Livro de Provérbios

Provérbios 1

1 Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel.

1 משלי שלמה בן דוד מלך ישראל

2 Para se conhecer a sabedoria e a instrução; para se entenderem as palavras da prudência;

2 לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה

3 para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade;

3 לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומישרים

4 para dar aos simples prudência, e aos jovens conhecimento e bom siso;

4 לתת לפתאים ערמה לנער דעת ומזמה

5 para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos;

5 ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה

6 para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações.

6 להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם

7 O temor do SENHOR é o princípio da ciência; os loucos desprezam a sabedoria e a instrução.

7 יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו

8 Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe.

8 שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך

9 Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço.

9 כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך

10 Filho meu, se os pecadores, com blandícias, te quiserem tentar, não consintas.

10 בני אם יפתוך חטאים אל תבא

11 Se disserem Vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes,

11 אם יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם

12 traguemo-los vivos, como a sepultura, e inteiros, como os que descem à cova;

12 נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור

13 acharemos toda sorte de fazenda preciosa; encheremos as nossas casas de despojos;

13 כל הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל

14 lançarás a tua sorte entre nós; teremos todos uma só bolsa.

14 גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכלנו

15 Filho meu, não te ponhas a caminho com eles; desvia o teu pé das suas veredas.

15 בני אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם

16 Porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue.

16 כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפך דם

17 Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave.

17 כי חנם מזרה הרשת בעיני כל בעל כנף

18 E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue; e a sua própria vida espreitam.

18 והם לדמם יארבו יצפנו לנפשתם

19 Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça; ela prenderá a alma dos que a possuem.

19 כן ארחות כל בצע בצע את נפש בעליו יקח

20 A suprema Sabedoria altissonantemente clama de fora; pelas ruas levanta a sua voz.

20 חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה

21 Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama; às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras

21 בראש המיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר

22 Até quando, ó néscios, amareis a necedade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento?

22 עד מתי פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו דעת

23 Convertei-vos pela minha repreensão; eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras.

23 תשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם

24 Mas, porque clamei, e vós recusastes; porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção;

24 יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי ואין מקשיב

25 antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão;

25 ותפרעו כל עצתי ותוכחתי לא אביתם

26 também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor,

26 גם אני באידכם אשחק אלעג בבא פחדכם

27 vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia.

27 בבא כשאוה פחדכם ואידכם כסופה יאתה בבא עליכם צרה וצוקה

28 Então, a mim clamarão, mas eu não responderei; de madrugada me buscarão, mas não me acharão.

28 אז יקראנני ולא אענה ישחרנני ולא ימצאנני

29 Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do SENHOR;

29 תחת כי שנאו דעת ויראת יהוה לא בחרו

30 não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão.

30 לא אבו לעצתי נאצו כל תוכחתי

31 Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos.

31 ויאכלו מפרי דרכם וממעצתיהם ישבעו

32 Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá.

32 כי משובת פתים תהרגם ושלות כסילים תאבדם

33 Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal.

33 ושמע לי ישכן בטח ושאנן מפחד רעה

Provérbios 2

1 Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos,

1 בני אם תקח אמרי ומצותי תצפן אתך

2 para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento,

2 להקשיב לחכמה אזנך תטה לבך לתבונה

3 e, se clamares por entendimento, e por inteligência alçares a tua voz,

3 כי אם לבינה תקרא לתבונה תתן קולך

4 se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares,

4 אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה

5 então, entenderás o temor do SENHOR e acharás o conhecimento de Deus.

5 אז תבין יראת יהוה ודעת אלהים תמצא

6 Porque o SENHOR dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento.

6 כי יהוה יתן חכמה מפיו דעת ותבונה

7 Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos; escudo é para os que caminham na sinceridade,

7 וצפן לישרים תושיה מגן להלכי תם

8 para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos.

8 לנצר ארחות משפט ודרך חסידו ישמר

9 Então, entenderás justiça, e juízo, e equidade, e todas as boas veredas.

9 אז תבין צדק ומשפט ומישרים כל מעגל טוב

10 Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma.

10 כי תבוא חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם

11 O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará;

11 מזמה תשמר עליך תבונה תנצרכה

12 para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas;

12 להצילך מדרך רע מאיש מדבר תהפכות

13 dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas;

13 העזבים ארחות ישר ללכת בדרכי חשך

14 que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus,

14 השמחים לעשות רע יגילו בתהפכות רע

15 cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras;

15 אשר ארחתיהם עקשים ונלוזים במעגלותם

16 para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que lisonjeia com suas palavras,

16 להצילך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה

17 a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto do seu Deus;

17 העזבת אלוף נעוריה ואת ברית אלהיה שכחה

18 porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas, para os mortos;

18 כי שחה אל מות ביתה ואל רפאים מעגלתיה

19 todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as veredas da vida.

19 כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים

20 Para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos.

20 למען תלך בדרך טובים וארחות צדיקים תשמר

21 Porque os retos habitarão a terra, e os sinceros permanecerão nela.

21 כי ישרים ישכנו ארץ ותמימים יותרו בה

22 Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados.

22 ורשעים מארץ יכרתו ובוגדים יסחו ממנה

Provérbios 3

1 Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos.

1 בני תורתי אל תשכח ומצותי יצר לבך

2 Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz.

2 כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך

3 Não te desamparem a benignidade e a fidelidade; ata-as ao teu pescoço; escreve-as na tábua do teu coração

3 חסד ואמת אל יעזבך קשרם על גרגרותיך כתבם על לוח לבך

4 e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens.

4 ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם

5 Confia no SENHOR de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.

5 בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען

6 Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.

6 בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך

7 Não sejas sábio a teus próprios olhos; teme ao SENHOR e aparta-te do mal.

7 אל תהי חכם בעיניך ירא את יהוה וסור מרע

8 Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos.

8 רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך

9 Honra ao SENHOR com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda;

9 כבד את יהוה מהונך ומראשית כל תבואתך

10 e se encherão os teus celeiros abundantemente, e trasbordarão de mosto os teus lagares.

10 וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרצו

11 Filho meu, não rejeites a correção do SENHOR, nem te enojes da sua repreensão.

11 מוסר יהוה בני אל תמאס ואל תקץ בתוכחתו

12 Porque o SENHOR repreende aquele a quem ama, assim como o pai, ao filho a quem quer bem.

12 כי את אשר יאהב יהוה יוכיח וכאב את בן ירצה

13 Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento.

13 אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה

14 Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino.

14 כי טוב סחרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה

15 Mais preciosa é do que os rubins; e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela.

15 יקרה היא מפניים וכל חפציך לא ישוו בה

16 Aumento de dias há na sua mão direita; na sua esquerda, riquezas e honra.

16 ארך ימים בימינה בשמאולה עשר וכבוד

17 Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz.

17 דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום

18 É árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm.

18 עץ חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר

19 O SENHOR, com sabedoria, fundou a terra; preparou os céus com inteligência.

19 יהוה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה

20 Pelo seu conhecimento, se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho.

20 בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ירעפו טל

21 Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos; guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso;

21 בני אל ילזו מעיניך נצר תשיה ומזמה

22 porque serão vida para a tua alma e graça, para o teu pescoço.

22 ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרתיך

23 Então, andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé.

23 אז תלך לבטח דרכך ורגלך לא תגוף

24 Quando te deitares, não temerás; sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave.

24 אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך

25 Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier.

25 אל תירא מפחד פתאם ומשאת רשעים כי תבא

26 Porque o SENHOR será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos.

26 כי יהוה יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד

27 Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo.

27 אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידיך לעשות

28 Não digas ao teu próximo Vai e torna, e amanhã to darei, tendo-o tu contigo.

28 אל תאמר לרעיך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך

29 Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente.

29 אל תחרש על רעך רעה והוא יושב לבטח אתך

30 Não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal.

30 אל תרוב עם אדם חנם אם לא גמלך רעה

31 Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos.

31 אל תקנא באיש חמס ואל תבחר בכל דרכיו

32 Porque o perverso é abominação para o SENHOR, mas com os sinceros está o seu segredo.

32 כי תועבת יהוה נלוז ואת ישרים סודו

33 A maldição do SENHOR habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará.

33 מארת יהוה בבית רשע ונוה צדיקים יברך

34 Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos.

34 אם ללצים הוא יליץ ולעניים יתן חן

35 Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão.

35 כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון

Provérbios 4

1 Ouvi, filhos, a correção do pai e estai atentos para conhecerdes a prudência.

1 שמעו בנים מוסר אב והקשיבו לדעת בינה

2 Pois dou-vos boa doutrina; não deixeis a minha lei.

2 כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו

3 Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe.

3 כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי

4 E ele ensinava-me e dizia-me Retenha as minhas palavras o teu coração; guarda os meus mandamentos e vive.

4 וירני ויאמר לי יתמך דברי לבך שמר מצותי וחיה

5 Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca.

5 קנה חכמה קנה בינה אל תשכח ואל תט מאמרי פי

6 Não desampares a sabedoria, e ela te guardará; ama -a, e ela te conservará.

6 אל תעזבה ותשמרך אהבה ותצרך

7 A sabedoria é a coisa principal; adquire, pois, a sabedoria; sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento.

7 ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה

8 Exalta -a, e ela te exaltará; e, abraçando -a tu, ela te honrará.

8 סלסלה ותרוממך תכבדך כי תחבקנה

9 Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará.

9 תתן לראשך לוית חן עטרת תפארת תמגנך

10 Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida.

