a pé; ali nos alegramos nele.

6 הפך ים ליבשה בנהר יעברו ברגל שם נשמחה בו

7 Ele domina eternamente pelo seu poder; os seus olhos estão sobre as nações; não se exaltem os rebeldes. (Selá)

7 משל בגבורתו עולם עיניו בגוים תצפינה הסוררים אל ירימו למו סלה

8 Bendizei, povos, ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor;

8 ברכו עמים אלהינו והשמיעו קול תהלתו

9 ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que resvalem os nossos pés.

9 השם נפשנו בחיים ולא נתן למוט רגלנו

10 Pois tu, ó Deus, nos provaste; tu nos afinaste como se afina a prata.

10 כי בחנתנו אלהים צרפתנו כצרף כסף

11 Tu nos meteste na rede; afligiste os nossos lombos.

11 הבאתנו במצודה שמת מועקה במתנינו

12 Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça; passamos pelo fogo e pela água; mas trouxeste-nos a um lugar de abundância.

12 הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים ותוציאנו לרויה

13 Entrarei em tua casa com holocaustos; pagar-te-ei os meus votos,

13 אבוא ביתך בעולות אשלם לך נדרי

14 que haviam pronunciado os meus lábios, e dissera a minha boca, quando eu estava na angústia.

14 אשר פצו שפתי ודבר פי בצר לי

15 Oferecer-te-ei holocaustos de animais nédios, com odorante fumaça de carneiros; oferecerei novilhos com cabritos. (Selá)

15 עלות מחים אעלה לך עם קטרת אילים אעשה בקר עם עתודים סלה

16 Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma.

16 לכו שמעו ואספרה כל יראי אלהים אשר עשה לנפשי

17 A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua.

17 אליו פי קראתי ורומם תחת לשוני

18 Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá;

18 און אם ראיתי בלבי לא ישמע אדני

19 mas, na verdade, Deus me ouviu; atendeu à voz da minha oração.

19 אכן שמע אלהים הקשיב בקול תפלתי

20 Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia.

20 ברוך אלהים אשר לא הסיר תפלתי וחסדו מאתי

Salmos 67

1 Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe; e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. (Selá)

1 למנצח בנגינת מזמור שיר אלהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה

2 Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação.

2 לדעת בארץ דרכך בכל גוים ישועתך

3 Louvem-te a ti, ó Deus, os povos; louvem-te os povos todos.

3 יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם

4 Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade, e governarás as nações sobre a terra. (Selá)

4 ישמחו וירננו לאמים כי תשפט עמים מישור ולאמים בארץ תנחם סלה

5 Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos.

5 יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם

6 Então, a terra dará o seu fruto; e Deus, o nosso Deus, nos abençoará.

6 ארץ נתנה יבולה יברכנו אלהים אלהינו

7 Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão.

7 יברכנו אלהים וייראו אתו כל אפסי ארץ

Salmos 68

1 Levante-se Deus, e sejam dissipados os seus inimigos; fugirão de diante dele os que o aborrecem.

1 למנצח לדוד מזמור שיר יקום אלהים יפוצו אויביו וינוסו משנאיו מפניו

2 Como se impele a fumaça, assim tu os impeles; como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus.

2 כהנדף עשן תנדף כהמס דונג מפני אש יאבדו רשעים מפני אלהים

3 Mas alegrem-se os justos, e se regozijem na presença de Deus, e folguem de alegria.

3 וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלהים וישישו בשמחה

4 Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome; louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é JEOVÁ; exultai diante dele.

4 שירו לאלהים זמרו שמו סלו לרכב בערבות ביה שמו ועלזו לפניו

5 Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo.

5 אבי יתומים ודין אלמנות אלהים במעון קדשו

6 Deus faz que o solitário viva em família; liberta aqueles que estão presos em grilhões; mas os rebeldes habitam em terra seca.

6 אלהים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות אך סוררים שכנו צחיחה

7 Ó Deus! Quando saías adiante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, (Selá)

7 אלהים בצאתך לפני עמך בצעדך בישימון סלה

8 a terra abalava-se, e os céus destilavam perante a face de Deus; o próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel.

8 ארץ רעשה אף שמים נטפו מפני אלהים זה סיני מפני אלהים אלהי ישראל

9 Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância e confortaste a tua herança, quando estava cansada.

9 גשם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה

10 Nela habitava o teu rebanho; tu, ó Deus, proveste o pobre da tua bondade.

10 חיתך ישבו בה תכין בטובתך לעני אלהים

11 O Senhor deu a palavra; grande era o exército dos que anunciavam as boas-novas.

11 אדני יתן אמר המבשרות צבא רב

12 Reis de exércitos fugiram à pressa; e aquela que ficava em casa repartia os despojos.

12 מלכי צבאות ידדון ידדון ונות בית תחלק שלל

13 Ainda que vos deiteis entre redis, sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata, com as suas penas de ouro amarelo.

13 אם תשכבון בין שפתים כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ

14 Quando o Omnipotente ali espalhou os reis, foi como quando cai a neve em Zalmom.

14 בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון

15 O monte de Deus é como o monte de Basã, um monte elevado como o monte de Basã.

15 הר אלהים הר בשן הר גבננים הר בשן

16 Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para sua habitação, e o SENHOR habitará nele eternamente.

16 למה תרצדון הרים גבננים ההר חמד אלהים לשבתו אף יהוה ישכן לנצח

17 Os carros de Deus são vinte milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo.

17 רכב אלהים רבתים אלפי שנאן אדני בם סיני בקדש

18 Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o SENHOR Deus habitasse entre eles.

18 עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם ואף סוררים לשכן יה אלהים

19 Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios; o Deus que é a nossa salvação. (Selá)

19 ברוך אדני יום יום יעמס לנו האל ישועתנו סלה

20 O nosso Deus é o Deus da salvação; e a JEOVÁ, o Senhor, pertencem as saídas para escapar da morte.

20 האל לנו אל למושעות וליהוה אדני למות תוצאות

21 Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas.

21 אך אלהים ימחץ ראש איביו קדקד שער מתהלך באשמיו

22 Disse o Senhor Eu os farei voltar de Basã; farei voltar o meu povo das profundezas do mar;

22 אמר אדני מבשן אשיב אשיב ממצלות ים

23 para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos, e nele mergulhe até a língua dos teus cães.

23 למען תמחץ רגלך בדם לשון כלביך מאיבים מנהו

24 Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos; os caminhos do meu Deus, meu Rei, no santuário.

24 ראו הליכותיך אלהים הליכות אלי מלכי בקדש

25 Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos, atrás; entre eles, as donzelas tocando adufes.

25 קדמו שרים אחר נגנים בתוך עלמות תופפות

26 Celebrai a Deus nas congregações; ao Senhor, desde a fonte de Israel.

26 במקהלות ברכו אלהים יהוה ממקור ישראל

27 Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles, os príncipes de Judá com o seu ajuntamento, os príncipes de Zebulom e os príncipes de Naftali.

27 שם בנימן צעיר רדם שרי יהודה רגמתם שרי זבלון שרי נפתלי

28 O teu Deus ordenou a tua força; confirma, ó Deus, o que já realizaste por nós.

28 צוה אלהיך עזך עוזה אלהים זו פעלת לנו

29 Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes.

29 מהיכלך על ירושלם לך יובילו מלכים שי

30 Repreende as feras dos canaviais, a multidão dos touros, com os novilhos dos povos, pisando com os pés as suas peças de prata; dissipa os povos que desejam a guerra.

30 גער חית קנה עדת אבירים בעגלי עמים מתרפס ברצי כסף בזר עמים קרבות יחפצו

31 Embaixadores reais virão do Egito; a Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos.

31 יאתיו חשמנים מני מצרים כוש תריץ ידיו לאלהים

32 Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor, (Selá)

32 ממלכות הארץ שירו לאלהים זמרו אדני סלה

33 àquele que vai montado sobre os céus dos céus, desde a antiguidade; eis que envia a sua voz e dá um brado veemente.

33 לרכב בשמי שמי קדם הן יתן בקולו קול עז

34 Dai a Deus fortaleza a sua excelência está sobre Israel; e a sua fortaleza nas mais altas nuvens.

34 תנו עז לאלהים על ישראל גאותו ועזו בשחקים

35 Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários; o Deus de Israel é o que dá fortaleza e poder ao seu povo. Bendito seja Deus!

35 נורא אלהים ממקדשיך אל ישראל הוא נתן עז ותעצמות לעם ברוך אלהים

Salmos 69

1 Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até à minha alma.

1 למנצח על שושנים לדוד הושיעני אלהים כי באו מים עד נפש

2 Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé; entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva.

2 טבעתי ביון מצולה ואין מעמד באתי במעמקי מים ושבלת שטפתני

3 Estou cansado de clamar; secou-se-me a garganta; os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus.

3 יגעתי בקראי נחר גרוני כלו עיני מיחל לאלהי

4 Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça; aqueles que procuram destruir-me sendo injustamente meus inimigos, são poderosos; então, restituí o que não furtei.

4 רבו משערות ראשי שנאי חנם עצמו מצמיתי איבי שקר אשר לא גזלתי אז אשיב

5 Tu, ó Deus, bem conheces a minha insipiência; e os meus pecados não te são encobertos.

5 אלהים אתה ידעת לאולתי ואשמותי ממך לא נכחדו

6 Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, SENHOR dos Exércitos; não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel.

6 אל יבשו בי קויך אדני יהוה צבאות אל יכלמו בי מבקשיך אלהי ישראל

7 Porque por amor de ti tenho suportado afronta; a confusão cobriu o meu rosto.

7 כי עליך נשאתי חרפה כסתה כלמה פני

8 Tenho-me tornado como um estranho para com os meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe.

8 מוזר הייתי לאחי ונכרי לבני אמי

9 Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim.

9 כי קנאת ביתך אכלתני וחרפות חורפיך נפלו עלי

10 Chorei, e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto se me tornou em afrontas.

10 ואבכה בצום נפשי ותהי לחרפות לי

11 Pus, por veste, um pano de saco e me fiz um provérbio para eles.

11 ואתנה לבושי שק ואהי להם למשל

12 Aqueles que se assentam à porta falam contra mim; sou a canção dos bebedores de bebida forte.

12 ישיחו בי ישבי שער ונגינות שותי שכר

13 Eu, porém, faço a minha oração a ti, SENHOR, num tempo aceitável; ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação.

13 ואני תפלתי לך יהוה עת רצון אלהים ברב חסדך ענני באמת ישעך

14 Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar; seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas.

14 הצילני מטיט ואל אטבעה אנצלה משנאי וממעמקי מים

15 Não me leve a corrente das águas e não me sorva o abismo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim.

15 אל תשטפני שבלת מים ואל תבלעני מצולה ואל תאטר עלי באר פיה

16 Ouve-me, SENHOR, pois boa é a tua misericórdia; olha para mim segundo a tua muitíssima piedade.

16 ענני יהוה כי טוב חסדך כרב רחמיך פנה אלי

17 E não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado; ouve-me depressa.

17 ואל תסתר פניך מעבדך כי צר לי מהר ענני

18 Aproxima-te da minha alma, e resgata-a; livra-me por causa dos meus inimigos.

18 קרבה אל נפשי גאלה למען איבי פדני

19 Bem conheces a minha afronta, e a minha vergonha, e a minha confusão; diante de ti estão todos os meus adversários.

19 אתה ידעת חרפתי ובשתי וכלמתי נגדך כל צוררי

20 Afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo; esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum; e por consoladores, mas não os achei.

20 חרפה שברה לבי ואנושה ואקוה לנוד ואין ולמנחמים ולא מצאתי

21 Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre.

21 ויתנו בברותי ראש ולצמאי ישקוני חמץ

22 Torne-se a sua mesa diante dele em laço e, para sua inteira recompensa, em ruína.

22 יהי שלחנם לפניהם לפח ולשלומים למוקש

23 Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente.

23 תחשכנה עיניהם מראות ומתניהם תמיד המעד

24 Derrama sobre eles a tua indignação, e prenda-os o ardor da tua ira.

24 שפך עליהם זעמך וחרון אפך ישיגם

25 Fique desolado o seu palácio; e não haja quem habite nas suas tendas.

25 תהי טירתם נשמה באהליהם אל יהי ישב

26 Pois perseguem a quem afligiste e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste.

26 כי אתה אשר הכית רדפו ואל מכאוב חלליך יספרו

27 Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça.

27 תנה עון על עונם ואל יבאו בצדקתך

28 Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos.

28 ימחו מספר חיים ועם צדיקים אל יכתבו

29 Eu, porém, estou aflito e triste; ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro.

29 ואני עני וכואב ישועתך אלהים תשגבני

30 Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ação de graças.

30 אהללה שם אלהים בשיר ואגדלנו בתודה

31 Isto será mais agradável ao SENHOR do que o boi ou bezerro que tem pontas e unhas.

31 ותיטב ליהוה משור פר מקרן מפריס

32 Os mansos verão isto e se agradarão; o vosso coração viverá, pois que buscais a Deus.

32 ראו ענוים ישמחו דרשי אלהים ויחי לבבכם

33 Porque o SENHOR ouve os necessitados e não despreza os seus cativos.

33 כי שמע אל אביונים יהוה ואת אסיריו לא בזה

34 Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move.

34 יהללוהו שמים וארץ ימים וכל רמש בם

35 Porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam.

35 כי אלהים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוה

36 E herdá-la -á a semente de seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela.

36 וזרע עבדיו ינחלוה ואהבי שמו ישכנו בה

Salmos 70

1 Apressa-te, ó Deus, em me livrar; SENHOR, apressa-te em ajudar-me.

1 למנצח לדוד להזכיר אלהים להצילני יהוה לעזרתי חושה

2 Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma; tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal.

2 יבשו ויחפרו מבקשי נפשי יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי

3 Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem Ah! Ah!

3 ישובו על עקב בשתם האמרים האח האח

4 Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam; e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente Engrandecido seja Deus.

4 ישישו וישמחו בך כל מבקשיך ויאמרו תמיד יגדל אלהים אהבי ישועתך

5 Eu, porém, estou aflito e necessitado; apressa-te por mim, ó Deus; tu és o meu auxílio e o meu libertador; SENHOR, não te detenhas!

5 ואני עני ואביון אלהים חושה לי עזרי ומפלטי אתה יהוה אל תאחר

Salmos 71

1 Em ti, SENHOR, confio; nunca seja eu confundido.

1 בך יהוה חסיתי אל אבושה לעולם

2 Livra-me na tua justiça e faze que eu escape; inclina os teus ouvidos para mim e salva-me.

2 בצדקתך תצילני ותפלטני הטה אלי אזנך והושיעני

3 Sê tu a minha habitação forte, à qual possa recorrer continuamente; deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza.

3 היה לי לצור מעון לבוא תמיד צוית להושיעני כי סלעי ומצודתי אתה

4 Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel,

4 אלהי פלטני מיד רשע מכף מעול וחומץ

5 pois tu és a minha esperança, SENHOR Deus; tu és a minha confiança desde a minha mocidade.

5 כי אתה תקותי אדני יהוה מבטחי מנעורי

6 Por ti tenho sido sustentado desde o ventre; tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe; o meu louvor será para ti constantemente.

6 עליך נסמכתי מבטן ממעי אמי אתה גוזי בך תהלתי תמיד

7 Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte.

7 כמופת הייתי לרבים ואתה מחסי עז

8 Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia.

8 ימלא פי תהלתך כל היום תפארתך

9 Não me rejeites no tempo da velhice; não me desampares, quando se for acabando a minha força.

9 אל תשליכני לעת זקנה ככלות כחי אל תעזבני

10 Porque os meus inimigos falam contra mim, e os que espiam a minha alma consultam juntos,

10 כי אמרו אויבי לי ושמרי נפשי נועצו יחדו

11 dizendo Deus o desamparou; persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre.

11 לאמר אלהים עזבו רדפו ותפשוהו כי אין מציל

12 Ó Deus, não te alongues de mim; meu Deus, apressa-te em ajudar-me.

12 אלהים אל תרחק ממני אלהי לעזרתי חישה

13 Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma; cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal.

13 יבשו יכלו שטני נפשי יעטו חרפה וכלמה מבקשי רעתי

14 Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais.

14 ואני תמיד איחל והוספתי על כל תהלתך

15 A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo o dia, posto que não conheça o seu número.

15 פי יספר צדקתך כל היום תשועתך כי לא ידעתי ספרות

16 Sairei na força do SENHOR Deus; farei menção da tua justiça, e só dela.

16 אבוא בגברות אדני יהוה אזכיר צדקתך לבדך

17 Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade; e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas.

17 אלהים למדתני מנעורי ועד הנה אגיד נפלאותיך

18 Agora, também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder a todos os vindouros.

18 וגם עד זקנה ושיבה אלהים אל תעזבני עד אגיד זרועך לדור לכל יבוא גבורתך

19 Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas; ó Deus, quem é semelhante a ti?

19 וצדקתך אלהים עד מרום אשר עשית גדלות אלהים מי כמוך

20 Tu, que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida e me tirarás dos abismos da terra.

20 אשר הראיתנו צרות רבות ורעות תשוב תחיינו ומתהמות הארץ תשוב תעלני

21 Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás.

21 תרב גדלתי ותסב תנחמני

22 Também eu te louvarei com o saltério, bem como à tua verdade, ó meu Deus; cantar-te-ei com a harpa, ó Santo de Israel.

22 גם אני אודך בכלי נבל אמתך אלהי אזמרה לך בכנור קדוש ישראל

23 Os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma que tu remiste.

23 תרננה שפתי כי אזמרה לך ונפשי אשר פדית

24 A minha língua falará da tua justiça todo o dia; pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal.

24 גם לשוני כל היום תהגה צדקתך כי בשו כי חפרו מבקשי רעתי

Salmos 72

1 Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça, ao filho do rei.

1 לשלמה אלהים משפטיך למלך תן וצדקתך לבן מלך

2 Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo.

2 ידין עמך בצדק וענייך במשפט

3 Os montes trarão paz ao povo, e os outeiros, justiça.

3 ישאו הרים שלום לעם וגבעות בצדקה

4 Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor.

4 ישפט עניי עם יושיע לבני אביון וידכא עושק

5 Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração.

5 ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים

6 Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra.

6 ירד כמטר על גז כרביבים זרזיף ארץ

7 Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua.

7 יפרח בימיו צדיק ורב שלום עד בלי ירח

8 Dominará de mar a mar, e desde o rio até às extremidades da terra.

8 וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ

9 Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó.

9 לפניו יכרעו ציים ואיביו עפר ילחכו

10 Os reis de Társis e das ilhas trarão presentes; os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons.

10 מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו מלכי שבא וסבא אשכר יקריבו

11 E todos os reis se prostrarão perante ele; todas as nações o servirão.

11 וישתחוו לו כל מלכים כל גוים יעבדוהו

12 Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude.

12 כי יציל אביון משוע ועני ואין עזר לו

13 Compadecer-se -á do pobre e do aflito e salvará a alma dos necessitados.

13 יחס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע

14 Libertará a sua alma do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele.

14 מתוך ומחמס יגאל נפשם וייקר דמם בעיניו

15 E viverá, e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão.

15 ויחי ויתן לו מזהב שבא ויתפלל בעדו תמיד כל היום יברכנהו

16 Haverá um punhado de trigo na terra sobre os cumes dos montes; o seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra.

16 יהי פסת בר בארץ בראש הרים ירעש כלבנון פריו ויציצו מעיר כעשב הארץ

17 O seu nome permanecerá eternamente; o seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar; e os homens serão abençoados nele; todas as nações lhe chamarão bem-aventurado.

17 יהי שמו לעולם לפני שמש ינין שמו ויתברכו בו כל גוים יאשרוהו

18 Bendito seja o SENHOR Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas.

18 ברוך יהוה אלהים אלהי ישראל עשה נפלאות לבדו

19 E bendito seja para sempre o seu nome glorioso; e encha-se toda a terra da sua glória! Amém e amém!

19 וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן

20 Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé.

20 כלו תפלות דוד בן ישי

Salmos 73

1 Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração.

1 מזמור לאסף אך טוב לישראל אלהים לברי לבב

2 Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram; pouco faltou para que escorregassem os meus passos.

2 ואני כמעט נטוי רגלי כאין שפכה אשרי

3 Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios.

3 כי קנאתי בהוללים שלום רשעים אראה

4 Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força.

4 כי אין חרצבות למותם ובריא אולם

5 Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens.

5 בעמל אנוש אינמו ועם אדם לא ינגעו

6 Pelo que a soberba os cerca como um colar; vestem-se de violência como de um adorno.

6 לכן ענקתמו גאוה יעטף שית חמס למו

7 Os olhos deles estão inchados de gordura; superabundam as imaginações do seu coração.

7 יצא מחלב עינמו עברו משכיות לבב

8 São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão; falam arrogantemente.

8 ימיקו וידברו ברע עשק ממרום ידברו

9 Erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra.

9 שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ

10 Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem.

10 לכן ישיב עמו הלם ומי מלא ימצו למו

11 E dizem Como o sabe Deus? Ou Há conhecimento no Altíssimo?

11 ואמרו איכה ידע אל ויש דעה בעליון

12 Eis que estes são ímpios; e, todavia, estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas.

12 הנה אלה רשעים ושלוי עולם השגו חיל

13 Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência.

13 אך ריק זכיתי לבבי וארחץ בנקיון כפי

14 Pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã.

14 ואהי נגוע כל היום ותוכחתי לבקרים

15 Se eu dissesse Também falarei assim; eis que ofenderia a geração de teus filhos.

15 אם אמרתי אספרה כמו הנה דור בניך בגדתי

16 Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado;

16 ואחשבה לדעת זאת עמל היא בעיני

17 até que entrei no santuário de Deus; então, entendi eu o fim deles.

17 עד אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחריתם

18 Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios; tu os lanças em destruição.

18 אך בחלקות תשית למו הפלתם למשואות

19 Como caem na desolação, quase num momento! Ficam totalmente consumidos de terrores.

19 איך היו לשמה כרגע ספו תמו מן בלהות

20 Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles.

20 כחלום מהקיץ אדני בעיר צלמם תבזה

21 Assim, o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins.

21 כי יתחמץ לבבי וכליותי אשתונן

22 Assim, me embruteci e nada sabia; era como animal perante ti.

22 ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך

23 Todavia, estou de contínuo contigo; tu me seguraste pela mão direita.

23 ואני תמיד עמך אחזת ביד ימיני

24 Guiar-me-ás com o teu conselho e, depois, me receberás em glória.

24 בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני

25 A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti.

25 מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ

26 A minha carne e o meu coração desfalecem; mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre.

26 כלה שארי ולבבי צור לבבי וחלקי אלהים לעולם

27 Pois eis que os que se alongam de ti perecerão; tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti.

27 כי הנה רחקיך יאבדו הצמתה כל זונה ממך

28 Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus; pus a minha confiança no SENHOR Deus, para anunciar todas as tuas obras.

28 ואני קרבת אלהים לי טוב שתי באדני יהוה מחסי לספר כל מלאכותיך

Salmos 74

1 Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto?

1 משכיל לאסף למה אלהים זנחת לנצח יעשן אפך בצאן מרעיתך

2 Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade; da tua herança que remiste, deste monte Sião, em que habitaste.

2 זכר עדתך קנית קדם גאלת שבט נחלתך הר ציון זה שכנת בו

3 Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário.

3 הרימה פעמיך למשאות נצח כל הרע אויב בקדש

4 Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos; põem neles as suas insígnias por sinais.

4 שאגו צרריך בקרב מועדך שמו אותתם אתות

5 Parecem-se com o homem que avança com o seu machado através da espessura do arvoredo.

5 יודע כמביא למעלה בסבך עץ קרדמות

6 Eis que toda a obra entalhada quebram com machados e martelos.

6 ועת פתוחיה יחד בכשיל וכילפת יהלמון

7 Lançaram fogo ao teu santuário; profanaram, derribando-a até ao chão, a morada do teu nome.

7 שלחו באש מקדשך לארץ חללו משכן שמך

8 Disseram no seu coração Despojemo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra.

8 אמרו בלבם נינם יחד שרפו כל מועדי אל בארץ

9 Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta; nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará.

9 אותתינו לא ראינו אין עוד נביא ולא אתנו ידע עד מה

10 Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre?

