Carta aos Efésios

Efésios 1

1 PAULO, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus:

1 פולוס שליח ישוע המשיח ברצון אלהים אל הקדשים הנמצאים באפסוס ומאמינים במשיח ישוע׃

2 A vós graça, e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo.

2 חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃

3 Bem-dito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.

3 ברוך הוא האלהים ואבי אדנינו ישוע המשיח אשר ברכנו בכל ברכת רוח במרומים במשיח׃

4 Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade;

4 כאשר בחר אתנו בו לפני מוסדות תבל להיות קדשים ותמימים לפניו באהבה׃

5 E nos predestinou para filhos de adopção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o benefício da sua vontade.

5 יעדנו לו לבנים על ידי ישוע המשיח כחפץ רצונו׃

6 Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no Amado.

6 לתהלת כבוד חסדו אשר נתן אתנו בידידו׃

7 Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça,

7 אשר בו לנו הפדיום בדמו וסליחת הפשעים כרב חסדו׃

8 Que Ele fez abundar para connosco em toda a sabedoria e prudência;

8 אשר השפיעו עלינו בכל חכמה והשכל׃

9 Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo.

9 והודיענו את סוד רצונו כעצתו היעוצה בו׃

10 De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra;

10 על דבר הנהגתו במלאת העתים לקבץ את הכל תחת המשיח הן מה שבשמים הן מה שבארץ׃

11 Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade;

11 אשר גם לקחנו בו נחלתנו אנחנו המיעדים לה מאז במחשבת פעל הכל כעצת חפצו׃

12 Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperámos em Cristo;

12 להיותנו לתהלת כבודו אנחנו אשר יחלנו אל המשיח מאז׃

13 Em quem também vós estais, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação; e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.

13 ואשר גם אתם נטועים בו אחרי שמעכם דבר האמת את בשורת ישועתכם ואשר בו כשהאמנתם גם נחתמתם ברוח ההבטחה רוח הקדש׃

14 O qual é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória.

14 כי זה ערבון ירשתנו לפדות לו עם סגלה לתהלת כבודו׃

15 Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos,

15 בעבור זאת גם אנכי אחרי שמעי אמונתכם באדנינו ישוע והאהבה אשר אהבתם את כל הקדשים׃

16 Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações;

16 לא אחדל מהודות בעבורכם בהזכירי אתכם בתפלתי׃

17 Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação;

17 כי יתן לכם אלהי אדנינו ישוע המשיח אבי הכבוד את רוח החכמה והחזון לדעת אתו׃

18 Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos;

18 ויאר עיני לבבכם למען תדעו אי זו היא תוחלת קריאתו ואי זה הוא עשר כבוד נחלתו בקדשים׃

19 E qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder,

19 ואי זה הוא יתרון גדלת גבורתו בנו המאמינים כפי פעלת עצת כחו׃

20 Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e pondo-o à sua direita nos céus,

20 אשר פעל במשיח בהעיר אתו מן המתים ויושיבנו לימינו במרומים׃

21 Acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro;

21 ממעל לכל שררה ושלטן וגבורה וממשלה וכל הנקרא בשם לא לבד בעולם הזה כי אם גם בעולם הבא׃

22 E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja,

22 וישת כל תחת רגליו ויתן אתו לראש על הכל אל העדה׃

23 Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos.

23 אשר היא גופו מלוא הממלא את הכל בכל׃

Efésios 2

1 E VOS vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados,

1 גם אתכם המתים לפנים בפשעיכם וחטאתיכם׃

2 Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência.

2 אשר התהלכתם בהם לפי דור העולם הזה כרצון שר ממשלת האויר והוא הרוח הפעל כעת בבני המרי׃

3 Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também.

3 וגם אנחנו כלנו בתוכם הלכנו לפנים בתאות הבשר לעשות חפצי בשרנו ומחשבותינו ונהי אך בני רגז בטבענו כאשר בני אדם׃

4 Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou,

4 אבל האלהים המלא רחמים ברב אהבתו אשר אהב אתנו׃

5 Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo (pela graça sois salvos).

5 אחרי היותנו מתים בפשעים החינו עם המשיח בחסד נושעתם׃

6 E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus;

6 ויעירנו אתו אף הושיבנו במרומים במשיח ישוע׃

7 Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para connosco em Cristo Jesus.

7 להראות בדרות הבאים את גדלת עשר חסדו בטובתו עלינו במשיח ישוע׃

8 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus.