10 שמע בני וקח אמרי וירבו לך שנות חיים

11 No caminho da sabedoria, te ensinei e, pelas carreiras direitas, te fiz andar.

11 בדרך חכמה הרתיך הדרכתיך במעגלי ישר

12 Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos; e, se correres, não tropeçarás.

12 בלכתך לא יצר צעדך ואם תרוץ לא תכשל

13 Pega-te à correção e não a largues; guarda -a, porque ela é a tua vida.

13 החזק במוסר אל תרף נצרה כי היא חייך

14 Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus.

14 בארח רשעים אל תבא ואל תאשר בדרך רעים

15 Evita-o; não passes por ele; desvia-te dele e passa de largo.

15 פרעהו אל תעבר בו שטה מעליו ועבור

16 Pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém.

16 כי לא ישנו אם לא ירעו ונגזלה שנתם אם לא יכשולו

17 Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências.

17 כי לחמו לחם רשע ויין חמסים ישתו

18 Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.

18 וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום

19 O caminho dos ímpios é como a escuridão; nem conhecem aquilo em que tropeçam.

19 דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו

20 Filho meu, atenta para as minhas palavras; às minhas razões inclina o teu ouvido.

20 בני לדברי הקשיבה לאמרי הט אזנך

21 Não as deixes apartar-se dos teus olhos; guarda-as no meio do teu coração.

21 אל יליזו מעיניך שמרם בתוך לבבך

22 Porque são vida para os que as acham e saúde, para o seu corpo.

22 כי חיים הם למצאיהם ולכל בשרו מרפא

23 Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida.

23 מכל משמר נצר לבך כי ממנו תוצאות חיים

24 Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios.

24 הסר ממך עקשות פה ולזות שפתים הרחק ממך

25 Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti.

25 עיניך לנכח יביטו ועפעפיך יישרו נגדך

26 Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados!

26 פלס מעגל רגלך וכל דרכיך יכנו

27 Não declines nem para a direita nem para a esquerda; retira o teu pé do mal.

27 אל תט ימין ושמאול הסר רגלך מרע

Provérbios 5

1 Filho meu, atende à minha sabedoria; à minha razão inclina o teu ouvido;

1 בני לחכמתי הקשיבה לתבונתי הט אזנך

2 para que conserves os meus avisos, e os teus lábios guardem o conhecimento.

2 לשמר מזמות ודעת שפתיך ינצרו

3 Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite;

3 כי נפת תטפנה שפתי זרה וחלק משמן חכה

4 mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois fios.

4 ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות

5 Os seus pés descem à morte; os seus passos firmam-se no inferno.

5 רגליה ירדות מות שאול צעדיה יתמכו

6 Ela não pondera a vereda da vida; as suas carreiras são variáveis, e não as conhece.

6 ארח חיים פן תפלס נעו מעגלתיה לא תדע

7 Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca.

7 ועתה בנים שמעו לי ואל תסורו מאמרי פי

8 Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa;

8 הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה

9 para que não dês a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis.

9 פן תתן לאחרים הודך ושנתיך לאכזרי

10 Para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro;

10 פן ישבעו זרים כחך ועצביך בבית נכרי

11 e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo,

11 ונהמת באחריתך בכלות בשרך ושארך

12 e digas Como aborreci a correção! E desprezou o meu coração a repreensão!

12 ואמרת איך שנאתי מוסר ותוכחת נאץ לבי

13 E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido!

13 ולא שמעתי בקול מורי ולמלמדי לא הטיתי אזני

14 Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento.

14 כמעט הייתי בכל רע בתוך קהל ועדה

15 Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço.

15 שתה מים מבורך ונזלים מתוך בארך

16 Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas, os ribeiros de águas?

16 יפוצו מעינתיך חוצה ברחבות פלגי מים

17 Sejam para ti só e não para os estranhos contigo.

17 יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך

18 Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade,

18 יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך

19 como cerva amorosa e gazela graciosa; saciem-te os seus seios em todo o tempo; e pelo seu amor sê atraído perpetuamente.

19 אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד

20 E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira?

20 ולמה תשגה בני בזרה ותחבק חק נכריה

21 Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do SENHOR, e ele aplana todas as suas carreiras.

21 כי נכח עיני יהוה דרכי איש וכל מעגלתיו מפלס

22 Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e, com as cordas do seu pecado, será detido.

22 עוונותיו ילכדנו את הרשע ובחבלי חטאתו יתמך

23 Ele morrerá, porque sem correção andou, e, pelo excesso da sua loucura, andará errado.

23 הוא ימות באין מוסר וברב אולתו ישגה

Provérbios 6

1 Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho,

1 בני אם ערבת לרעך תקעת לזר כפיך

2 enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca.

2 נוקשת באמרי פיך נלכדת באמרי פיך

3 Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro vai, humilha-te e importuna o teu companheiro;

3 עשה זאת אפוא בני והנצל כי באת בכף רעך לך התרפס ורהב רעיך

4 não dês sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras;

4 אל תתן שנה לעיניך ותנומה לעפעפיך

5 livra-te, como a gazela, da mão do caçador e, como a ave, da mão do passarinheiro.

5 הנצל כצבי מיד וכצפור מיד יקוש

6 Vai ter com a formiga, ó preguiçoso; olha para os seus caminhos e sê sábio.

6 לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם

7 A qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador,

7 אשר אין לה קצין שטר ומשל

8 prepara no verão o seu pão; na sega ajunta o seu mantimento.

8 תכין בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה

9 Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono?

9 עד מתי עצל תשכב מתי תקום משנתך

10 Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos, para estar deitado,

10 מעט שנות מעט תנומות מעט חבק ידים לשכב

11 assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade, como um homem armado.

11 ובא כמהלך ראשך ומחסרך כאיש מגן

12 O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca.

12 אדם בליעל איש און הולך עקשות פה

13 Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos.

13 קרץ בעינו מלל ברגלו מרה באצבעתיו

14 Perversidade há no seu coração; todo o tempo maquina mal; anda semeando contendas.

14 תהפכות בלבו חרש רע בכל עת מדנים ישלח

15 Pelo que a sua destruição virá repentinamente; subitamente será quebrantado, sem que haja cura.

15 על כן פתאם יבוא אידו פתע ישבר ואין מרפא

16 Estas seis coisas aborrece o SENHOR, e a sétima a sua alma abomina

16 שש הנה שנא יהוה ושבע תועבות נפשו

17 olhos altivos, e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente,

17 עינים רמות לשון שקר וידים שפכות דם נקי

18 e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal,

18 לב חרש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה

19 e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos.

19 יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים

20 Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe.

20 נצר בני מצות אביך ואל תטש תורת אמך

21 Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço.

21 קשרם על לבך תמיד ענדם על גרגרתך

22 Quando caminhares, isso te guiará; quando te deitares, te guardará; quando acordares, falará contigo.

22 בהתהלכך תנחה אתך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך

23 Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei, uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida,

23 כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר

24 para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha.

24 לשמרך מאשת רע מחלקת לשון נכריה

25 Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos.

25 אל תחמד יפיה בלבבך ואל תקחך בעפעפיה

26 Porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão; e a adúltera anda à caça de preciosa vida.

26 כי בעד אשה זונה עד ככר לחם ואשת איש נפש יקרה תצוד

27 Tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem?

27 היחתה איש אש בחיקו ובגדיו לא תשרפנה

28 Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queimem os seus pés?

28 אם יהלך איש על הגחלים ורגליו לא תכוינה

29 Assim será o que entrar à mulher do seu próximo; não ficará inocente todo aquele que a tocar.

29 כן הבא אל אשת רעהו לא ינקה כל הנגע בה

30 Não se injuria o ladrão, quando furta para saciar a sua alma, tendo fome;

30 לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב

31 mas, encontrado, pagará sete vezes tanto; dará toda a fazenda de sua casa.

31 ונמצא ישלם שבעתים את כל הון ביתו יתן

32 O que adultera com uma mulher é falto de entendimento; destrói a sua alma o que tal faz.

32 נאף אשה חסר לב משחית נפשו הוא יעשנה

33 Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará.

33 נגע וקלון ימצא וחרפתו לא תמחה

34 Porque furioso é o ciúme do marido; e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança.

34 כי קנאה חמת גבר ולא יחמול ביום נקם

35 Nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multipliques os presentes.

35 לא ישא פני כל כפר ולא יאבה כי תרבה שחד

Provérbios 7

1 Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos.

1 בני שמר אמרי ומצותי תצפן אתך

2 Guarda os meus mandamentos e vive; e a minha lei, como a menina dos teus olhos.

2 שמר מצותי וחיה ותורתי כאישון עיניך

3 Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração.

3 קשרם על אצבעתיך כתבם על לוח לבך

4 Dize à Sabedoria Tu és minha irmã; e à prudência chama tua parenta;

4 אמר לחכמה אחתי את ומדע לבינה תקרא

5 para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras.

5 לשמרך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה

6 Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu,

6 כי בחלון ביתי בעד אשנבי נשקפתי

7 vi entre os simples, descobri entre os jovens, um jovem falto de juízo,

7 וארא בפתאים אבינה בבנים נער חסר לב

8 que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa,

8 עבר בשוק אצל פנה ודרך ביתה יצעד

9 no crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite.