10 עד מתי אלהים יחרף צר ינאץ אויב שמך לנצח

11 Por que retiras a tua mão, sim, a tua destra? Tira-a do teu seio e consome-os

11 למה תשיב ידך וימינך מקרב חוקך כלה

12 Todavia, Deus é o meu Rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra.

12 ואלהים מלכי מקדם פעל ישועות בקרב הארץ

13 Tu dividiste o mar pela tua força; quebrantaste a cabeça dos monstros das águas.

13 אתה פוררת בעזך ים שברת ראשי תנינים על המים

14 Fizeste em pedaços as cabeças do leviatã, e o deste por mantimento aos habitantes do deserto.

14 אתה רצצת ראשי לויתן תתננו מאכל לעם לציים

15 Fendeste a fonte e o ribeiro; secaste os rios impetuosos.

15 אתה בקעת מעין ונחל אתה הובשת נהרות איתן

16 Teu é o dia e tua é a noite; preparaste a luz e o sol.

16 לך יום אף לך לילה אתה הכינות מאור ושמש

17 Estabeleceste todos os limites da terra; verão e inverno, tu os formaste.

17 אתה הצבת כל גבולות ארץ קיץ וחרף אתה יצרתם

18 Lembra-te disto que o inimigo afrontou ao SENHOR, e que um povo louco blasfemou o teu nome.

18 זכר זאת אויב חרף יהוה ועם נבל נאצו שמך

19 Não entregues às feras a alma da tua pombinha; não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos.

19 אל תתן לחית נפש תורך חית ענייך אל תשכח לנצח

20 Atenta para o teu concerto, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade.

20 הבט לברית כי מלאו מחשכי ארץ נאות חמס

21 Oh! Não volte envergonhado o oprimido; louvem o teu nome o aflito e o necessitado.

21 אל ישב דך נכלם עני ואביון יהללו שמך

22 Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa; lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia.

22 קומה אלהים ריבה ריבך זכר חרפתך מני נבל כל היום

23 Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos; o tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente.

23 אל תשכח קול צרריך שאון קמיך עלה תמיד

Salmos 75

1 A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram.

1 למנצח אל תשחת מזמור לאסף שיר הודינו לך אלהים הודינו וקרוב שמך ספרו נפלאותיך

2 Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente.

2 כי אקח מועד אני מישרים אשפט

3 Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. (Selá)

3 נמגים ארץ וכל ישביה אנכי תכנתי עמודיה סלה

4 Disse eu aos loucos não enlouqueçais; e aos ímpios não levanteis a fronte;

4 אמרתי להוללים אל תהלו ולרשעים אל תרימו קרן

5 não levanteis a fronte altiva, nem faleis com cerviz dura

5 אל תרימו למרום קרנכם תדברו בצואר עתק

6 Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação.

6 כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים

7 Mas Deus é o juiz; a um abate e a outro exalta.

7 כי אלהים שפט זה ישפיל וזה ירים

8 Porque na mão do SENHOR há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele; certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes.

8 כי כוס ביד יהוה ויין חמר מלא מסך ויגר מזה אך שמריה ימצו ישתו כל רשעי ארץ

9 Mas, quanto a mim, exultarei para sempre; cantarei louvores ao Deus de Jacó.

9 ואני אגיד לעלם אזמרה לאלהי יעקב

10 E quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas.

10 וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק

Salmos 76

1 Conhecido é Deus em Judá; grande é o seu nome em Israel.

1 למנצח בנגינת מזמור לאסף שיר נודע ביהודה אלהים בישראל גדול שמו

2 E em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada, em Sião.

2 ויהי בשלם סכו ומעונתו בציון

3 Ali quebrou as flechas do arco; o escudo, e a espada, e a guerra. (Selá)

3 שמה שבר רשפי קשת מגן וחרב ומלחמה סלה

4 Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de presa.

4 נאור אתה אדיר מהררי טרף

5 Os que são ousados de coração foram despojados; dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as próprias mãos.

5 אשתוללו אבירי לב נמו שנתם ולא מצאו כל אנשי חיל ידיהם

6 À tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo

6 מגערתך אלהי יעקב נרדם ורכב וסוס

7 Tu, tu és terrível! E quem subsistirá à tua vista, se te irares?

7 אתה נורא אתה ומי יעמד לפניך מאז אפך

8 Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo; a terra tremeu e se aquietou

8 משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה

9 quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra. (Selá)

9 בקום למשפט אלהים להושיע כל ענוי ארץ סלה

10 Porque a cólera do homem redundará em teu louvor, e o restante da cólera, tu o restringirás.

10 כי חמת אדם תודך שארית חמת תחגר

11 Fazei votos e pagai ao SENHOR, vosso Deus; tragam presentes, os que estão em redor dele, àquele que é tremendo.

11 נדרו ושלמו ליהוה אלהיכם כל סביביו יובילו שי למורא

12 Ele ceifará o espírito dos príncipes é tremendo para com os reis da terra.

12 יבצר רוח נגידים נורא למלכי ארץ

Salmos 77

1 Clamei a Deus com a minha voz; a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos.

1 למנצח על ידיתון לאסף מזמור קולי אל אלהים ואצעקה קולי אל אלהים והאזין אלי

2 No dia da minha angústia busquei ao Senhor; a minha mão se estendeu de noite e não cessava; a minha alma recusava ser consolada.

2 ביום צרתי אדני דרשתי ידי לילה נגרה ולא תפוג מאנה הנחם נפשי

3 Lembrava-me de Deus e me perturbava; queixava-me, e o meu espírito desfalecia. (Selá)

3 אזכרה אלהים ואהמיה אשיחה ותתעטף רוחי סלה

4 Sustentaste os meus olhos vigilantes; estou tão perturbado, que não posso falar.

4 אחזת שמרות עיני נפעמתי ולא אדבר

5 Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados.

5 חשבתי ימים מקדם שנות עולמים

6 De noite chamei à lembrança o meu cântico; meditei em meu coração, e o meu espírito investigou

6 אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי

7 Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável?

7 הלעולמים יזנח אדני ולא יסיף לרצות עוד

8 Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração?

8 האפס לנצח חסדו גמר אמר לדר ודר

9 Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? (Selá)

9 השכח חנות אל אם קפץ באף רחמיו סלה

10 E eu disse isto é enfermidade minha; e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo

10 ואמר חלותי היא שנות ימין עליון

11 Lembrar-me-ei, pois, das obras do SENHOR; certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade.

11 אזכיר מעללי יה כי אזכרה מקדם פלאך

12 Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos.

12 והגיתי בכל פעלך ובעלילותיך אשיחה

13 O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que deus é tão grande como o nosso Deus?

13 אלהים בקדש דרכך מי אל גדול כאלהים

14 Tu és o Deus que fazes maravilhas; tu fizeste notória a tua força entre os povos.

14 אתה האל עשה פלא הודעת בעמים עזך

15 Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. (Selá)

15 גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלה

16 As águas te viram, ó Deus, as águas te viram, e tremeram; os abismos também se abalaram.

16 ראוך מים אלהים ראוך מים יחילו אף ירגזו תהמות

17 Grossas nuvens se desfizeram em água; os céus retumbaram; as tuas flechas correram de uma para outra parte.

17 זרמו מים עבות קול נתנו שחקים אף חצציך יתהלכו

18 A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares; os relâmpagos alumiaram o mundo; a terra se abalou e tremeu.

18 קול רעמך בגלגל האירו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ

19 Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas, pelas grandes águas; e as tuas pegadas não se conheceram.

19 בים דרכך ושביליך במים רבים ועקבותיך לא נדעו

20 Guiaste o teu povo, como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão.

20 נחית כצאן עמך ביד משה ואהרן

Salmos 78

1 Escutai a minha lei, povo meu; inclinai os ouvidos às palavras da minha boca.

1 משכיל לאסף האזינה עמי תורתי הטו אזנכם לאמרי פי

2 Abrirei a boca numa parábola; proporei enigmas da antiguidade,

2 אפתחה במשל פי אביעה חידות מני קדם

3 os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais no-los têm contado.

3 אשר שמענו ונדעם ואבותינו ספרו לנו

4 Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do SENHOR, assim como a sua força e as maravilhas que fez.

4 לא נכחד מבניהם לדור אחרון מספרים תהלות יהוה ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה

5 Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos,

5 ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל אשר צוה את אבותינו להודיעם לבניהם

6 para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos;

6 למען ידעו דור אחרון בנים יולדו יקמו ויספרו לבניהם

7 para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos

7 וישימו באלהים כסלם ולא ישכחו מעללי אל ומצותיו ינצרו

8 e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus.

8 ולא יהיו כאבותם דור סורר ומרה דור לא הכין לבו ולא נאמנה את אל רוחו

9 Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja.

9 בני אפרים נושקי רומי קשת הפכו ביום קרב

10 Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei.

10 לא שמרו ברית אלהים ובתורתו מאנו ללכת

11 E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver,

11 וישכחו עלילותיו ונפלאותיו אשר הראם

12 maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã.

12 נגד אבותם עשה פלא בארץ מצרים שדה צען

13 Dividiu o mar, e os fez passar por ele; fez com que as águas parassem como num montão.

13 בקע ים ויעבירם ויצב מים כמו נד

14 De dia os guiou com uma nuvem, e toda a noite, com um clarão de fogo.

14 וינחם בענן יומם וכל הלילה באור אש

15 Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos.

15 יבקע צרים במדבר וישק כתהמות רבה

16 Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios.

16 ויוצא נוזלים מסלע ויורד כנהרות מים

17 E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão.

17 ויוסיפו עוד לחטא לו למרות עליון בציה

18 E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite.

18 וינסו אל בלבבם לשאל אכל לנפשם

19 E falaram contra Deus e disseram Poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto?

19 וידברו באלהים אמרו היוכל אל לערך שלחן במדבר

20 Eis que feriu a penha, e águas correram dela; rebentaram ribeiros em abundância; poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo?

20 הן הכה צור ויזובו מים ונחלים ישטפו הגם לחם יוכל תת אם יכין שאר לעמו

21 Pelo que o SENHOR os ouviu e se indignou; e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel,

21 לכן שמע יהוה ויתעבר ואש נשקה ביעקב וגם אף עלה בישראל

22 porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação,

22 כי לא האמינו באלהים ולא בטחו בישועתו

23 posto que tivesse mandado às altas nuvens, e tivesse aberto as portas dos céus,

23 ויצו שחקים ממעל ודלתי שמים פתח

24 e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu.

24 וימטר עליהם מן לאכל ודגן שמים נתן למו

25 Cada um comeu o pão dos poderosos; ele lhes mandou comida com abundância.

25 לחם אבירים אכל איש צידה שלח להם לשבע

26 Fez soprar o vento do Oriente nos céus e trouxe o Sul com a sua força.

26 יסע קדים בשמים וינהג בעזו תימן

27 E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar.

27 וימטר עליהם כעפר שאר וכחול ימים עוף כנף

28 E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações.

28 ויפל בקרב מחנהו סביב למשכנתיו

29 Então, comeram e se fartaram bem; pois lhes satisfez o desejo.

29 ויאכלו וישבעו מאד ותאותם יבא להם

30 Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca,

30 לא זרו מתאותם עוד אכלם בפיהם

31 quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel.

31 ואף אלהים עלה בהם ויהרג במשמניהם ובחורי ישראל הכריע

32 Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas.

32 בכל זאת חטאו עוד ולא האמינו בנפלאותיו

33 Pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos, na angústia.

33 ויכל בהבל ימיהם ושנותם בבהלה

34 Pondo-os ele à morte, então, o procuravam; e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus.

34 אם הרגם ודרשוהו ושבו ושחרו אל

35 E lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor.

35 ויזכרו כי אלהים צורם ואל עליון גאלם

36 Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam.

36 ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו

37 Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu concerto.

37 ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו

38 Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu; antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira,

38 והוא רחום יכפר עון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו

39 porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta.

39 ויזכר כי בשר המה רוח הולך ולא ישוב

40 Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão!

40 כמה ימרוהו במדבר יעציבוהו בישימון

41 Voltaram atrás, e tentaram a Deus, e duvidaram do Santo de Israel.

41 וישובו וינסו אל וקדוש ישראל התוו

42 Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário;

42 לא זכרו את ידו יום אשר פדם מני צר

43 como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoã;

43 אשר שם במצרים אתותיו ומופתיו בשדה צען

44 e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber.

44 ויהפך לדם יאריהם ונזליהם בל ישתיון

45 E lhes mandou enxames de moscas que os consumiram, e rãs que os destruíram.

45 ישלח בהם ערב ויאכלם וצפרדע ותשחיתם

46 Deu, também, ao pulgão a sua novidade, e o seu trabalho, aos gafanhotos.

46 ויתן לחסיל יבולם ויגיעם לארבה

47 Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicômoros, com pedrisco.

47 יהרג בברד גפנם ושקמותם בחנמל

48 Também entregou o seu gado à saraiva, e aos coriscos, os seus rebanhos.

48 ויסגר לברד בעירם ומקניהם לרשפים

49 E atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira furor, indignação e angústia.

49 ישלח בם חרון אפו עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים

50 Abriu caminho à sua ira; não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência.

50 יפלס נתיב לאפו לא חשך ממות נפשם וחיתם לדבר הסגיר

51 E feriu todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cam,

51 ויך כל בכור במצרים ראשית אונים באהלי חם

52 mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto, como a um rebanho.

52 ויסע כצאן עמו וינהגם כעדר במדבר

53 E os guiou com segurança, e não temeram; mas o mar cobriu os seus inimigos.

53 וינחם לבטח ולא פחדו ואת אויביהם כסה הים

54 E conduziu-os até ao limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu,

54 ויביאם אל גבול קדשו הר זה קנתה ימינו

55 e expulsou as nações de diante deles, e, dividindo suas terras, lhas deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel.

55 ויגרש מפניהם גוים ויפילם בחבל נחלה וישכן באהליהם שבטי ישראל

56 Contudo, tentaram, e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos.

56 וינסו וימרו את אלהים עליון ועדותיו לא שמרו

57 Mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais; viraram-se como um arco traiçoeiro,

57 ויסגו ויבגדו כאבותם נהפכו כקשת רמיה

58 pois lhe provocaram a ira com os seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura.

58 ויכעיסוהו בבמותם ובפסיליהם יקניאוהו

59 Deus ouviu isto e se indignou; e sobremodo aborreceu a Israel,

59 שמע אלהים ויתעבר וימאס מאד בישראל

60 pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens,

60 ויטש משכן שלו אהל שכן באדם

61 e deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória, à mão do inimigo,

61 ויתן לשבי עזו ותפארתו ביד צר

62 e entregou o seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança.

62 ויסגר לחרב עמו ובנחלתו התעבר

63 Aos seus jovens, consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial.

63 בחוריו אכלה אש ובתולתיו לא הוללו

64 Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não se lamentaram.

64 כהניו בחרב נפלו ואלמנתיו לא תבכינה

65 Então, o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse.

65 ויקץ כישן אדני כגבור מתרונן מיין

66 E feriu os seus adversários, que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo.

66 ויך צריו אחור חרפת עולם נתן למו

67 Além disto, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim.

67 וימאס באהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר

68 Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava.

68 ויבחר את שבט יהודה את הר ציון אשר אהב

69 E edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre.

69 ויבן כמו רמים מקדשו כארץ יסדה לעולם

70 Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas.

70 ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאת צאן

71 De após as ovelhas pejadas o trouxe, para apascentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança.

71 מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו ובישראל נחלתו

72 Assim, os apascentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos.

72 וירעם כתם לבבו ובתבונות כפיו ינחם

Salmos 79

1 Ó Deus, as nações entraram na tua herança; contaminaram o teu santo templo; reduziram Jerusalém a montões de pedras.

1 מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך טמאו את היכל קדשך שמו את ירושלם לעיים

2 Deram os cadáveres dos teus servos por comida às aves dos céus e a carne dos teus santos, às alimárias da terra.

2 נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים בשר חסידיך לחיתו ארץ

3 Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse.

3 שפכו דמם כמים סביבות ירושלם ואין קובר

4 Estamos feitos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que estão à roda de nós.

4 היינו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו

5 Até quando, SENHOR? Indignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo?

5 עד מה יהוה תאנף לנצח תבער כמו אש קנאתך

6 Derrama o teu furor sobre nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome.

6 שפך חמתך אל הגוים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו

7 Porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas.

7 כי אכל את יעקב ואת נוהו השמו

8 Não te lembres das nossas iniquidades passadas; apressa-te e antecipem-se-nos as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos.

8 אל תזכר לנו עונת ראשנים מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאד

9 Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome; e livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome.

9 עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך

10 Por que diriam os gentios Onde está o seu Deus? Torne-se manifesta entre as nações, à nossa vista, a vingança do sangue derramado dos teus servos.

10 למה יאמרו הגוים איה אלהיהם יודע בגיים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך

11 Chegue à tua presença o gemido dos presos; segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte.

11 תבוא לפניך אנקת אסיר כגדל זרועך הותר בני תמותה

12 E aos nossos vizinhos, deita-lhes no regaço, setuplicadamente, a sua injúria com que te injuriaram, Senhor.

12 והשב לשכנינו שבעתים אל חיקם חרפתם אשר חרפוך אדני

13 Assim, nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente; de geração em geração cantaremos os teus louvores.

13 ואנחנו עמך וצאן מרעיתך נודה לך לעולם לדר ודר נספר תהלתך

Salmos 80

1 Ó pastor de Israel, dá ouvidos; tu, que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece.

1 למנצח אל ששנים עדות לאסף מזמור רעה ישראל האזינה נהג כצאן יוסף ישב הכרובים הופיעה

2 Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos.

2 לפני אפרים ובנימן ומנשה עוררה את גבורתך ולכה לישעתה לנו

3 Faze-nos voltar, ó Deus; faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos.

3 אלהים השיבנו והאר פניך ונושעה

4 Ó SENHOR, Deus dos Exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo?

4 יהוה אלהים צבאות עד מתי עשנת בתפלת עמך

5 Tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas em abundância.

5 האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש

6 Tu nos pões por objeto de contenção entre os nossos vizinhos; e os nossos inimigos zombam de nós entre si.

6 תשימנו מדון לשכנינו ואיבינו ילעגו למו

7 Faze-nos voltar, ó Deus dos Exércitos; faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos

7 אלהים צבאות השיבנו והאר פניך ונושעה

8 Trouxeste uma vinha do Egito; lançaste fora as nações e a plantaste.

8 גפן ממצרים תסיע תגרש גוים ותטעה

9 Preparaste-lhe lugar, e fizeste com que ela aprofundasse raízes; e, assim, encheu a terra.

9 פנית לפניה ותשרש שרשיה ותמלא ארץ

10 Os montes cobriram-se com a sua sombra, e como os cedros de Deus se tornaram os seus ramos.

10 כסו הרים צלה וענפיה ארזי אל

11 Ela estendeu a sua ramagem até ao mar, e os seus ramos, até ao rio.

11 תשלח קצירה עד ים ואל נהר יונקותיה

12 Por que quebraste, então, os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam?

12 למה פרצת גדריה וארוה כל עברי דרך

13 O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram.

13 יכרסמנה חזיר מיער וזיז שדי ירענה

14 Oh! Deus dos Exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus, e vê, e visita esta vinha,

14 אלהים צבאות שוב נא הבט משמים וראה ופקד גפן זאת

15 e a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti!

15 וכנה אשר נטעה ימינך ועל בן אמצתה לך

16 Está queimada pelo fogo, está cortada; pereceu pela repreensão da tua face.

16 שרפה באש כסוחה מגערת פניך יאבדו

17 Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem, que fortificaste para ti.

17 תהי ידך על איש ימינך על בן אדם אמצת לך

18 Deste modo, não nos iremos de após ti; guarda-nos em vida, e invocaremos o teu nome.

18 ולא נסוג ממך תחינו ובשמך נקרא

19 Faze-nos voltar, SENHOR, Deus dos Exércitos; faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos.

19 יהוה אלהים צבאות השיבנו האר פניך ונושעה

Salmos 81

1 Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza; celebrai o Deus de Jacó.

1 למנצח על הגתית לאסף הרנינו לאלהים עוזנו הריעו לאלהי יעקב

2 Tomai o saltério e trazei o adufe, a harpa suave e o alaúde.

2 שאו זמרה ותנו תף כנור נעים עם נבל

3 Tocai a trombeta na Festa da Lua Nova, no tempo marcado para a nossa solenidade.

3 תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו

4 Porque isto é um estatuto para Israel, e uma ordenança do Deus de Jacó.

4 כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב

5 Ordenou-o em José por testemunho, quando saíra contra a terra do Egito, onde ouvi uma língua que não entendia.

5 עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים שפת לא ידעתי אשמע

6 Tirei de seus ombros a carga; as suas mãos ficaram livres dos cestos.

6 הסירותי מסבל שכמו כפיו מדוד תעברנה

7 Clamaste na angústia, e te livrei; respondi-te do lugar oculto dos trovões; provei-te nas águas de Meribá. (Selá)

7 בצרה קראת ואחלצך אענך בסתר רעם אבחנך על מי מריבה סלה

8 Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah! Israel, se me ouvisses!

8 שמע עמי ואעידה בך ישראל אם תשמע לי

9 Não haverá entre ti deus alheio, nem te prostrarás ante um deus estranho.

9 לא יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר

10 Eu sou o SENHOR, teu Deus, que te tirei da terra do Egito; abre bem a tua boca, e ta encherei.

10 אנכי יהוה אלהיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו

11 Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis.

11 ולא שמע עמי לקולי וישראל לא אבה לי

12 Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos.

12 ואשלחהו בשרירות לבם ילכו במועצותיהם

13 Ah! Se o meu povo me tivesse ouvido! Se Israel andasse nos meus caminhos!

13 לו עמי שמע לי ישראל בדרכי יהלכו

14 Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários.

14 כמעט אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב ידי

15 Os que aborrecem ao SENHOR ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo dele seria eterno.

15 משנאי יהוה יכחשו לו ויהי עתם לעולם

16 E eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel saído da rocha.

16 ויאכילהו מחלב חטה ומצור דבש אשביעך

Salmos 82

1 Deus está na congregação dos poderosos; julga no meio dos deuses.

1 מזמור לאסף אלהים נצב בעדת אל בקרב אלהים ישפט

2 Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? (Selá)

2 עד מתי תשפטו עול ופני רשעים תשאו סלה

3 Defendei o pobre e o órfão; fazei justiça ao aflito e necessitado.

3 שפטו דל ויתום עני ורש הצדיקו

4 Livrai o pobre e o necessitado; tirai-os das mãos dos ímpios.

4 פלטו דל ואביון מיד רשעים הצילו

5 Eles nada sabem, nem entendem; andam em trevas; todos os fundamentos da terra vacilam

5 לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו ימוטו כל מוסדי ארץ

6 Eu disse Vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo.

6 אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם

7 Todavia, como homens morrereis e caireis como qualquer dos príncipes.

7 אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תפלו

8 Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações!

8 קומה אלהים שפטה הארץ כי אתה תנחל בכל הגוים

Salmos 83

1 Ó Deus, não estejas em silêncio! Não cerres os ouvidos nem fiques impassível, ó Deus!

1 שיר מזמור לאסף אלהים אל דמי לך אל תחרש ואל תשקט אל

2 Porque eis que teus inimigos se alvoroçam, e os que te aborrecem levantaram a cabeça.

2 כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש

3 Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos.

3 על עמך יערימו סוד ויתיעצו על צפוניך

4 Disseram Vinde, e desarraiguemo-los para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel.

4 אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד

5 Porque à uma se conluiaram; aliaram-se contra ti

5 כי נועצו לב יחדו עליך ברית יכרתו

6 As tendas de Edom, dos ismaelitas, de Moabe, dos agarenos,

6 אהלי אדום וישמעאלים מואב והגרים

7 de Gebal, de Amom, de Amaleque e a Filístia com os moradores de Tiro.

7 גבל ועמון ועמלק פלשת עם ישבי צור

8 Também a Assíria se ligou a eles; foram eles o braço dos filhos de Ló. (Selá)

8 גם אשור נלוה עמם היו זרוע לבני לוט סלה

9 Faze-lhes como fizeste a Midiã, como a Sísera, como a Jabim na ribeira de Quisom,

9 עשה להם כמדין כסיסרא כיבין בנחל קישון

10 os quais foram destruídos em En-Dor; vieram a servir de estrume para a terra.

