II Timóteo

II Timóteo 1

1 PAULO, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus,

1 פולוס שליח ישוע המשיח ברצון האלהים לפי הבטחת החיים אשר בישוע המשיח׃

2 A Timóteo, meu amado filho: graça, misericórdia, e paz da parte de Deus Pai, e da de Cristo Jesus, Senhor nosso.

2 אל טימותיוס בנו החביב חסד ורחמים ושלום מאת אלהים אבינו ומאת המשיח ישוע אדנינו׃

3 Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia;

3 מודה אני לאלהים אשר אני עבד אותו מימי אבותי ברוח טהורה כי תמיד אזכרך בתפלותי לילה ויומם׃

4 Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo;

4 ונכספתי לראותך בזכרי את דמעותיך למען אמלא שמחה׃

5 Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti.

5 כי באתי לזכר את אמונתך בלתי צבועה ששכנה כבר בלואיס זקנתך ובאבניקה אמך ומבטח אני כי תשכן גם בך׃

6 Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos.

6 על כן אזכירך שתעורר את מתנת האלהים הנתונה לך בסמיכת ידי׃

7 Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação.

7 כי האלהים לא נתן לנו רוח אימה כי אם רוח גבורה ואהבה ומוסר׃

8 Portanto não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu; antes participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus,

8 לכן אל תבוש לא מעדות אדנינו ולא ממני אסירו כי אם תסבל הרעות גם אתה כמוני על הבשורה כפי כח האלהים׃

9 Que nos salvou, e chamou com uma santa vocação; não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos;

9 אשר הוא הושיענו וקראנו בקריאה קדושה לא לפי מעשינו כי אם לפי עצתו וחסדו הנתן לנו במשיח ישוע לפני ימות עולם׃

10 E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo evangelho;

10 ועתה נגלה בהראות מושיענו ישוע המשיח אשר בטל את המות ויוצא לאור על ידי הבשורה את החיים ואת אשר איננו עובר׃

11 Para o que fui constituído pregador, e apóstolo, e doutor, dos gentios.

11 אשר הפקדתי להיות לה כרוז ושליח ומורה הגוים׃

12 Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho; porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até àquele dia.

12 ובעבור זאת אסבל כאלה ולא אבוש כי יודע אנכי במי האמנתי ומבטח אנכי כי היכלת לו לשמר את פקדוני עד היום ההוא׃

13 Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus.

13 החזק בתכונת הדברים הבריאים אשר שמעת ממני באמונה ובאהבה אשר במשיח ישוע׃

14 Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós.

14 שמר את הפקדון הטוב בעזרת רוח הקדש השכן בנו׃

15 Bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim; entre os quais foram Figelo e Hermógenes.

15 זאת אתה יודע כי פנו ממני כל אשר באסיא ובתוכם פוגלוס והרמוגניס׃

16 O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias.

16 יתן האדון רחמים לבית אניסיפורוס כי פעמים רבות השיב את נפשי ולא בוש ממוסרי׃

17 Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou.

17 כי אם בהיותו ברומי יגע לבקשני עד כי מצאני׃

18 O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E, quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu.

18 יתן לו האדון למצא רחמים מלפני יהוה ביום ההוא ורב שרותו אשר שרת באפסוס אתה ידעת היטב׃

II Timóteo 2

1 TU, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus.

1 לכן בני התחזק בחסד אשר במשיח ישוע׃

2 E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idóneos para também ensinarem os outros.

2 ואת אשר שמעת ממני בפני עדים רבים תפקידנו בידי אנשים נאמנים אשר הם כשרים ללמד גם את האחרים׃

3 Sofre pois, comigo, as aflições como bom soldado de Jesus Cristo.

3 וסבל הרעות כאיש חיל בצבא מלחמת ישוע המשיח׃

4 Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra.

4 איש יצא לצבא לא יתערב בעשקי החיים למען יהיה רצוי לשר הצבא׃

5 E, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente.

5 וגם אם נאבק איש לא יכתר אם לא יאבק כמשפט׃

6 O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos.

6 האכר העבד הוא יאכל ראשונה מפרי האדמה׃

7 Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo.

7 בין באשר אני אמר כי האדון יתן לך חכמה בכל דבר׃

8 Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho;

8 זכור תזכר את ישוע המשיח הנעור מן המתים אשר הוא מזרע דוד כפי בשורתי׃

9 Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor; mas a palavra de Deus não está presa.