9 בנשף בערב יום באישון לילה ואפלה

10 E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração.

10 והנה אשה לקראתו שית זונה ונצרת לב

11 Esta era alvoroçadora e contenciosa, e não paravam em casa os seus pés;

11 המיה היא וסררת בביתה לא ישכנו רגליה

12 ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos,

12 פעם בחוץ פעם ברחבות ואצל כל פנה תארב

13 aproximou-se dele, e o beijou, e esforçou o seu rosto, e disse-lhe

13 והחזיקה בו ונשקה לו העזה פניה ותאמר לו

14 Sacrifícios pacíficos tenho comigo; hoje paguei os meus votos.

14 זבחי שלמים עלי היום שלמתי נדרי

15 Por isso, saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei.

15 על כן יצאתי לקראתך לשחר פניך ואמצאך

16 Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito;

16 מרבדים רבדתי ערשי חטבות אטון מצרים

17 já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela.

17 נפתי משכבי מר אהלים וקנמון

18 Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã; alegremo-nos com amores.

18 לכה נרוה דדים עד הבקר נתעלסה באהבים

19 Porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe.

19 כי אין האיש בביתו הלך בדרך מרחוק

20 Um saquitel de dinheiro levou na sua mão; só no dia marcado voltará a casa.

20 צרור הכסף לקח בידו ליום הכסא יבא ביתו

21 Seduziu-o com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu.

21 הטתו ברב לקחה בחלק שפתיה תדיחנו

22 E ele segue -a logo, como boi que vai ao matadouro; e, como o louco ao castigo das prisões,

22 הולך אחריה פתאם כשור אל טבח יבוא וכעכס אל מוסר אויל

23 até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida.

23 עד יפלח חץ כבדו כמהר צפור אל פח ולא ידע כי בנפשו הוא

24 Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca;

24 ועתה בנים שמעו לי והקשיבו לאמרי פי

25 não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas;

25 אל ישט אל דרכיה לבך אל תתע בנתיבותיה

26 porque a muitos feridos derribou; e são muitíssimos os que por ela foram mortos.

26 כי רבים חללים הפילה ועצמים כל הרגיה

27 Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte.

27 דרכי שאול ביתה ירדות אל חדרי מות

Provérbios 8

1 Não clama, porventura, a Sabedoria? E a Inteligência não dá a sua voz?

1 הלא חכמה תקרא ותבונה תתן קולה

2 No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca.

2 בראש מרומים עלי דרך בית נתיבות נצבה

3 Da banda das portas da cidade, à entrada da cidade e à entrada das portas está clamando

3 ליד שערים לפי קרת מבוא פתחים תרנה

4 A vós, ó homens, clamo; e a minha voz se dirige aos filhos dos homens.

4 אליכם אישים אקרא וקולי אל בני אדם

5 Entendei, ó simples, a prudência; e vós, loucos, entendei de coração.

5 הבינו פתאים ערמה וכסילים הבינו לב

6 Ouvi, porque proferirei coisas excelentes; os meus lábios se abrirão para a equidade.

6 שמעו כי נגידים אדבר ומפתח שפתי מישרים

7 Porque a minha boca proferirá a verdade; os meus lábios abominam a impiedade.

7 כי אמת יהגה חכי ותועבת שפתי רשע

8 Em justiça são todas as palavras da minha boca; não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa.

8 בצדק כל אמרי פי אין בהם נפתל ועקש

9 Todas elas são retas para o que bem as entende e justas, para os que acham o conhecimento.

9 כלם נכחים למבין וישרים למצאי דעת

10 Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido.

10 קחו מוסרי ואל כסף ודעת מחרוץ נבחר

11 Porque melhor é a sabedoria do que os rubins; e de tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela.

11 כי טובה חכמה מפנינים וכל חפצים לא ישוו בה

12 Eu, a Sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos.

12 אני חכמה שכנתי ערמה ודעת מזמות אמצא

13 O temor do SENHOR é aborrecer o mal; a soberba, e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço.

13 יראת יהוה שנאת רע גאה וגאון ודרך רע ופי תהפכות שנאתי

14 Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria; eu sou o entendimento, minha é a fortaleza.

14 לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה

15 Por mim, reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça.

15 בי מלכים ימלכו ורוזנים יחקקו צדק

16 Por mim governam os príncipes e os nobres; sim, todos os juízes da terra.

16 בי שרים ישרו ונדיבים כל שפטי צדק

17 Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão.

17 אני אהביה אהב ומשחרי ימצאנני

18 Riquezas e honra estão comigo; sim, riquezas duráveis e justiça.

18 עשר וכבוד אתי הון עתק וצדקה

19 Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado; e as minhas novidades, melhores do que a prata escolhida.

19 טוב פריי מחרוץ ומפז ותבואתי מכסף נבחר

20 Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo.

20 בארח צדקה אהלך בתוך נתיבות משפט

21 Para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros.

21 להנחיל אהבי יש ואצרתיהם אמלא

22 O SENHOR me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas.

22 יהוה קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז

23 Desde a eternidade, fui ungida; desde o princípio, antes do começo da terra.

23 מעולם נסכתי מראש מקדמי ארץ

24 Antes de haver abismos, fui gerada; e antes ainda de haver fontes carregadas de águas.

24 באין תהמות חוללתי באין מעינות נכבדי מים

25 Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada.

25 בטרם הרים הטבעו לפני גבעות חוללתי

26 Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo.

26 עד לא עשה ארץ וחוצות וראש עפרות תבל

27 Quando ele preparava os céus, aí estava eu; quando compassava ao redor a face do abismo;

27 בהכינו שמים שם אני בחוקו חוג על פני תהום

28 quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo;

28 באמצו שחקים ממעל בעזוז עינות תהום

29 quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando; quando compunha os fundamentos da terra,

29 בשומו לים חקו ומים לא יעברו פיו בחוקו מוסדי ארץ

30 então, eu estava com ele e era seu aluno; e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo,

30 ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשעים יום יום משחקת לפניו בכל עת

31 folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens.

31 משחקת בתבל ארצו ושעשעי את בני אדם

32 Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos.

32 ועתה בנים שמעו לי ואשרי דרכי ישמרו

33 Ouvi a correção, não a rejeiteis e sede sábios.

33 שמעו מוסר וחכמו ואל תפרעו

34 Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando às minhas portas cada dia, esperando às ombreiras da minha entrada.

34 אשרי אדם שמע לי לשקד על דלתתי יום יום לשמר מזוזת פתחי

35 Porque o que me achar achará a vida e alcançará favor do SENHOR.

35 כי מצאי מצאי חיים ויפק רצון מיהוה

36 Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma; todos os que me aborrecem amam a morte.

36 וחטאי חמס נפשו כל משנאי אהבו מות

Provérbios 9

1 A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas sete colunas.

1 חכמות בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה

2 Já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa.

2 טבחה טבחה מסכה יינה אף ערכה שלחנה

3 Já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo

3 שלחה נערתיה תקרא על גפי מרמי קרת

4 Quem é simples volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz

4 מי פתי יסר הנה חסר לב אמרה לו

5 Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado.

5 לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי

6 Deixai os insensatos, e vivei, e andai pelo caminho do entendimento.

6 עזבו פתאים וחיו ואשרו בדרך בינה

7 O que repreende o escarnecedor afronta toma para si; e o que censura o ímpio recebe a sua mancha.

7 יסר לץ לקח לו קלון ומוכיח לרשע מומו

8 Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça; repreende o sábio, e amar-te -á.

8 אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך

9 Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio; ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento.

9 תן לחכם ויחכם עוד הודע לצדיק ויוסף לקח

10 O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria, e a ciência do Santo, a prudência.

10 תחלת חכמה יראת יהוה ודעת קדשים בינה

11 Porque, por mim, se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão.

11 כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים

12 Se fores sábio, para ti sábio serás; e, se fores escarnecedor, tu só o suportarás.

12 אם חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא

13 A mulher louca é alvoroçadora; é néscia e não sabe coisa alguma.

13 אשת כסילות המיה פתיות ובל ידעה מה

14 E assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira, nas alturas da cidade,

14 וישבה לפתח ביתה על כסא מרמי קרת

15 para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho.

15 לקרא לעברי דרך המישרים ארחותם

16 Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de entendimento diz

16 מי פתי יסר הנה וחסר לב ואמרה לו

17 As águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave.

17 מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם

18 Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno.

18 ולא ידע כי רפאים שם בעמקי שאול קראיה

Provérbios 10

1 Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe.

1 משלי שלמה בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו

2 Os tesouros da impiedade de nada aproveitam; mas a justiça livra da morte.

2 לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות

3 O SENHOR não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça.

3 לא ירעיב יהוה נפש צדיק והות רשעים יהדף

4 O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece.

4 ראש עשה כף רמיה ויד חרוצים תעשיר

5 O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na sega é filho que envergonha.

5 אגר בקיץ בן משכיל נרדם בקציר בן מביש

6 Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios.

6 ברכות לראש צדיק ופי רשעים יכסה חמס

7 A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá.

7 זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב

8 O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco palrador será transtornado.

8 חכם לב יקח מצות ואויל שפתים ילבט

9 Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido.

9 הולך בתם ילך בטח ומעקש דרכיו יודע

10 O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado.

10 קרץ עין יתן עצבת ואויל שפתים ילבט

11 A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios.

11 מקור חיים פי צדיק ופי רשעים יכסה חמס

12 O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões.

12 שנאה תעורר מדנים ועל כל פשעים תכסה אהבה

13 Nos lábios do sábio se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento.

13 בשפתי נבון תמצא חכמה ושבט לגו חסר לב

14 Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição.

14 חכמים יצפנו דעת ופי אויל מחתה קרבה

15 A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza; a destruição dos pobres é a sua pobreza.

15 הון עשיר קרית עזו מחתת דלים רישם

16 A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio, ao pecado.

16 פעלת צדיק לחיים תבואת רשע לחטאת

17 O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra.

17 ארח לחיים שומר מוסר ועוזב תוכחת מתעה

18 O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato.

18 מכסה שנאה שפתי שקר ומוצא דבה הוא כסיל

19 Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente.