10 נשמדו בעין דאר היו דמן לאדמה

11 Faze aos seus nobres como a Orebe, e como a Zeebe; e a todos os seus príncipes como a Zeba e como a Zalmuna,

11 שיתמו נדיבמו כערב וכזאב וכזבח וכצלמנע כל נסיכמו

12 que disseram Tomemos para nós, em possessão hereditária, as famosas habitações de Deus.

12 אשר אמרו נירשה לנו את נאות אלהים

13 Deus meu, faze-os como que impelidos por um tufão, como a palha diante do vento.

13 אלהי שיתמו כגלגל כקש לפני רוח

14 Como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brenhas,

14 כאש תבער יער וכלהבה תלהט הרים

15 assim persegue-os com a tua tempestade e assombra-os com o teu torvelinho.

15 כן תרדפם בסערך ובסופתך תבהלם

16 Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, SENHOR.

16 מלא פניהם קלון ויבקשו שמך יהוה

17 Confundam-se e assombrem-se perpetuamente; envergonhem-se e pereçam.

17 יבשו ויבהלו עדי עד ויחפרו ויאבדו

18 Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de JEOVÁ, és o Altíssimo sobre toda a terra.

18 וידעו כי אתה שמך יהוה לבדך עליון על כל הארץ

Salmos 84

1 Quão amáveis são os teus tabernáculos, SENHOR dos Exércitos!

1 למנצח על הגתית לבני קרח מזמור מה ידידות משכנותיך יהוה צבאות

2 A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do SENHOR; o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo.

2 נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות יהוה לבי ובשרי ירננו אל אל חי

3 Até o pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, SENHOR dos Exércitos, Rei meu e Deus meu.

3 גם צפור מצאה בית ודרור קן לה אשר שתה אפרחיה את מזבחותיך יהוה צבאות מלכי ואלהי

4 Bem-aventurados os que habitam em tua casa; louvar-te-ão continuamente. (Selá)

4 אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה

5 Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados,

5 אשרי אדם עוז לו בך מסלות בלבבם

6 o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte; a chuva também enche os tanques.

6 עברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו גם ברכות יעטה מורה

7 Vão indo de força em força; cada um deles em Sião aparece perante Deus

7 ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון

8 SENHOR, Deus dos Exércitos, escuta a minha oração; inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó! (Selá)

8 יהוה אלהים צבאות שמעה תפלתי האזינה אלהי יעקב סלה

9 Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido.

9 מגננו ראה אלהים והבט פני משיחך

10 Porque vale mais um dia nos teus átrios do que, em outra parte, mil. Preferiria estar à porta da Casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade.

10 כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי הסתופף בבית אלהי מדור באהלי רשע

11 Porque o SENHOR Deus é um sol e escudo; o SENHOR dará graça e glória; não negará bem algum aos que andam na retidão.

11 כי שמש ומגן יהוה אלהים חן וכבוד יתן יהוה לא ימנע טוב להלכים בתמים

12 SENHOR dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança.

12 יהוה צבאות אשרי אדם בטח בך

Salmos 85

1 Abençoaste, SENHOR, a tua terra; fizeste regressar os cativos de Jacó.

1 למנצח לבני קרח מזמור רצית יהוה ארצך שבת שבות יעקב

2 Perdoaste a iniquidade do teu povo; cobriste todos os seus pecados. (Selá)

2 נשאת עון עמך כסית כל חטאתם סלה

3 Fizeste cessar toda a tua indignação; desviaste-te do ardor da tua ira.

3 אספת כל עברתך השיבות מחרון אפך

4 Torna-nos a trazer, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira.

4 שובנו אלהי ישענו והפר כעסך עמנו

5 Estarás para sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações?

5 הלעולם תאנף בנו תמשך אפך לדר ודר

6 Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti?

6 הלא אתה תשוב תחינו ועמך ישמחו בך

7 Mostra-nos, SENHOR, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação

7 הראנו יהוה חסדך וישעך תתן לנו

8 Escutarei o que Deus, o SENHOR, disser; porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura.

8 אשמעה מה ידבר האל יהוה כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו ואל ישובו לכסלה

9 Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra.

9 אך קרוב ליראיו ישעו לשכן כבוד בארצנו

10 A misericórdia e a verdade se encontraram; a justiça e a paz se beijaram.

10 חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו

11 A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus.

11 אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף

12 Também o SENHOR dará o bem, e a nossa terra dará o seu fruto.

12 גם יהוה יתן הטוב וארצנו תתן יבולה

13 A justiça irá adiante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos.

13 צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו

Salmos 86

1 Inclina, SENHOR, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito.

1 תפלה לדוד הטה יהוה אזנך ענני כי עני ואביון אני

2 Guarda a minha alma, pois sou santo; ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia.

2 שמרה נפשי כי חסיד אני הושע עבדך אתה אלהי הבוטח אליך

3 Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia.

3 חנני אדני כי אליך אקרא כל היום

4 Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma.

4 שמח נפש עבדך כי אליך אדני נפשי אשא

5 Pois tu, Senhor, és bom, e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam.

5 כי אתה אדני טוב וסלח ורב חסד לכל קראיך

6 Dá ouvidos, SENHOR, à minha oração e atende à voz das minhas súplicas.

6 האזינה יהוה תפלתי והקשיבה בקול תחנונותי

7 No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes

7 ביום צרתי אקראך כי תענני

8 Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas.

8 אין כמוך באלהים אדני ואין כמעשיך

9 Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome.

9 כל גוים אשר עשית יבואו וישתחוו לפניך אדני ויכבדו לשמך

10 Porque tu és grande e operas maravilhas; só tu és Deus.

10 כי גדול אתה ועשה נפלאות אתה אלהים לבדך

11 Ensina-me, SENHOR, o teu caminho, e andarei na tua verdade; une o meu coração ao temor do teu nome.

11 הורני יהוה דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה שמך

12 Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração e glorificarei o teu nome para sempre.

12 אודך אדני אלהי בכל לבבי ואכבדה שמך לעולם

13 Pois grande é a tua misericórdia para comigo; e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura.

13 כי חסדך גדול עלי והצלת נפשי משאול תחתיה

14 Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembléias dos tiranos procuraram a minha morte; e não te puseram perante os seus olhos.

14 אלהים זדים קמו עלי ועדת עריצים בקשו נפשי ולא שמוך לנגדם

15 Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso, e sofredor, e grande em benignidade e em verdade.

15 ואתה אדני אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת

16 Volta-te para mim e tem misericórdia de mim; dá a tua fortaleza ao teu servo e salva ao filho da tua serva.

16 פנה אלי וחנני תנה עזך לעבדך והושיעה לבן אמתך

17 Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam, quando tu, SENHOR, me ajudares e consolares.

17 עשה עמי אות לטובה ויראו שנאי ויבשו כי אתה יהוה עזרתני ונחמתני

Salmos 87

1 O seu fundamento está nos montes santos.

1 לבני קרח מזמור שיר יסודתו בהררי קדש

2 O SENHOR ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó.

2 אהב יהוה שערי ציון מכל משכנות יעקב

3 Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. (Selá)

3 נכבדות מדבר בך עיר האלהים סלה

4 Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e de Babilônia; eis que da Filístia, e de Tiro, e da Etiópia, se dirá Este é nascido ali.

4 אזכיר רהב ובבל לידעי הנה פלשת וצור עם כוש זה ילד שם

5 E de Sião se dirá Este e aquele nasceram ali; e o mesmo Altíssimo a estabelecerá.

5 ולציון יאמר איש ואיש ילד בה והוא יכוננה עליון

6 O SENHOR, ao fazer descrição dos povos, dirá Este é nascido ali. (Selá)

6 יהוה יספר בכתוב עמים זה ילד שם סלה

7 E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão Todas as minhas fontes estão em ti.

7 ושרים כחללים כל מעיני בך

Salmos 88

1 SENHOR, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite.

1 שיר מזמור לבני קרח למנצח על מחלת לענות משכיל להימן האזרחי יהוה אלהי ישועתי יום צעקתי בלילה נגדך

2 Chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor.

2 תבוא לפניך תפלתי הטה אזנך לרנתי

3 Porque a minha alma está cheia de angústias, e a minha vida se aproxima da sepultura.

3 כי שבעה ברעות נפשי וחיי לשאול הגיעו

4 Já estou contado com os que descem à cova; estou como um homem sem forças,

4 נחשבתי עם יורדי בור הייתי כגבר אין איל

5 posto entre os mortos; como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais; antes, os exclui a tua mão.

5 במתים חפשי כמו חללים שכבי קבר אשר לא זכרתם עוד והמה מידך נגזרו

6 Puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas.

6 שתני בבור תחתיות במחשכים במצלות

7 Sobre mim pesa a tua cólera; tu me abateste com todas as tuas ondas. (Selá)

7 עלי סמכה חמתך וכל משבריך ענית סלה

8 Alongaste de mim os meus conhecidos e fizeste-me em extremo abominável para eles; estou fechado e não posso sair.

8 הרחקת מידעי ממני שתני תועבות למו כלא ולא אצא

9 A minha vista desmaia por causa da aflição. SENHOR, tenho clamado a ti todo o dia, tenho estendido para ti as minhas mãos

9 עיני דאבה מני עני קראתיך יהוה בכל יום שטחתי אליך כפי

10 Mostrarás tu maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão? (Selá)

10 הלמתים תעשה פלא אם רפאים יקומו יודוך סלה

11 Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição?

11 היספר בקבר חסדך אמונתך באבדון

12 Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas, e a tua justiça na terra do esquecimento?

12 היודע בחשך פלאך וצדקתך בארץ נשיה

13 Eu, porém, SENHOR, clamo a ti, e de madrugada te envio a minha oração.

13 ואני אליך יהוה שועתי ובבקר תפלתי תקדמך

14 SENHOR, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face?

14 למה יהוה תזנח נפשי תסתיר פניך ממני

15 Estou aflito e prestes a morrer, desde a minha mocidade; quando sofro os teus terrores, fico perturbado.

15 עני אני וגוע מנער נשאתי אמיך אפונה

16 A tua ardente indignação sobre mim vai passando; os teus terrores fazem-me perecer.

16 עלי עברו חרוניך בעותיך צמתותני

17 Como águas me rodeiam todo o dia; cercam-me todos juntos.

17 סבוני כמים כל היום הקיפו עלי יחד

18 Afastaste para longe de mim amigos e companheiros; os meus íntimos amigos agora são trevas.

18 הרחקת ממני אהב ורע מידעי מחשך

Salmos 89

1 As benignidades do SENHOR cantarei perpetuamente; com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração.

1 משכיל לאיתן האזרחי חסדי יהוה עולם אשירה לדר ודר אודיע אמונתך בפי

2 Pois disse eu a tua benignidade será edificada para sempre; tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo

2 כי אמרתי עולם חסד יבנה שמים תכן אמונתך בהם

3 Fiz um concerto com o meu escolhido; jurei ao meu servo Davi

3 כרתי ברית לבחירי נשבעתי לדוד עבדי

4 a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. (Selá)

4 עד עולם אכין זרעך ובניתי לדר ודור כסאך סלה

5 E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó SENHOR, e a tua fidelidade também na assembléia dos santos.

5 ויודו שמים פלאך יהוה אף אמונתך בקהל קדשים

6 Pois quem no céu se pode igualar ao SENHOR? Quem é semelhante ao SENHOR entre os filhos dos poderosos?

6 כי מי בשחק יערך ליהוה ידמה ליהוה בבני אלים

7 Deus deve ser em extremo tremendo na assembléia dos santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam.

7 אל נערץ בסוד קדשים רבה ונורא על כל סביביו

8 Ó SENHOR, Deus dos Exércitos, quem é forte como tu, SENHOR, com a tua fidelidade ao redor de ti?!

8 יהוה אלהי צבאות מי כמוך חסין יה ואמונתך סביבותיך

9 Tu dominas o ímpeto do mar; quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar.

9 אתה מושל בגאות הים בשוא גליו אתה תשבחם

10 Tu quebrantaste a Raabe como se fora ferida de morte; espalhaste os teus inimigos com o teu braço poderoso.

10 אתה דכאת כחלל רהב בזרוע עזך פזרת אויביך

11 Teus são os céus e tua é a terra; o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste.

11 לך שמים אף לך ארץ תבל ומלאה אתה יסדתם

12 O Norte e o Sul, tu os criaste; o Tabor e o Hermom regozijam-se em teu nome.

12 צפון וימין אתה בראתם תבור וחרמון בשמך ירננו

13 Tu tens um braço poderoso; forte é a tua mão, e elevada, a tua destra.

13 לך זרוע עם גבורה תעז ידך תרום ימינך

14 Justiça e juízo são a base do teu trono; misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto.

14 צדק ומשפט מכון כסאך חסד ואמת יקדמו פניך

15 Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo; andará, ó SENHOR, na luz da tua face.

15 אשרי העם יודעי תרועה יהוה באור פניך יהלכון

16 Em teu nome se alegrará todo o dia e na tua justiça se exaltará.

16 בשמך יגילון כל היום ובצדקתך ירומו

17 Pois tu és a glória da sua força; e pelo teu favor será exaltado o nosso poder.

17 כי תפארת עזמו אתה וברצנך תרים קרננו

18 Porque o SENHOR é a nossa defesa, e o Santo de Israel, o nosso Rei.

18 כי ליהוה מגננו ולקדוש ישראל מלכנו

19 Então, em visão falaste do teu santo e disseste Socorri um que é esforçado; exaltei a um eleito do povo.

19 אז דברת בחזון לחסידיך ותאמר שויתי עזר על גבור הרימותי בחור מעם

20 Achei a Davi, meu servo; com o meu santo óleo o ungi;

20 מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו

21 com ele, a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá.

21 אשר ידי תכון עמו אף זרועי תאמצנו

22 O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá.

22 לא ישא אויב בו ובן עולה לא יעננו

23 E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei os que o aborrecem.

23 וכתותי מפניו צריו ומשנאיו אגוף

24 E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele; e em meu nome será exaltado o seu poder.

24 ואמונתי וחסדי עמו ובשמי תרום קרנו

25 E porei a sua mão no mar e a sua direita, nos rios.

25 ושמתי בים ידו ובנהרות ימינו

26 Ele me invocará, dizendo Tu és meu pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação.

26 הוא יקראני אבי אתה אלי וצור ישועתי

27 Também por isso lhe darei o lugar de primogênito; fá-lo-ei mais elevado do que os reis da terra.

27 אף אני בכור אתנהו עליון למלכי ארץ

28 A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu concerto lhe será firme.

28 לעולם אשמור לו חסדי ובריתי נאמנת לו

29 E conservarei para sempre a sua descendência; e, o seu trono, como os dias do céu.

29 ושמתי לעד זרעו וכסאו כימי שמים

30 Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos,

30 אם יעזבו בניו תורתי ובמשפטי לא ילכון

31 se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos,

31 אם חקתי יחללו ומצותי לא ישמרו

32 então, visitarei com vara a sua transgressão, e a sua iniquidade, com açoites.

32 ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם

33 Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade.

33 וחסדי לא אפיר מעמו ולא אשקר באמונתי

34 Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios.

34 לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה

35 Uma vez jurei por minha santidade (não mentirei a Davi).

35 אחת נשבעתי בקדשי אם לדוד אכזב

36 A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim;

36 זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי

37 será estabelecido para sempre como a lua; e a testemunha no céu é fiel. (Selá)

37 כירח יכון עולם ועד בשחק נאמן סלה

38 Mas tu rejeitaste e aborreceste; tu te indignaste contra o teu ungido.

38 ואתה זנחת ותמאס התעברת עם משיחך

39 Abominaste o concerto do teu servo; profanaste a sua coroa, lançando-a por terra.

39 נארתה ברית עבדך חללת לארץ נזרו

40 Derribaste todos os seus muros; arruinaste as suas fortificações.

40 פרצת כל גדרתיו שמת מבצריו מחתה

41 Todos os que passam pelo caminho o despojam; tornou-se ele o opróbrio dos seus vizinhos.

41 שסהו כל עברי דרך היה חרפה לשכניו

42 Exaltaste a destra dos seus adversários; fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem.

42 הרימות ימין צריו השמחת כל אויביו

43 Também embotaste o fio da sua espada e não o sustentaste na peleja.

43 אף תשיב צור חרבו ולא הקימתו במלחמה

44 Fizeste cessar o seu esplendor e deitaste por terra o seu trono.

44 השבת מטהרו וכסאו לארץ מגרתה

45 Abreviaste os dias da sua mocidade; cobriste -o de vergonha. (Selá)

45 הקצרת ימי עלומיו העטית עליו בושה סלה

46 Até quando, SENHOR? Esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo?

46 עד מה יהוה תסתר לנצח תבער כמו אש חמתך

47 Lembra-te de quão breves são os meus dias; por que criarias debalde todos os filhos dos homens?

47 זכר אני מה חלד על מה שוא בראת כל בני אדם

48 Que homem há, que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível? (Selá)

48 מי גבר יחיה ולא יראה מות ימלט נפשו מיד שאול סלה

49 Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades, que juraste a Davi pela tua verdade?

49 איה חסדיך הראשנים אדני נשבעת לדוד באמונתך

50 Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos; e de como trago no meu peito o escárnio de todos os povos poderosos,

50 זכר אדני חרפת עבדיך שאתי בחיקי כל רבים עמים

51 com o qual, SENHOR, os teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido.

51 אשר חרפו אויביך יהוה אשר חרפו עקבות משיחך

52 Bendito seja o SENHOR para sempre! Amém e amém!

52 ברוך יהוה לעולם אמן ואמן

Salmos 90

1 SENHOR, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração.

1 תפלה למשה איש האלהים אדני מעון אתה היית לנו בדר ודר

2 Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus.

2 בטרם הרים ילדו ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד עולם אתה אל

3 Tu reduzes o homem à destruição; e dizes Volvei, filhos dos homens.

3 תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם

4 Porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite.

4 כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבר ואשמורה בלילה

5 Tu os levas como corrente de água; são como um sono; são como a erva que cresce de madrugada;

5 זרמתם שנה יהיו בבקר כחציר יחלף

6 de madrugada, cresce e floresce; à tarde, corta-se e seca

6 בבקר יציץ וחלף לערב ימולל ויבש

7 Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados.

7 כי כלינו באפך ובחמתך נבהלנו

8 Diante de ti puseste as nossas iniquidades; os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto.

8 שת עונתינו לנגדך עלמנו למאור פניך

9 Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação; acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro.

9 כי כל ימינו פנו בעברתך כלינו שנינו כמו הגה

10 A duração da nossa vida é de setenta anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a oitenta anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente, e nós voamos.

10 ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורת שמונים שנה ורהבם עמל ואון כי גז חיש ונעפה

11 Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido?

11 מי יודע עז אפך וכיראתך עברתך

12 Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio.

12 למנות ימינו כן הודע ונבא לבב חכמה

13 Volta-te para nós, SENHOR; até quando? E aplaca-te para com os teus servos.

13 שובה יהוה עד מתי והנחם על עבדיך

14 Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias.

14 שבענו בבקר חסדך ונרננה ונשמחה בכל ימינו

15 Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal.

15 שמחנו כימות עניתנו שנות ראינו רעה

16 Apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória, sobre seus filhos.

16 יראה אל עבדיך פעלך והדרך על בניהם

17 E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus; e confirma sobre nós a obra das nossas mãos; sim, confirma a obra das nossas mãos.

17 ויהי נעם אדני אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו

Salmos 91

1 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará.

1 ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן

2 Direi do SENHOR Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.

2 אמר ליהוה מחסי ומצודתי אלהי אבטח בו

3 Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.

3 כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר הוות

4 Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro; a sua verdade é escudo e broquel.

4 באברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה צנה וסחרה אמתו

5 Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia,

5 לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם

6 nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia.

6 מדבר באפל יהלך מקטב ישוד צהרים

7 Mil cairão ao teu lado, e dez mil, à tua direita, mas tu não serás atingido.

7 יפל מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש

8 Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios.

8 רק בעיניך תביט ושלמת רשעים תראה

9 Porque tu, ó SENHOR, és o meu refúgio! O Altíssimo é a tua habitação.

9 כי אתה יהוה מחסי עליון שמת מעונך

10 Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.

10 לא תאנה אליך רעה ונגע לא יקרב באהלך

11 Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.

11 כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך

12 Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra.

12 על כפים ישאונך פן תגף באבן רגלך

13 Pisarás o leão e a áspide; calcarás aos pés o filho do leão e a serpente.

13 על שחל ופתן תדרך תרמס כפיר ותנין

14 Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei; pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome.

14 כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי

15 Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia; livrá-lo-ei e o glorificarei.

15 יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו

16 Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação.

16 ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי

Salmos 92

1 Bom é louvar ao SENHOR e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo,

1 מזמור שיר ליום השבת טוב להדות ליהוה ולזמר לשמך עליון

2 para de manhã anunciar a tua benignidade e, todas as noites, a tua fidelidade,

2 להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות

3 sobre um instrumento de dez cordas e sobre o saltério; sobre a harpa com som solene.

3 עלי עשור ועלי נבל עלי הגיון בכנור

4 Pois tu, SENHOR, me alegraste com os teus feitos; exultarei nas obras das tuas mãos.

4 כי שמחתני יהוה בפעלך במעשי ידיך ארנן

5 Quão grandes são, SENHOR, as tuas obras! Mui profundos são os teus pensamentos!

5 מה גדלו מעשיך יהוה מאד עמקו מחשבתיך

6 O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isto

6 איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת

7 Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre.

7 בפרח רשעים כמו עשב ויציצו כל פעלי און להשמדם עדי עד

8 Mas tu, SENHOR, és o Altíssimo para sempre.

8 ואתה מרום לעלם יהוה

9 Pois eis que os teus inimigos, SENHOR, eis que os teus inimigos perecerão; serão dispersos todos os que praticam a iniquidade.

9 כי הנה איביך יהוה כי הנה איביך יאבדו יתפרדו כל פעלי און

10 Mas tu exaltarás o meu poder, como o do unicórnio serei ungido com óleo fresco.

10 ותרם כראים קרני בלתי בשמן רענן

11 Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos dele se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim.

11 ותבט עיני בשורי בקמים עלי מרעים תשמענה אזני

12 O justo florescerá como a palmeira; crescerá como o cedro no Líbano.

12 צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה

13 Os que estão plantados na Casa do SENHOR florescerão nos átrios do nosso Deus.

13 שתולים בבית יהוה בחצרות אלהינו יפריחו

14 Na velhice ainda darão frutos; serão viçosos e florescentes,

14 עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו

15 para anunciarem que o SENHOR é reto; ele é a minha rocha, e nele não há injustiça.

15 להגיד כי ישר יהוה צורי ולא עלתה בו

Salmos 93

1 O SENHOR reina; está vestido de majestade; o SENHOR se revestiu e cingiu de fortaleza; o mundo também está firmado e não poderá vacilar.

1 יהוה מלך גאות לבש לבש יהוה עז התאזר אף תכון תבל בל תמוט

2 O teu trono está firme desde então; tu és desde a eternidade.

2 נכון כסאך מאז מעולם אתה

3 Os rios levantam, ó SENHOR, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas.

3 נשאו נהרות יהוה נשאו נהרות קולם ישאו נהרות דכים

4 Mas o SENHOR nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar.

4 מקלות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום יהוה

5 Mui fiéis são os teus testemunhos; a santidade convém à tua casa, SENHOR, para sempre.

5 עדתיך נאמנו מאד לביתך נאוה קדש יהוה לארך ימים

Salmos 94

1 Ó SENHOR Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente!

1 אל נקמות יהוה אל נקמות הופיע

2 Exalta-te, tu, que és juiz da terra; dá o pago aos soberbos.

2 הנשא שפט הארץ השב גמול על גאים

3 Até quando os ímpios, SENHOR, até quando os ímpios saltarão de prazer?

3 עד מתי רשעים יהוה עד מתי רשעים יעלזו

4 Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade?