9 אשר בעבורה אני נשא רעות עד למוסרות כעשה עול אבל דבר האלהים איננו נאסר׃

10 Portanto tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna.

10 ועל כן אסבל את כל למען הבחירים למען ישיגו גם המה את התשועה במשיח ישוע עם כבוד עולמים׃

11 Palavra fiel é esta: que, se morrermos com ele, também com ele viveremos;

11 נאמן הדבר הזה כי אם מתנו אתו גם אתו נחיה׃

12 Se sofrermos, também com ele reinaremos; se o negarmos, também ele nos negará;

12 אם נסבל גם נמלך אתו ואם ננכר גם הוא ינכר אתנו׃

13 Se formos infiéis, ele permanece fiel: não pode negar-se a si mesmo.

13 אם לא נאמין הנה הוא קים באמונתו כי לכחש בעצמו לא יוכל׃

14 Traz estas coisas à memória ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes.

14 זאת הזכר להם והעד לפני האדון שלא לעשק במחלקת מלים אשר לא להועיל רק לעות דעת השמעים׃

15 Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.

15 היה שקוד להתיצב נאמן לפני אלהים וכפעל אשר לא יבוש המחלק על נכון דבר האמת׃

16 Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade.

16 אבל תרחק מדברי הבל הפסולים כי יוסיפו הרבות רשע׃

17 E a palavra desses roerá como gangrena; entre os quais são Himeneu e Fileto;

17 ושיחתם כרקב תאכל סביב אשר מהם הומניוס ופיליטוס׃

18 Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns.

18 אשר תעו מן האמת באמרם כי תחית המתים כבר היתה ויבלבלו אמונת קצת אנשים׃

19 Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade.

19 אך איתן הוא יסוד האלהים וזה חותמו ידע יהוה את אשר לו ועוד יסור מעול כל הקורא את שם המשיח׃

20 Ora numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro; uns para honra, outros, porém, para desonra,

20 כי בבית גדול לא כלי זהב וכסף בלבד אלא גם של עץ ושל חרש ומהם לכבוד ומהם לבזיון׃

21 De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idóneo para uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra.

21 והנה אם טהר איש את נפשו מאלה יהיה כלי לכבוד מקדש ומועיל לבעל הבית מוכן לכל מעשה טוב׃

22 Foge também dos desejos da mocidade; e segue a justiça, a fé, a caridade, e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor.

22 ברח לך מתאות הנעורים ורדף צדק ואמונה ואהבה ושלום עם כל הקראים אל יהוה בלב טהור׃

23 E rejeita as questões loucas, e sem instrução, sabendo que produzem contendas.

23 ותרחק מן השאלות התפלות באין מוסר באשר תדע כי אך קטטה מולידות הנה׃

24 E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor;

24 ועבד האדון לא יתקוטט אלא יהי נוח לכל ומבין ללמד וסבלן׃

25 Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade.

25 ומיסר בנמיכות רוח את המתנגדים אולי יתן האלהים בלבבם לשוב להכרת האמת׃

26 E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que à vontade dele estão presos.

26 ויעירו ממוקשי השטן אשר צדם בהם לרצונו׃

II Timóteo 3

1 SABE, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos.

1 וזאת תדע כי באחרית הימים יבאו עתים קשות׃

2 Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos.

2 כי יהיו האנשים אהבי עצמם ואהבי בצע והוללים וגאים ומגדפים וממרים באבותם וכפויי טובה ולא חסידים׃

3 Sem afecto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons.

3 חסרי אהבה ובוגדים ומלשינים וזוללים ואכרזים ושנאי טוב׃

4 Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus,

4 ומסרים ופחזים וגבהי רוח והלכים אחרי תענוגים יותר מאחרי האלהים׃

5 Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te.

5 ואשר דמיון חסידות להם ומכחשים בכחה ואתה סור מאלה׃

6 Porque deste número são os que se introduzem pelas casas, e levam cativas mulheres néscias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências;

6 כי יש בהם הבאים בלאט אל הבתים ושבים נשים טעונות חטאים ונתעות בתאות שנות׃

7 Que aprendem sempre, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade.

7 הלמדות תמיד ולעולם אינן יכלות לבוא לידיעת האמת׃

8 E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé.

8 כי כמו יניס וימבריס אשר קמו על משה כן גם אלה מתקוממים אל האמת אנשים אשר נשחתה דעתם ונמאסים בדבר האמונה׃

9 Não irão, porém, avante; porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles.

9 אכן לא יוסיפו להצליח כי שגעונם יגלה לכל כאשר קרה גם את האנשים ההם׃

10 Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência,

10 אבל אתה הלכת אחרי בהוראה ובהנהגה וברצון ובאמונה ובארך הרוח ובאהבה ובסבלנות׃

11 Perseguições, e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icónio, e em Listra: quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou;

11 וברדיפות ובענוים אשר מצאוני באנטיוכיא ובאקוניא ובלוסטרא ואלה הרדיפות סבלתי ומכלן הצילני האדון׃

12 E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições.

12 וגם כל החפצים לחיות חיי חסידות במשיח ישוע המה ירדפו׃

13 Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados.