8 כי בחסד נושעתם על ידי האמונה ולא מידכם היתה זאת כי מתת אלהים היא׃

9 Não vem das obras, para que ninguém se glorie.

9 לא מתוך המעשים שלא יתהלל איש׃

10 Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.

10 כי פעל אלהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים אשר הכין האלהים מקדם למען נתהלך בהם׃

11 Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens;

11 על כן זכרו כי אתם הגוים בבשר הנקראים ערלים בפי הנקראים בני המילה שהיא מעשה ידים בבשר׃

12 Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo.

12 כי אתם בעת ההיא הייתם בלי משיח מוזרים לעדת ישראל ונכרים לבריתות ההבטחה באין תקוה ובאין לכם אלהים בעולם׃

13 Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já, pelo sangue de Cristo chegastes perto.

13 ועתה בישוע המשיח אתם הרחוקים מאז הייתם קרובים בדם המשיח׃

14 Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um; e, derribando a parede de separação que estava no meio,

14 כי הוא שלומנו אשר עשה השנים לאחד והרס מחיצת הגדר׃

15 Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para dos dois criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz,

15 בבטלו האיבה בבשרו את תורת המצות בגזרותיהן לברא בנפשו את השנים לאיש אחד חדש ויעש שלום׃

16 E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades.

16 וירצה את שניהם בגוף אחד לאלהים על ידי צליבתו בהמיתו בנפשו את האיבה׃

17 E, vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto;

17 ויבא ויבשר שלום לכם הרחוקים והקרובים׃

18 Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito,

18 כי על ידו יש לשנינו מבוא ברוח אחד אל אבינו׃

19 Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e da família de Deus;

19 לכן אינכם עוד גרים ותושבים כי אתם בני עיר אחת עם הקדשים ובני בית אלהים׃

20 Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina;

20 בנוים על יסוד השליחים והנביאים וישוע המשיח הוא אבן הפנה׃

21 No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor.

21 אשר חבר בו יחד הבנין כלו עדי יגבה להיכל קדש ליהוה׃

22 No qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em Espírito.

22 ובו נבנים גם אתם להיות משכן אלהים ברוח׃

Efésios 3

1 POR esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios;

1 בעבור זאת אני פולוס אסיר המשיח למענכם הגוים׃

2 Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada;

2 כי אמנם שמעתם הנהגת חסד האלהים אשר נתן לי אליכם׃

3 Como me foi este mistério manifestado pela revelação como acima em pouco vos escrevi;

3 כי בחזון גלה לי הסוד אשר למעלה כתבתי לכם במעט׃

4 Pelo que, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo,

4 ובקראכם תוכלו להכיר בזאת את בינתי בסוד המשיח׃

5 O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas;

5 אשר בדורת הראשנים לא נודע לבני אדם כאשר נגלה עתה לשליחיו הקדשים ולנביאיו ברוח׃

6 A saber, que os gentios são co-herdeiros, e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo evangelho;

6 להיות הגוים גם הם בני ירשתו וגוף אחד אתו וחברי הבטחתו במשיח על ידי הבשרה׃

7 Do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder.

7 אשר הייתי לה למשרת במתנת חסד אלהים הנתונה לי כפי פעלת גבורתו׃

8 A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo,

8 לי צעיר הצעירים שבכל הקדשים נתן החסד הזה לבשר בגוים את עשר המשיח אשר לא יחקר׃

9 E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou;

9 ולהאיר עיני כל מה היא הנהגת הסוד הנסתר מדרת עולם באלהים יוצר הכל על ידי ישוע המשיח׃

10 Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus,

10 למען אשר תודע עתה על ידי העדה לשרים לשליטים אשר במרומים חכמת אלהים המפליאה דתכיה׃

11 Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor,

11 על פי עצת עולמים אשר יעץ במשיח ישוע אדנינו׃

12 No qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele.

12 אשר פתחון פינו ממנו וקרבתנו בבטחה על יד אמונתו׃

13 Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós que são a vossa glória.