4 יביעו ידברו עתק יתאמרו כל פעלי און

5 Reduzem a pedaços o teu povo, SENHOR, e afligem a tua herança.

5 עמך יהוה ידכאו ונחלתך יענו

6 Matam a viúva e o estrangeiro e ao órfão tiram a vida.

6 אלמנה וגר יהרגו ויתומים ירצחו

7 E dizem O SENHOR não o verá; nem para isso atentará o Deus de Jacó.

7 ויאמרו לא יראה יה ולא יבין אלהי יעקב

8 Atendei, ó brutais dentre o povo; e vós, loucos, quando sereis sábios?

8 בינו בערים בעם וכסילים מתי תשכילו

9 Aquele que fez o ouvido, não ouvirá? E o que formou o olho, não verá?

9 הנטע אזן הלא ישמע אם יצר עין הלא יביט

10 Aquele que argúi as nações, não castigará? E o que dá ao homem o conhecimento, não saberá?

10 היסר גוים הלא יוכיח המלמד אדם דעת

11 O SENHOR conhece os pensamentos do homem, que são vaidade

11 יהוה ידע מחשבות אדם כי המה הבל

12 Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó SENHOR, e a quem ensinas a tua lei,

12 אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו

13 para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio.

13 להשקיט לו מימי רע עד יכרה לרשע שחת

14 Pois o SENHOR não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança.

14 כי לא יטש יהוה עמו ונחלתו לא יעזב

15 Mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração.

15 כי עד צדק ישוב משפט ואחריו כל ישרי לב

16 Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade?

16 מי יקום לי עם מרעים מי יתיצב לי עם פעלי און

17 Se o SENHOR não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio.

17 לולי יהוה עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי

18 Quando eu disse O meu pé vacila; a tua benignidade, SENHOR, me susteve.

18 אם אמרתי מטה רגלי חסדך יהוה יסעדני

19 Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma.

19 ברב שרעפי בקרבי תנחומיך ישעשעו נפשי

20 Podia, acaso, associar-se contigo o trono de iniquidade, que forja o mal tendo por pretexto uma lei?

20 היחברך כסא הוות יצר עמל עלי חק

21 Acorrem em tropel contra a vida do justo e condenam o sangue inocente.

21 יגודו על נפש צדיק ודם נקי ירשיעו

22 Mas o SENHOR foi o meu alto retiro; e o meu Deus, a rocha em que me refugiei.

22 ויהי יהוה לי למשגב ואלהי לצור מחסי

23 E fará recair sobre eles a sua própria iniquidade; e os destruirá na sua própria malícia; o SENHOR, nosso Deus, os destruirá.

23 וישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם יצמיתם יהוה אלהינו

Salmos 95

1 Vinde, cantemos ao SENHOR! Cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação!

1 לכו נרננה ליהוה נריעה לצור ישענו

2 Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos.

2 נקדמה פניו בתודה בזמרות נריע לו

3 Porque o SENHOR é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses.

3 כי אל גדול יהוה ומלך גדול על כל אלהים

4 Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas.

4 אשר בידו מחקרי ארץ ותועפות הרים לו

5 Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca.

5 אשר לו הים והוא עשהו ויבשת ידיו יצרו

6 Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos! Ajoelhemos diante do SENHOR que nos criou

6 באו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני יהוה עשנו

7 Porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz,

7 כי הוא אלהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו היום אם בקלו תשמעו

8 não endureçais o coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto,

8 אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר

9 quando vossos pais me tentaram; provaram-me e viram a minha obra.

9 אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פעלי

10 Quarenta anos estive desgostado com esta geração e disse é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos.

10 ארבעים שנה אקוט בדור ואמר עם תעי לבב הם והם לא ידעו דרכי

11 Por isso, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso.

11 אשר נשבעתי באפי אם יבאון אל מנוחתי

Salmos 96

1 Cantai ao SENHOR um cântico novo, cantai ao SENHOR, todos os moradores da terra.

1 שירו ליהוה שיר חדש שירו ליהוה כל הארץ

2 Cantai ao SENHOR, bendizei o seu nome; anunciai a sua salvação de dia em dia.

2 שירו ליהוה ברכו שמו בשרו מיום ליום ישועתו

3 Anunciai entre as nações a sua glória; entre todos os povos, as suas maravilhas.

3 ספרו בגוים כבודו בכל העמים נפלאותיו

4 Porque grande é o SENHOR e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses.

4 כי גדול יהוה ומהלל מאד נורא הוא על כל אלהים

5 Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs; mas o SENHOR fez os céus.

5 כי כל אלהי העמים אלילים ויהוה שמים עשה

6 Glória e majestade estão ante a sua face; força e formosura, no seu santuário.

6 הוד והדר לפניו עז ותפארת במקדשו

7 Dai ao SENHOR, ó famílias dos povos, dai ao SENHOR glória e força.

7 הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז

8 Dai ao SENHOR a glória devida ao seu nome; trazei oferendas e entrai nos seus átrios.

8 הבו ליהוה כבוד שמו שאו מנחה ובאו לחצרותיו

9 Adorai ao SENHOR na beleza da santidade; tremei diante dele todos os moradores da terra

9 השתחוו ליהוה בהדרת קדש חילו מפניו כל הארץ

10 Dizei entre as nações O SENHOR reina! O mundo também se firmará para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão.

10 אמרו בגוים יהוה מלך אף תכון תבל בל תמוט ידין עמים במישרים

11 Alegrem-se os céus, e regozije-se a terra brame o mar e a sua plenitude.

11 ישמחו השמים ותגל הארץ ירעם הים ומלאו

12 Alegre-se o campo com tudo o que há nele; então, se regozijarão todas as árvores do bosque,

12 יעלז שדי וכל אשר בו אז ירננו כל עצי יער

13 ante a face do SENHOR, porque vem, porque vem a julgar a terra; julgará o mundo com justiça e os povos, com a sua verdade.

13 לפני יהוה כי בא כי בא לשפט הארץ ישפט תבל בצדק ועמים באמונתו

Salmos 97

1 O SENHOR reina. Regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas.

1 יהוה מלך תגל הארץ ישמחו איים רבים

2 Nuvens e obscuridade estão ao redor dele; justiça e juízo são a base do seu trono.

2 ענן וערפל סביביו צדק ומשפט מכון כסאו

3 Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor.

3 אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו

4 Os seus relâmpagos alumiam o mundo; a terra viu e tremeu.

4 האירו ברקיו תבל ראתה ותחל הארץ

5 Os montes se derretem como cera na presença do SENHOR, na presença do Senhor de toda a terra.

5 הרים כדונג נמסו מלפני יהוה מלפני אדון כל הארץ

6 Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos vêem a sua glória.

6 הגידו השמים צדקו וראו כל העמים כבודו

7 Confundidos sejam todos os que servem a imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis; prostrai-vos diante dele todos os deuses

7 יבשו כל עבדי פסל המתהללים באלילים השתחוו לו כל אלהים

8 Sião ouviu e se alegrou; e os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó SENHOR.

8 שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך יהוה

9 Pois tu, SENHOR, és o Altíssimo em toda a terra; muito mais elevado que todos os deuses.

9 כי אתה יהוה עליון על כל הארץ מאד נעלית על כל אלהים

10 Vós que amais ao SENHOR, aborrecei o mal; ele guarda a alma dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios.

10 אהבי יהוה שנאו רע שמר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם

11 A luz semeia-se para o justo, e a alegria, para os retos de coração.

11 אור זרע לצדיק ולישרי לב שמחה

12 Alegrai-vos, ó justos, no SENHOR, e dai louvores em memória da sua santidade.

12 שמחו צדיקים ביהוה והודו לזכר קדשו

Salmos 98

1 Cantai ao SENHOR um cântico novo, porque ele fez maravilhas; a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória.

1 מזמור שירו ליהוה שיר חדש כי נפלאות עשה הושיעה לו ימינו וזרוע קדשו

2 O SENHOR fez notória a sua salvação; manifestou a sua justiça perante os olhos das nações.

2 הודיע יהוה ישועתו לעיני הגוים גלה צדקתו

3 Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel; todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus

3 זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו

4 Celebrai com júbilo ao SENHOR, todos os moradores da terra; dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores.

4 הריעו ליהוה כל הארץ פצחו ורננו וזמרו

5 Cantai louvores ao SENHOR com a harpa; com a harpa e a voz do canto.

5 זמרו ליהוה בכנור בכנור וקול זמרה

6 Com trombetas e som de buzinas, exultai perante a face do SENHOR, do Rei.

6 בחצצרות וקול שופר הריעו לפני המלך יהוה

7 Brame o mar e a sua plenitude; o mundo e os que nele habitam.

7 ירעם הים ומלאו תבל וישבי בה

8 Os rios batam palmas; regozijem-se também as montanhas,

8 נהרות ימחאו כף יחד הרים ירננו

9 perante a face do SENHOR, porque vem a julgar a terra; com justiça julgará o mundo e o povo, com equidade.

9 לפני יהוה כי בא לשפט הארץ ישפט תבל בצדק ועמים במישרים

Salmos 99

1 O SENHOR reina; tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins; comova-se a terra.

1 יהוה מלך ירגזו עמים ישב כרובים תנוט הארץ

2 O SENHOR é grande em Sião e mais elevado que todas as nações.

2 יהוה בציון גדול ורם הוא על כל העמים

3 Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo.

3 יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא

4 E a força do Rei ama o juízo; tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó.

4 ועז מלך משפט אהב אתה כוננת מישרים משפט וצדקה ביעקב אתה עשית

5 Exaltai ao SENHOR, nosso Deus, e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque ele é santo

5 רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להדם רגליו קדוש הוא

6 Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocam o seu nome, clamavam ao SENHOR, e ele os ouvia.

6 משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו קראים אל יהוה והוא יענם

7 Na coluna de nuvem lhes falava; eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera.

7 בעמוד ענן ידבר אליהם שמרו עדתיו וחק נתן למו

8 Tu os escutaste, SENHOR, nosso Deus; tu foste um Deus que lhes perdoaste, posto que vingador dos seus feitos.

8 יהוה אלהינו אתה עניתם אל נשא היית להם ונקם על עלילותם

9 Exaltai ao SENHOR, nosso Deus, e adorai -o no seu santo monte, porque o SENHOR, nosso Deus, é santo.

9 רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להר קדשו כי קדוש יהוה אלהינו

Salmos 100

1 Celebrai com júbilo ao SENHOR, todos os moradores da terra.

1 מזמור לתודה הריעו ליהוה כל הארץ

2 Servi ao SENHOR com alegria e apresentai-vos a ele com canto.

2 עבדו את יהוה בשמחה באו לפניו ברננה

3 Sabei que o SENHOR é Deus; foi ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto.

3 דעו כי יהוה הוא אלהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו

4 Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios, com hinos; louvai-o e bendizei o seu nome.

4 באו שעריו בתודה חצרתיו בתהלה הודו לו ברכו שמו

5 Porque o SENHOR é bom, e eterna, a sua misericórdia; e a sua verdade estende-se de geração a geração.

5 כי טוב יהוה לעולם חסדו ועד דר ודר אמונתו

Salmos 101

1 Cantarei a misericórdia e o juízo; a ti, SENHOR, cantarei.

1 לדוד מזמור חסד ומשפט אשירה לך יהוה אזמרה

2 Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero.

2 אשכילה בדרך תמים מתי תבוא אלי אתהלך בתם לבבי בקרב ביתי

3 Não porei coisa má diante dos meus olhos; aborreço as ações daqueles que se desviam; nada se me pegará.

3 לא אשית לנגד עיני דבר בליעל עשה סטים שנאתי לא ידבק בי

4 Um coração perverso se apartará de mim; não conhecerei o homem mau.

4 לבב עקש יסור ממני רע לא אדע

5 Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei; aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei.

5 מלושני בסתר רעהו אותו אצמית גבה עינים ורחב לבב אתו לא אוכל

6 Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo; o que anda num caminho reto, esse me servirá.

6 עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי הלך בדרך תמים הוא ישרתני

7 O que usa de engano não ficará dentro da minha casa; o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos.

7 לא ישב בקרב ביתי עשה רמיה דבר שקרים לא יכון לנגד עיני

8 Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do SENHOR todos os que praticam a iniquidade.

8 לבקרים אצמית כל רשעי ארץ להכרית מעיר יהוה כל פעלי און

Salmos 102

1 SENHOR, ouve a minha oração, e chegue a ti o meu clamor.

1 תפלה לעני כי יעטף ולפני יהוה ישפך שיחו יהוה שמעה תפלתי ושועתי אליך תבוא

2 Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia; inclina para mim os teus ouvidos; no dia em que eu clamar, ouve-me depressa.

2 אל תסתר פניך ממני ביום צר לי הטה אלי אזנך ביום אקרא מהר ענני

3 Porque os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como lenha.

3 כי כלו בעשן ימי ועצמותי כמו קד נחרו

4 O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão.

4 הוכה כעשב ויבש לבי כי שכחתי מאכל לחמי

5 Já os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso.

5 מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי

6 Sou semelhante ao pelicano no deserto; sou como um mocho nas solidões.

6 דמיתי לקאת מדבר הייתי ככוס חרבות

7 Velo e sou como o pardal solitário no telhado.

7 שקדתי ואהיה כצפור בודד על גג

8 Os meus inimigos me afrontam todo o dia; os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam.

8 כל היום חרפוני אויבי מהוללי בי נשבעו

9 Pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida,

9 כי אפר כלחם אכלתי ושקוי בבכי מסכתי

10 por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste.

10 מפני זעמך וקצפך כי נשאתני ותשליכני

11 Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando

11 ימי כצל נטוי ואני כעשב איבש

12 Mas tu, SENHOR, permanecerás para sempre, e a tua memória, de geração em geração.

12 ואתה יהוה לעולם תשב וזכרך לדר ודר

13 Tu te levantarás e terás piedade de Sião; pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado, já chegou.

13 אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד

14 Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó.

14 כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו

15 Então, as nações temerão o nome do SENHOR, e todos os reis da terra, a sua glória,

15 וייראו גוים את שם יהוה וכל מלכי הארץ את כבודך

16 quando o SENHOR edificar a Sião, e na sua glória se manifestar,

16 כי בנה יהוה ציון נראה בכבודו

17 e atender à oração do desamparado, e não desprezar a sua oração.

17 פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם

18 Isto se escreverá para a geração futura; e o povo que se criar louvará ao SENHOR,

18 תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל יה

19 porquanto olhara desde o alto do seu santuário; desde os céus, o SENHOR observou a terra,

19 כי השקיף ממרום קדשו יהוה משמים אל ארץ הביט

20 para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte;

20 לשמע אנקת אסיר לפתח בני תמותה

21 a fim de que seja anunciado o nome do SENHOR em Sião, e o seu louvor, em Jerusalém,

21 לספר בציון שם יהוה ותהלתו בירושלם

22 quando os povos todos se congregarem, e os reinos, para servirem ao SENHOR.

22 בהקבץ עמים יחדו וממלכות לעבד את יהוה

23 Abateu a minha força no caminho; abreviou os meus dias.

23 ענה בדרך כחו קצר ימי

24 Dizia eu Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu, cujos anos alcançam todas as gerações.

24 אמר אלי אל תעלני בחצי ימי בדור דורים שנותיך

25 Desde a antiguidade fundaste a terra; e os céus são obra das tuas mãos.

25 לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים

26 Eles perecerão, mas tu permanecerás; todos eles, como uma veste, envelhecerão; como roupa os mudarás, e ficarão mudados.

26 המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו כלבוש תחליפם ויחלפו

27 Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim.

27 ואתה הוא ושנותיך לא יתמו

28 Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti.

28 בני עבדיך ישכונו וזרעם לפניך יכון

Salmos 103

1 Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome.

1 לדוד ברכי נפשי את יהוה וכל קרבי את שם קדשו

2 Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios.

2 ברכי נפשי את יהוה ואל תשכחי כל גמוליו

3 É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades;

3 הסלח לכל עונכי הרפא לכל תחלאיכי

4 quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia;

4 הגואל משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים

5 quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia

5 המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי

6 O SENHOR faz justiça e juízo a todos os oprimidos.

6 עשה צדקות יהוה ומשפטים לכל עשוקים

7 Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos, aos filhos de Israel.

7 יודיע דרכיו למשה לבני ישראל עלילותיו

8 Misericordioso e piedoso é o SENHOR; longânimo e grande em benignidade.

8 רחום וחנון יהוה ארך אפים ורב חסד

9 Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira.

9 לא לנצח יריב ולא לעולם יטור

10 Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades.

10 לא כחטאינו עשה לנו ולא כעונתינו גמל עלינו

11 Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem.

11 כי כגבה שמים על הארץ גבר חסדו על יראיו

12 Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões.

12 כרחק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשעינו

13 Como um pai se compadece de seus filhos, assim o SENHOR se compadece daqueles que o temem.

13 כרחם אב על בנים רחם יהוה על יראיו

14 Pois ele conhece a nossa estrutura; lembra-se de que somos pó.

14 כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו

15 Porque o homem, são seus dias como a erva; como a flor do campo, assim floresce;

15 אנוש כחציר ימיו כציץ השדה כן יציץ

16 pois, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais.

16 כי רוח עברה בו ואיננו ולא יכירנו עוד מקומו

17 Mas a misericórdia do SENHOR é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos;

17 וחסד יהוה מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים

18 sobre aqueles que guardam o seu concerto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem.

18 לשמרי בריתו ולזכרי פקדיו לעשותם

19 O SENHOR tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo.

19 יהוה בשמים הכין כסאו ומלכותו בכל משלה

20 Bendizei ao SENHOR, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra.

20 ברכו יהוה מלאכיו גברי כח עשי דברו לשמע בקול דברו

21 Bendizei ao SENHOR, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito.

21 ברכו יהוה כל צבאיו משרתיו עשי רצונו

22 Bendizei ao SENHOR, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao SENHOR.

22 ברכו יהוה כל מעשיו בכל מקמות ממשלתו ברכי נפשי את יהוה

Salmos 104

1 Bendize, ó minha alma, ao SENHOR! SENHOR, Deus meu, tu és magnificentíssimo; estás vestido de glória e de majestade.

1 ברכי נפשי את יהוה יהוה אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת

2 Ele cobre-se de luz como de uma veste, estende os céus como uma cortina.

2 עטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה

3 Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento.

3 המקרה במים עליותיו השם עבים רכובו המהלך על כנפי רוח

4 Faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros, um fogo abrasador.

4 עשה מלאכיו רוחות משרתיו אש להט

5 Lançou os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum.

5 יסד ארץ על מכוניה בל תמוט עולם ועד

6 Tu a cobriste com o abismo, como com uma veste; as águas estavam sobre os montes;

6 תהום כלבוש כסיתו על הרים יעמדו מים

7 à tua repreensão, fugiram; à voz do teu trovão, se apressaram.

7 מן גערתך ינוסון מן קול רעמך יחפזון

8 Subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar que para elas fundaste.

8 יעלו הרים ירדו בקעות אל מקום זה יסדת להם

9 Limite lhes traçaste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra

9 גבול שמת בל יעברון בל ישובון לכסות הארץ

10 Tu, que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes.

10 המשלח מעינים בנחלים בין הרים יהלכון

11 Dão de beber a todos os animais do campo; os jumentos monteses matam com elas a sua sede.

11 ישקו כל חיתו שדי ישברו פראים צמאם

12 Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos.

12 עליהם עוף השמים ישכון מבין עפאים יתנו קול

13 Ele rega os montes desde as suas câmaras; a terra farta-se do fruto das suas obras.

13 משקה הרים מעליותיו מפרי מעשיך תשבע הארץ

14 Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura, para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento

14 מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבדת האדם להוציא לחם מן הארץ

15 e o vinho que alegra o seu coração; ele faz reluzir o seu rosto com o azeite e o pão, que fortalece o seu coração.

15 ויין ישמח לבב אנוש להצהיל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד

16 Satisfazem-se as árvores do SENHOR, os cedros do Líbano que ele plantou,

16 ישבעו עצי יהוה ארזי לבנון אשר נטע

17 onde as aves se aninham; quanto à cegonha, a sua casa é nas faias.

17 אשר שם צפרים יקננו חסידה ברושים ביתה

18 Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses, e as rochas, para os coelhos.

18 הרים הגבהים ליעלים סלעים מחסה לשפנים

19 Designou a lua para as estações; o sol conhece o seu ocaso.

19 עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו

20 Ordenas a escuridão, e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva.

20 תשת חשך ויהי לילה בו תרמש כל חיתו יער

21 Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento.

21 הכפירים שאגים לטרף ולבקש מאל אכלם

22 Nasce o sol e logo se recolhem e se deitam nos seus covis.

22 תזרח השמש יאספון ואל מעונתם ירבצון

23 Então, sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho, até à tarde.

23 יצא אדם לפעלו ולעבדתו עדי ערב

24 Ó SENHOR, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria; cheia está a terra das tuas riquezas.

24 מה רבו מעשיך יהוה כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך

25 Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes.

25 זה הים גדול ורחב ידים שם רמש ואין מספר חיות קטנות עם גדלות

26 Ali passam os navios; e o leviatã que formaste para nele folgar.

26 שם אניות יהלכון לויתן זה יצרת לשחק בו

27 Todos esperam de ti que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno.

27 כלם אליך ישברון לתת אכלם בעתו

28 Dando-lho tu, eles o recolhem; abres a tua mão, e enchem-se de bens.

28 תתן להם ילקטון תפתח ידך ישבעון טוב

29 Escondes o teu rosto, e ficam perturbados; se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó.

29 תסתיר פניך יבהלון תסף רוחם יגועון ואל עפרם ישובון

30 Envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra.

30 תשלח רוחך יבראון ותחדש פני אדמה

31 A glória do SENHOR seja para sempre! Alegre-se o Senhor em suas obras!

31 יהי כבוד יהוה לעולם ישמח יהוה במעשיו

32 Olhando ele para a terra, ela treme; tocando nos montes, logo fumegam.

32 המביט לארץ ותרעד יגע בהרים ויעשנו

33 Cantarei ao SENHOR enquanto eu viver; cantarei louvores ao meu Deus, enquanto existir.

33 אשירה ליהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי

34 A minha meditação a seu respeito será suave; eu me alegrarei no SENHOR.

34 יערב עליו שיחי אנכי אשמח ביהוה

35 Desapareçam da terra os pecadores, e os ímpios não sejam mais. Bendize, ó minha alma, ao SENHOR. Louvai ao SENHOR.

35 יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את יהוה הללו יה

Salmos 105

1 Louvai ao SENHOR e invocai o seu nome; fazei conhecidas as suas obras entre os povos.

1 הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו

2 Cantai-lhe, cantai-lhe salmos; falai de todas as suas maravilhas.

2 שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו

3 Gloriai-vos no seu santo nome; alegre-se o coração daqueles que buscam ao SENHOR.

3 התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה

4 Buscai ao SENHOR e a sua força; buscai a sua face continuamente.

4 דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד

5 Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca,

5 זכרו נפלאותיו אשר עשה מפתיו ומשפטי פיו

6 vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos.

6 זרע אברהם עבדו בני יעקב בחיריו

7 Ele é o SENHOR, nosso Deus; os seus juízos estão em toda a terra

7 הוא יהוה אלהינו בכל הארץ משפטיו

8 Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou, até milhares de gerações;

8 זכר לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור

9 do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque,

9 אשר כרת את אברהם ושבועתו לישחק

10 o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno,

10 ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם

11 dizendo A ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança.

11 לאמר לך אתן את ארץ כנען חבל נחלתכם

12 Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela;

12 בהיותם מתי מספר כמעט וגרים בה

13 quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo,

13 ויתהלכו מגוי אל גוי מממלכה אל עם אחר

14 não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo

14 לא הניח אדם לעשקם ויוכח עליהם מלכים

15 Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas.

15 אל תגעו במשיחי ולנביאי אל תרעו

16 Chamou a fome sobre a terra; fez mirrar toda a planta do pão.

16 ויקרא רעב על הארץ כל מטה לחם שבר

17 Mandou adiante deles um varão, que foi vendido por escravo José,

17 שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף

18 cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros,

18 ענו בכבל רגליו ברזל באה נפשו

19 até ao tempo em que chegou a sua palavra; a palavra do SENHOR o provou.

