Livro de Eclesiastes

Eclesiastes 1

1 Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém

1 דברי קהלת בן דוד מלך בירושלם

2 Vaidade de vaidades! –diz o pregador, vaidade de vaidades! É tudo vaidade.

2 הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל

3 Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho, que ele faz debaixo do sol?

3 מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמל תחת השמש

4 Uma geração vai, e outra geração vem; mas a terra para sempre permanece.

4 דור הלך ודור בא והארץ לעולם עמדת

5 E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, de onde nasceu.

5 וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו שואף זורח הוא שם

6 O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte; continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos.

6 הולך אל דרום וסובב אל צפון סובב סבב הולך הרוח ועל סביבתיו שב הרוח

7 Todos os ribeiros vão para o mar, e, contudo, o mar não se enche; para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir.

7 כל הנחלים הלכים אל הים והים איננו מלא אל מקום שהנחלים הלכים שם הם שבים ללכת

8 Todas essas coisas se cansam tanto, que ninguém o pode declarar; os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir.

8 כל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר לא תשבע עין לראות ולא תמלא אזן משמע

9 O que foi, isso é o que há de ser; e o que se fez, isso se tornará a fazer; de modo que nada há novo debaixo do sol.

9 מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש

10 Há alguma coisa de que se possa dizer Vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós.

10 יש דבר שיאמר ראה זה חדש הוא כבר היה לעלמים אשר היה מלפננו

11 Já não há lembrança das coisas que precederam; e das coisas que hão de ser também delas não haverá lembrança, nos que hão de vir depois.

11 אין זכרון לראשנים וגם לאחרנים שיהיו לא יהיה להם זכרון עם שיהיו לאחרנה

12 Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém.

12 אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלם

13 E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu; essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar.

13 ונתתי את לבי לדרוש ולתור בחכמה על כל אשר נעשה תחת השמים הוא ענין רע נתן אלהים לבני האדם לענות בו

14 Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito.

14 ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש והנה הכל הבל ורעות רוח

15 Aquilo que é torto não se pode endireitar; aquilo que falta não pode ser calculado.

15 מעות לא יוכל לתקן וחסרון לא יוכל להמנות

16 Falei eu com o meu coração, dizendo Eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim, em Jerusalém; na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência.

16 דברתי אני עם לבי לאמר אני הנה הגדלתי והוספתי חכמה על כל אשר היה לפני על ירושלם ולבי ראה הרבה חכמה ודעת

17 E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras e vim a saber que também isso era aflição de espírito.

17 ואתנה לבי לדעת חכמה ודעת הוללות ושכלות ידעתי שגם זה הוא רעיון רוח

18 Porque, na muita sabedoria, há muito enfado; e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho.

18 כי ברב חכמה רב כעס ויוסיף דעת יוסיף מכאוב

Eclesiastes 2

1 Disse eu no meu coração Ora, vem, eu te provarei com a alegria; portanto, goza o prazer; mas eis que também isso era vaidade.

1 אמרתי אני בלבי לכה נא אנסכה בשמחה וראה בטוב והנה גם הוא הבל

2 Do riso disse Está doido; e da alegria De que serve esta?

2 לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה מה זה עשה

3 Busquei no meu coração como me daria ao vinho (regendo, porém, o meu coração com sabedoria) e como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida.

3 תרתי בלבי למשוך ביין את בשרי ולבי נהג בחכמה ולאחז בסכלות עד אשר אראה אי זה טוב לבני האדם אשר יעשו תחת השמים מספר ימי חייהם

4 Fiz para mim obras magníficas; edifiquei para mim casas; plantei para mim vinhas.

4 הגדלתי מעשי בניתי לי בתים נטעתי לי כרמים

5 Fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de toda espécie de fruto.

5 עשיתי לי גנות ופרדסים ונטעתי בהם עץ כל פרי

6 Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores.

6 עשיתי לי ברכות מים להשקות מהם יער צומח עצים

7 Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa; também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim, em Jerusalém.

7 קניתי עבדים ושפחות ובני בית היה לי גם מקנה בקר וצאן הרבה היה לי מכל שהיו לפני בירושלם

8 Amontoei também para mim prata, e ouro, e jóias de reis e das províncias; provi-me de cantores, e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte.

8 כנסתי לי גם כסף וזהב וסגלת מלכים והמדינות עשיתי לי שרים ושרות ותענוגת בני האדם שדה ושדות

9 E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim, em Jerusalém; perseverou também comigo a minha sabedoria.

9 וגדלתי והוספתי מכל שהיה לפני בירושלם אף חכמתי עמדה לי

10 E tudo quanto desejaram os meus olhos não lhos neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma; mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho.