13 בעבור זאת אבקש שלא תחתו בצרותי למענכם יען כי היא תפארתכם׃

14 Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,

14 על כן אכרעה על ברכי לאבי אדנינו ישוע המשיח׃

15 Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome,

15 אשר נקרא על שמו כל בית אבות שבשמים ושבארץ׃

16 Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior;

16 לתת לכם לפי עשר כבודו להתחזק בגבורה על ידי רוחו לאדם הפנימי׃

17 Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações; a fim de, estando arraigados e fundados em amor,

17 שישכן המשיח בלבבכם באמונה והייתם משרשים ומיסדים באהבה׃

18 Poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade,

18 למען תוכלו להשיג עם כל הקדשים מה הוא הרחב והארך והעמק והגבה׃

19 E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus.

19 וידעתם את אהבת המשיח הנעלה על כל דעת ונמלאתם את כל מלוא האלהים׃

20 Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera;

20 ולו אשר יכל להרבות גמוליו עלינו יותר מכל משאלותינו ומחשבותינו לפי הכח הפעל בקרבנו׃

21 A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amen.

21 לו הכבוד בקרב הקהל במשיח ישוע לדר ודר עד עולמי עולמים אמן׃

Efésios 4

1 ROGO-VOS, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados,

1 לכן אזהירכם אני האסור באדון להתהלך כאשר יאתה למשמרתכם אשר נקראתם לה׃

2 Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor,

2 בכל נמיכות וענוה ובארך רוח לשאת איש את רעהו באהבה׃

3 Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vinculo da paz.

3 ושקדו לשמר את אחדות הרוח באגדת השלום׃

4 Há um só corpo e um só Espirito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação;

4 גוף אחד ורוח אחד כאשר גם נקראתם בתקות משמרתכם האחת׃

5 Um só Senhor, uma só fé, um só baptismo;

5 אדון אחד אמונה אחת טבילה אחת׃

6 Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos.

6 אל ואב אחד לכל שהוא על כל ובכל ובתוך כלכם׃

7 Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo.

7 אבל לכל אחד ואחד ממנו נתן החסד כמדת מתנת המשיח׃

8 Pelo que diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens.

8 על כן הוא אומר עלה למרום שבה שבי ויתן מתנות לאדם׃

9 Ora, isto – ele subiu – que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra?

9 ועלה שאמר מה הוא אם לא שירד ירד מקדם לתחתיות ארץ׃

10 Aquele que desce é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas.

10 הירד הוא אשר גם עלה למעלה מכל השמים למען ימלא את הכל׃

11 E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores,

11 והוא נתן את אלה שליחים ואת אלה נביאים ואת אלה מבשרים ואת אלה רעים ומלמדים׃

12 Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo;

12 להשלים את הקדשים למעשה העבודה לבנין גוף המשיח׃

13 Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo.

13 עד כי נגיע כלנו לאחדות האמונה ודעת בן האלהים כאיש אחד שלם לשעור קומת מלוא המשיח׃

14 Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente.

14 ולא נהיה עוד ילדים נגרשים ונדפים בכל רוח הלמוד בתרמית בני אדם ומקשותם אשר שתו להתעות׃

15 Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.

15 כי אם נדבר האמת באהבה ונגדלה בכל דבר לו למשיח שהוא הראש׃

16 Do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor.

16 אשר ממנו כל הגוף בהיותו מרכב ומדבק בכל חבור השמוש כפי מדת הפעלה הנתונה לכל אבר ואבר ירבה ויגדל להשלמת בנינו באהבה׃

17 E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido,

17 והנה זאת אני אמר ומעיד באדון כי מעתה לא תלכו עוד כיתר הגוים ההלכים בהבלי שכלם׃

18 Entenebrecidos no entendimento separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração;

18 חשכי הדעת ומוזרים לחיי אלהים מפני אולתם אשר בהם כי טח מהשכיל לבבם׃

19 Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza.

19 אשר השמינו ויתנו את נפשם לזמה לעשות כל תועבה באהבת הבצע׃

20 Mas vós não aprendestes assim a Cristo,

20 ואתם לא כן למדתם את המשיח׃

21 Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus;

21 אם אמנם אתו שמעתם ובו למדתם כפי האמת בישוע׃

22 Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano;

22 אשר תסורו מדרכיכם הראשנים ותפשטו את האדם הישן הנשחת בתאות התרמית׃

23 E vos renoveis no espírito do vosso sentido;

23 ותתחדשו ברוח שכלכם׃

24 E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade.

24 ותלבשו את האדם החדש הנברא כדמות אלהים בצדקה וקדשת האמת׃

25 Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo; porque somos membros uns dos outros.

25 על כן הסירו מכם את השקר ודברו אמת איש את רעהו כי אברים כלנו יחד איש לאיש׃

26 Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira.

26 רגזו ואל תחטאו אל תשקע החמה על רגזכם׃

27 Não deis lugar ao diabo.

27 גם לא תתנו מקום לשטן׃

28 Aquele que furtava, não furte mais; antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade.

28 מי שגנב אל יסף לגנב כי אם ייגע ובידיו יעשה את הטוב למען יהיה לו לתת לאיש מחסור׃

29 Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem.