19 ברב דברים לא יחדל פשע וחשך שפתיו משכיל

20 Prata escolhida é a língua do justo; o coração dos ímpios é de nenhum preço.

20 כסף נבחר לשון צדיק לב רשעים כמעט

21 Os lábios do justo apascentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem.

21 שפתי צדיק ירעו רבים ואוילים בחסר לב ימותו

22 A bênção do SENHOR é que enriquece, e ele não acrescenta dores.

22 ברכת יהוה היא תעשיר ולא יוסף עצב עמה

23 Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade; para o homem inteligente, o mesmo é o ser sábio.

23 כשחוק לכסיל עשות זמה וחכמה לאיש תבונה

24 O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus o cumprirá.

24 מגורת רשע היא תבואנו ותאות צדיקים יתן

25 Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento.

25 כעבור סופה ואין רשע וצדיק יסוד עולם

26 Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam.

26 כחמץ לשנים וכעשן לעינים כן העצל לשלחיו

27 O temor do SENHOR aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados.

27 יראת יהוה תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה

28 A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá.

28 תוחלת צדיקים שמחה ותקות רשעים תאבד

29 O caminho do SENHOR é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade.

29 מעוז לתם דרך יהוה ומחתה לפעלי און

30 O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra.

30 צדיק לעולם בל ימוט ורשעים לא ישכנו ארץ

31 A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada.

31 פי צדיק ינוב חכמה ולשון תהפכות תכרת

32 Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades.

32 שפתי צדיק ידעון רצון ופי רשעים תהפכות

Provérbios 11

1 Balança enganosa é abominação para o SENHOR, mas o peso justo é o seu prazer.

1 מאזני מרמה תועבת יהוה ואבן שלמה רצונו

2 Vindo a soberba, virá também a afronta; mas com os humildes está a sabedoria.

2 בא זדון ויבא קלון ואת צנועים חכמה

3 A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá.

3 תמת ישרים תנחם וסלף בוגדים ושדם

4 Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte.

4 לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות

5 A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá.

5 צדקת תמים תישר דרכו וברשעתו יפל רשע

6 A justiça dos virtuosos os livrará, mas, na sua perversidade, serão apanhados os iníquos.

6 צדקת ישרים תצילם ובהות בגדים ילכדו

7 Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se.

7 במות אדם רשע תאבד תקוה ותוחלת אונים אבדה

8 O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar.

8 צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע תחתיו

9 O hipócrita, com a boca, danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento.

9 בפה חנף ישחת רעהו ובדעת צדיקים יחלצו

10 No bem dos justos, exulta a cidade; e, perecendo os ímpios, há júbilo.

10 בטוב צדיקים תעלץ קריה ובאבד רשעים רנה

11 Pela bênção dos sinceros, se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada.

11 בברכת ישרים תרום קרת ובפי רשעים תהרס

12 O que despreza o seu próximo é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se.

12 בז לרעהו חסר לב ואיש תבונות יחריש

13 O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio.

13 הולך רכיל מגלה סוד ונאמן רוח מכסה דבר

14 Não havendo sábia direção, o povo cai, mas, na multidão de conselheiros, há segurança.

14 באין תחבלות יפל עם ותשועה ברב יועץ

15 Decerto sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro.

15 רע ירוע כי ערב זר ושנא תקעים בוטח

16 A mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas.

16 אשת חן תתמך כבוד ועריצים יתמכו עשר

17 O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne.

17 גמל נפשו איש חסד ועכר שארו אכזרי

18 O ímpio recebe um salário enganoso, mas, para o que semeia justiça, haverá galardão certo.

18 רשע עשה פעלת שקר וזרע צדקה שכר אמת

19 Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para sua morte.

19 כן צדקה לחיים ומרדף רעה למותו

20 Abominação para o SENHOR são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite.

20 תועבת יהוה עקשי לב ורצונו תמימי דרך

21 Ainda que o mau junte mão à mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará.

21 יד ליד לא ינקה רע וזרע צדיקים נמלט

22 Como jóia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão.

22 נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם

23 O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira.

23 תאות צדיקים אך טוב תקות רשעים עברה

24 Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais; e outros, que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda.

24 יש מפזר ונוסף עוד וחושך מישר אך למחסור

25 A alma generosa engordará, e o que regar também será regado.

25 נפש ברכה תדשן ומרוה גם הוא יורא

26 Ao que retém o trigo o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor.

26 מנע בר יקבהו לאום וברכה לראש משביר

27 O que busca cedo o bem busca favor, mas ao que procura o mal, este lhe sobrevirá.

27 שחר טוב יבקש רצון ודרש רעה תבואנו

28 Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama.

28 בוטח בעשרו הוא יפל וכעלה צדיקים יפרחו

29 O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração.

29 עוכר ביתו ינחל רוח ועבד אויל לחכם לב

30 O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas sábio é.

30 פרי צדיק עץ חיים ולקח נפשות חכם

31 Eis que o justo é punido na terra; quanto mais o ímpio e o pecador!

31 הן צדיק בארץ ישלם אף כי רשע וחוטא

Provérbios 12

1 O que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto.

1 אהב מוסר אהב דעת ושנא תוכחת בער

2 O homem de bem alcançará o favor do SENHOR, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará.

2 טוב יפיק רצון מיהוה ואיש מזמות ירשיע

3 O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida.

3 לא יכון אדם ברשע ושרש צדיקים בל ימוט

4 A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos.

4 אשת חיל עטרת בעלה וכרקב בעצמותיו מבישה

5 Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio, engano.

5 מחשבות צדיקים משפט תחבלות רשעים מרמה

6 As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará.

6 דברי רשעים ארב דם ופי ישרים יצילם

7 Transtornados serão os ímpios e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá.

7 הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמד

8 Segundo o seu entendimento, será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo.

8 לפי שכלו יהלל איש ונעוה לב יהיה לבוז

9 Melhor é o que se estima em pouco e tem servos do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão.

9 טוב נקלה ועבד לו ממתכבד וחסר לחם

10 O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis.

10 יודע צדיק נפש בהמתו ורחמי רשעים אכזרי

11 O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo.

11 עבד אדמתו ישבע לחם ומרדף ריקים חסר לב

12 Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto.

12 חמד רשע מצוד רעים ושרש צדיקים יתן

13 O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia.

13 בפשע שפתים מוקש רע ויצא מצרה צדיק

14 Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem isso ele receberá.

14 מפרי פי איש ישבע טוב וגמול ידי אדם ישוב לו

15 O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio.

15 דרך אויל ישר בעיניו ושמע לעצה חכם

16 A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta.

16 אויל ביום יודע כעסו וכסה קלון ערום

17 O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana.

17 יפיח אמונה יגיד צדק ועד שקרים מרמה

18 Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde.

18 יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא

19 O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento.

19 שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר

20 Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria têm os que aconselham a paz.

20 מרמה בלב חרשי רע וליעצי שלום שמחה

21 Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal.

21 לא יאנה לצדיק כל און ורשעים מלאו רע

22 Os lábios mentirosos são abomináveis ao SENHOR, mas os que agem fielmente são o seu deleite.

22 תועבת יהוה שפתי שקר ועשי אמונה רצונו

23 O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia.

23 אדם ערום כסה דעת ולב כסילים יקרא אולת

24 A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários.

24 יד חרוצים תמשול ורמיה תהיה למס

25 A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra.

25 דאגה בלב איש ישחנה ודבר טוב ישמחנה

26 O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar.

26 יתר מרעהו צדיק ודרך רשעים תתעם

27 O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente.

27 לא יחרך רמיה צידו והון אדם יקר חרוץ

28 Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte.

28 בארח צדקה חיים ודרך נתיבה אל מות

Provérbios 13

1 O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão.

1 בן חכם מוסר אב ולץ לא שמע גערה

2 Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência.

2 מפרי פי איש יאכל טוב ונפש בגדים חמס

3 O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação.

3 נצר פיו שמר נפשו פשק שפתיו מחתה לו

4 A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda.

4 מתאוה ואין נפשו עצל ונפש חרצים תדשן

5 O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde.

5 דבר שקר ישנא צדיק ורשע יבאיש ויחפיר

6 A justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador.

6 צדקה תצר תם דרך ורשעה תסלף חטאת

7 Há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza.

7 יש מתעשר ואין כל מתרושש והון רב

8 O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças.

8 כפר נפש איש עשרו ורש לא שמע גערה

9 A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará.

9 אור צדיקים ישמח ונר רשעים ידעך

10 Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria.

10 רק בזדון יתן מצה ואת נועצים חכמה

11 A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento.

11 הון מהבל ימעט וקבץ על יד ירבה

12 A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida.

12 תוחלת ממשכה מחלה לב ועץ חיים תאוה באה

13 O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado.

13 בז לדבר יחבל לו וירא מצוה הוא ישלם

14 A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte.

14 תורת חכם מקור חיים לסור ממקשי מות

15 O bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero.

15 שכל טוב יתן חן ודרך בגדים איתן

16 Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura.

16 כל ערום יעשה בדעת וכסיל יפרש אולת

17 Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde.

17 מלאך רשע יפל ברע וציר אמונים מרפא

18 Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado.

18 ריש וקלון פורע מוסר ושומר תוכחת יכבד

19 O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos.

19 תאוה נהיה תערב לנפש ותועבת כסילים סור מרע

20 Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido.