10 וכל אשר שאלו עיני לא אצלתי מהם לא מנעתי את לבי מכל שמחה כי לבי שמח מכל עמלי וזה היה חלקי מכל עמלי

11 E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito; e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito e que proveito nenhum havia debaixo do sol.

11 ופניתי אני בכל מעשי שעשו ידי ובעמל שעמלתי לעשות והנה הכל הבל ורעות רוח ואין יתרון תחת השמש

12 Então, passei à contemplação da sabedoria, e dos desvarios, e da doidice; porque que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram.

12 ופניתי אני לראות חכמה והוללות וסכלות כי מה האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשוהו

13 Então, vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas.

13 וראיתי אני שיש יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החשך

14 Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas; também, então, entendi eu que o mesmo lhes sucede a todos.

14 החכם עיניו בראשו והכסיל בחשך הולך וידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כלם

15 Pelo que eu disse no meu coração Como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim; por que, então, busquei eu mais a sabedoria? Então, disse no meu coração que também isso era vaidade.

15 ואמרתי אני בלבי כמקרה הכסיל גם אני יקרני ולמה חכמתי אני אז יותר ודברתי בלבי שגם זה הבל

16 Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo; porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo!

16 כי אין זכרון לחכם עם הכסיל לעולם בשכבר הימים הבאים הכל נשכח ואיך ימות החכם עם הכסיל

17 Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa; sim, tudo é vaidade e aflição de espírito.

17 ושנאתי את החיים כי רע עלי המעשה שנעשה תחת השמש כי הכל הבל ורעות רוח

18 Também eu aborreci todo o meu trabalho, em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim.

18 ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש שאניחנו לאדם שיהיה אחרי

19 E quem sabe se será sábio ou tolo? Contudo, ele se assenhoreará de todo o meu trabalho em que trabalhei e em que me houve sabiamente debaixo do sol; também isso é vaidade.

19 ומי יודע החכם יהיה או סכל וישלט בכל עמלי שעמלתי ושחכמתי תחת השמש גם זה הבל

20 Pelo que eu me apliquei a fazer que o meu coração perdesse a esperança de todo trabalho em que trabalhei debaixo do sol.

20 וסבותי אני ליאש את לבי על כל העמל שעמלתי תחת השמש

21 Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, e ciência, e destreza; contudo, a um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua; também isso é vaidade e grande enfado.

21 כי יש אדם שעמלו בחכמה ובדעת ובכשרון ולאדם שלא עמל בו יתננו חלקו גם זה הבל ורעה רבה

22 Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol?

22 כי מה הוה לאדם בכל עמלו וברעיון לבו שהוא עמל תחת השמש

23 Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é desgosto; até de noite não descansa o seu coração; também isso é vaidade.

23 כי כל ימיו מכאבים וכעס ענינו גם בלילה לא שכב לבו גם זה הבל הוא

24 Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem da mão de Deus.

24 אין טוב באדם שיאכל ושתה והראה את נפשו טוב בעמלו גם זה ראיתי אני כי מיד האלהים היא

25 (Porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu?)

25 כי מי יאכל ומי יחוש חוץ ממני

26 Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria, e conhecimento, e alegria; mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte, e amontoe, e o dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito.

26 כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס לתת לטוב לפני האלהים גם זה הבל ורעות רוח

Eclesiastes 3

1 Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu

1 לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים

2 há tempo de nascer e tempo de morrer; tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou;

2 עת ללדת ועת למות עת לטעת ועת לעקור נטוע

3 tempo de matar e tempo de curar; tempo de derribar e tempo de edificar;

3 עת להרוג ועת לרפוא עת לפרוץ ועת לבנות

4 tempo de chorar e tempo de rir; tempo de prantear e tempo de saltar;

4 עת לבכות ועת לשחוק עת ספוד ועת רקוד

5 tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras; tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar;

5 עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים עת לחבוק ועת לרחק מחבק

6 tempo de buscar e tempo de perder; tempo de guardar e tempo de deitar fora;

6 עת לבקש ועת לאבד עת לשמור ועת להשליך

7 tempo de rasgar e tempo de coser; tempo de estar calado e tempo de falar;

7 עת לקרוע ועת לתפור עת לחשות ועת לדבר

8 tempo de amar e tempo de aborrecer; tempo de guerra e tempo de paz.

8 עת לאהב ועת לשנא עת מלחמה ועת שלום

9 Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha?

9 מה יתרון העושה באשר הוא עמל

10 Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir.