13 ואנשים רעים וקסמים יוסיפו סרה מתעים ונתעים׃

14 Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido.

14 אבל אתה עמד במה שלמדת והבטחת כי יודע אתה מי הוא אשר למדת ממנו׃

15 E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus.

15 ומנעוריך ידעת את כתבי הקדש היכלים להחכימך אל הישועה על ידי האמונה במשיח ישוע׃

16 Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça;

16 כי כל הכתוב נכתב ברוח אלהים גם מועיל להורת ולהוכיח ולישר וליסר בצדק׃

17 Para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a boa obra.

17 למען אשר יהיה איש האלהים תמים ומהיר לכל מעשה טוב׃

II Timóteo 4

1 CONJURO-TE pois diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino,

1 לכן אני מעיד בך נגד האלהים ונגד אדנינו ישוע המשיח הבא לשפט את החיים ואת המתים בהופעתו ובמלכותו׃

2 Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina.

2 הכרז את הדבר והתמד בין בעתו בין שלא בעתו הוכח וגער והזהר בכל ארך רוח והוראה׃

3 Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina; mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências;

3 כי בוא תבא העת אשר לא יכילו את הלקח הבריא כי אם כאות נפשם יקבצו להם מורים לשעשעי אזנים׃

4 E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.

4 ויטו אזניהם מן האמת ויפנו אל ההגדות׃

5 Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra dum evangelista, cumpre o teu ministério.

5 אבל אתה היה ער בכל סבל הרעות ועשה מלאכת המבשר ומלא את שרותך׃

6 Porque eu já estou sendo oferecido o por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo.

6 כי עתה זה אסך נסך ועת פטירתי הגיעה׃

7 Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.

7 המלחמה הטובה נלחמתי את המרוצה השלמתי את האמונה שמרתי׃

8 Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.

8 ומעתה שמור לי כתר הצדקה אשר ביום ההוא יתננו לי האדון השפט הצדיק ולא לי לבדי כי גם לכל אהבי הופעתו׃

9 Procura vir ter comigo depressa.

9 חושה לבוא אלי במהרה׃

10 Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalónica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia.

10 כי דימס עזבני באהבתו את העולם הזה וילך לו לתסלוניקי וקריסקיס הלך לגלטיא וטיטוס לדלמטיא׃

11 Só Lucas está comigo. Toma Marcos, e trá-lo contigo, porque me é muito útil para o ministério.

11 ולוקס הוא לבדו עמדי קח את מרקוס והביאהו אתך כי יועיל לי למאד לעבודה׃

12 Também enviei Tíquico a Éfeso.

12 את טוכיקוס שלחתי לאפסוס׃

13 Quando vieres traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos.

13 את המטפחת שהנחתי בטרואס אצל קרפוס הביאהו אתך בבואך ואף את הספרים ובפרט את המגלות של קלף׃

14 Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males; o Senhor lhe pague segundo as suas obras.

14 אלכסנדר חרש הנחשת עשה לי רעות רבות ישלם לו יהוה כמעשיו׃

15 Tu guarda-te também dele; porque resistiu muito às nossas palavras.

15 וגם אתה השמר לך ממנו כי מרו מרה את דברינו׃

16 Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam: Que isto lhes não seja imputado.

16 בהתנצלותי הראשונה לא היה איש לעזרני כי כלם עזבוני אל יחשב להם עון׃

17 Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem: e fiquei livre da boca do leão.

17 אבל האדון הוא עזרני וחזקני למען תשלם על ידי הבשורה וישמעוה כל הגוים ואנצל מפי אריה׃

18 E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial; a quem seja dada glória para todo o sempre. Amen.

18 ויצילני האדון מכל מעשה רע ויושיעני אל מלכותו שבשמים לו הכבוד לעולמי עולמים אמן׃

19 Saúda a Prisca e a Áquila, e à casa de Onesíforo.

19 שאל לשלום פריסקה ועקילס ובית אניסיפורוס׃

20 Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto;

20 ארסטוס נשאר בקורנתוס ואת טרופימוס הנחתי חולה במילטוס׃

21 Procura vir antes do inverno. Eubulo, e Prudente, e Lino, e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam.

21 חושה לבוא לפני הסתיו אובולוס ופודיס ולינוס וקלודיה והאחים כלם שאלים לשלומך׃

22 O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amen.

22 אדנינו ישוע המשיח יהי עם רוחך החסד עמכם אמן׃

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these

X