20 הלוך את חכמים וחכם ורעה כסילים ירוע

21 O mal perseguirá aos pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem.

21 חטאים תרדף רעה ואת צדיקים ישלם טוב

22 O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo.

22 טוב ינחיל בני בנים וצפון לצדיק חיל חוטא

23 Abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo.

23 רב אכל ניר ראשים ויש נספה בלא משפט

24 O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo, o castiga.

24 חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר

25 O justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade.

25 צדיק אכל לשבע נפשו ובטן רשעים תחסר

Provérbios 14

1 Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba -a com as suas mãos.

1 חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו

2 O que anda na sua sinceridade teme ao SENHOR, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o.

2 הולך בישרו ירא יהוה ונלוז דרכיו בוזהו

3 Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão.

3 בפי אויל חטר גאוה ושפתי חכמים תשמורם

4 Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas, pela força do boi, há abundância de colheitas.

4 באין אלפים אבוס בר ורב תבואות בכח שור

5 A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras.

5 עד אמונים לא יכזב ויפיח כזבים עד שקר

6 O escarnecedor busca sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil.

6 בקש לץ חכמה ואין ודעת לנבון נקל

7 Vai-te à presença do homem insensato e nele não divisarás os lábios do conhecimento.

7 לך מנגד לאיש כסיל ובל ידעת שפתי דעת

8 A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar.

8 חכמת ערום הבין דרכו ואולת כסילים מרמה

9 Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade.

9 אולים יליץ אשם ובין ישרים רצון

10 O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria.

10 לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא יתערב זר

11 A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá.

11 בית רשעים ישמד ואהל ישרים יפריח

12 Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte.

12 יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות

13 Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza.

13 גם בשחוק יכאב לב ואחריתה שמחה תוגה

14 Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo.

14 מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב

15 O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos.

15 פתי יאמין לכל דבר וערום יבין לאשרו

16 O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro.

16 חכם ירא וסר מרע וכסיל מתעבר ובוטח

17 O que presto se ira fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido.

17 קצר אפים יעשה אולת ואיש מזמות ישנא

18 Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento.

18 נחלו פתאים אולת וערומים יכתרו דעת

19 Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios, diante das portas do justo.

19 שחו רעים לפני טובים ורשעים על שערי צדיק

20 O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos.

20 גם לרעהו ישנא רש ואהבי עשיר רבים

21 O que despreza ao seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado.

21 בז לרעהו חוטא ומחונן עניים אשריו

22 Porventura, não erram os que praticam o mal? Mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem.

22 הלוא יתעו חרשי רע וחסד ואמת חרשי טוב

23 Em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza.

23 בכל עצב יהיה מותר ודבר שפתים אך למחסור

24 A coroa dos sábios é a sua riqueza, a estultícia dos tolos é só estultícia.

24 עטרת חכמים עשרם אולת כסילים אולת

25 A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador.

25 מציל נפשות עד אמת ויפח כזבים מרמה

26 No temor do SENHOR, há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos.

26 ביראת יהוה מבטח עז ולבניו יהיה מחסה

27 O temor do SENHOR é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte.

27 יראת יהוה מקור חיים לסור ממקשי מות

28 Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas, na falta de povo, a perturbação do príncipe.

28 ברב עם הדרת מלך ובאפס לאם מחתת רזון

29 O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura.

29 ארך אפים רב תבונה וקצר רוח מרים אולת

30 O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos.

30 חיי בשרים לב מרפא ורקב עצמות קנאה

31 O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o.

31 עשק דל חרף עשהו ומכבדו חנן אביון

32 Pela sua malícia, será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança.

32 ברעתו ידחה רשע וחסה במותו צדיק

33 No coração do prudente, repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece.

33 בלב נבון תנוח חכמה ובקרב כסילים תודע

34 A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos.

34 צדקה תרומם גוי וחסד לאמים חטאת

35 O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas, sobre o que procede indignamente, cairá o seu furor.

35 רצון מלך לעבד משכיל ועברתו תהיה מביש

Provérbios 15

1 A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira.

1 מענה רך ישיב חמה ודבר עצב יעלה אף

2 A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia.

2 לשון חכמים תיטיב דעת ופי כסילים יביע אולת

3 Os olhos do SENHOR estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons.

3 בכל מקום עיני יהוה צפות רעים וטובים

4 Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito.

4 מרפא לשון עץ חיים וסלף בה שבר ברוח

5 O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá.

5 אויל ינאץ מוסר אביו ושמר תוכחת יערם

6 Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação.

6 בית צדיק חסן רב ובתבואת רשע נעכרת

7 Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim.

7 שפתי חכמים יזרו דעת ולב כסילים לא כן

8 O sacrifício dos ímpios é abominável ao SENHOR, mas a oração dos retos é o seu contentamento.

8 זבח רשעים תועבת יהוה ותפלת ישרים רצונו

9 O caminho do ímpio é abominável ao SENHOR, mas ele ama o que segue a justiça.

9 תועבת יהוה דרך רשע ומרדף צדקה יאהב

10 Correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá.

10 מוסר רע לעזב ארח שונא תוכחת ימות

11 O inferno e a perdição estão perante o SENHOR; quanto mais o coração dos filhos dos homens!

11 שאול ואבדון נגד יהוה אף כי לבות בני אדם

12 Não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios.

12 לא יאהב לץ הוכח לו אל חכמים לא ילך

13 O coração alegre aformoseia o rosto, mas, pela dor do coração, o espírito se abate.

13 לב שמח ייטב פנים ובעצבת לב רוח נכאה

14 O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apascentará de estultícia.

14 לב נבון יבקש דעת ופני כסילים ירעה אולת

15 Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo.

15 כל ימי עני רעים וטוב לב משתה תמיד

16 Melhor é o pouco com o temor do SENHOR do que um grande tesouro onde há inquietação.

16 טוב מעט ביראת יהוה מאוצר רב ומהומה בו

17 Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e, com ele, o ódio.

17 טוב ארחת ירק ואהבה שם משור אבוס ושנאה בו

18 O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta.

18 איש חמה יגרה מדון וארך אפים ישקיט ריב

19 O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada.

19 דרך עצל כמשכת חדק וארח ישרים סללה

20 O filho sábio alegrará a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe.

20 בן חכם ישמח אב וכסיל אדם בוזה אמו

21 A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente.

21 אולת שמחה לחסר לב ואיש תבונה יישר לכת

22 Onde não há conselho os projetos saem vãos, mas, com a multidão de conselheiros, se confirmarão.

22 הפר מחשבות באין סוד וברב יועצים תקום

23 O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra, a seu tempo, quão boa é!

23 שמחה לאיש במענה פיו ודבר בעתו מה טוב

24 Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo.

24 ארח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה

25 O SENHOR arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva.

25 בית גאים יסח יהוה ויצב גבול אלמנה

26 Abomináveis são para o SENHOR os pensamentos do mau, mas as palavras dos limpos são aprazíveis.

26 תועבת יהוה מחשבות רע וטהרים אמרי נעם

27 O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá.

27 עכר ביתו בוצע בצע ושונא מתנת יחיה

28 O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más.

28 לב צדיק יהגה לענות ופי רשעים יביע רעות

29 Longe está o SENHOR dos ímpios, mas escutará a oração dos justos.

29 רחוק יהוה מרשעים ותפלת צדיקים ישמע

30 A luz dos olhos alegra o coração; a boa fama engorda os ossos.

30 מאור עינים ישמח לב שמועה טובה תדשן עצם

31 Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada.

31 אזן שמעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין

32 O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento.

32 פורע מוסר מואס נפשו ושומע תוכחת קונה לב

33 O temor do SENHOR é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade.

33 יראת יהוה מוסר חכמה ולפני כבוד ענוה

Provérbios 16

1 Do homem são as preparações do coração, mas do SENHOR, a resposta da boca.

1 לאדם מערכי לב ומיהוה מענה לשון

2 Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o SENHOR pesa os espíritos.

2 כל דרכי איש זך בעיניו ותכן רוחות יהוה

3 Confia ao SENHOR as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos.

3 גל אל יהוה מעשיך ויכנו מחשבתיך

4 O SENHOR fez todas as coisas para os seus próprios fins e até ao ímpio, para o dia do mal.

4 כל פעל יהוה למענהו וגם רשע ליום רעה

5 Abominação é para o SENHOR todo altivo de coração; ainda que ele junte mão à mão, não ficará impune.

5 תועבת יהוה כל גבה לב יד ליד לא ינקה

6 Pela misericórdia e pela verdade, se purifica a iniquidade; e, pelo temor do SENHOR, os homens se desviam do mal.

6 בחסד ואמת יכפר עון וביראת יהוה סור מרע

7 Sendo os caminhos do homem agradáveis ao SENHOR, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele.

7 ברצות יהוה דרכי איש גם אויביו ישלם אתו

8 Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça.

8 טוב מעט בצדקה מרב תבואות בלא משפט

9 O coração do homem considera o seu caminho, mas o SENHOR lhe dirige os passos.

9 לב אדם יחשב דרכו ויהוה יכין צעדו

10 Adivinhação se acha nos lábios do rei; em juízo não prevaricará a sua boca.

10 קסם על שפתי מלך במשפט לא ימעל פיו

11 O peso e a balança justa são do SENHOR; obra sua são todas as pedras da bolsa.

11 פלס ומאזני משפט ליהוה מעשהו כל אבני כיס

12 Abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono.

12 תועבת מלכים עשות רשע כי בצדקה יכון כסא

13 Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas.

13 רצון מלכים שפתי צדק ודבר ישרים יאהב

14 O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará.

14 חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה

15 Na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem de chuva serôdia.

15 באור פני מלך חיים ורצונו כעב מלקוש

16 Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro! E quanto mais excelente, adquirir a prudência do que a prata!