10 ראיתי את הענין אשר נתן אלהים לבני האדם לענות בו

11 Tudo fez formoso em seu tempo; também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim.

11 את הכל עשה יפה בעתו גם את העלם נתן בלבם מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלהים מראש ועד סוף

12 Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida;

12 ידעתי כי אין טוב בם כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו

13 e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus.

13 וגם כל האדם שיאכל ושתה וראה טוב בכל עמלו מתת אלהים היא

14 Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente; nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele.

14 ידעתי כי כל אשר יעשה האלהים הוא יהיה לעולם עליו אין להוסיף וממנו אין לגרע והאלהים עשה שיראו מלפניו

15 O que é já foi; e o que há de ser também já foi; e Deus pede conta do que passou.

15 מה שהיה כבר הוא ואשר להיות כבר היה והאלהים יבקש את נרדף

16 Vi mais debaixo do sol no lugar do juízo, impiedade; e no lugar da justiça, impiedade ainda.

16 ועוד ראיתי תחת השמש מקום המשפט שמה הרשע ומקום הצדק שמה הרשע

17 Eu disse no meu coração Deus julgará o justo e o ímpio; porque há um tempo para todo intento e para toda obra.

17 אמרתי אני בלבי את הצדיק ואת הרשע ישפט האלהים כי עת לכל חפץ ועל כל המעשה שם

18 Disse eu no meu coração é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmos como os animais.

18 אמרתי אני בלבי על דברת בני האדם לברם האלהים ולראות שהם בהמה המה להם

19 Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais; a mesma coisa lhes sucede como morre um, assim morre o outro, todos têm o mesmo fôlego; e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade.

19 כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם כמות זה כן מות זה ורוח אחד לכל ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל

20 Todos vão para um lugar; todos são pó e todos ao pó tornarão.

20 הכל הולך אל מקום אחד הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר

21 Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra?

21 מי יודע רוח בני האדם העלה היא למעלה ורוח הבהמה הירדת היא למטה לארץ

22 Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção; porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele?

22 וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו כי הוא חלקו כי מי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו

Eclesiastes 4

1 Depois, voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol; e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador; e a força estava da banda dos seus opressores; mas eles não tinham nenhum consolador.

1 ושבתי אני ואראה את כל העשקים אשר נעשים תחת השמש והנה דמעת העשקים ואין להם מנחם ומיד עשקיהם כח ואין להם מנחם

2 Pelo que eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda.

2 ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר המה חיים עדנה

3 E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é; que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol.

3 וטוב משניהם את אשר עדן לא היה אשר לא ראה את המעשה הרע אשר נעשה תחת השמש

4 Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito.

4 וראיתי אני את כל עמל ואת כל כשרון המעשה כי היא קנאת איש מרעהו גם זה הבל ורעות רוח

5 O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne.

5 הכסיל חבק את ידיו ואכל את בשרו

6 Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito.

6 טוב מלא כף נחת ממלא חפנים עמל ורעות רוח

7 Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol.

7 ושבתי אני ואראה הבל תחת השמש

8 Há um que é só e não tem segundo; sim, ele não tem filho nem irmã; e, contudo, de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas; e não diz Para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação.

8 יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו ואין קץ לכל עמלו גם עיניו לא תשבע עשר ולמי אני עמל ומחסר את נפשי מטובה גם זה הבל וענין רע הוא

9 Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho.

9 טובים השנים מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם

10 Porque, se um cair, o outro levanta o seu companheiro; mas ai do que estiver só; pois, caindo, não haverá outro que o levante.

10 כי אם יפלו האחד יקים את חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו

11 Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão; mas um só como se aquentará?

11 גם אם ישכבו שנים וחם להם ולאחד איך יחם

12 E, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão; e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa.

12 ואם יתקפו האחד השנים יעמדו נגדו והחוט המשלש לא במהרה ינתק

13 Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que se não deixa mais admoestar.

13 טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל אשר לא ידע להזהר עוד

14 Porque um sai do cárcere para reinar; sim, um que nasceu pobre no seu reino.

14 כי מבית הסורים יצא למלך כי גם במלכותו נולד רש

15 Vi todos os viventes andarem debaixo do sol com o jovem, o sucessor, que ficará em seu lugar.

15 ראיתי את כל החיים המהלכים תחת השמש עם הילד השני אשר יעמד תחתיו

16 Não tem fim todo o povo, todo o que ele domina; tampouco os descendentes se alegrarão dele. Na verdade que também isso é vaidade e aflição de espírito.

16 אין קץ לכל העם לכל אשר היה לפניהם גם האחרונים לא ישמחו בו כי גם זה הבל ורעיון רוח

Eclesiastes 5

1 Guarda o teu pé, quando entrares na Casa de Deus; e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal.

1 שמר רגליך כאשר תלך אל בית האלהים וקרוב לשמע מתת הכסילים זבח כי אינם יודעים לעשות רע

2 Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus; porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra; pelo que sejam poucas as tuas palavras.