29 כל דבר נבול לא יצא מפיכם כי אם הטוב והמועיל לבנות לפי הצרך למען יתן חן לשמעיו׃

30 E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da redenção.

30 ולא תעצבו את רוח הקדש של אלהים אשר נחתמתם בו אל יום הגאלה׃

31 Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfémia e toda a malícia seja tirada de entre vós.

31 כל מרירות וחמה ורגז וצעקה וגדוף תסירו מכם עם כל הרשעה׃

32 Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.

32 והיו טובים איש אל רעהו ורחמנים וסלחים איש לאחיו כאשר סלח לכם האלהים במשיח׃

Efésios 5

1 SEDE pois imitadores de Deus, como filhos amados;

1 לכן לכו בדרך האלהים כבנים חביבים׃

2 E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave.

2 והתהלכו באהבה כאשר גם המשיח אהב אתנו והקריב את נפשו בעדנו לקרבן וזבח לאלהים לריח ניחוח׃

3 Mas a prostituição, e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos.

3 אבל זנות וכל טמאה ואהבת בצע בל יזכר ביניכם כאשר נאוה לקדשים׃

4 Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convêm; mas antes acções de graças.

4 גם לא נבול פה ודברי סכלות ולעג אשר לא כהגן כי אם קול תודה׃

5 Porque bem sabeis isto: que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus.

5 כי זאת ידע תדעו כי כל זנה וטמא ואהב בצע שהוא עבד אלילים אין לו חלק ונחלה במלכות המשיח והאלהים׃

6 Ninguém vos engane com palavras vãs; porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.

6 אל ישיא איש אתכם בדברי ריק כי בגלל אלה חרון אלהים בא על בני המרי׃

7 Portanto não sejais seus companheiros.

7 על כן אל יהי חלקכם עמהם׃

8 Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor: andai como filhos da luz

8 כי מלפנים הייתם חשך ועתה הנכם אור באדנינו התהלכו נא כבני אור׃

9 (Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça e verdade);

9 כי פרי הרוח כל מעשי חסד וצדק ואמת׃

10 Aprovando o que é agradável ao Senhor.

10 ובחנו מה הוא רצוי בעיני אדנינו׃

11 E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as.

11 ואל תשתתפו עם מעשי החשך אשר לא יעשו פרי כי אם הוכח תוכיחו אותם׃

12 Porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe.

12 כי מה שהם עשים בסתר חרפה היא אך לספר׃

13 Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas, pela luz, porque a luz tudo manifesta.

13 אבל כל זאת יגלה כשיוכח על ידי האור כי כל הנגלה אור הוא׃

14 Pelo que diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá.

14 על כן הוא אומר עורה הישן וקומה מן המתים ויאר לך המשיח׃

15 Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios,

15 ועתה ראו והזהרו להתהלך לא ככסילים כי אם כחכמים׃

16 Remindo o tempo; porquanto os dias são maus.

16 מוקירים העת כי הימים רעים המה׃

17 Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor.

17 על כן אל תהיו חסרי דעת כי אם מבינים לדעת מה הוא רצון אדנינו׃

18 E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espirito;

18 ואל תשתכרו מיין המביא לידי פריצות כי אם המלאו ברוח׃

19 Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais: cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração;

19 ושיחו איש לרעהו בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות שירו וזמרו לאדני בלבבכם׃

20 Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo;

20 והודו בכל עת על הכל לאלהים אבינו בשם אדנינו ישוע המשיח׃

21 Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus.

21 הכנעו איש לאחיו ביראת אלהים׃

22 Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor;

22 הנשים הכנענה לבעליכן כמו לאדנינו׃

23 Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo.

23 כי האיש הוא ראש האשה כאשר המשיח הוא ראש העדה והוא מושיע של הגוף׃

24 De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos.

24 אבל כאשר תכנע העדה למשיח ככה גם הנשים לבעליהן בכל דבר׃

25 Vós, maridos, amai vossas mulheres, como tambem Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela,

25 האנשים אהבו את נשיכם כאשר גם המשיח אהב את העדה ויתן את נפשו בעדה׃

26 Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra,

26 למען קדשה בדברו אחרי אשר טהרה ברחיצת המים׃

27 Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.