16 קנה חכמה מה טוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף

17 O alto caminho dos retos é desviar-se do mal; o que guarda o seu caminho preserva a sua alma.

17 מסלת ישרים סור מרע שמר נפשו נצר דרכו

18 A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda.

18 לפני שבר גאון ולפני כשלון גבה רוח

19 Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos.

19 טוב שפל רוח את עניים מחלק שלל את גאים

20 O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no SENHOR será bem-aventurado.

20 משכיל על דבר ימצא טוב ובוטח ביהוה אשריו

21 O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino.

21 לחכם לב יקרא נבון ומתק שפתים יסיף לקח

22 O entendimento, para aqueles que o possuem, é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia.

22 מקור חיים שכל בעליו ומוסר אולים אולת

23 O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios.

23 לב חכם ישכיל פיהו ועל שפתיו יסיף לקח

24 Favo de mel são as palavras suaves doces para a alma e saúde para os ossos.

24 צוף דבש אמרי נעם מתוק לנפש ומרפא לעצם

25 Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte.

25 יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות

26 O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga.

26 נפש עמל עמלה לו כי אכף עליו פיהו

27 O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente.

27 איש בליעל כרה רעה ועל שפתיו כאש צרבת

28 O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos.

28 איש תהפכות ישלח מדון ונרגן מפריד אלוף

29 O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom.

29 איש חמס יפתה רעהו והוליכו בדרך לא טוב

30 Fecha os olhos para imaginar perversidades; mordendo os lábios, efetua o mal.

30 עצה עיניו לחשב תהפכות קרץ שפתיו כלה רעה

31 Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça.

31 עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא

32 Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade.

32 טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר

33 A sorte se lança no regaço, mas do SENHOR procede toda a sua disposição.

33 בחיק יוטל את הגורל ומיהוה כל משפטו

Provérbios 17

1 Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas, com contenda.

1 טוב פת חרבה ושלוה בה מבית מלא זבחי ריב

2 O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente; e entre os irmãos repartirá a herança.

2 עבד משכיל ימשל בבן מביש ובתוך אחים יחלק נחלה

3 O crisol é para a prata, e o forno, para o ouro; mas o SENHOR prova os corações.

3 מצרף לכסף וכור לזהב ובחן לבות יהוה

4 O malfazejo atenta para o lábio iníquo; o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna.

4 מרע מקשיב על שפת און שקר מזין על לשון הות

5 O que escarnece do pobre insulta ao que o criou; o que se alegra da calamidade não ficará impune.

5 לעג לרש חרף עשהו שמח לאיד לא ינקה

6 Coroa dos velhos são os filhos dos filhos; e a glória dos filhos são seus pais.

6 עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם

7 Não convém ao tolo a fala excelente; quanto menos ao príncipe, o lábio mentiroso!

7 לא נאוה לנבל שפת יתר אף כי לנדיב שפת שקר

8 Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem; para onde quer que se volte, servirá de proveito.

8 אבן חן השחד בעיני בעליו אל כל אשר יפנה ישכיל

9 O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos.

9 מכסה פשע מבקש אהבה ושנה בדבר מפריד אלוף

10 Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que cem açoites no tolo.

10 תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה

11 Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas mensageiro cruel se enviará contra ele.

11 אך מרי יבקש רע ומלאך אכזרי ישלח בו

12 Encontre-se com o homem a ursa à qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua estultícia.

12 פגוש דב שכול באיש ואל כסיל באולתו

13 Quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa.

13 משיב רעה תחת טובה לא תמיש רעה מביתו

14 Como o soltar as águas, é o princípio da contenda; deixa por isso a porfia, antes que sejas envolvido.

14 פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש

15 O que justifica o ímpio e o que condena o justo abomináveis são para o SENHOR, tanto um como o outro.

15 מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת יהוה גם שניהם

16 De que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento?

16 למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין

17 Em todo o tempo ama o amigo; e na angústia nasce o irmão.

17 בכל עת אהב הרע ואח לצרה יולד

18 O homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro.

18 אדם חסר לב תוקע כף ערב ערבה לפני רעהו

19 O que ama a contenda ama a transgressão; o que alça a sua porta busca a ruína.

19 אהב פשע אהב מצה מגביה פתחו מבקש שבר

20 O perverso de coração nunca achará o bem; e o que tem a língua dobre virá a cair no mal.

20 עקש לב לא ימצא טוב ונהפך בלשונו יפול ברעה

21 O que gera um tolo, para sua tristeza o faz; e o pai do insensato não se alegrará.

21 ילד כסיל לתוגה לו ולא ישמח אבי נבל

22 O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos.

22 לב שמח ייטב גהה ורוח נכאה תיבש גרם

23 O ímpio tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça.

23 שחד מחיק רשע יקח להטות ארחות משפט

24 No rosto do sábio se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra.

24 את פני מבין חכמה ועיני כסיל בקצה ארץ

25 O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para quem o deu à luz.

25 כעס לאביו בן כסיל וממר ליולדתו

26 Não é bom também punir o justo, nem ferirem os príncipes ao que age justamente.

26 גם ענוש לצדיק לא טוב להכות נדיבים על ישר

27 Retém as suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito.

27 חושך אמריו יודע דעת וקר רוח איש תבונה

28 Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio; e o que cerrar os seus lábios, por entendido.

28 גם אויל מחריש חכם יחשב אטם שפתיו נבון

Provérbios 18

1 Busca seu próprio desejo aquele que se separa; ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria.

1 לתאוה יבקש נפרד בכל תושיה יתגלע

2 Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração.

2 לא יחפץ כסיל בתבונה כי אם בהתגלות לבו

3 Vindo o ímpio, vem também o desprezo; e, com a ignomínia, a vergonha.

3 בבוא רשע בא גם בוז ועם קלון חרפה

4 Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria.

4 מים עמקים דברי פי איש נחל נבע מקור חכמה

5 Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, para derribar o justo em juízo.

5 שאת פני רשע לא טוב להטות צדיק במשפט

6 Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites.

6 שפתי כסיל יבאו בריב ופיו למהלמות יקרא

7 A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios, um laço para a sua alma.

7 פי כסיל מחתה לו ושפתיו מוקש נפשו

8 As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre.

8 דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן

9 Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador.

9 גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית

10 Torre forte é o nome do SENHOR; para ela correrá o justo e estará em alto retiro.

10 מגדל עז שם יהוה בו ירוץ צדיק ונשגב

11 A fazenda do rico é sua cidade forte e, como um muro alto, na sua imaginação.

11 הון עשיר קרית עזו וכחומה נשגבה במשכיתו

12 Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem; e, diante da honra, vai a humildade.

12 לפני שבר יגבה לב איש ולפני כבוד ענוה

13 Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha.

13 משיב דבר בטרם ישמע אולת היא לו וכלמה

14 O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará?

14 רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה

15 O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a ciência.

15 לב נבון יקנה דעת ואזן חכמים תבקש דעת

16 O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes.

16 מתן אדם ירחיב לו ולפני גדלים ינחנו

17 O que primeiro começa o seu pleito justo parece; mas vem o seu companheiro e o examina.

17 צדיק הראשון בריבו יבא רעהו וחקרו

18 A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos.

18 מדינים ישבית הגורל ובין עצומים יפריד

19 O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte; e as contendas são como ferrolhos de um palácio.

19 אח נפשע מקרית עז ומדונים כבריח ארמון

20 Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre; dos renovos dos seus lábios se fartará.

20 מפרי פי איש תשבע בטנו תבואת שפתיו ישבע

21 A morte e a vida estão no poder da língua; e aquele que a ama comerá do seu fruto.

21 מות וחיים ביד לשון ואהביה יאכל פריה

22 O que acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do SENHOR.

22 מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מיהוה

23 O pobre fala com rogos, mas o rico responde com durezas.

23 תחנונים ידבר רש ועשיר יענה עזות

24 O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão.

24 איש רעים להתרעע ויש אהב דבק מאח

Provérbios 19

1 Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo.

1 טוב רש הולך בתמו מעקש שפתיו והוא כסיל

2 Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom; e o que se apressa com seus pés peca.

2 גם בלא דעת נפש לא טוב ואץ ברגלים חוטא

3 A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o SENHOR.

3 אולת אדם תסלף דרכו ועל יהוה יזעף לבו

4 As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa.

4 הון יסיף רעים רבים ודל מרעהו יפרד

5 A falsa testemunha não ficará inocente; e o que profere mentiras não escapará.

5 עד שקרים לא ינקה ויפיח כזבים לא ימלט

6 Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes.

6 רבים יחלו פני נדיב וכל הרע לאיש מתן

7 Todos os irmãos do pobre o aborrecem; quanto mais se afastarão dele os seus amigos! Corre após eles com palavras, mas não servem de nada.