2 אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלהים כי האלהים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים

3 Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo, da multidão das palavras.

3 כי בא החלום ברב ענין וקול כסיל ברב דברים

4 Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo; porque não se agrada de tolos; o que votares, paga-o.

4 כאשר תדר נדר לאלהים אל תאחר לשלמו כי אין חפץ בכסילים את אשר תדר שלם

5 Melhor é que não votes do que votes e não pagues.

5 טוב אשר לא תדר משתדור ולא תשלם

6 Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro; por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos?

6 אל תתן את פיך לחטיא את בשרך ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא למה יקצף האלהים על קולך וחבל את מעשה ידיך

7 Porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras; mas tu, teme a Deus.

7 כי ברב חלמות והבלים ודברים הרבה כי את האלהים ירא

8 Se vires em alguma província opressão de pobres e a violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso; porque o que mais alto é do que os altos para isso atenta; e há mais altos do que eles.

8 אם עשק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה אל תתמה על החפץ כי גבה מעל גבה שמר וגבהים עליהם

9 O proveito da terra é para todos; até o rei se serve do campo.

9 ויתרון ארץ בכל היא מלך לשדה נעבד

10 O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro; e quem amar a abundância nunca se fartará da renda; também isso é vaidade.

10 אהב כסף לא ישבע כסף ומי אהב בהמון לא תבואה גם זה הבל

11 Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem; que mais proveito, pois, têm os seus donos do que a verem com os seus olhos?

11 ברבות הטובה רבו אוכליה ומה כשרון לבעליה כי אם ראית עיניו

12 Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco quer muito; mas a fartura do rico não o deixa dormir.

12 מתוקה שנת העבד אם מעט ואם הרבה יאכל והשבע לעשיר איננו מניח לו לישון

13 Há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano.

13 יש רעה חולה ראיתי תחת השמש עשר שמור לבעליו לרעתו

14 Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura; e, havendo algum filho, nada fica na sua mão.

14 ואבד העשר ההוא בענין רע והוליד בן ואין בידו מאומה

15 Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio; e nada tomará do seu trabalho, que possa levar na sua mão.

15 כאשר יצא מבטן אמו ערום ישוב ללכת כשבא ומאומה לא ישא בעמלו שילך בידו

16 Também isto é um mal que causa enfermidades que, infalivelmente, como veio, assim ele vai; e que proveito lhe vem de trabalhar para o vento,

16 וגם זה רעה חולה כל עמת שבא כן ילך ומה יתרון לו שיעמל לרוח

17 e de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, e enfermidades, e cruel furor?

17 גם כל ימיו בחשך יאכל וכעס הרבה וחליו וקצף

18 Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa comer, e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu; porque esta é a sua porção.

18 הנה אשר ראיתי אני טוב אשר יפה לאכול ולשתות ולראות טובה בכל עמלו שיעמל תחת השמש מספר ימי חיו אשר נתן לו האלהים כי הוא חלקו

19 E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus.

19 גם כל האדם אשר נתן לו האלהים עשר ונכסים והשליטו לאכל ממנו ולשאת את חלקו ולשמח בעמלו זה מתת אלהים היא

20 Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida; porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração.

20 כי לא הרבה יזכר את ימי חייו כי האלהים מענה בשמחת לבו

Eclesiastes 6

1 Há um mal que tenho visto debaixo do sol e que mui frequente é entre os homens

1 יש רעה אשר ראיתי תחת השמש ורבה היא על האדם

2 um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe dá poder para daí comer; antes, o estranho lho come; também isso é vaidade e má enfermidade.

2 איש אשר יתן לו האלהים עשר ונכסים וכבוד ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאוה ולא ישליטנו האלהים לאכל ממנו כי איש נכרי יאכלנו זה הבל וחלי רע הוא

3 Se o homem gerar cem filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele,

3 אם יוליד איש מאה ושנים רבות יחיה ורב שיהיו ימי שניו ונפשו לא תשבע מן הטובה וגם קבורה לא היתה לו אמרתי טוב ממנו הנפל

4 porquanto debalde veio e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome.