19 עד עת בא דברו אמרת יהוה צרפתהו

20 Mandou o rei e o fez soltar; o dominador dos povos o soltou.

20 שלח מלך ויתירהו משל עמים ויפתחהו

21 Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda

21 שמו אדון לביתו ומשל בכל קנינו

22 para, a seu gosto, sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos.

22 לאסר שריו בנפשו וזקניו יחכם

23 Então, Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cam.

23 ויבא ישראל מצרים ויעקב גר בארץ חם

24 E ele multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos.

24 ויפר את עמו מאד ויעצמהו מצריו

25 Mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos.

25 הפך לבם לשנא עמו להתנכל בעבדיו

26 Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera.

26 שלח משה עבדו אהרן אשר בחר בו

27 Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cam.

27 שמו בם דברי אתותיו ומפתים בארץ חם

28 Mandou às trevas que a escurecessem; e elas não foram rebeldes à sua palavra.

28 שלח חשך ויחשך ולא מרו את דבריו

29 Converteu as suas águas em sangue e assim fez morrer os peixes.

29 הפך את מימיהם לדם וימת את דגתם

30 A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis.

30 שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם

31 Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu território.

31 אמר ויבא ערב כנים בכל גבולם

32 Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador, na sua terra.

32 נתן גשמיהם ברד אש להבות בארצם

33 Feriu as suas vinhas e os seus figueirais e quebrou as árvores dos seus termos.

33 ויך גפנם ותאנתם וישבר עץ גבולם

34 Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável,

34 אמר ויבא ארבה וילק ואין מספר

35 e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos.

35 ויאכל כל עשב בארצם ויאכל פרי אדמתם

36 Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças.

36 ויך כל בכור בארצם ראשית לכל אונם

37 Mas, a eles, os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo.

37 ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל

38 O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles.

38 שמח מצרים בצאתם כי נפל פחדם עליהם

39 Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo, para os alumiar de noite.

39 פרש ענן למסך ואש להאיר לילה

40 Oraram, e ele fez vir codornizes e saciou-os com pão do céu.

40 שאל ויבא שלו ולחם שמים ישביעם

41 Abriu a penha, e dela brotaram águas, que correram pelos lugares secos, como um rio.

41 פתח צור ויזובו מים הלכו בציות נהר

42 Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo.

42 כי זכר את דבר קדשו את אברהם עבדו

43 E tirou dali o seu povo com alegria e, os seus escolhidos, com regozijo.

43 ויוצא עמו בששון ברנה את בחיריו

44 E deu-lhes as terras das nações, e herdaram o trabalho dos povos,

44 ויתן להם ארצות גוים ועמל לאמים יירשו

45 para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao SENHOR!

45 בעבור ישמרו חקיו ותורתיו ינצרו הללו יה

Salmos 106

1 Louvai ao SENHOR! Louvai ao SENHOR, porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre.

1 הללויה הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו

2 Quem pode referir as obras poderosas do SENHOR? Quem anunciará os seus louvores?

2 מי ימלל גבורות יהוה ישמיע כל תהלתו

3 Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos.

3 אשרי שמרי משפט עשה צדקה בכל עת

4 Lembra-te de mim, SENHOR, segundo a tua boa vontade para com o teu povo; visita-me com a tua salvação,

4 זכרני יהוה ברצון עמך פקדני בישועתך

5 para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança

5 לראות בטובת בחיריך לשמח בשמחת גויך להתהלל עם נחלתך

6 Nós pecamos como os nossos pais; cometemos iniquidade, andamos perversamente.

6 חטאנו עם אבותינו העוינו הרשענו

7 Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito; não se lembraram da multidão das tuas misericórdias; antes, foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar Vermelho.

7 אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך לא זכרו את רב חסדיך וימרו על ים בים סוף

8 Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder.

8 ויושיעם למען שמו להודיע את גבורתו

9 Repreendeu o mar Vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto.

9 ויגער בים סוף ויחרב ויוליכם בתהמות כמדבר

10 E livrou-os da mão daquele que os aborrecia e remiu-os da mão do inimigo.

10 ויושיעם מיד שונא ויגאלם מיד אויב

11 As águas cobriram os seus adversários; nem um só deles ficou.

11 ויכסו מים צריהם אחד מהם לא נותר

12 Então, creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores.

12 ויאמינו בדבריו ישירו תהלתו

13 Cedo, porém, se esqueceram das suas obras; não esperaram o seu conselho;

13 מהרו שכחו מעשיו לא חכו לעצתו

14 mas deixaram-se levar da cobiça, no deserto, e tentaram a Deus na solidão.

14 ויתאוו תאוה במדבר וינסו אל בישימון

15 E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma.

15 ויתן להם שאלתם וישלח רזון בנפשם

16 E tiveram inveja de Moisés, no acampamento, e de Arão, o santo do SENHOR.

16 ויקנאו למשה במחנה לאהרן קדוש יהוה

17 Abriu-se a terra, e engoliu a Datã, e cobriu a gente de Abirão.

17 תפתח ארץ ותבלע דתן ותכס על עדת אבירם

18 E lavrou um fogo na sua gente; a chama abrasou os ímpios.

18 ותבער אש בעדתם להבה תלהט רשעים

19 Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida.

19 יעשו עגל בחרב וישתחוו למסכה

20 E converteram a sua glória na figura de um boi que come erva.

20 וימירו את כבודם בתבנית שור אכל עשב

21 Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito,

21 שכחו אל מושיעם עשה גדלות במצרים

22 maravilhas na terra de Cam, coisas tremendas no mar Vermelho.

22 נפלאות בארץ חם נוראות על ים סוף

23 Pelo que disse que os teria destruído se Moisés, seu escolhido, se não pusera perante ele, naquele transe, para desviar a sua indignação, a fim de os não destruir.

23 ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית

24 Também desprezaram a terra aprazível; não creram na sua palavra.

24 וימאסו בארץ חמדה לא האמינו לדברו

25 Antes, murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do SENHOR.

25 וירגנו באהליהם לא שמעו בקול יהוה

26 Pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto;

26 וישא ידו להם להפיל אותם במדבר

27 que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras.

27 ולהפיל זרעם בגוים ולזרותם בארצות

28 Também se juntaram com Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos mortos.

28 ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים

29 Assim, o provocaram à ira com as suas ações; e a peste rebentou entre eles.

29 ויכעיסו במעלליהם ותפרץ בם מגפה

30 Então, se levantou Finéias, que executou o juízo, e cessou aquela peste,

30 ויעמד פינחס ויפלל ותעצר המגפה

31 e isto lhe foi imputado por justiça, de geração em geração, para sempre.

31 ותחשב לו לצדקה לדר ודר עד עולם

32 Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés, por causa deles;

32 ויקציפו על מי מריבה וירע למשה בעבורם

33 porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios.

33 כי המרו את רוחו ויבטא בשפתיו

34 Não destruíram os povos, como o SENHOR lhes dissera.

34 לא השמידו את העמים אשר אמר יהוה להם

35 Antes, se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras.

35 ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם

36 E serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço.

36 ויעבדו את עצביהם ויהיו להם למוקש

37 Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios;

37 ויזבחו את בניהם ואת בנותיהם לשדים

38 e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue.

38 וישפכו דם נקי דם בניהם ובנותיהם אשר זבחו לעצבי כנען ותחנף הארץ בדמים

39 Assim, se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos.

39 ויטמאו במעשיהם ויזנו במעלליהם

40 Pelo que se acendeu a ira do SENHOR contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança

40 ויחר אף יהוה בעמו ויתעב את נחלתו

41 e os entregou nas mãos das nações; e aqueles que os aborreciam se assenhorearam deles.

41 ויתנם ביד גוים וימשלו בהם שנאיהם

42 E os seus inimigos os oprimiram, humilhando-os debaixo das suas mãos.

42 וילחצום אויביהם ויכנעו תחת ידם

43 Muitas vezes os livrou; mas eles provocaram-no com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade.

43 פעמים רבות יצילם והמה ימרו בעצתם וימכו בעונם

44 Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor.

44 וירא בצר להם בשמעו את רנתם

45 E lembrou-se do seu concerto, e compadeceu-se, segundo a multidão das suas misericórdias.

45 ויזכר להם בריתו וינחם כרב חסדו

46 Por isso, fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos.

46 ויתן אותם לרחמים לפני כל שוביהם

47 Salva-nos, SENHOR, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor.

47 הושיענו יהוה אלהינו וקבצנו מן הגוים להדות לשם קדשך להשתבח בתהלתך

48 Bendito seja o SENHOR, Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga Amém! Louvai ao SENHOR!

48 ברוך יהוה אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ואמר כל העם אמן הללו יה

Salmos 107

1 Louvai ao SENHOR, porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre.

1 הדו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו

2 Digam-no os remidos do SENHOR, os que remiu da mão do inimigo

2 יאמרו גאולי יהוה אשר גאלם מיד צר

3 e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul.

3 ומארצות קבצם ממזרח וממערב מצפון ומים

4 Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários; não acharam cidade que habitassem.

4 תעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו

5 Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia.

5 רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף

6 E clamaram ao SENHOR na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades.

6 ויצעקו אל יהוה בצר להם ממצוקותיהם יצילם

7 E os levou por caminho direito, para irem à cidade que deviam habitar.

7 וידריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב

8 Louvem ao SENHOR pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens!

8 יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם

9 Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta,

9 כי השביע נפש שקקה ונפש רעבה מלא טוב

10 tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro.

10 ישבי חשך וצלמות אסירי עני וברזל

11 Como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo,

11 כי המרו אמרי אל ועצת עליון נאצו

12 eis que lhes abateu o coração com trabalho; tropeçaram, e não houve quem os ajudasse.

12 ויכנע בעמל לבם כשלו ואין עזר

13 Então, clamaram ao SENHOR na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades.

13 ויזעקו אל יהוה בצר להם ממצקותיהם יושיעם

14 Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões.

14 יוציאם מחשך וצלמות ומוסרותיהם ינתק

15 Louvem ao SENHOR pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens!

15 יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם

16 Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro.

16 כי שבר דלתות נחשת ובריחי ברזל גדע

17 Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos.

17 אולים מדרך פשעם ומעונתיהם יתענו

18 A sua alma aborreceu toda comida, e chegaram até às portas da morte.

18 כל אכל תתעב נפשם ויגיעו עד שערי מות

19 Então, clamaram ao SENHOR na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades.

19 ויזעקו אל יהוה בצר להם ממצקותיהם יושיעם

20 Enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição.

20 ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם

21 Louvem ao SENHOR pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens!

21 יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם

22 E ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo!

22 ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברנה

23 Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas,

23 יורדי הים באניות עשי מלאכה במים רבים

24 esses vêem as obras do SENHOR e as suas maravilhas no profundo.

24 המה ראו מעשי יהוה ונפלאותיו במצולה

25 Pois ele manda, e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas.

25 ויאמר ויעמד רוח סערה ותרומם גליו

26 Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias.

26 יעלו שמים ירדו תהומות נפשם ברעה תתמוגג

27 Andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria.

27 יחוגו וינועו כשכור וכל חכמתם תתבלע

28 Então, clamam ao SENHOR na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias.

28 ויצעקו אל יהוה בצר להם וממצוקתיהם יוציאם

29 Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas.

29 יקם סערה לדממה ויחשו גליהם

30 Então, se alegram com a bonança; e ele, assim, os leva ao porto desejado.

30 וישמחו כי ישתקו וינחם אל מחוז חפצם

31 Louvem ao SENHOR pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens!

31 יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם

32 Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembléia dos anciãos!

32 וירממוהו בקהל עם ובמושב זקנים יהללוהו

33 Ele converte rios em desertos; nascentes, em terra sedenta;

33 ישם נהרות למדבר ומצאי מים לצמאון

34 a terra frutífera, em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam.

34 ארץ פרי למלחה מרעת ישבי בה

35 Converte o deserto em lagos e a terra seca, em nascentes.

35 ישם מדבר לאגם מים וארץ ציה למצאי מים

36 E faz habitar ali os famintos, que edificam cidade para sua residência,

36 ויושב שם רעבים ויכוננו עיר מושב

37 e semeiam campos, e plantam vinhas, que produzem fruto abundante.

37 ויזרעו שדות ויטעו כרמים ויעשו פרי תבואה

38 E ele os abençoa, de modo que se multiplicam muito; e o seu gado não diminui.

38 ויברכם וירבו מאד ובהמתם לא ימעיט

39 Mas outra vez decrescem e são abatidos, pela opressão, aflição e tristeza.

39 וימעטו וישחו מעצר רעה ויגון

40 Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho.

40 שפך בוז על נדיבים ויתעם בתהו לא דרך

41 Mas ele levanta da opressão o necessitado, para um alto retiro, e multiplica as famílias como rebanhos.

41 וישגב אביון מעוני וישם כצאן משפחות

42 Os retos vêem isto e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca.

42 יראו ישרים וישמחו וכל עולה קפצה פיה

43 Quem é sábio observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do SENHOR.

43 מי חכם וישמר אלה ויתבוננו חסדי יהוה

Salmos 108

1 Preparado está o meu coração, ó Deus; cantarei e salmodiarei com toda a minha alma.

1 שיר מזמור לדוד נכון לבי אלהים אשירה ואזמרה אף כבודי

2 Despertai, saltério e harpa! Eu despertarei ao romper da alva.

2 עורה הנבל וכנור אעירה שחר

3 Louvar-te-ei entre os povos, SENHOR, e a ti cantarei salmos entre as nações.

3 אודך בעמים יהוה ואזמרך בל אמים

4 Porque a tua benignidade se eleva acima dos céus, e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens.

4 כי גדול מעל שמים חסדך ועד שחקים אמתך

5 Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra,

5 רומה על שמים אלהים ועל כל הארץ כבודך

6 para que sejam livres os teus amados; salva-nos com a tua destra e ouve-nos.

6 למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך וענני

7 Deus falou no seu santuário Eu me regozijarei; repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote.

7 אלהים דבר בקדשו אעלזה אחלקה שכם ועמק סכות אמדד

8 Meu é Galaade, meu é Manassés; Efraim é a força da minha cabeça; Judá, o meu legislador.

8 לי גלעד לי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחקקי

9 Moabe, a minha bacia de lavar; sobre Edom lançarei o meu sapato; sobre a Filístia jubilarei.

9 מואב סיר רחצי על אדום אשליך נעלי עלי פלשת אתרועע

10 Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom?

10 מי יבלני עיר מבצר מי נחני עד אדום

11 Porventura, não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos?

11 הלא אלהים זנחתנו ולא תצא אלהים בצבאתינו

12 Dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem.

12 הבה לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם

13 Em Deus faremos proezas, pois ele calcará aos pés os nossos inimigos.

13 באלהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו

Salmos 109

1 Ó Deus do meu louvor, não te cales!

1 למנצח לדוד מזמור אלהי תהלתי אל תחרש

2 Pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim; têm falado contra mim com uma língua mentirosa.

2 כי פי רשע ופי מרמה עלי פתחו דברו אתי לשון שקר

3 Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa.

3 ודברי שנאה סבבוני וילחמוני חנם

4 Em paga do meu amor, são meus adversários; mas eu faço oração.

4 תחת אהבתי ישטנוני ואני תפלה

5 Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor

5 וישימו עלי רעה תחת טובה ושנאה תחת אהבתי

6 Põe acima do meu inimigo um ímpio, e Satanás esteja à sua direita.

6 הפקד עליו רשע ושטן יעמד על ימינו

7 Quando for julgado, saia condenado; e em pecado se lhe torne a sua oração.

7 בהשפטו יצא רשע ותפלתו תהיה לחטאה

8 Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício.

8 יהיו ימיו מעטים פקדתו יקח אחר

9 Sejam órfãos os seus filhos, e viúva, sua mulher.

9 יהיו בניו יתומים ואשתו אלמנה

10 Sejam errantes e mendigos os seus filhos e busquem o seu pão longe da sua habitação assolada.

10 ונוע ינועו בניו ושאלו ודרשו מחרבותיהם

11 Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despojem-no os estranhos do seu trabalho.

11 ינקש נושה לכל אשר לו ויבזו זרים יגיעו

12 Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos.

12 אל יהי לו משך חסד ואל יהי חונן ליתומיו

13 Desapareça a sua posteridade, e o seu nome seja apagado na seguinte geração.

13 יהי אחריתו להכרית בדור אחר ימח שמם

14 Esteja na memória do SENHOR a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe.

14 יזכר עון אבתיו אל יהוה וחטאת אמו אל תמח

15 Antes, estejam sempre perante o SENHOR, para que faça desaparecer a sua memória da terra.

15 יהיו נגד יהוה תמיד ויכרת מארץ זכרם

16 Porquanto se não lembrou de usar de misericórdia; antes, perseguiu o varão aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para o matar.

16 יען אשר לא זכר עשות חסד וירדף איש עני ואביון ונכאה לבב למותת

17 Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha; e pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele.

17 ויאהב קללה ותבואהו ולא חפץ בברכה ותרחק ממנו

18 Assim como se vestiu de maldição tal como de uma veste, assim penetre ela nas suas entranhas como água e em seus ossos como azeite.

18 וילבש קללה כמדו ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו

19 Seja para ele como a veste que o cobre e como cinto que o cinja sempre.

19 תהי לו כבגד יעטה ולמזח תמיד יחגרה

20 Seja este, da parte do SENHOR, o galardão dos meus contrários e dos que falam mal da minha alma.

20 זאת פעלת שטני מאת יהוה והדברים רע על נפשי

21 Mas tu, ó JEOVÁ Senhor, sê comigo por amor do teu nome; porque a tua misericórdia é boa, livra-me.

21 ואתה יהוה אדני עשה אתי למען שמך כי טוב חסדך הצילני

22 Porque estou aflito e necessitado, e, dentro de mim, está aflito o meu coração.

22 כי עני ואביון אנכי ולבי חלל בקרבי

23 Eis que me vou como a sombra que declina; sou sacudido como o gafanhoto.

23 כצל כנטותו נהלכתי ננערתי כארבה

24 De jejuar, estão enfraquecidos os meus joelhos, e a minha carne emagrece.

24 ברכי כשלו מצום ובשרי כחש משמן

25 E ainda lhes sirvo de opróbrio; quando me contemplam, movem a cabeça.

25 ואני הייתי חרפה להם יראוני יניעון ראשם

26 Ajuda-me, SENHOR, Deus meu! Salva-me segundo a tua misericórdia.

26 עזרני יהוה אלהי הושיעני כחסדך

27 Para que saibam que nisto está a tua mão, e que tu, SENHOR, o fizeste.

27 וידעו כי ידך זאת אתה יהוה עשיתה

28 Amaldiçoem eles, mas abençoa tu; levantem-se, mas fiquem confundidos; e alegre-se o teu servo.

28 יקללו המה ואתה תברך קמו ויבשו ועבדך ישמח

29 Vistam-se os meus adversários de vergonha, e cubra-os a sua própria confusão como uma capa.

29 ילבשו שוטני כלמה ויעטו כמעיל בשתם

30 Louvarei grandemente ao SENHOR com a minha boca; louvá-lo-ei entre a multidão.

30 אודה יהוה מאד בפי ובתוך רבים אהללנו

31 Pois se porá à direita do pobre, para o livrar dos que condenam a sua alma.

31 כי יעמד לימין אביון להושיע משפטי נפשו

Salmos 110

1 Disse o SENHOR ao meu Senhor Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés.

1 לדוד מזמור נאם יהוה לאדני שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך

2 O SENHOR enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo Domina no meio dos teus inimigos.

2 מטה עזך ישלח יהוה מציון רדה בקרב איביך

3 O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos; como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade.

3 עמך נדבת ביום חילך בהדרי קדש מרחם משחר לך טל ילדתיך

4 Jurou o SENHOR e não se arrependerá Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque.

4 נשבע יהוה ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק

5 O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira.

5 אדני על ימינך מחץ ביום אפו מלכים

6 Julgará entre as nações; enchê-las-á de cadáveres; ferirá os cabeças de grandes terras.

6 ידין בגוים מלא גויות מחץ ראש על ארץ רבה

7 Pelo caminho, dessedentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida.

7 מנחל בדרך ישתה על כן ירים ראש

Salmos 111

1 Louvai ao SENHOR! Louvarei ao SENHOR de todo o coração, na assembléia dos justos e na congregação.

1 הללו יה אודה יהוה בכל לבב בסוד ישרים ועדה

2 Grandes são as obras do SENHOR, procuradas por todos os que nelas tomam prazer.

2 גדלים מעשי יהוה דרושים לכל חפציהם

3 Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre.

3 הוד והדר פעלו וצדקתו עמדת לעד

4 Fez lembradas as suas maravilhas; piedoso e misericordioso é o SENHOR.

4 זכר עשה לנפלאתיו חנון ורחום יהוה

5 Deu mantimento aos que o temem; lembrar-se -á sempre do seu concerto

5 טרף נתן ליראיו יזכר לעולם בריתו

6 Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações.

6 כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים

7 As obras das suas mãos são verdade e juízo; fiéis, todos os seus mandamentos.

7 מעשי ידיו אמת ומשפט נאמנים כל פקודיו

8 Permanecem firmes para todo o sempre; são feitos em verdade e retidão.

8 סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר

9 Redenção enviou ao seu povo; ordenou o seu concerto para sempre; santo e tremendo é o seu nome.

9 פדות שלח לעמו צוה לעולם בריתו קדוש ונורא שמו

10 O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria; bom entendimento têm todos os que lhe obedecem; o seu louvor permanece para sempre.

10 ראשית חכמה יראת יהוה שכל טוב לכל עשיהם תהלתו עמדת לעד

Salmos 112

1 Louvai ao SENHOR! Bem-aventurado o homem que teme ao SENHOR, que em seus mandamentos tem grande prazer.

1 הללו יה אשרי איש ירא את יהוה במצותיו חפץ מאד

2 A sua descendência será poderosa na terra; a geração dos justos será abençoada.

2 גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יברך

3 Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre.

3 הון ועשר בביתו וצדקתו עמדת לעד

4 Aos justos nasce luz nas trevas; ele é piedoso, misericordioso e justo.

4 זרח בחשך אור לישרים חנון ורחום וצדיק

5 Bem irá ao homem que se compadece e empresta; disporá as suas coisas com juízo

5 טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט

6 Na verdade, nunca será abalado; o justo ficará em memória eterna.

6 כי לעולם לא ימוט לזכר עולם יהיה צדיק

7 Não temerá maus rumores; o seu coração está firme, confiando no SENHOR.

7 משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה

8 O seu coração, bem firmado, não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos.

8 סמוך לבו לא יירא עד אשר יראה בצריו

9 É liberal, dá aos necessitados; a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória.

9 פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד קרנו תרום בכבוד

10 O ímpio verá isto e se enraivecerá; rangerá os dentes e se consumirá; o desejo dos ímpios perecerá.

10 רשע יראה וכעס שניו יחרק ונמס תאות רשעים תאבד

Salmos 113

1 Louvai ao SENHOR! Louvai, servos do SENHOR, louvai o nome do SENHOR.

1 הללו יה הללו עבדי יהוה הללו את שם יהוה

2 Seja bendito o nome do SENHOR, desde agora e para sempre.

2 יהי שם יהוה מברך מעתה ועד עולם

3 Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do SENHOR.

3 ממזרח שמש עד מבואו מהלל שם יהוה

4 Exaltado está o SENHOR, acima de todas as nações, e a sua glória, sobre os céus.

4 רם על כל גוים יהוה על השמים כבודו

5 Quem é como o SENHOR, nosso Deus, que habita nas alturas;

5 מי כיהוה אלהינו המגביהי לשבת

6 que se curva para ver o que está nos céus e na terra;

6 המשפילי לראות בשמים ובארץ

7 que do pó levanta o pequeno e, do monturo, ergue o necessitado,

7 מקימי מעפר דל מאשפת ירים אביון

8 para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo;

8 להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו

9 que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos? Louvai ao SENHOR!