7 כל אחי רש שנאהו אף כי מרעהו רחקו ממנו מרדף אמרים לא המה

8 O que adquire entendimento ama a sua alma; o que conserva a inteligência achará o bem.

8 קנה לב אהב נפשו שמר תבונה למצא טוב

9 A falsa testemunha não ficará impune; e o que profere mentiras perecerá.

9 עד שקרים לא ינקה ויפיח כזבים יאבד

10 Ao tolo não está bem o deleite; quanto menos ao servo dominar os príncipes!

10 לא נאוה לכסיל תענוג אף כי לעבד משל בשרים

11 O entendimento do homem retém a sua ira; e sua glória é passar sobre a transgressão.

11 שכל אדם האריך אפו ותפארתו עבר על פשע

12 Como o bramido do filho do leão é a indignação do rei; mas, como o orvalho sobre a erva, é a sua benevolência.

12 נהם ככפיר זעף מלך וכטל על עשב רצונו

13 Grande miséria é para o pai o filho insensato, e um gotejar contínuo, as contenções da mulher.

13 הות לאביו בן כסיל ודלף טרד מדיני אשה

14 A casa e a fazenda são a herança dos pais; mas do SENHOR vem a mulher prudente.

14 בית והון נחלת אבות ומיהוה אשה משכלת

15 A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome.

15 עצלה תפיל תרדמה ונפש רמיה תרעב

16 O que guardar o mandamento guardará a sua alma; mas o que desprezar os seus caminhos morrerá.

16 שמר מצוה שמר נפשו בוזה דרכיו יומת

17 Ao SENHOR empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício.

17 מלוה יהוה חונן דל וגמלו ישלם לו

18 Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma.

18 יסר בנך כי יש תקוה ואל המיתו אל תשא נפשך

19 Homem de grande ira tem de sofrer o dano; porque, se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente.

19 גרל חמה נשא ענש כי אם תציל ועוד תוסף

20 Ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias.

20 שמע עצה וקבל מוסר למען תחכם באחריתך

21 Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do SENHOR permanecerá.

21 רבות מחשבות בלב איש ועצת יהוה היא תקום

22 O desejo do homem é a sua beneficência; mas o pobre é melhor do que o mentiroso.

22 תאות אדם חסדו וטוב רש מאיש כזב

23 O temor do SENHOR encaminha para a vida; aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum.

23 יראת יהוה לחיים ושבע ילין בל יפקד רע

24 O preguiçoso esconde a mão no seio; enfada-se de a levar à boca.

24 טמן עצל ידו בצלחת גם אל פיהו לא ישיבנה

25 Fere o escarnecedor, e o simples tomará aviso; repreende ao sábio, e aprenderá conhecimento.

25 לץ תכה ופתי יערם והוכיח לנבון יבין דעת

26 O que aflige a seu pai ou afugenta a sua mãe filho é que envergonha e desonra.

26 משדד אב יבריח אם בן מביש ומחפיר

27 Cessa, filho meu, ouvindo a instrução, de te desviares das palavras do conhecimento.

27 חדל בני לשמע מוסר לשגות מאמרי דעת

28 A testemunha de Belial escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade.

28 עד בליעל יליץ משפט ופי רשעים יבלע און

29 Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos.

29 נכונו ללצים שפטים ומהלמות לגו כסילים

Provérbios 20

1 O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora; e todo aquele que neles errar nunca será sábio.

1 לץ היין המה שכר וכל שגה בו לא יחכם

2 Como o bramido do leão é o terror do rei; o que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma.

2 נהם ככפיר אימת מלך מתעברו חוטא נפשו

3 Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se entremete nelas.

3 כבוד לאיש שבת מריב וכל אויל יתגלע

4 O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na sega e nada receberá.

4 מחרף עצל לא יחרש ישאל בקציר ואין

5 Como águas profundas é o conselho no coração do homem; mas o homem de inteligência o tirará para fora.

5 מים עמקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה

6 Cada qual entre os homens apregoa a sua bondade; mas o homem fiel, quem o achará?

6 רב אדם יקרא איש חסדו ואיש אמונים מי ימצא

7 O justo anda na sua sinceridade; bem-aventurados serão os seus filhos depois dele.

7 מתהלך בתמו צדיק אשרי בניו אחריו

8 Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo mal.

8 מלך יושב על כסא דין מזרה בעיניו כל רע

9 Quem poderá dizer Purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado!

9 מי יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי

10 Duas espécies de peso e duas espécies de medida são abominação para o SENHOR, tanto uma coisa como outra.

10 אבן ואבן איפה ואיפה תועבת יהוה גם שניהם

11 Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta.

11 גם במעלליו יתנכר נער אם זך ואם ישר פעלו

12 O ouvido que ouve e o olho que vê, o SENHOR os fez a ambos.

12 אזן שמעת ועין ראה יהוה עשה גם שניהם

13 Não ames o sono, para que não empobreças; abre os teus olhos e te fartarás de pão.

13 אל תאהב שנה פן תורש פקח עיניך שבע לחם

14 Nada vale, nada vale, dirá o comprador, mas, indo-se, então, se gabará.

14 רע רע יאמר הקונה ואזל לו אז יתהלל

15 Há ouro e abundância de rubins, mas os lábios do conhecimento são jóia preciosa.

15 יש זהב ורב פנינים וכלי יקר שפתי דעת

16 Aquele que fica por fiador do estranho tira a sua roupa e penhora -a por um estranho.

16 לקח בגדו כי ערב זר ובעד נכרים חבלהו

17 Suave é ao homem o pão da mentira, mas, depois, a sua boca se encherá de pedrinhas de areia.

17 ערב לאיש לחם שקר ואחר ימלא פיהו חצץ

18 Cada pensamento com conselho se confirma; e com conselhos prudentes faz a guerra.

18 מחשבות בעצה תכון ובתחבלות עשה מלחמה

19 O que anda maldizendo descobre o segredo; pelo que, com o que afaga com seus lábios, não te entremetas.

19 גולה סוד הולך רכיל ולפתה שפתיו לא תתערב

20 O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe -á a sua lâmpada e ficará em trevas densas.

20 מקלל אביו ואמו ידעך נרו באישון חשך

21 Entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito.

21 נחלה מבחלת בראשנה ואחריתה לא תברך

22 Não digas Vingar-me-ei do mal; espera pelo SENHOR, e ele te livrará.

22 אל תאמר אשלמה רע קוה ליהוה וישע לך

23 Duas espécies de peso são abomináveis ao SENHOR, e balanças enganosas não são boas.

23 תועבת יהוה אבן ואבן ומאזני מרמה לא טוב

24 Os passos do homem são dirigidos pelo SENHOR; o homem, pois, como entenderá o seu caminho?

24 מיהוה מצעדי גבר ואדם מה יבין דרכו

25 Laço é para o homem dizer precipitadamente É santo; e, feitos os votos, então, inquirir.

25 מוקש אדם ילע קדש ואחר נדרים לבקר

26 O rei sábio dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda.

26 מזרה רשעים מלך חכם וישב עליהם אופן

27 A alma do homem é a lâmpada do SENHOR, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre.

27 נר יהוה נשמת אדם חפש כל חדרי בטן

28 Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono.

28 חסד ואמת יצרו מלך וסעד בחסד כסאו

29 O ornato dos jovens é a sua força; e a beleza dos velhos, as cãs.

29 תפארת בחורים כחם והדר זקנים שיבה

30 Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre.

30 חברות פצע תמריק ברע ומכות חדרי בטן

Provérbios 21

1 Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do SENHOR; a tudo quanto quer o inclina.

1 פלגי מים לב מלך ביד יהוה על כל אשר יחפץ יטנו

2 Todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o SENHOR sonda os corações.

2 כל דרך איש ישר בעיניו ותכן לבות יהוה

3 Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao SENHOR do que oferecer-lhe sacrifício.

3 עשה צדקה ומשפט נבחר ליהוה מזבח

4 Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado.

4 רום עינים ורחב לב נר רשעים חטאת

5 Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado, tão-somente à pobreza.

5 מחשבות חרוץ אך למותר וכל אץ אך למחסור

6 Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte.

6 פעל אוצרות בלשון שקר הבל נדף מבקשי מות

7 As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam praticar a justiça.

7 שד רשעים יגורם כי מאנו לעשות משפט

8 O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta.

8 הפכפך דרך איש וזר וזך ישר פעלו

9 Melhor é morar num canto de umas águas-furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla.

9 טוב לשבת על פנת גג מאשת מדונים ובית חבר

10 A alma do ímpio deseja o mal; o seu próximo não agrada aos seus olhos.

10 נפש רשע אותה רע לא יחן בעיניו רעהו

11 Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio; e, quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento.

11 בענש לץ יחכם פתי ובהשכיל לחכם יקח דעת

12 Prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal.

12 משכיל צדיק לבית רשע מסלף רשעים לרע

13 O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido.

13 אטם אזנו מזעקת דל גם הוא יקרא ולא יענה

14 O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio, uma forte indignação.

14 מתן בסתר יכפה אף ושחד בחק חמה עזה

15 Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade.

15 שמחה לצדיק עשות משפט ומחתה לפעלי און

16 O homem que anda desviado do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará.

16 אדם תועה מדרך השכל בקהל רפאים ינוח

17 Necessidade padecerá o que ama os prazeres; o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá.

17 איש מחסור אהב שמחה אהב יין ושמן לא יעשיר

18 O resgate do justo é o ímpio; o do reto, o iníquo.

18 כפר לצדיק רשע ותחת ישרים בוגד

19 Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda.

19 טוב שבת בארץ מדבר מאשת מדונים וכעס

20 Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora.

20 אוצר נחמד ושמן בנוה חכם וכסיל אדם יבלענו

21 O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra.

21 רדף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד

22 À cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a força em que confiaram.

22 עיר גברים עלה חכם וירד עז מבטחה

23 O que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma.

23 שמר פיו ולשונו שמר מצרות נפשו

24 Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome; trata com indignação e soberba.

24 זד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון

25 O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar.

25 תאות עצל תמיתנו כי מאנו ידיו לעשות

26 Todo o dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém.

26 כל היום התאוה תאוה וצדיק יתן ולא יחשך

27 O sacrifício dos ímpios é abominação; quanto mais oferecendo-o com intenção maligna!

27 זבח רשעים תועבה אף כי בזמה יביאנו

28 A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação.

28 עד כזבים יאבד ואיש שומע לנצח ידבר

29 O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho.

29 העז איש רשע בפניו וישר הוא יכין דרכיו

30 Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o SENHOR.