4 כי בהבל בא ובחשך ילך ובחשך שמו יכסה

5 E, ainda que nunca viu o sol, nem o conheceu, mais descanso tem do que o tal.

5 גם שמש לא ראה ולא ידע נחת לזה מזה

6 E certamente, ainda que vivesse duas vezes mil anos, mas não gozasse o bem, não vão todos para um mesmo lugar?

6 ואלו חיה אלף שנים פעמים וטובה לא ראה הלא אל מקום אחד הכל הולך

7 Todo trabalho do homem é para a sua boca, e, contudo, nunca se satisfaz a sua cobiça.

7 כל עמל האדם לפיהו וגם הנפש לא תמלא

8 Porque, que mais tem o sábio do que o tolo? E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos?

8 כי מה יותר לחכם מן הכסיל מה לעני יודע להלך נגד החיים

9 Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça; também isso é vaidade e aflição de espírito.

9 טוב מראה עינים מהלך נפש גם זה הבל ורעות רוח

10 Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado, e sabe-se que é homem e que não pode contender com o que é mais forte do que ele.

10 מה שהיה כבר נקרא שמו ונודע אשר הוא אדם ולא יוכל לדין עם שהתקיף ממנו

11 Sendo certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, que mais tem o homem de melhor?

11 כי יש דברים הרבה מרבים הבל מה יתר לאדם

12 Porque, quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vaidade, os quais gasta como sombra? Porque, quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol?

12 כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים מספר ימי חיי הבלו ויעשם כצל אשר מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת השמש

Eclesiastes 7

1 Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte, do que o dia do nascimento de alguém.

1 טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו

2 Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens; e os vivos o aplicam ao seu coração.

2 טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה באשר הוא סוף כל האדם והחי יתן אל לבו

3 Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração.

3 טוב כעס משחק כי ברע פנים ייטב לב

4 O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos, na casa da alegria.

4 לב חכמים בבית אבל ולב כסילים בבית שמחה

5 Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo.

5 טוב לשמע גערת חכם מאיש שמע שיר כסילים

6 Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo; também isso é vaidade.

6 כי כקול הסירים תחת הסיר כן שחק הכסיל וגם זה הבל

7 Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração.

7 כי העשק יהולל חכם ויאבד את לב מתנה

8 Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas; melhor é o longânimo do que o altivo de coração.

8 טוב אחרית דבר מראשיתו טוב ארך רוח מגבה רוח

9 Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos.

9 אל תבהל ברוחך לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח

10 Nunca digas Por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isso perguntarias.

10 אל תאמר מה היה שהימים הראשנים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה

11 Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que vêem o sol.

11 טובה חכמה עם נחלה ויתר לראי השמש

12 Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro; mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor.

12 כי בצל החכמה בצל הכסף ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה

13 Atenta para a obra de Deus; porque quem poderá endireitar o que ele fez torto?

13 ראה את מעשה האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו

14 No dia da prosperidade, goza do bem, mas, no dia da adversidade, considera; porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele.

14 ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה גם את זה לעמת זה עשה האלהים על דברת שלא ימצא האדם אחריו מאומה

15 Tudo isso vi nos dias da minha vaidade; há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade.

15 את הכל ראיתי בימי הבלי יש צדיק אבד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו

16 Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio; por que te destruirias a ti mesmo?

16 אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר למה תשומם

17 Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco; por que morrerias fora de teu tempo?

17 אל תרשע הרבה ואל תהי סכל למה תמות בלא עתך

18 Bom é que retenhas isso e também disso não retires a tua mão; porque quem teme a Deus escapa de tudo isso.

18 טוב אשר תאחז בזה וגם מזה אל תנח את ידך כי ירא אלהים יצא את כלם

19 A sabedoria fortalece o sábio, mais do que dez governadores que haja na cidade.

19 החכמה תעז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר

20 Na verdade, não há homem justo sobre a terra, que faça bem e nunca peque.

20 כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא

21 Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoa.

21 גם לכל הדברים אשר ידברו אל תתן לבך אשר לא תשמע את עבדך מקללך

22 Porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoaste a outros.

22 כי גם פעמים רבות ידע לבך אשר גם את קללת אחרים

23 Tudo isso inquiri com sabedoria e disse Sabedoria adquirirei; mas ela ainda estava longe de mim.

23 כל זה נסיתי בחכמה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני

24 Longe está o que foi e profundíssimo; quem o achará?

24 רחוק מה שהיה ועמק עמק מי ימצאנו

25 Eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber, e inquirir, e buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios.

25 סבותי אני ולבי לדעת ולתור ובקש חכמה וחשבון ולדעת רשע כסל והסכלות הוללות

26 E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras; quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela.

26 ומוצא אני מר ממות את האשה אשר היא מצודים וחרמים לבה אסורים ידיה טוב לפני האלהים ימלט ממנה וחוטא ילכד בה

27 Vedes aqui, isso achei, diz o Pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa,

27 ראה זה מצאתי אמרה קהלת אחת לאחת למצא חשבון

28 causa que a minha alma ainda busca, mas não a achei; um homem entre mil achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei.