9 מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללו יה

Salmos 114

1 Quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó, de um povo bárbaro,

1 בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לעז

2 Judá ficou sendo o seu santuário; e Israel, o seu domínio.

2 היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו

3 O mar viu isto e fugiu; o Jordão tornou atrás.

3 הים ראה וינס הירדן יסב לאחור

4 Os montes saltaram como carneiros; e os outeiros, como cordeiros.

4 ההרים רקדו כאילים גבעות כבני צאן

5 Que tiveste, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que tornaste atrás?

5 מה לך הים כי תנוס הירדן תסב לאחור

6 E vós, montes, que saltastes como carneiros, e vós, outeiros, como cordeiros?

6 ההרים תרקדו כאילים גבעות כבני צאן

7 Treme, terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó,

7 מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב

8 o qual converteu o rochedo em lago de águas; e um seixo, em manancial.

8 ההפכי הצור אגם מים חלמיש למעינו מים

Salmos 115

1 Não a nós, SENHOR, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade.

1 לא לנו יהוה לא לנו כי לשמך תן כבוד על חסדך על אמתך

2 Por que dirão as nações Onde está o seu Deus?

2 למה יאמרו הגוים איה נא אלהיהם

3 Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz.

3 ואלהינו בשמים כל אשר חפץ עשה

4 Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens.

4 עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם

5 Têm boca, mas não falam; têm olhos, mas não vêem;

5 פה להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו

6 têm ouvidos, mas não ouvem; nariz têm, mas não cheiram.

6 אזנים להם ולא ישמעו אף להם ולא יריחון

7 Têm mãos, mas não apalpam; têm pés, mas não andam; nem som algum sai da sua garganta.

7 ידיהם ולא ימישון רגליהם ולא יהלכו לא יהגו בגרונם

8 Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam.

8 כמוהם יהיו עשיהם כל אשר בטח בהם

9 Confia, ó Israel, no SENHOR; ele é teu auxílio e teu escudo.

9 ישראל בטח ביהוה עזרם ומגנם הוא

10 Casa de Arão, confia no SENHOR; ele é teu auxílio e teu escudo.

10 בית אהרן בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא

11 Vós, os que temeis ao SENHOR, confiai no SENHOR; ele é vosso auxílio e vosso escudo.

11 יראי יהוה בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא

12 O SENHOR, que se lembrou de nós, abençoará; abençoará a casa de Israel; abençoará a casa de Arão.

12 יהוה זכרנו יברך יברך את בית ישראל יברך את בית אהרן

13 Abençoará os que temem ao SENHOR, tanto pequenos como grandes.

13 יברך יראי יהוה הקטנים עם הגדלים

14 O SENHOR vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos.

14 יסף יהוה עליכם עליכם ועל בניכם

15 Sede benditos do SENHOR, que fez os céus e a terra.

15 ברוכים אתם ליהוה עשה שמים וארץ

16 Os céus são os céus do SENHOR; mas a terra, deu-a ele aos filhos dos homens.

16 השמים שמים ליהוה והארץ נתן לבני אדם

17 Os mortos não louvam ao SENHOR, nem os que descem ao silêncio.

17 לא המתים יהללו יה ולא כל ירדי דומה

18 Mas nós bendiremos ao SENHOR, desde agora e para sempre. Louvai ao SENHOR!

18 ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללו יה

Salmos 116

1 Amo ao SENHOR, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica.

1 אהבתי כי ישמע יהוה את קולי תחנוני

2 Porque inclinou para mim os seus ouvidos; portanto, invocá-lo-ei enquanto viver.

2 כי הטה אזנו לי ובימי אקרא

3 Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim; encontrei aperto e tristeza.

3 אפפוני חבלי מות ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצא

4 Então, invoquei o nome do SENHOR, dizendo Ó SENHOR, livra a minha alma!

4 ובשם יהוה אקרא אנה יהוה מלטה נפשי

5 Piedoso é o SENHOR e justo; o nosso Deus tem misericórdia.

5 חנון יהוה וצדיק ואלהינו מרחם

6 O SENHOR guarda aos símplices; estava abatido, mas ele me livrou.

6 שמר פתאים יהוה דלותי ולי יהושיע

7 Volta, minha alma, a teu repouso, pois o SENHOR te fez bem.

7 שובי נפשי למנוחיכי כי יהוה גמל עליכי

8 Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda.

8 כי חלצת נפשי ממות את עיני מן דמעה את רגלי מדחי

9 Andarei perante a face do SENHOR, na terra dos viventes

9 אתהלך לפני יהוה בארצות החיים

10 Cri; por isso, falei estive muito aflito.

10 האמנתי כי אדבר אני עניתי מאד

11 Eu dizia na minha precipitação todo homem é mentira.

11 אני אמרתי בחפזי כל האדם כזב

12 Que darei eu ao SENHOR por todos os benefícios que me tem feito?

12 מה אשיב ליהוה כל תגמולוהי עלי

13 Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do SENHOR.

13 כוס ישועות אשא ובשם יהוה אקרא

14 Pagarei os meus votos ao SENHOR, agora, na presença de todo o seu povo.

14 נדרי ליהוה אשלם נגדה נא לכל עמו

15 Preciosa é à vista do SENHOR a morte dos seus santos.

15 יקר בעיני יהוה המותה לחסידיו

16 Ó SENHOR, deveras sou teu servo; sou teu servo, filho da tua serva; soltaste as minhas ataduras.

16 אנה יהוה כי אני עבדך אני עבדך בן אמתך פתחת למוסרי

17 Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do SENHOR.

17 לך אזבח זבח תודה ובשם יהוה אקרא

18 Pagarei os meus votos ao SENHOR; que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo,

18 נדרי ליהוה אשלם נגדה נא לכל עמו

19 nos átrios da Casa do SENHOR, no meio de ti, ó Jerusalém! Louvai ao SENHOR!

19 בחצרות בית יהוה בתוככי ירושלם הללו יה

Salmos 117

1 Louvai ao SENHOR, todas as nações; louvai-o, todos os povos.

1 הללו את יהוה כל גוים שבחוהו כל האמים

2 Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do SENHOR é para sempre. Louvai ao SENHOR!

2 כי גבר עלינו חסדו ואמת יהוה לעולם הללו יה

Salmos 118

1 Louvai ao SENHOR, porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre.

1 הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו

2 Diga, agora, Israel que a sua benignidade é para sempre.

2 יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו

3 Diga, agora, a casa de Arão que a sua benignidade é para sempre.

3 יאמרו נא בית אהרן כי לעולם חסדו

4 Digam, agora, os que temem ao SENHOR que a sua benignidade é para sempre.

4 יאמרו נא יראי יהוה כי לעולם חסדו

5 Invoquei o SENHOR na angústia; o SENHOR me ouviu e me pôs em um lugar largo.

5 מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה

6 O SENHOR está comigo; não temerei o que me pode fazer o homem.

6 יהוה לי לא אירא מה יעשה לי אדם

7 O SENHOR está comigo entre aqueles que me ajudam; pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem.

7 יהוה לי בעזרי ואני אראה בשנאי

8 É melhor confiar no SENHOR do que confiar no homem.

8 טוב לחסות ביהוה מבטח באדם

9 É melhor confiar no SENHOR do que confiar nos príncipes.

9 טוב לחסות ביהוה מבטח בנדיבים

10 Todas as nações me cercaram, mas no nome do SENHOR as despedacei.

10 כל גוים סבבוני בשם יהוה כי אמילם

11 Cercaram-me e tornaram a cercar-me; mas no nome do SENHOR eu as despedacei.

11 סבוני גם סבבוני בשם יהוה כי אמילם

12 Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos; pois no nome do SENHOR as despedacei.

12 סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם יהוה כי אמילם

13 Com força me impeliste para me fazeres cair, mas o SENHOR me ajudou.

13 דחה דחיתני לנפל ויהוה עזרני

14 O SENHOR é a minha força e o meu cântico, porque ele me salvou.

14 עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה

15 Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação; a destra do SENHOR faz proezas.

15 קול רנה וישועה באהלי צדיקים ימין יהוה עשה חיל

16 A destra do SENHOR se exalta, a destra do SENHOR faz proezas.

16 ימין יהוה רוממה ימין יהוה עשה חיל

17 Não morrerei, mas viverei; e contarei as obras do SENHOR.

17 לא אמות כי אחיה ואספר מעשי יה

18 O SENHOR castigou-me muito, mas não me entregou à morte.

18 יסר יסרני יה ולמות לא נתנני

19 Abri-me as portas da justiça; entrarei por elas e louvarei ao SENHOR.

19 פתחו לי שערי צדק אבא בם אודה יה

20 Esta é a porta do SENHOR, pela qual os justos entrarão.

20 זה השער ליהוה צדיקים יבאו בו

21 Louvar-te-ei porque me escutaste e me salvaste.

21 אודך כי עניתני ותהי לי לישועה

22 A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina.

22 אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה

23 Foi o SENHOR que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos.

23 מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו

24 Este é o dia que fez o SENHOR; regozijemo-nos e alegremo-nos nele.

24 זה היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בו

25 Oh! Salva, SENHOR, nós te pedimos; ó SENHOR, nós te pedimos, prospera!

25 אנא יהוה הושיעה נא אנא יהוה הצליחה נא

26 Bendito aquele que vem em nome do SENHOR; nós vos bendizemos desde a Casa do SENHOR.

26 ברוך הבא בשם יהוה ברכנוכם מבית יהוה

27 Deus é o SENHOR que nos concedeu a luz; atai a vítima da festa com cordas e levai-a até aos ângulos do altar.

27 אל יהוה ויאר לנו אסרו חג בעבתים עד קרנות המזבח

28 Tu és o meu Deus, e eu te louvarei; tu és o meu Deus, e eu te exaltarei.

28 אלי אתה ואודך אלהי ארוממך

29 Louvai ao SENHOR, porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre.

29 הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו

Salmos 119

Alef א

1 Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do SENHOR.

1 אשרי תמימי דרך ההלכים בתורת יהוה

2 Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração.

2 אשרי נצרי עדתיו בכל לב ידרשוהו

3 E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos.

3 אף לא פעלו עולה בדרכיו הלכו

4 Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos.

4 אתה צויתה פקדיך לשמר מאד

5 Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos.

5 אחלי יכנו דרכי לשמר חקיך

6 Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos.

6 אז לא אבוש בהביטי אל כל מצותיך

7 Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos.

7 אודך בישר לבב בלמדי משפטי צדקך

8 Observarei os teus estatutos; não me desampares totalmente.

8 את חקיך אשמר אל תעזבני עד מאד

Bet ב

9 Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra.

9 במה יזכה נער את ארחו לשמר כדברך

10 De todo o meu coração te busquei; não me deixes desviar dos teus mandamentos.

10 בכל לבי דרשתיך אל תשגני ממצותיך

11 Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.

11 בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך

12 Bendito és tu, ó SENHOR! Ensina-me os teus estatutos.

12 ברוך אתה יהוה למדני חקיך

13 Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca.

13 בשפתי ספרתי כל משפטי פיך

14 Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas.

14 בדרך עדותיך ששתי כעל כל הון

15 Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos.

15 בפקדיך אשיחה ואביטה ארחתיך

16 Alegrar-me-ei nos teus estatutos; não me esquecerei da tua palavra.

16 בחקתיך אשתעשע לא אשכח דברך

Guímel ג

17 Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra.

17 גמל על עבדך אחיה ואשמרה דברך

18 Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei.

18 גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך

19 Sou peregrino na terra; não escondas de mim os teus mandamentos.

19 גר אנכי בארץ אל תסתר ממני מצותיך

20 A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo.

20 גרסה נפשי לתאבה אל משפטיך בכל עת

21 Tu repreendeste asperamente os soberbos, amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos.

21 גערת זדים ארורים השגים ממצותיך

22 Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos.

22 גל מעלי חרפה ובוז כי עדתיך נצרתי

23 Enquanto os príncipes se conluiavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos.

23 גם ישבו שרים בי נדברו עבדך ישיח בחקיך

24 Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros.

24 גם עדתיך שעשעי אנשי עצתי

Dálet ד

25 A minha alma está pegada ao pó; vivifica-me segundo a tua palavra.

25 דבקה לעפר נפשי חיני כדברך

26 Meus caminhos te descrevi, e tu me ouviste; ensina-me os teus estatutos.

26 דרכי ספרתי ותענני למדני חקיך

27 Faze-me entender o caminho dos teus preceitos; assim, falarei das tuas maravilhas.

27 דרך פקודיך הבינני ואשיחה בנפלאותיך

28 A minha alma consome-se de tristeza; fortalece-me segundo a tua palavra.

28 דלפה נפשי מתוגה קימני כדברך

29 Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei.

29 דרך שקר הסר ממני ותורתך חנני

30 Escolhi o caminho da verdade; propus-me seguir os teus juízos.

30 דרך אמונה בחרתי משפטיך שויתי

31 Apego-me aos teus testemunhos; ó SENHOR, não me confundas.

31 דבקתי בעדותיך יהוה אל תבישני

32 Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração.

32 דרך מצותיך ארוץ כי תרחיב לבי

Hêi ה

33 Ensina-me, ó SENHOR, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim.

33 הורני יהוה דרך חקיך ואצרנה עקב

34 Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o coração.

34 הבינני ואצרה תורתך ואשמרנה בכל לב

35 Faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer.

35 הדריכני בנתיב מצותיך כי בו חפצתי

36 Inclina o meu coração a teus testemunhos e não à cobiça.

36 הט לבי אל עדותיך ואל אל בצע

37 Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho.

37 העבר עיני מראות שוא בדרכך חיני

38 Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor.

38 הקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך

39 Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons.

39 העבר חרפתי אשר יגרתי כי משפטיך טובים

40 Eis que tenho desejado os teus preceitos; vivifica-me por tua justiça.

40 הנה תאבתי לפקדיך בצדקתך חיני

Vav ו

41 Venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó SENHOR, e a tua salvação, segundo a tua palavra.

41 ויבאני חסדך יהוה תשועתך כאמרתך

42 Assim, terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra.

42 ואענה חרפי דבר כי בטחתי בדברך

43 E de minha boca não tires nunca de todo a palavra de verdade, pois me atenho aos teus juízos.

43 ואל תצל מפי דבר אמת עד מאד כי למשפטך יחלתי

44 Assim, observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente.

44 ואשמרה תורתך תמיד לעולם ועד

45 E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos.

45 ואתהלכה ברחבה כי פקדיך דרשתי

46 Também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei.

46 ואדברה בעדתיך נגד מלכים ולא אבוש

47 E alegrar-me-ei em teus mandamentos, que eu amo.

47 ואשתעשע במצותיך אשר אהבתי

48 Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amo, e meditarei nos teus estatutos.

48 ואשא כפי אל מצותיך אשר אהבתי ואשיחה בחקיך

Zaim ז

49 Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar.

49 זכר דבר לעבדך על אשר יחלתני

50 Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou.

50 זאת נחמתי בעניי כי אמרתך חיתני

51 Os soberbos zombaram grandemente de mim; apesar disso, não me desviei da tua lei.

51 זדים הליצני עד מאד מתורתך לא נטיתי

52 Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó SENHOR, e, assim, me consolei.

52 זכרתי משפטיך מעולם יהוה ואתנחם

53 Grande indignação se apoderou de mim, por causa dos ímpios que abandonam a tua lei.

53 זלעפה אחזתני מרשעים עזבי תורתך

54 Os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações.

54 זמרות היו לי חקיך בבית מגורי

55 De noite, me lembrei do teu nome, ó SENHOR, e observei a tua lei.

55 זכרתי בלילה שמך יהוה ואשמרה תורתך

56 Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos.

56 זאת היתה לי כי פקדיך נצרתי

Hete ח

57 O SENHOR é a minha porção; eu disse que observaria as tuas palavras.

57 חלקי יהוה אמרתי לשמר דבריך

58 Implorei deveras o teu favor de todo o meu coração; tem piedade de mim, segundo a tua palavra.

58 חליתי פניך בכל לב חנני כאמרתך

59 Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos.

59 חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדתיך

60 Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos.

60 חשתי ולא התמהמהתי לשמר מצותיך

61 Bandos de ímpios me despojaram; apesar disso, eu não me esqueci da tua lei.

61 חבלי רשעים עודני תורתך לא שכחתי

62 À meia-noite, me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos.

62 חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך

63 Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos.

63 חבר אני לכל אשר יראוך ולשמרי פקודיך

64 A terra, ó SENHOR, está cheia da tua benignidade; ensina-me os teus estatutos.

64 חסדך יהוה מלאה הארץ חקיך למדני

Têt ט

65 Fizeste bem ao teu servo, SENHOR, segundo a tua palavra.

65 טוב עשית עם עבדך יהוה כדברך

66 Ensina-me bom juízo e ciência, pois cri nos teus mandamentos.

66 טוב טעם ודעת למדני כי במצותיך האמנתי

67 Antes de ser afligido, andava errado; mas agora guardo a tua palavra.

67 טרם אענה אני שגג ועתה אמרתך שמרתי

68 Tu és bom e abençoador; ensina-me os teus estatutos.

68 טוב אתה ומטיב למדני חקיך

69 Os soberbos forjaram mentiras contra mim; mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos.

69 טפלו עלי שקר זדים אני בכל לב אצר פקודיך

70 Engrossa-se-lhes o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei.

70 טפש כחלב לבם אני תורתך שעשעתי

71 Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos.

71 טוב לי כי עניתי למען אלמד חקיך

72 Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata.

72 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

Yud י

73 As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram; dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos.

73 ידיך עשוני ויכוננוני הבינני ואלמדה מצותיך

74 Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra.

74 יראיך יראוני וישמחו כי לדברך יחלתי

75 Bem sei eu, ó SENHOR, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste.

75 ידעתי יהוה כי צדק משפטיך ואמונה עניתני

76 Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo.

76 יהי נא חסדך לנחמני כאמרתך לעבדך

77 Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia.

77 יבאוני רחמיך ואחיה כי תורתך שעשעי

78 Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa; mas eu meditarei nos teus preceitos.

78 יבשו זדים כי שקר עותוני אני אשיח בפקודיך

79 Voltem-se para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos.

79 ישובו לי יראיך וידעו עדתיך

80 Seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido.

Kaf כ

80 יהי לבי תמים בחקיך למען לא אבוש

81 Desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação; mas confiei na tua palavra.

81 כלתה לתשועתך נפשי לדברך יחלתי

82 Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua promessa; entretanto, dizia Quando me consolarás tu?

82 כלו עיני לאמרתך לאמר מתי תנחמני

83 Pois fiquei como odre na fumaça; mas não me esqueci dos teus estatutos.

83 כי הייתי כנאד בקיטור חקיך לא שכחתי

84 Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem?

84 כמה ימי עבדך מתי תעשה ברדפי משפט

85 Os soberbos abriram covas para mim, o que não é conforme a tua lei.

85 כרו לי זדים שיחות אשר לא כתורתך

86 Todos os teus mandamentos são verdade; com mentiras me perseguem; ajuda-me!

86 כל מצותיך אמונה שקר רדפוני עזרני

87 Quase que me têm consumido sobre a terra; mas eu não deixei os teus preceitos.

87 כמעט כלוני בארץ ואני לא עזבתי פקודיך

88 Vivifica-me segundo a tua benignidade; então, guardarei o testemunho da tua boca.

88 כחסדך חיני ואשמרה עדות פיך

Lâmed ל

89 Para sempre, ó SENHOR, a tua palavra permanece no céu.

89 לעולם יהוה דברך נצב בשמים

90 A tua fidelidade estende-se de geração a geração; tu firmaste a terra, e firme permanece.

90 לדר ודר אמונתך כוננת ארץ ותעמד

91 Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje; porque todas as coisas te obedecem.

91 למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך

92 Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia.

92 לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי

93 Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado.

93 לעולם לא אשכח פקודיך כי בם חייתני

94 Sou teu, salva-me; pois tenho buscado os teus preceitos.

94 לך אני הושיעני כי פקודיך דרשתי

95 Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos.

95 לי קוו רשעים לאבדני עדתיך אתבונן

96 A toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo.

96 לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד

Mem מ

97 Oh! Quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia!

97 מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי

98 Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo.

98 מאיבי תחכמני מצותך כי לעולם היא לי

99 Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos.

99 מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי

100 Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos.

100 מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי

101 Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra.

101 מכל ארח רע כלאתי רגלי למען אשמר דברך

102 Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste.

102 ממשפטיך לא סרתי כי אתה הורתני

103 Oh! Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar! Mais doces do que o mel à minha boca.

103 מה נמלצו לחכי אמרתך מדבש לפי

104 Pelos teus mandamentos, alcancei entendimento; pelo que aborreço todo falso caminho.

104 מפקודיך אתבונן על כן שנאתי כל ארח שקר

Num נ

105 Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz, para o meu caminho.

105 נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי

106 Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos.

106 נשבעתי ואקימה לשמר משפטי צדקך

107 Estou aflitíssimo; vivifica-me, ó SENHOR, segundo a tua palavra.

107 נעניתי עד מאד יהוה חיני כדברך

108 Aceita, SENHOR, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca; ensina-me os teus juízos.

108 נדבות פי רצה נא יהוה ומשפטיך למדני

109 A minha alma está de contínuo nas minhas mãos; todavia, não me esqueço da tua lei.

109 נפשי בכפי תמיד ותורתך לא שכחתי

110 Os ímpios me armaram laço; contudo, não me desviei dos teus preceitos.

110 נתנו רשעים פח לי ומפקודיך לא תעיתי

111 Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração.

111 נחלתי עדותיך לעולם כי ששון לבי המה

112 Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos, para sempre, até ao fim.

112 נטיתי לבי לעשות חקיך לעולם עקב

Sâmech ס

113 Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei.

113 סעפים שנאתי ותורתך אהבתי

114 Tu és o meu refúgio e o meu escudo; espero na tua palavra.

114 סתרי ומגני אתה לדברך יחלתי

115 Apartai-vos de mim, malfeitores, para que guarde os mandamentos do meu Deus.

115 סורו ממני מרעים ואצרה מצות אלהי

116 Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança.

116 סמכני כאמרתך ואחיה ואל תבישני משברי

117 Sustenta-me, e serei salvo e de contínuo me alegrarei nos teus estatutos.

117 סעדני ואושעה ואשעה בחקיך תמיד

118 Tu desprezas a todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade.

118 סלית כל שוגים מחקיך כי שקר תרמיתם

119 Tu tiraste da terra, como escórias, a todos os ímpios; pelo que amo os teus testemunhos.

119 סגים השבת כל רשעי ארץ לכן אהבתי עדתיך

120 O meu corpo se arrepiou com temor de ti, e temi os teus juízos.

120 סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי

Ain ע

121 Fiz juízo e justiça; não me entregues aos meus opressores.

121 עשיתי משפט וצדק בל תניחני לעשקי

122 Fica por fiador do teu servo para o bem; não deixes que os soberbos me oprimam.

122 ערב עבדך לטוב אל יעשקני זדים

123 Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua salvação e pela promessa da tua justiça.

123 עיני כלו לישועתך ולאמרת צדקך

124 Trata com o teu servo segundo a tua benignidade e ensina-me os teus estatutos.

124 עשה עם עבדך כחסדך וחקיך למדני

125 Sou teu servo; dá-me inteligência, para entender os teus testemunhos.

125 עבדך אני הבינני ואדעה עדתיך

126 Já é tempo de operares, ó SENHOR, pois eles têm quebrantado a tua lei.

126 עת לעשות ליהוה הפרו תורתך

127 Pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino.

127 על כן אהבתי מצותיך מזהב ומפז

128 Por isso, tenho, em tudo, como retos todos os teus preceitos e aborreço toda falsa vereda.

128 על כן כל פקודי כל ישרתי כל ארח שקר שנאתי

Pêi פ

129 Maravilhosos são os teus testemunhos; por isso, a minha alma os guarda.

129 פלאות עדותיך על כן נצרתם נפשי

130 A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos símplices.

130 פתח דבריך יאיר מבין פתיים

131 Abri a boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos.

131 פי פערתי ואשאפה כי למצותיך יאבתי

132 Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome.

132 פנה אלי וחנני כמשפט לאהבי שמך

133 Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma.

133 פעמי הכן באמרתך ואל תשלט בי כל און

134 Livra-me da opressão do homem; assim, guardarei os teus preceitos.

134 פדני מעשק אדם ואשמרה פקודיך

135 Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos.