27 להקימה בכבוד לו לעדה אשר אין בה כתם וקמט וכדומה כי אם למען תהיה קדושה ותמימה׃

28 Assim devem os maridos amar a suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo.

28 כן האנשים חיבים לאהב את נשיהם כגופם כי האהב את אשתו אהב את עצמו׃

29 Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne; antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja;

29 כי מעולם לא שנא איש את בשרו כי אם זן ומכלכל אתו כאשר גם האדון את עדתו׃

30 Porque somos membros do seu corpo.

30 כי אברי גופו אנחנו משברו ומעצמיו׃

31 Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher; e serão dois numa carne.

31 על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד׃

32 Grande é este mistério: digo-o porém a respeito de Cristo e da igreja.

32 גדול הסוד הזה ואני מפרש אתו על המשיח ועל עדתו׃

33 Assim também vós cada um em particular ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido.

33 ואולם גם אתם כל איש מכם יאהב את אשתו כנפשו והאשה היא תזהר ותירא את בעלה׃

Efésios 6

1 VÓS, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo.

1 שמעו בנים אל הוריכם באדנינו כי ארח ישר הוא׃

2 Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa;

2 כבד את אביך ואת אמך זאת היא המצוה הראשונה אשר לה ההבטחה׃

3 Para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra.

3 למען ייטב לך ולמען יאריכן ימיך על האדמה׃

4 E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor.

4 ואתם האבות אל תכעיסו את בניכם אך גדלום במוסר אדנינו ובתוכחתו׃

5 Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo;

5 שמעו עבדים אל אדניכם לפי הבשר ביראה ורתת ובתם לבבכם כמו למשיח׃

6 Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus;

6 לא בעבדת מראה העין כמבקשי חן בני אדם כי אם כעבדי המשיח עשים רצון האלהים בכל נפשם׃

7 Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens.

7 ועבדים בנפש חפצה את האדון ולא בני אדם׃

8 Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre.

8 וידעתם כי כל דבר טוב אשר עשה האדם ישלמנו לו אדנינו אם עבד הוא או בן חורין׃

9 E vós senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas.

9 ואתם האדנים ככה תעשו גם להם חדלו מגער בם וידעתם כי גם עליכם יש אדון בשמים ואין לפניו משא פנים׃

10 No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.

10 סוף דבר אחי חזקו באדנינו ובעז גבורתו׃

11 Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.

11 לבשו כלי נשק אלהים למען תוכלו עמד נגד נכלי השטן׃

12 Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais.

12 כי לא עם בשר ודם מלחמתנו כי עם שרים ושליטים עם המשלים בחשכת העולם הזה עם הרוחות הרעות אשר במרומים׃

13 Portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes.

13 על כן אחזו בכלי נשק אלהים למען תוכלו לקום ביום הרע ולמלא צבאכם ולעמוד׃

14 Estai pois firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça;

14 עמדו נא חגורי מתנים באמת ומלבשים בשריון הצדק׃

15 E calçados os pés na preparação do evangelho da paz,

15 ורגליכם מנעלות להיותכם מוכנים לבשורת השלום׃

16 Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.

16 ועל כל אלה תפשו את מגן האמונה אשר תוכלו לכבות בו את חצי הרשע הבערים׃

17 Tomai também o capacete da salvação, e espada do Espírito, que é a palavra de Deus;

17 וקחו את כובע הישועה וחרב הרוח שהיא דבר האלהים׃

18 Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos.

18 והתפללו תמיד בכל עת בתפלה ותחנונים ברוח ושקדו והתאמצו על זאת להעתיר תמיד בעד כל הקדשים׃

19 E por mim; para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho.

19 וגם בעדי למען ינתן לי הדבר בפתחי פי להגיד בבטחון את סוד הבשורה אשר אנכי ציר לה במוסרות׃

20 Pelo qual sou embaixador em cadeias; para que possa falar dele livremente, como me convém falar.

20 למען אדבר בה בבטחה כאשר מטל עלי לדבר׃

21 Ora; para que vós também possais saber dos meus negócios, e o que eu faço, Tíquico, irmão amado, e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo.

21 ולמען אשר תדעו גם אתם את קרתי ואת מעשי הנה את הכל יודיע אתכם טוכיקוס האח החביב והמשרת הנאמן באדנינו׃

22 O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações.

22 אשר לזאת שלחתיהו אליכם למען תדעו את קרתינו ולמען ינחם את לבבכם׃

23 Paz seja com os irmãos, e caridade com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo.

23 השלום לאחים והאהבה עם האמונה מאת האלהים האב ומאת האדון ישוע המשיח׃

24 A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amen.

24 החסד עם כל האהבים את אדנינו ישוע המשיח באהבה אשר לא תכלה אמן׃

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these

X