28 אשר עוד בקשה נפשי ולא מצאתי אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי

29 Vede, isto tão-somente achei que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções.

29 לבד ראה זה מצאתי אשר עשה האלהים את האדם ישר והמה בקשו חשבנות רבים

Eclesiastes 8

1 Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda.

1 מי כהחכם ומי יודע פשר דבר חכמת אדם תאיר פניו ועז פניו ישנא

2 Eu digo observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus.

2 אני פי מלך שמור ועל דברת שבועת אלהים

3 Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer.

3 אל תבהל מפניו תלך אל תעמד בדבר רע כי כל אשר יחפץ יעשה

4 Porque a palavra do rei tem poder; e quem lhe dirá Que fazes?

4 באשר דבר מלך שלטון ומי יאמר לו מה תעשה

5 Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal; e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo.

5 שומר מצוה לא ידע דבר רע ועת ומשפט ידע לב חכם

6 Porque para todo propósito há tempo e modo; porquanto o mal do homem é grande sobre ele.

6 כי לכל חפץ יש עת ומשפט כי רעת האדם רבה עליו

7 Porque não sabe o que há de suceder; e, como haja de suceder, quem lho dará a entender?

7 כי איננו ידע מה שיהיה כי כאשר יהיה מי יגיד לו

8 Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito; nem tem poder sobre o dia da morte; nem há armas nessa peleja; nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios.

8 אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ואין שלטון ביום המות ואין משלחת במלחמה ולא ימלט רשע את בעליו

9 Tudo isso vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol; tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para desgraça sua.

9 את כל זה ראיתי ונתון את לבי לכל מעשה אשר נעשה תחת השמש עת אשר שלט האדם באדם לרע לו

10 Assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse à sua sepultura; e os que fizeram bem e saíam do lugar santo foram esquecidos na cidade; também isso é vaidade.

10 ובכן ראיתי רשעים קברים ובאו וממקום קדוש יהלכו וישתכחו בעיר אשר כן עשו גם זה הבל

11 Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal.

11 אשר אין נעשה פתגם מעשה הרעה מהרה על כן מלא לב בני האדם בהם לעשות רע

12 Ainda que o pecador faça mal cem vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele.

12 אשר חטא עשה רע מאת ומאריך לו כי גם יודע אני אשר יהיה טוב ליראי האלהים אשר ייראו מלפניו

13 Mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias; será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus.

13 וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים כצל אשר איננו ירא מלפני אלהים

14 Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade.

14 יש הבל אשר נעשה על הארץ אשר יש צדיקים אשר מגיע אלהם כמעשה הרשעים ויש רשעים שמגיע אלהם כמעשה הצדיקים אמרתי שגם זה הבל

15 Então, exaltei eu a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se; porque isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol.

15 ושבחתי אני את השמחה אשר אין טוב לאדם תחת השמש כי אם לאכול ולשתות ולשמוח והוא ילונו בעמלו ימי חייו אשר נתן לו האלהים תחת השמש

16 Aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra (pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos),

16 כאשר נתתי את לבי לדעת חכמה ולראות את הענין אשר נעשה על הארץ כי גם ביום ובלילה שנה בעיניו איננו ראה

17 então, vi toda a obra de Deus, que o homem não pode alcançar a obra que se faz debaixo do sol; por mais que trabalhe o homem para a buscar, não a achará; e, ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá alcançar.

17 וראיתי את כל מעשה האלהים כי לא יוכל האדם למצוא את המעשה אשר נעשה תחת השמש בשל אשר יעמל האדם לבקש ולא ימצא וגם אם יאמר החכם לדעת לא יוכל למצא

Eclesiastes 9

1 Deveras revolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto que os justos, e os sábios, e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio; tudo passa perante a sua face.

1 כי את כל זה נתתי אל לבי ולבור את כל זה אשר הצדיקים והחכמים ועבדיהם ביד האלהים גם אהבה גם שנאה אין יודע האדם הכל לפניהם

2 Tudo sucede igualmente a todos o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro; assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica; assim ao bom como ao pecador; ao que jura como ao que teme o juramento.

2 הכל כאשר לכל מקרה אחד לצדיק ולרשע לטוב ולטהור ולטמא ולזבח ולאשר איננו זבח כטוב כחטא הנשבע כאשר שבועה ירא

3 Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol que a todos sucede o mesmo; que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade; que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos.