135 פניך האר בעבדך ולמדני את חקיך

136 Rios de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei.

136 פלגי מים ירדו עיני על לא שמרו תורתך

Tsadik צ

137 Justo és, ó SENHOR, e retos são os teus juízos.

137 צדיק אתה יהוה וישר משפטיך

138 Os teus testemunhos, que ordenaste, são retos e muito fiéis.

138 צוית צדק עדתיך ואמונה מאד

139 O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra.

139 צמתתני קנאתי כי שכחו דבריך צרי

140 A tua palavra é muito pura; por isso, o teu servo a ama.

140 צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה

141 Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos.

141 צעיר אנכי ונבזה פקדיך לא שכחתי

142 A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade.

142 צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת

143 Aperto e angústia se apoderam de mim; não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer.

143 צר ומצוק מצאוני מצותיך שעשעי

144 A justiça dos teus testemunhos é eterna; dá-me inteligência, e viverei.

144 צדק עדותיך לעולם הבינני ואחיה

Kuf ק

145 Clamei de todo o meu coração; escuta-me, SENHOR, e guardarei os teus estatutos.

145 קראתי בכל לב ענני יהוה חקיך אצרה

146 A ti te invoquei; salva-me, e guardarei os teus testemunhos.

146 קראתיך הושיעני ואשמרה עדתיך

147 Antecipei-me à alva da manhã e clamei; esperei na tua palavra.

147 קדמתי בנשף ואשועה לדבריך יחלתי

148 Os meus olhos anteciparam-me às vigílias da noite, para meditar na tua palavra.

148 קדמו עיני אשמרות לשיח באמרתך

149 Ouve a minha voz, segundo a tua benignidade; vivifica-me, ó SENHOR, segundo o teu juízo.

149 קולי שמעה כחסדך יהוה כמשפטך חיני

150 Aproximam-se os que seguem aos malvados; afastam-se da tua lei.

150 קרבו רדפי זמה מתורתך רחקו

151 Tu estás perto, ó SENHOR, e todos os teus mandamentos são a verdade.

151 קרוב אתה יהוה וכל מצותיך אמת

152 Acerca dos teus testemunhos eu soube, desde a antiguidade, que tu os fundaste para sempre.

152 קדם ידעתי מעדתיך כי לעולם יסדתם

Resh ר

153 Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei.

153 ראה עניי וחלצני כי תורתך לא שכחתי

154 Pleiteia a minha causa e livra-me; vivifica-me, segundo a tua palavra.

154 ריבה ריבי וגאלני לאמרתך חיני

155 A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos.

155 רחוק מרשעים ישועה כי חקיך לא דרשו

156 Muitas são, ó SENHOR, as tuas misericórdias; vivifica-me, segundo os teus juízos.

156 רחמיך רבים יהוה כמשפטיך חיני

157 Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos; mas não me desvio dos teus testemunhos.

157 רבים רדפי וצרי מעדותיך לא נטיתי

158 Vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra.

157 רבים רדפי וצרי מעדותיך לא נטיתי

159 Considera como amo os teus preceitos; vivifica-me, ó SENHOR, segundo a tua benignidade.

159 ראה כי פקודיך אהבתי יהוה כחסדך חיני

160 A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre.

160 ראש דברך אמת ולעולם כל משפט צדקך

Shin ש

161 Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra.

161 שרים רדפוני חנם ומדבריך פחד לבי

162 Folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo.

162 שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב

163 Abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei.

163 שקר שנאתי ואתעבה תורתך אהבתי

164 Sete vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça.

164 שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך

165 Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço.

165 שלום רב לאהבי תורתך ואין למו מכשול

166 SENHOR, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos.

166 שברתי לישועתך יהוה ומצותיך עשיתי

167 A minha alma tem observado os teus testemunhos; amo-os extremamente.

167 שמרה נפשי עדתיך ואהבם מאד

168 Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti.

168 שמרתי פקודיך ועדתיך כי כל דרכי נגדך

Tav ת

169 Chegue a ti o meu clamor, ó SENHOR; dá-me entendimento conforme a tua palavra.

169 תקרב רנתי לפניך יהוה כדברך הבינני

170 Chegue a minha súplica perante a tua face; livra-me segundo a tua palavra.

170 תבוא תחנתי לפניך כאמרתך הצילני

171 Os meus lábios proferiram o louvor, quando me ensinaste os teus estatutos.

171 תבענה שפתי תהלה כי תלמדני חקיך

172 A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça.

172 תען לשוני אמרתך כי כל מצותיך צדק

173 Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos.

173 תהי ידך לעזרני כי פקודיך בחרתי

174 Tenho desejado a tua salvação, ó SENHOR; a tua lei é todo o meu prazer.

174 תאבתי לישועתך יהוה ותורתך שעשעי

175 Viva a minha alma e louvar-te -á; ajudem-me os teus juízos.

175 תחי נפשי ותהללך ומשפטך יעזרני

176 Desgarrei-me como a ovelha perdida; busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos.

176 תעיתי כשה אבד בקש עבדך כי מצותיך לא שכחתי

Salmos 120

1 Na minha angústia clamei ao SENHOR, e ele me ouviu.

1 שיר המעלות אל יהוה בצרתה לי קראתי ויענני

2 SENHOR, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora.

2 יהוה הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמיה

3 Que te dará, ou que te acrescentará a língua enganadora?

3 מה יתן לך ומה יסיף לך לשון רמיה

4 Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro.

4 חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים

5 Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar.

5 אויה לי כי גרתי משך שכנתי עם אהלי קדר

6 A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz.

6 רבת שכנה לה נפשי עם שונא שלום

7 Pacífico sou, mas, em eu falando, já eles estão em guerra.

7 אני שלום וכי אדבר המה למלחמה

Salmos 121

1 Elevo os olhos para os montes de onde me virá o socorro?

1 שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי

2 O meu socorro vem do SENHOR, que fez o céu e a terra.

2 עזרי מעם יהוה עשה שמים וארץ

3 Não deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda não tosquenejará.

3 אל יתן למוט רגלך אל ינום שמרך

4 Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel.

4 הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל

5 O SENHOR é quem te guarda; o SENHOR é a tua sombra à tua direita.

5 יהוה שמרך יהוה צלך על יד ימינך

6 O sol não te molestará de dia, nem a lua, de noite.

6 יומם השמש לא יככה וירח בלילה

7 O SENHOR te guardará de todo mal; ele guardará a tua alma.

7 יהוה ישמרך מכל רע ישמר את נפשך

8 O SENHOR guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.

8 יהוה ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם

Salmos 122

1 Alegrei-me quando me disseram Vamos à Casa do SENHOR!

1 שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי בית יהוה נלך

2 Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém.

2 עמדות היו רגלינו בשעריך ירושלם

3 Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida,

3 ירושלם הבנויה כעיר שחברה לה יחדו

4 aonde sobem as tribos, as tribos do SENHOR, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do SENHOR,

4 ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל להדות לשם יהוה

5 pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi

5 כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דויד

6 Orai pela paz de Jerusalém! Prosperarão aqueles que te amam.

6 שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך

7 Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios.

7 יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך

8 Por causa dos meus irmãos e amigos, direi haja paz em ti!

8 למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך

9 Por causa da Casa do SENHOR, nosso Deus, buscarei o teu bem.

9 למען בית יהוה אלהינו אבקשה טוב לך

Salmos 123

1 Para ti, que habitas nos céus, levanto os meus olhos.

1 שיר המעלות אליך נשאתי את עיני הישבי בשמים

2 Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva, para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o SENHOR, nosso Deus, até que tenha piedade de nós.

2 הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם כעיני שפחה אל יד גברתה כן עינינו אל יהוה אלהינו עד שיחננו

3 Tem piedade de nós, ó SENHOR, tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo.

3 חננו יהוה חננו כי רב שבענו בוז

4 A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos.

4 רבת שבעה לה נפשנו הלעג השאננים הבוז לגאיונים

Salmos 124

1 Se não fora o SENHOR, que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel

1 שיר המעלות לדוד לולי יהוה שהיה לנו יאמר נא ישראל

2 Se não fora o SENHOR, que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós,

2 לולי יהוה שהיה לנו בקום עלינו אדם

3 eles, então, nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós;

3 אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו

4 então, as águas teriam trasbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma;

4 אזי המים שטפונו נחלה עבר על נפשנו

5 então, as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma

5 אזי עבר על נפשנו המים הזידונים

6 Bendito seja o SENHOR, que não nos deu por presa aos seus dentes.

6 ברוך יהוה שלא נתננו טרף לשניהם

7 A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros; o laço quebrou-se, e nós escapamos.

7 נפשנו כצפור נמלטה מפח יוקשים הפח נשבר ואנחנו נמלטנו

8 O nosso socorro está em o nome do SENHOR, que fez o céu e a terra.

8 עזרנו בשם יהוה עשה שמים וארץ

Salmos 125

1 Os que confiam no SENHOR serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.

1 שיר המעלות הבטחים ביהוה כהר ציון לא ימוט לעולם ישב

2 Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o SENHOR está em volta do seu povo, desde agora e para sempre.

2 ירושלם הרים סביב לה ויהוה סביב לעמו מעתה ועד עולם

3 Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade

3 כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים למען לא ישלחו הצדיקים בעולתה ידיהם

4 Faze bem, ó SENHOR, aos bons e aos que são retos de coração.

4 היטיבה יהוה לטובים ולישרים בלבותם

5 Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los -á o SENHOR com os que praticam a maldade; paz haverá sobre Israel.

5 והמטים עקלקלותם יוליכם יהוה את פעלי האון שלום על ישראל

Salmos 126

1 Quando o SENHOR trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham.

1 שיר המעלות בשוב יהוה את שיבת ציון היינו כחלמים

2 Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua, de cânticos; então, se dizia entre as nações Grandes coisas fez o SENHOR a estes.

2 אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים הגדיל יהוה לעשות עם אלה

3 Grandes coisas fez o SENHOR por nós, e, por isso, estamos alegres

3 הגדיל יהוה לעשות עמנו היינו שמחים

4 Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, SENHOR, como as correntes do Sul.

4 שובה יהוה את שבותנו כאפיקים בנגב

5 Os que semeiam em lágrimas segarão com alegria.

5 הזרעים בדמעה ברנה יקצרו

6 Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos.

6 הלוך ילך ובכה נשא משך הזרע בא יבוא ברנה נשא אלמתיו

Salmos 127

1 Se o SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam; se o SENHOR não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.

1 שיר המעלות לשלמה אם יהוה לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו אם יהוה לא ישמר עיר שוא שקד שומר

2 Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono.

2 שוא לכם משכימי קום מאחרי שבת אכלי לחם העצבים כן יתן לידידו שנא

3 Eis que os filhos são herança do SENHOR, e o fruto do ventre, o seu galardão.

3 הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן

4 Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade.

4 כחצים ביד גבור כן בני הנעורים

5 Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava; não serão confundidos, quando falarem com os seus inimigos à porta.

5 אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם לא יבשו כי ידברו את אויבים בשער

Salmos 128

1 Bem-aventurado aquele que teme ao SENHOR e anda nos seus caminhos!

1 שיר המעלות אשרי כל ירא יהוה ההלך בדרכיו

2 Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem.

2 יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך

3 A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa; os teus filhos, como plantas de oliveira, à roda da tua mesa.

3 אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך

4 Eis que assim será abençoado o homem que teme ao SENHOR!

4 הנה כי כן יברך גבר ירא יהוה

5 O SENHOR te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida.

5 יברכך יהוה מציון וראה בטוב ירושלם כל ימי חייך

6 E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel.

6 וראה בנים לבניך שלום על ישראל

Salmos 129

1 Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora Israel.

1 שיר המעלות רבת צררוני מנעורי יאמר נא ישראל

2 Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade; todavia, não prevaleceram contra mim.

2 רבת צררוני מנעורי גם לא יכלו לי

3 Os lavradores araram sobre as minhas costas; compridos fizeram os seus sulcos.

3 על גבי חרשו חרשים האריכו למענותם

4 O SENHOR é justo; cortou as cordas dos ímpios.

4 יהוה צדיק קצץ עבות רשעים

5 Sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem a Sião!

5 יבשו ויסגו אחור כל שנאי ציון

6 Sejam como a erva dos telhados, que se seca antes que a arranquem,

6 יהיו כחציר גגות שקדמת שלף יבש

7 com a qual o segador não enche a mão, nem o que ata os feixes enche o braço,

7 שלא מלא כפו קוצר וחצנו מעמר

8 nem tampouco os que passam dizem A bênção do SENHOR seja sobre vós! Nós vos abençoamos em nome do SENHOR!

8 ולא אמרו העברים ברכת יהוה אליכם ברכנו אתכם בשם יהוה

Salmos 130

1 Das profundezas a ti clamo, ó SENHOR!

1 שיר המעלות ממעמקים קראתיך יהוה

2 Senhor, escuta a minha voz! Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas.

2 אדני שמעה בקולי תהיינה אזניך קשבות לקול תחנוני

3 Se tu, SENHOR, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá?

3 אם עונות תשמר יה אדני מי יעמד

4 Mas contigo está o perdão, para que sejas temido.

4 כי עמך הסליחה למען תורא

5 Aguardo o SENHOR; a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra.

5 קויתי יהוה קותה נפשי ולדברו הוחלתי

6 A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã; sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã.

6 נפשי לאדני משמרים לבקר שמרים לבקר

7 Espere Israel no SENHOR, porque no SENHOR há misericórdia, e nele há abundante redenção,

7 יחל ישראל אל יהוה כי עם יהוה החסד והרבה עמו פדות

8 e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades.

8 והוא יפדה את ישראל מכל עונתיו

Salmos 131

1 SENHOR, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram; não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim.

1 שיר המעלות לדוד יהוה לא גבה לבי ולא רמו עיני ולא הלכתי בגדלות ובנפלאות ממני

2 De certo, fiz calar e sossegar a minha alma; qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo.

2 אם לא שויתי ודוממתי נפשי כגמל עלי אמו כגמל עלי נפשי

3 Espere Israel no SENHOR, desde agora e para sempre.

3 יחל ישראל אל יהוה מעתה ועד עולם

Salmos 132

1 Lembra-te, SENHOR, de Davi e de todas as suas aflições.

1 שיר המעלות זכור יהוה לדוד את כל ענותו

2 Como jurou ao SENHOR e fez votos ao Poderoso de Jacó, dizendo

2 אשר נשבע ליהוה נדר לאביר יעקב

3 Certamente, que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo;

3 אם אבא באהל ביתי אם אעלה על ערש יצועי

4 não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras,

4 אם אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה

5 enquanto não achar lugar para o SENHOR, uma morada para o Poderoso de Jacó.

5 עד אמצא מקום ליהוה משכנות לאביר יעקב

6 Eis que ouvimos falar da arca em Efrata e a achamos no campo do bosque.

6 הנה שמענוה באפרתה מצאנוה בשדי יער

7 Entraremos nos seus tabernáculos; prostrar-nos-emos ante o escabelo de seus pés.

7 נבואה למשכנותיו נשתחוה להדם רגליו

8 Levanta-te, SENHOR, no teu repouso, tu e a arca da tua força.

8 קומה יהוה למנוחתך אתה וארון עזך

9 Vistam-se os teus sacerdotes de justiça, e alegrem-se os teus santos.

9 כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו

10 Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido

10 בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחך

11 O SENHOR jurou a Davi com verdade e não se desviará dela Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono.

11 נשבע יהוה לדוד אמת לא ישוב ממנה מפרי בטנך אשית לכסא לך

12 Se os teus filhos guardarem o meu concerto e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono.

12 אם ישמרו בניך בריתי ועדתי זו אלמדם גם בניהם עדי עד ישבו לכסא לך

13 Porque o SENHOR elegeu a Sião; desejou-a para sua habitação, dizendo

13 כי בחר יהוה בציון אוה למושב לו

14 Este é o meu repouso para sempre; aqui habitarei, pois o desejei.

14 זאת מנוחתי עדי עד פה אשב כי אותיה

15 Abençoarei abundantemente o seu mantimento; fartarei de pão os seus necessitados.

15 צידה ברך אברך אביוניה אשביע לחם

16 Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos rejubilarão.

16 וכהניה אלביש ישע וחסידיה רנן ירננו

17 Ali farei brotar a força de Davi; preparei uma lâmpada para o meu ungido.

17 שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי

18 Vestirei os seus inimigos de confusão; mas sobre ele florescerá a sua coroa.

18 אויביו אלביש בשת ועליו יציץ נזרו

Salmos 133

1 Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união!

1 שיר המעלות לדוד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד

2 É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes.

2 כשמן הטוב על הראש ירד על הזקן זקן אהרן שירד על פי מדותיו

3 Como o orvalho do Hermom, que desce sobre os montes de Sião; porque ali o SENHOR ordena a bênção e a vida para sempre.

3 כטל חרמון שירד על הררי ציון כי שם צוה יהוה את הברכה חיים עד העולם

Salmos 134

1 Eis aqui, bendizei ao SENHOR todos vós, servos do SENHOR, que assistis na Casa do SENHOR todas as noites.

1 שיר המעלות הנה ברכו את יהוה כל עבדי יהוה העמדים בבית יהוה בלילות

2 Levantai as mãos no santuário e bendizei ao SENHOR.

2 שאו ידכם קדש וברכו את יהוה

3 O SENHOR, que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião!

3 יברכך יהוה מציון עשה שמים וארץ

Salmos 135

1 Louvai ao SENHOR! Louvai o nome do SENHOR; louvai-o, servos do SENHOR.

1 הללו יה הללו את שם יהוה הללו עבדי יהוה

2 Vós que assistis na Casa do SENHOR, nos átrios da Casa do nosso Deus.

2 שעמדים בבית יהוה בחצרות בית אלהינו

3 Louvai ao SENHOR, porque o SENHOR é bom; cantai louvores ao seu nome, porque é agradável.

3 הללו יה כי טוב יהוה זמרו לשמו כי נעים

4 Porque o SENHOR escolheu para si a Jacó e a Israel, para seu tesouro peculiar.

4 כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגלתו

5 Porque eu conheço que o SENHOR é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses.

5 כי אני ידעתי כי גדול יהוה ואדנינו מכל אלהים

6 Tudo o que o SENHOR quis, ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos.

6 כל אשר חפץ יהוה עשה בשמים ובארץ בימים וכל תהומות

7 Faz subir os vapores das extremidades da terra; faz os relâmpagos para a chuva; tira os ventos dos seus tesouros.

7 מעלה נשאים מקצה הארץ ברקים למטר עשה מוצא רוח מאוצרותיו

8 Foi ele que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até aos animais;

8 שהכה בכורי מצרים מאדם עד בהמה

9 que operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos;

9 שלח אתות ומפתים בתוככי מצרים בפרעה ובכל עבדיו

10 que feriu muitas nações e deu morte a poderosos reis

10 שהכה גוים רבים והרג מלכים עצומים

11 a Seom, rei dos amorreus, e a Ogue, rei de Basã, e a todos os reinos de Canaã,

11 לסיחון מלך האמרי ולעוג מלך הבשן ולכל ממלכות כנען

12 e deu a sua terra em herança, em herança a Israel, seu povo.

12 ונתן ארצם נחלה נחלה לישראל עמו

13 O teu nome, ó SENHOR, permanece perpetuamente; e a tua memória, ó SENHOR, de geração em geração.

13 יהוה שמך לעולם יהוה זכרך לדר ודר

14 Pois o SENHOR julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos.

14 כי ידין יהוה עמו ועל עבדיו יתנחם

15 Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens.

15 עצבי הגוים כסף וזהב מעשה ידי אדם

16 Têm boca, mas não falam; têm olhos, e não vêem;

16 פה להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו

17 têm ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum na sua boca.

17 אזנים להם ולא יאזינו אף אין יש רוח בפיהם

18 Semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles.

18 כמוהם יהיו עשיהם כל אשר בטח בהם

19 Casa de Israel, bendizei ao SENHOR! Casa de Arão, bendizei ao SENHOR!

19 בית ישראל ברכו את יהוה בית אהרן ברכו את יהוה

20 Casa de Levi, bendizei ao SENHOR! Vós, os que temeis ao SENHOR, louvai ao SENHOR!

20 בית הלוי ברכו את יהוה יראי יהוה ברכו את יהוה

21 Bendito seja, desde Sião, o SENHOR, que habita em Jerusalém. Louvai ao SENHOR!

21 ברוך יהוה מציון שכן ירושלם הללו יה

Salmos 136

1 Louvai ao SENHOR, porque ele é bom; porque a sua benignidade é para sempre.

1 הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו

2 Louvai ao Deus dos deuses; porque a sua benignidade é para sempre.

2 הודו לאלהי האלהים כי לעולם חסדו

3 Louvai ao Senhor dos senhores; porque a sua benignidade é para sempre.

3 הודו לאדני האדנים כי לעולם חסדו

4 Àquele que só faz maravilhas; porque a sua benignidade é para sempre.

4 לעשה נפלאות גדלות לבדו כי לעולם חסדו

5 Àquele que com entendimento fez os céus; porque a sua benignidade é para sempre.

5 לעשה השמים בתבונה כי לעולם חסדו

6 Àquele que estendeu a terra sobre as águas; porque a sua benignidade é para sempre.

6 לרקע הארץ על המים כי לעולם חסדו

7 Àquele que fez os grandes luminares; porque a sua benignidade é para sempre.

7 לעשה אורים גדלים כי לעולם חסדו

8 O sol para governar de dia; porque a sua benignidade é para sempre.

8 את השמש לממשלת ביום כי לעולם חסדו

9 A lua e as estrelas para presidirem a noite; porque a sua benignidade é para sempre

9 את הירח וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו

10 Que feriu o Egito nos seus primogênitos; porque a sua benignidade é para sempre.

10 למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו

11 E tirou a Israel do meio deles; porque a sua benignidade é para sempre.

11 ויוצא ישראל מתוכם כי לעולם חסדו

12 Com mão forte, e com braço estendido; porque a sua benignidade é para sempre.

12 ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו

13 Àquele que dividiu o mar Vermelho em duas partes; porque a sua benignidade é para sempre.

13 לגזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו

14 E fez passar Israel pelo meio dele; porque a sua benignidade é para sempre.

14 והעביר ישראל בתוכו כי לעולם חסדו

15 Mas derribou a Faraó com o seu exército no mar Vermelho; porque a sua benignidade é para sempre.

15 ונער פרעה וחילו בים סוף כי לעולם חסדו

16 Àquele que guiou o seu povo pelo deserto; porque a sua benignidade é para sempre.

16 למוליך עמו במדבר כי לעולם חסדו

17 Àquele que feriu os grandes reis; porque a sua benignidade é para sempre.

17 למכה מלכים גדלים כי לעולם חסדו

18 E deu morte a reis famosos; porque a sua benignidade é para sempre.

18 ויהרג מלכים אדירים כי לעולם חסדו

19 Seom, rei dos amorreus; porque a sua benignidade é para sempre.

19 לסיחון מלך האמרי כי לעולם חסדו

20 E Ogue, rei de Basã; porque a sua benignidade é para sempre.

20 ולעוג מלך הבשן כי לעולם חסדו

21 E deu a terra deles em herança; porque a sua benignidade é para sempre.

21 ונתן ארצם לנחלה כי לעולם חסדו

22 Sim, em herança a Israel, seu servo; porque a sua benignidade é para sempre.

22 נחלה לישראל עבדו כי לעולם חסדו

23 Que se lembrou da nossa humilhação; porque a sua benignidade é para sempre.

23 שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו

24 E nos remiu dos nossos inimigos; porque a sua benignidade é para sempre.

24 ויפרקנו מצרינו כי לעולם חסדו

25 Que dá mantimento a toda a carne; porque a sua benignidade é para sempre.

25 נתן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו

26 Louvai ao Deus dos céus; porque a sua benignidade é para sempre.

26 הודו לאל השמים כי לעולם חסדו

Salmos 137

1 Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião.

1 על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון

2 Nos salgueiros, que há no meio dela, penduramos as nossas harpas.

2 על ערבים בתוכה תלינו כנרותינו

3 Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção; e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo Cantai-nos um dos cânticos de Sião.

3 כי שם שאלונו שובינו דברי שיר ותוללינו שמחה שירו לנו משיר ציון

4 Mas como entoaremos o cântico do SENHOR em terra estranha?

4 איך נשיר את שיר יהוה על אדמת נכר

5 Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza.