3 זה רע בכל אשר נעשה תחת השמש כי מקרה אחד לכל וגם לב בני האדם מלא רע והוללות בלבבם בחייהם ואחריו אל המתים

4 Ora, para o que acompanha com todos os vivos há esperança (porque melhor é o cão vivo do que o leão morto).

4 כי מי אשר יבחר אל כל החיים יש בטחון כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת

5 Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento.

5 כי החיים יודעים שימתו והמתים אינם יודעים מאומה ואין עוד להם שכר כי נשכח זכרם

6 Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol.

6 גם אהבתם גם שנאתם גם קנאתם כבר אבדה וחלק אין להם עוד לעולם בכל אשר נעשה תחת השמש

7 Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras.

7 לך אכל בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה האלהים את מעשיך

8 Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça.

8 בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר

9 Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade; os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade; porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol.

9 ראה חיים עם אשה אשר אהבת כל ימי חיי הבלך אשר נתן לך תחת השמש כל ימי הבלך כי הוא חלקך בחיים ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש

10 Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma.

10 כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הלך שמה

11 Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes, a peleja, nem tampouco dos sábios, o pão, nem ainda dos prudentes, a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos.

11 שבתי וראה תחת השמש כי לא לקלים המרוץ ולא לגבורים המלחמה וגם לא לחכמים לחם וגם לא לנבנים עשר וגם לא לידעים חן כי עת ופגע יקרה את כלם

12 Que também o homem não conhece o seu tempo; como os peixes que se pescam com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles.

12 כי גם לא ידע האדם את עתו כדגים שנאחזים במצודה רעה וכצפרים האחזות בפח כהם יוקשים בני האדם לעת רעה כשתפול עליהם פתאם

13 Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande.

13 גם זה ראיתי חכמה תחת השמש וגדולה היא אלי

14 Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras.

14 עיר קטנה ואנשים בה מעט ובא אליה מלך גדול וסבב אתה ובנה עליה מצודים גדלים

15 E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem.

15 ומצא בה איש מסכן חכם ומלט הוא את העיר בחכמתו ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא

16 Então, disse eu Melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas.

16 ואמרתי אני טובה חכמה מגבורה וחכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים

17 As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos.

17 דברי חכמים בנחת נשמעים מזעקת מושל בכסילים

18 Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens.

18 טובה חכמה מכלי קרב וחוטא אחד יאבד טובה הרבה

Eclesiastes 10

1 Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia.

1 זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח יקר מחכמה מכבוד סכלות מעט

2 O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda.

2 לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו

3 E, até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento, e diz a todos que é tolo.

3 וגם בדרך כשהסכל הלך לבו חסר ואמר לכל סכל הוא

4 Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados.

4 אם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל תנח כי מרפא יניח חטאים גדולים

5 Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador

5 יש רעה ראיתי תחת השמש כשגגה שיצא מלפני השליט

6 o tolo, assentam-no em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo.

6 נתן הסכל במרומים רבים ועשירים בשפל ישבו

7 Vi servos a cavalo e príncipes que andavam a pé como servos sobre a terra.

7 ראיתי עבדים על סוסים ושרים הלכים כעבדים על הארץ

8 Quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá.

8 חפר גומץ בו יפול ופרץ גדר ישכנו נחש

9 Quem acarretar pedras será maltratado por elas, e o que rachar lenha expõe-se ao perigo.

9 מסיע אבנים יעצב בהם בוקע עצים יסכן בם

10 Se estiver embotado o ferro, e não se afiar o corte, então, se deve pôr mais forças; mas a sabedoria é excelente para dirigir.

10 אם קהה הברזל והוא לא פנים קלקל וחילים יגבר ויתרון הכשיר חכמה

11 Se a cobra morder antes de estar encantada, então, remédio nenhum haverá no mais hábil encantador.

11 אם ישך הנחש בלוא לחש ואין יתרון לבעל הלשון

12 Nas palavras da boca do sábio, há favor, mas os lábios do tolo o devoram.

12 דברי פי חכם חן ושפתות כסיל תבלענו

13 O princípio das palavras da sua boca é a estultícia, e o fim da sua boca, um desvario péssimo.

13 תחלת דברי פיהו סכלות ואחרית פיהו הוללות רעה

14 Bem que o tolo multiplique as palavras, não sabe o homem o que será; e quem lhe fará saber o que será depois dele?

14 והסכל ירבה דברים לא ידע האדם מה שיהיה ואשר יהיה מאחריו מי יגיד לו

15 O trabalho dos tolos a cada um deles fatiga, pois não sabem como ir à cidade.

15 עמל הכסילים תיגענו אשר לא ידע ללכת אל עיר

16 Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes comem de manhã.

16 אי לך ארץ שמלכך נער ושריך בבקר יאכלו

17 Bem-aventurada, tu, ó terra cujo rei é filho dos nobres e cujos príncipes comem a tempo, para refazerem as forças e não para bebedice.

17 אשריך ארץ שמלכך בן חורים ושריך בעת יאכלו בגבורה ולא בשתי

18 Pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa.

18 בעצלתים ימך המקרה ובשפלות ידים ידלף הבית

19 Para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde.

19 לשחוק עשים לחם ויין ישמח חיים והכסף יענה את הכל

20 Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes o rico; porque as aves dos céus levariam a voz e o que tem asas daria notícia da palavra.

20 גם במדעך מלך אל תקלל ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל הכנפים יגיד דבר

Eclesiastes 11

1 Lança o teu pão sobre as águas, porque, depois de muitos dias, o acharás.

1 שלח לחמך על פני המים כי ברב הימים תמצאנו

2 Reparte com sete e ainda até com oito, porque não sabes que mal haverá sobre a terra.

2 תן חלק לשבעה וגם לשמונה כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ

3 Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará.

3 אם ימלאו העבים גשם על הארץ יריקו ואם יפול עץ בדרום ואם בצפון מקום שיפול העץ שם יהוא

4 Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca segará.

4 שמר רוח לא יזרע וראה בעבים לא יקצור

5 Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas.

5 כאשר אינך יודע מה דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה ככה לא תדע את מעשה האלהים אשר יעשה את הכל

6 Pela manhã, semeia a tua semente e, à tarde, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará; se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas.

6 בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או זה ואם שניהם כאחד טובים

7 Verdadeiramente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol.

7 ומתוק האור וטוב לעינים לראות את השמש

8 Mas, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade.

8 כי אם שנים הרבה יחיה האדם בכלם ישמח ויזכר את ימי החשך כי הרבה יהיו כל שבא הבל

9 Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos; sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo.

9 שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחורותך והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט

10 Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade.

10 והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך כי הילדות והשחרות הבל

Eclesiastes 12

1 Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer Não tenho neles contentamento;

1 וזכר את בוראיך בימי בחורתיך עד אשר לא יבאו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ

2 antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva;

2 עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו העבים אחר הגשם

3 no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas;

3 ביום שיזעו שמרי הבית והתעותו אנשי החיל ובטלו הטחנות כי מעטו וחשכו הראות בארבות

4 e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar à voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem;

4 וסגרו דלתים בשוק בשפל קול הטחנה ויקום לקול הצפור וישחו כל בנות השיר

5 como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite; porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça;

5 גם מגבה יראו וחתחתים בדרך וינאץ השקד ויסתבל החגב ותפר האביונה כי הלך האדם אל בית עולמו וסבבו בשוק הספדים

6 antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço,

6 עד אשר לא ירחק חבל הכסף ותרץ גלת הזהב ותשבר כד על המבוע ונרץ הגלגל אל הבור

7 e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu.

7 וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה

8 Vaidade de vaidade, diz o Pregador, tudo é vaidade.

8 הבל הבלים אמר הקוהלת הכל הבל

9 E, quanto mais sábio foi o Pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou; e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios.

9 ויתר שהיה קהלת חכם עוד למד דעת את העם ואזן וחקר תקן משלים הרבה

10 Procurou o Pregador achar palavras agradáveis; e o escrito é a retidão, palavras de verdade.

10 בקש קהלת למצא דברי חפץ וכתוב ישר דברי אמת

11 As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único Pastor.

11 דברי חכמים כדרבנות וכמשמרות נטועים בעלי אספות נתנו מרעה אחד

12 E, de mais disso, filho meu, atenta não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne.

12 ויתר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגעת בשר

13 De tudo o que se tem ouvido, o fim é Teme a Deus e guarda os seus mandamentos; porque este é o dever de todo homem.

13 סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם

14 Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau.

14 כי את כל מעשה האלהים יבא במשפט על כל נעלם אם טוב ואם רע

About the Author

Prof. Miguel Nicolaevsky

Miguel Nicolaevsky, nascido no Rio de Janeiro em 1969, é um pesquisador e historiador bíblico. Após uma carreira inicial em publicidade, imigrou para Israel em 1996. Lá, estudou programação e multimídia, alcançando cargos de destaque em tecnologia. Fundou o cafetorah.com em 2004 e posteriormente a Israel Agency. É autor de sete livros sobre judaísmo e lidera palestras no meio judaico messiânico. Reconhecido por sua expertise em arqueologia bíblica, história de Israel e hebraico bíblico, seu trabalho influente se estende globalmente, impactando milhões através de suas atividades online e colaborações com empresas de alta tecnologia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these

X