5 אם אשכחך ירושלם תשכח ימיני

6 Apegue-se-me a língua ao paladar se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém à minha maior alegria

6 תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלם על ראש שמחתי

7 Lembra-te, SENHOR, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam Arrasai-a, arrasai-a, até aos seus alicerces.

7 זכר יהוה לבני אדום את יום ירושלם האמרים ערו ערו עד היסוד בה

8 Ah! Filha da Babilônia, que vais ser assolada! Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós!

8 בת בבל השדודה אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו

9 Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras!

9 אשרי שיאחז ונפץ את עלליך אל הסלע

Salmos 138

1 Eu te louvarei, SENHOR, de todo o meu coração; na presença dos deuses a ti cantarei louvores.

1 לדוד אודך בכל לבי נגד אלהים אזמרך

2 Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua benignidade e pela sua verdade; pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome.

2 אשתחוה אל היכל קדשך ואודה את שמך על חסדך ועל אמתך כי הגדלת על כל שמך אמרתך

3 No dia em que eu clamei, me escutaste; alentaste-me, fortalecendo a minha alma.

3 ביום קראתי ותענני תרהבני בנפשי עז

4 Todos os reis da terra te louvarão, ó SENHOR, quando ouvirem as palavras da tua boca;

4 יודוך יהוה כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך

5 e cantarão os caminhos do SENHOR, pois grande é a glória do SENHOR

5 וישירו בדרכי יהוה כי גדול כבוד יהוה

6 Ainda que o SENHOR é excelso, atenta para o humilde; mas ao soberbo, conhece-o de longe.

6 כי רם יהוה ושפל יראה וגבה ממרחק יידע

7 Andando eu no meio da angústia, tu me revificarás; estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará.

7 אם אלך בקרב צרה תחיני על אף איבי תשלח ידך ותושיעני ימינך

8 O SENHOR aperfeiçoará o que me concerne; a tua benignidade, ó SENHOR, é para sempre; não desampares as obras das tuas mãos.

8 יהוה יגמר בעדי יהוה חסדך לעולם מעשי ידיך אל תרף

Salmos 139

1 SENHOR, tu me sondaste e me conheces.

1 למנצח לדוד מזמור יהוה חקרתני ותדע

2 Tu conheces o meu assentar e o meu levantar; de longe entendes o meu pensamento.

2 אתה ידעת שבתי וקומי בנתה לרעי מרחוק

3 Cercas o meu andar e o meu deitar; e conheces todos os meus caminhos.

3 ארחי ורבעי זרית וכל דרכי הסכנתה

4 Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó SENHOR, tudo conheces.

4 כי אין מלה בלשוני הן יהוה ידעת כלה

5 Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão.

5 אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה

6 Tal ciência é para mim maravilhosíssima; tão alta, que não a posso atingir

6 פלאיה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה

7 Para onde me irei do teu Espírito ou para onde fugirei da tua face?

7 אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח

8 Se subir ao céu, tu aí estás; se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também;

8 אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך

9 se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar,

9 אשא כנפי שחר אשכנה באחרית ים

10 até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá.

10 גם שם ידך תנחני ותאחזני ימינך

11 Se disser decerto que as trevas me encobrirão; então, a noite será luz à roda de mim.

11 ואמר אך חשך ישופני ולילה אור בעדני

12 Nem ainda as trevas me escondem de ti; mas a noite resplandece como o dia; as trevas e a luz são para ti a mesma coisa.

12 גם חשך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה

13 Pois possuíste o meu interior; entreteceste-me no ventre de minha mãe.

13 כי אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי

14 Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado; maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem.

14 אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד

15 Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra.

15 לא נכחד עצמי ממך אשר עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ

16 Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia.

16 גלמי ראו עיניך ועל ספרך כלם יכתבו ימים יצרו ולא אחד בהם

17 E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grande é a soma deles!

17 ולי מה יקרו רעיך אל מה עצמו ראשיהם

18 Se os contasse, seriam em maior número do que a areia; quando acordo, ainda estou contigo.

18 אספרם מחול ירבון הקיצתי ועודי עמך

19 Ó Deus! Tu matarás, decerto, o ímpio! Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue.

19 אם תקטל אלוה רשע ואנשי דמים סורו מני

20 Pois falam malvadamente contra ti; e os teus inimigos tomam o teu nome em vão.

20 אשר יאמרך למזמה נשא לשוא עריך

21 Não aborreço eu, ó SENHOR, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti?

21 הלוא משנאיך יהוה אשנא ובתקוממיך אתקוטט

22 Aborreço-os com ódio completo; tenho-os por inimigos.

22 תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי

23 Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me e conhece os meus pensamentos.

23 חקרני אל ודע לבבי בחנני ודע שרעפי

24 E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.

24 וראה אם דרך עצב בי ונחני בדרך עולם

Salmos 140

1 Livra-me, ó SENHOR, do homem mau; guarda-me do homem violento;

1 למנצח מזמור לדוד חלצני יהוה מאדם רע מאיש חמסים תנצרני

2 os quais pensam o mal no coração; continuamente se ajuntam para a guerra.

2 אשר חשבו רעות בלב כל יום יגורו מלחמות

3 Aguçaram a língua como a serpente; o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. (Selá)

3 שננו לשונם כמו נחש חמת עכשוב תחת שפתימו סלה

4 Guarda-me, ó SENHOR, das mãos do ímpio e guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos.

4 שמרני יהוה מידי רשע מאיש חמסים תנצרני אשר חשבו לדחות פעמי

5 Os soberbos armaram-me laços e cordas; estenderam a rede à beira do caminho; armaram-me laços corrediços. (Selá)

5 טמנו גאים פח לי וחבלים פרשו רשת ליד מעגל מקשים שתו לי סלה

6 Eu disse ao SENHOR tu és o meu Deus; ouve a voz das minhas súplicas, ó SENHOR.

6 אמרתי ליהוה אלי אתה האזינה יהוה קול תחנוני

7 SENHOR Deus, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha

7 יהוה אדני עז ישועתי סכתה לראשי ביום נשק

8 Não cumpras, ó SENHOR, ao ímpio os seus desejos; não deixes ir por diante o seu mau propósito, para que não se exalte. (Selá)

8 אל תתן יהוה מאויי רשע זממו אל תפק ירומו סלה

9 Quanto aos que, cercando-me, levantam a cabeça, cubra-os a maldade dos seus lábios.

9 ראש מסבי עמל שפתימו יכסומו

10 Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas, para que se não tornem a levantar.

10 ימיטו עליהם גחלים באש יפלם במהמרות בל יקומו

11 Não terá firmeza na terra o homem de má língua; o mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado.

11 איש לשון בל יכון בארץ איש חמס רע יצודנו למדחפת

12 Sei que o SENHOR sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado.

12 ידעת כי יעשה יהוה דין עני משפט אבינים

13 Assim, os justos louvarão o teu nome; os retos habitarão na tua presença.

13 אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך

Salmos 141

1 SENHOR, a ti clamo! Escuta-me! Inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar.

1 מזמור לדוד יהוה קראתיך חושה לי האזינה קולי בקראי לך

2 Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde.

2 תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערב

3 Põe, ó SENHOR, uma guarda à minha boca; guarda a porta dos meus lábios.

3 שיתה יהוה שמרה לפי נצרה על דל שפתי

4 Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade; e não coma eu das suas delícias.

4 אל תט לבי לדבר רע להתעולל עללות ברשע את אישים פעלי און ובל אלחם במנעמיהם

5 Fira-me o justo, será isso uma benignidade; e repreenda-me, será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará; porque continuarei a orar a despeito das maldades deles.

5 יהלמני צדיק חסד ויוכיחני שמן ראש אל יני ראשי כי עוד ותפלתי ברעותיהם

6 Quando os seus juízes forem arremessados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis.

6 נשמטו בידי סלע שפטיהם ושמעו אמרי כי נעמו

7 Como quando alguém lavra e sulca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura.

7 כמו פלח ובקע בארץ נפזרו עצמינו לפי שאול

8 Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, SENHOR; em ti confio; não desampares a minha alma.

8 כי אליך יהוה אדני עיני בכה חסיתי אל תער נפשי

9 Guarda-me dos laços que me armaram; e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade.

9 שמרני מידי פח יקשו לי ומקשות פעלי און

10 Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente.

10 יפלו במכמריו רשעים יחד אנכי עד אעבור

Salmos 142

1 Com a minha voz clamei ao SENHOR; com a minha voz ao SENHOR supliquei.

1 משכיל לדוד בהיותו במערה תפלה קולי אל יהוה אזעק קולי אל יהוה אתחנן

2 Derramei a minha queixa perante a sua face; expus-lhe a minha angústia.

2 אשפך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד

3 Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então, conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço

3 בהתעטף עלי רוחי ואתה ידעת נתיבתי בארח זו אהלך טמנו פח לי

4 Olhei para a minha direita e vi; mas não havia quem me conhecesse; refúgio me faltou; ninguém cuidou da minha alma.

4 הביט ימין וראה ואין לי מכיר אבד מנוס ממני אין דורש לנפשי

5 A ti, ó SENHOR, clamei; eu disse tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes.

5 זעקתי אליך יהוה אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים

6 Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido; livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu.

6 הקשיבה אל רנתי כי דלותי מאד הצילני מרדפי כי אמצו ממני

7 Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome; os justos me rodearão, pois me fizeste bem.

7 הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך בי יכתרו צדיקים כי תגמל עלי

Salmos 143

1 Ó SENHOR, ouve a minha oração! Inclina os ouvidos às minhas súplicas; escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça

1 מזמור לדוד יהוה שמע תפלתי האזינה אל תחנוני באמנתך ענני בצדקתך

2 e não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente.

2 ואל תבוא במשפט את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי

3 Pois o inimigo perseguiu a minha alma; abateu-me até ao chão; fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito.

3 כי רדף אויב נפשי דכא לארץ חיתי הושיבני במחשכים כמתי עולם

4 Pelo que o meu espírito se angustia em mim; e o meu coração em mim está desolado.

4 ותתעטף עלי רוחי בתוכי ישתומם לבי

5 Lembro-me dos dias antigos; considero todos os teus feitos; medito na obra das tuas mãos.

5 זכרתי ימים מקדם הגיתי בכל פעלך במעשה ידיך אשוחח

6 Estendo para ti as minhas mãos; a minha alma tem sede de ti como terra sedenta. (Selá)

6 פרשתי ידי אליך נפשי כארץ עיפה לך סלה

7 Ouve-me depressa, ó SENHOR! O meu espírito desfalece; não escondas de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem à cova.

7 מהר ענני יהוה כלתה רוחי אל תסתר פניך ממני ונמשלתי עם ירדי בור

8 Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio; faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma.

8 השמיעני בבקר חסדך כי בך בטחתי הודיעני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי

9 Livra-me, ó SENHOR, dos meus inimigos; porque em ti é que eu me refugio.

9 הצילני מאיבי יהוה אליך כסתי

10 Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus; guie-me o teu bom Espírito por terra plana.

10 למדני לעשות רצונך כי אתה אלוהי רוחך טובה תנחני בארץ מישור

11 Vivifica-me, ó SENHOR, por amor do teu nome; por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia.

11 למען שמך יהוה תחיני בצדקתך תוציא מצרה נפשי

12 E, por tua misericórdia, desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo.

12 ובחסדך תצמית איבי והאבדת כל צררי נפשי כי אני עבדך

Salmos 144

1 Bendito seja o SENHOR, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra;

1 לדוד ברוך יהוה צורי המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה

2 benignidade minha e fortaleza minha; alto retiro meu e meu libertador és tu; escudo meu, em quem eu confio, e que me sujeita o meu povo.

2 חסדי ומצודתי משגבי ומפלטי לי מגני ובו חסיתי הרודד עמי תחתי

3 SENHOR, que é o homem, para que o conheças, e o filho do homem, para que o estimes?

3 יהוה מה אדם ותדעהו בן אנוש ותחשבהו

4 O homem é semelhante à vaidade; os seus dias são como a sombra que passa.

4 אדם להבל דמה ימיו כצל עובר

5 Abaixa, ó SENHOR, os teus céus e desce; toca os montes, e fumegarão.

5 יהוה הט שמיך ותרד גע בהרים ויעשנו

6 Vibra os teus raios e dissipa-os; envia as tuas flechas e desbarata-os.

6 ברוק ברק ותפיצם שלח חציך ותהמם

7 Estende as mãos desde o alto; livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos,

7 שלח ידיך ממרום פצני והצילני ממים רבים מיד בני נכר

8 cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da falsidade.

8 אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר

9 A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo; com o saltério e com o instrumento de dez cordas te cantarei louvores.

9 אלהים שיר חדש אשירה לך בנבל עשור אזמרה לך

10 É ele que dá a vitória aos reis e que livra a Davi, seu servo, da espada maligna.

10 הנותן תשועה למלכים הפוצה את דוד עבדו מחרב רעה

11 Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da iniquidade.

11 פצני והצילני מיד בני נכר אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר

12 Para que nossos filhos sejam, como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade; para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio;

12 אשר בנינו כנטעים מגדלים בנעוריהם בנותינו כזוית מחטבות תבנית היכל

13 para que as nossas despensas se encham de todo o provimento; para que os nossos gados produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossas ruas;

13 מזוינו מלאים מפיקים מזן אל זן צאוננו מאליפות מרבבות בחוצותינו

14 para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho; para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas.

14 אלופינו מסבלים אין פרץ ואין יוצאת ואין צוחה ברחבתינו

15 Bem-aventurado o povo a quem assim sucede! Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o SENHOR!

15 אשרי העם שככה לו אשרי העם שיהוה אלהיו

Salmos 145

1 Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos.

1 תהלה לדוד ארוממך אלוהי המלך ואברכה שמך לעולם ועד

2 Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos.

2 בכל יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד

3 Grande é o SENHOR e muito digno de louvor; e a sua grandeza, inescrutável.

3 גדול יהוה ומהלל מאד ולגדלתו אין חקר

4 Uma geração louvará as tuas obras à outra geração e anunciará as tuas proezas.

4 דור לדור ישבח מעשיך וגבורתיך יגידו

5 Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas.

5 הדר כבוד הודך ודברי נפלאותיך אשיחה

6 E se falará da força dos teus feitos terríveis; e contarei a tua grandeza.

6 ועזוז נוראתיך יאמרו וגדולתיך אספרנה

7 Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça.

7 זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו

8 Piedoso e benigno é o SENHOR, sofredor e de grande misericórdia.

8 חנון ורחום יהוה ארך אפים וגדל חסד

9 O SENHOR é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras

9 טוב יהוה לכל ורחמיו על כל מעשיו

10 Todas as tuas obras te louvarão, ó SENHOR, e os teus santos te bendirão.

10 יודוך יהוה כל מעשיך וחסידיך יברכוכה

11 Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder,

11 כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו

12 para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino.

12 להודיע לבני האדם גבורתיו וכבוד הדר מלכותו

13 O teu reino é um reino eterno; o teu domínio estende-se a todas as gerações.

13 מלכותך מלכות כל עלמים וממשלתך בכל דור ודור

14 O SENHOR sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos.

14 סומך יהוה לכל הנפלים וזוקף לכל הכפופים

15 Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo.

15 עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו

16 Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes.

16 פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון

17 Justo é o SENHOR em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras.

17 צדיק יהוה בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו

18 Perto está o SENHOR de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade.

18 קרוב יהוה לכל קראיו לכל אשר יקראהו באמת

19 Ele cumprirá o desejo dos que o temem; ouvirá o seu clamor e os salvará.

19 רצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם

20 O SENHOR guarda a todos os que o amam; mas todos os ímpios serão destruídos.

20 שומר יהוה את כל אהביו ואת כל הרשעים ישמיד

21 A minha boca entoará o louvor do SENHOR, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo o sempre.

21 תהלת יהוה ידבר פי ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד

Salmos 146

1 Louvai ao SENHOR! Ó minha alma, louva ao SENHOR!

1 הללו יה הללי נפשי את יהוה

2 Louvarei ao SENHOR durante a minha vida; cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver.

2 אהללה יהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי

3 Não confieis em príncipes nem em filhos de homens, em quem não há salvação.

3 אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה

4 Sai-lhes o espírito, e eles tornam para sua terra; naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos.

4 תצא רוחו ישב לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתנתיו

5 Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no SENHOR, seu Deus,

5 אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על יהוה אלהיו

6 que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles e que guarda a verdade para sempre;

6 עשה שמים וארץ את הים ואת כל אשר בם השמר אמת לעולם

7 que faz justiça aos oprimidos; que dá pão aos famintos. O SENHOR solta os encarcerados;

7 עשה משפט לעשוקים נתן לחם לרעבים יהוה מתיר אסורים

8 o SENHOR abre os olhos aos cegos; o SENHOR levanta os abatidos; o SENHOR ama os justos;

8 יהוה פקח עורים יהוה זקף כפופים יהוה אהב צדיקים

9 o SENHOR guarda os estrangeiros; ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios.

9 יהוה שמר את גרים יתום ואלמנה יעודד ודרך רשעים יעות

10 O SENHOR reinará eternamente; o teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao SENHOR!

10 ימלך יהוה לעולם אלהיך ציון לדר ודר הללו יה

Salmos 147

1 Louvai ao SENHOR, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus; isto é agradável; decoroso é o louvor.

1 הללו יה כי טוב זמרה אלהינו כי נעים נאוה תהלה

2 O SENHOR edifica Jerusalém; congrega os dispersos de Israel;

2 בונה ירושלם יהוה נדחי ישראל יכנס

3 sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas;

3 הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם

4 conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes.

4 מונה מספר לכוכבים לכלם שמות יקרא

5 Grande é o nosso SENHOR e de grande poder; o seu entendimento é infinito.

5 גדול אדונינו ורב כח לתבונתו אין מספר

6 O SENHOR eleva os humildes e abate os ímpios até à terra.

6 מעודד ענוים יהוה משפיל רשעים עדי ארץ

7 Cantai ao SENHOR em ação de graças; cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa.

7 ענו ליהוה בתודה זמרו לאלהינו בכנור

8 Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir erva sobre os montes;

8 המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר המצמיח הרים חציר

9 que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos, quando clamam.

9 נותן לבהמה לחמה לבני ערב אשר יקראו

10 Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão.

10 לא בגבורת הסוס יחפץ לא בשוקי האיש ירצה

11 O SENHOR agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia

11 רוצה יהוה את יראיו את המיחלים לחסדו

12 Louva, ó Jerusalém, ao SENHOR; louva, ó Sião, ao teu Deus.

12 שבחי ירושלם את יהוה הללי אלהיך ציון

13 Porque ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas; abençoa aos teus filhos dentro de ti.

13 כי חזק בריחי שעריך ברך בניך בקרבך

14 Ele é quem pacifica os teus termos e da flor da farinha te farta;

14 השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך

15 quem envia o seu mandamento à terra; a sua palavra corre velozmente;

15 השלח אמרתו ארץ עד מהרה ירוץ דברו

16 quem dá a neve como lã e esparge a geada como cinza;

16 הנתן שלג כצמר כפור כאפר יפזר

17 quem lança o seu gelo em pedaços; quem pode resistir ao seu frio?

17 משליך קרחו כפתים לפני קרתו מי יעמד

18 Manda a sua palavra e os faz derreter; faz soprar o vento, e correm as águas.

18 ישלח דברו וימסם ישב רוחו יזלו מים

19 Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos, a Israel.

19 מגיד דברו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל

20 Não fez assim a nenhuma outra nação; e, quanto aos seus juízos, nenhuma os conhece. Louvai ao SENHOR!

20 לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום הללו יה

Salmos 148

1 Louvai ao SENHOR! Louvai ao SENHOR desde os céus, louvai-o nas alturas.

1 הללו יה הללו את יהוה מן השמים הללוהו במרומים

2 Louvai-o, todos os seus anjos; louvai-o, todos os seus exércitos.

2 הללוהו כל מלאכיו הללוהו כל צבאו

3 Louvai-o, sol e lua; louvai-o, todas as estrelas luzentes.

3 הללוהו שמש וירח הללוהו כל כוכבי אור

4 Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus.

4 הללוהו שמי השמים והמים אשר מעל השמים

5 Que louvem o nome do SENHOR, pois mandou, e logo foram criados.

5 יהללו את שם יהוה כי הוא צוה ונבראו

6 E os confirmou para sempre e lhes deu uma lei que não ultrapassarão

6 ויעמידם לעד לעולם חק נתן ולא יעבור

7 Louvai ao SENHOR desde a terra, vós, baleias e todos os abismos,

7 הללו את יהוה מן הארץ תנינים וכל תהמות

8 fogo e saraiva, neve e vapores e vento tempestuoso que executa a sua palavra;

8 אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עשה דברו

9 montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros;

9 ההרים וכל גבעות עץ פרי וכל ארזים

10 as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras;

10 החיה וכל בהמה רמש וצפור כנף

11 reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra;

11 מלכי ארץ וכל לאמים שרים וכל שפטי ארץ

12 rapazes e donzelas, velhos e crianças.

12 בחורים וגם בתולות זקנים עם נערים

13 Que louvem o nome do SENHOR, pois só o seu nome é exaltado; a sua glória está sobre a terra e o céu.

13 יהללו את שם יהוה כי נשגב שמו לבדו הודו על ארץ ושמים

14 Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao SENHOR!

14 וירם קרן לעמו תהלה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרבו הללו יה

Salmos 149

1 Louvai ao SENHOR! Cantai ao SENHOR um cântico novo e o seu louvor, na congregação dos santos.

1 הללו יה שירו ליהוה שיר חדש תהלתו בקהל חסידים

2 Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu Rei.

2 ישמח ישראל בעשיו בני ציון יגילו במלכם

3 Louvem o seu nome com flauta, cantem-lhe o seu louvor com adufe e harpa.

3 יהללו שמו במחול בתף וכנור יזמרו לו

4 Porque o SENHOR se agrada do seu povo; ele adornará os mansos com a salvação.

4 כי רוצה יהוה בעמו יפאר ענוים בישועה

5 Exultem os santos na glória, cantem de alegria no seu leito

5 יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם

6 Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de dois fios, nas suas mãos,

6 רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם

7 para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos,

7 לעשות נקמה בגוים תוכחת בל אמים

8 para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres, com grilhões de ferro;

8 לאסר מלכיהם בזקים ונכבדיהם בכבלי ברזל

9 para fazerem neles o juízo escrito; esta honra, tê-la-ão todos os santos. Louvai ao SENHOR!

9 לעשות בהם משפט כתוב הדר הוא לכל חסידיו הללו יה

Salmos 150

1 Louvai ao SENHOR! Louvai a Deus no seu santuário; louvai-o no firmamento do seu poder.

1 הללו יה הללו אל בקדשו הללוהו ברקיע עזו

2 Louvai-o pelos seus atos poderosos; louvai -o conforme a excelência da sua grandeza.

2 הללוהו בגבורתיו הללוהו כרב גדלו

3 Louvai-o com o som de trombeta; louvai -o com o saltério e a harpa.

3 הללוהו בתקע שופר הללוהו בנבל וכנור

4 Louvai-o com o adufe e a flauta; louvai -o com instrumento de cordas e com flautas.

4 הללוהו בתף ומחול הללוהו במנים ועוגב

5 Louvai-o com os címbalos sonoros; louvai-o com címbalos altissonantes.

5 הללוהו בצלצלי שמע הללוהו בצלצלי תרועה

6 Tudo quanto tem fôlego louve ao SENHOR. Louvai ao SENHOR!

6 כל הנשמה תהלל יה הללו יה

 

About the Author

Prof. Miguel Nicolaevsky

Miguel Nicolaevsky, nascido no Rio de Janeiro em 1969, é um pesquisador e historiador bíblico. Após uma carreira inicial em publicidade, imigrou para Israel em 1996. Lá, estudou programação e multimídia, alcançando cargos de destaque em tecnologia. Fundou o cafetorah.com em 2004 e posteriormente a Israel Agency. É autor de sete livros sobre judaísmo e lidera palestras no meio judaico messiânico. Reconhecido por sua expertise em arqueologia bíblica, história de Israel e hebraico bíblico, seu trabalho influente se estende globalmente, impactando milhões através de suas atividades online e colaborações com empresas de alta tecnologia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these

X