30 אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד יהוה

31 O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do SENHOR vem a vitória.

31 סוס מוכן ליום מלחמה וליהוה התשועה

Provérbios 22

1 Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas; e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro.

1 נבחר שם מעשר רב מכסף ומזהב חן טוב

2 O rico e o pobre se encontraram; a todos os fez o SENHOR.

2 עשיר ורש נפגשו עשה כלם יהוה

3 O avisado vê o mal e esconde-se; mas os simples passam e sofrem a pena.

3 ערום ראה רעה ויסתר ופתיים עברו ונענשו

4 O galardão da humildade e o temor do SENHOR são riquezas, e honra, e vida.

4 עקב ענוה יראת יהוה עשר וכבוד וחיים

5 Espinhos e laços há no caminho do perverso; o que guarda a sua alma retira-se para longe dele.

5 צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם

6 Instrui o menino no caminho em que deve andar, e, até quando envelhecer, não se desviará dele.

6 חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה

7 O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta.

7 עשיר ברשים ימשול ועבד לוה לאיש מלוה

8 O que semear a perversidade segará males; e a vara da sua indignação falhará.

8 זורע עולה יקצור און ושבט עברתו יכלה

9 O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre.

9 טוב עין הוא יברך כי נתן מלחמו לדל

10 Lança fora ao escarnecedor, e se irá a contenda; e cessará a questão e a vergonha.

10 גרש לץ ויצא מדון וישבת דין וקלון

11 O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios terá por seu amigo o rei.

11 אהב טהור לב חן שפתיו רעהו מלך

12 Os olhos do SENHOR conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará.

12 עיני יהוה נצרו דעת ויסלף דברי בגד

13 Diz o preguiçoso Um leão está lá fora; serei morto no meio das ruas.

13 אמר עצל ארי בחוץ בתוך רחבות ארצח

14 Cova profunda é a boca das mulheres estranhas; aquele contra quem o SENHOR se irar cairá nela.

14 שוחה עמקה פי זרות זעום יהוה יפול שם

15 A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele.

15 אולת קשורה בלב נער שבט מוסר ירחיקנה ממנו

16 O que oprime o pobre para se engrandecer a si ou o que dá ao rico, certamente, empobrecerá.

16 עשק דל להרבות לו נתן לעשיר אך למחסור

17 Inclina o teu ouvido, e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência.

17 הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי

18 Porque é coisa suave, se as guardares no teu coração, se as aplicares todas aos teus lábios.

18 כי נעים כי תשמרם בבטנך יכנו יחדו על שפתיך

19 Para que a tua confiança esteja no SENHOR, a ti tas faço saber hoje, sim, a ti mesmo.

19 להיות ביהוה מבטחך הודעתיך היום אף אתה

20 Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento,

20 הלא כתבתי לך שלשום במועצות ודעת

21 para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem?

21 להודיעך קשט אמרי אמת להשיב אמרים אמת לשלחיך

22 Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles, na porta, o aflito.

22 אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער

23 Porque o SENHOR defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida.

23 כי יהוה יריב ריבם וקבע את קבעיהם נפש

24 Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico,

24 אל תתרע את בעל אף ואת איש חמות לא תבוא

25 para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma.

25 פן תאלף ארחתו ולקחת מוקש לנפשך

26 Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas.

26 אל תהי בתקעי כף בערבים משאות

27 Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti?

27 אם אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך

28 Não removas os limites antigos que fizeram teus pais.

28 אל תסג גבול עולם אשר עשו אבותיך

29 Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto; não será posto perante os de baixa sorte.

29 חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב בל יתיצב לפני חשכים

Provérbios 23

1 Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante;

1 כי תשב ללחום את מושל בין תבין את אשר לפניך

2 e põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão.

2 ושמת שכין בלעך אם בעל נפש אתה

3 Não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras.

3 אל תתאו למטעמותיו והוא לחם כזבים

4 Não te canses para enriqueceres; dá de mão à tua própria sabedoria.

4 אל תיגע להעשיר מבינתך חדל

5 Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque, certamente, isso se fará asas e voará ao céu como a águia.

5 התעוף עיניך בו ואיננו כי עשה יעשה לו כנפים כנשר ועיף השמים

6 Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos.

6 אל תלחם את לחם רע עין ואל תתאו למטעמתיו

7 Porque, como imaginou na sua alma, assim é; ele te dirá Come e bebe; mas o seu coração não estará contigo.

7 כי כמו שער בנפשו כן הוא אכל ושתה יאמר לך ולבו בל עמך

8 Vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras.

8 פתך אכלת תקיאנה ושחת דבריך הנעימים

9 Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras.

9 באזני כסיל אל תדבר כי יבוז לשכל מליך

10 Não removas os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos,

10 אל תסג גבול עולם ובשדי יתומים אל תבא

11 porque o seu Redentor é forte; ele pleiteará a sua causa contra ti.

11 כי גאלם חזק הוא יריב את ריבם אתך

12 Aplica à disciplina o teu coração e os teus ouvidos, às palavras do conhecimento.

12 הביאה למוסר לבך ואזנך לאמרי דעת

13 Não retires a disciplina da criança, porque, fustigando -a com a vara, nem por isso morrerá.

13 אל תמנע מנער מוסר כי תכנו בשבט לא ימות

14 Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno.

14 אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל

15 Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se -á o meu coração, sim, o meu próprio.

15 בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני

16 E exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas.

16 ותעלזנה כליותי בדבר שפתיך מישרים

17 Não tenha o teu coração inveja dos pecadores; antes, sê no temor do SENHOR todo o dia.

17 אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת יהוה כל היום

18 Porque deveras há um fim bom; não será malograda a tua esperança.

18 כי אם יש אחרית ותקותך לא תכרת

19 Ouve tu, filho meu, e sê sábio e dirige no caminho o teu coração.

19 שמע אתה בני וחכם ואשר בדרך לבך

20 Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne.

20 אל תהי בסבאי יין בזללי בשר למו

21 Porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza; e a sonolência faz trazer as vestes rotas.

21 כי סבא וזולל יורש וקרעים תלביש נומה

22 Ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando vier a envelhecer.

22 שמע לאביך זה ילדך ואל תבוז כי זקנה אמך

23 Compra a verdade e não a vendas; sim, a sabedoria, e a disciplina, e a prudência.

23 אמת קנה ואל תמכר חכמה ומוסר ובינה

24 Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele.

24 גול יגול אבי צדיק יולד חכם וישמח בו

25 Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou.

25 ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך

26 Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos.

26 תנה בני לבך לי ועיניך דרכי תרצנה

27 Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito, a estranha.

27 כי שוחה עמקה זונה ובאר צרה נכריה

28 Também ela, como um salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos.

28 אף היא כחתף תארב ובוגדים באדם תוסף

29 Para quem são os ais? Para quem, os pesares? Para quem, as pelejas? Para quem, as queixas? Para quem, as feridas sem causa? E para quem, os olhos vermelhos?

29 למי אוי למי אבוי למי מדונים למי שיח למי פצעים חנם למי חכללות עינים

30 Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada.

30 למאחרים על היין לבאים לחקר ממסך

31 Não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente.

31 אל תרא יין כי יתאדם כי יתן בכיס עינו יתהלך במישרים

32 No seu fim, morderá como a cobra e, como o basilisco, picará.

32 אחריתו כנחש ישך וכצפעני יפרש

33 Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades.

33 עיניך יראו זרות ולבך ידבר תהפכות

34 E serás como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro

34 והיית כשכב בלב ים וכשכב בראש חבל

35 e dirás Espancaram-me, e não me doeu; bateram-me, e não o senti; quando virei a despertar? Ainda tornarei a buscá-la outra vez.

35 הכוני בל חליתי הלמוני בל ידעתי מתי אקיץ אוסיף אבקשנו עוד

Provérbios 24

1 Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles,

1 אל תקנא באנשי רעה ואל תתאו להיות אתם

2 porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente.

2 כי שד יהגה לבם ועמל שפתיהם תדברנה

3 Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma;

3 בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן

4 e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis.

4 ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים

5 Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força.

5 גבר חכם בעוז ואיש דעת מאמץ כח

6 Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra; e há vitória na multidão dos conselheiros.

6 כי בתחבלות תעשה לך מלחמה ותשועה ברב יועץ

7 É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria; na porta não abrirá a boca.

7 ראמות לאויל חכמות בשער לא יפתח פיהו

8 Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão.

8 מחשב להרע לו בעל מזמות יקראו

9 O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor.

9 זמת אולת חטאת ותועבת לאדם לץ

10 Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena.

10 התרפית ביום צרה צר כחכה

11 Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar.

11 הצל לקחים למות ומטים להרג אם תחשוך

12 Se disseres Eis que o não sabemos; porventura, aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra?

12 כי תאמר הן לא ידענו זה הלא תכן לבות הוא יבין ונצר נפשך הוא ידע והשיב לאדם כפעלו

13 Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar.

13 אכל בני דבש כי טוב ונפת מתוק על חכך

14 Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma; se a achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação.

14 כן דעה חכמה לנפשך אם מצאת ויש אחרית ותקותך לא תכרת

15 Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara.

15 אל תארב רשע לנוה צדיק אל תשדד רבצו

16 Porque sete vezes cairá o justo e se levantará; mas os ímpios tropeçarão no mal.

16 כי שבע יפול צדיק וקם ורשעים יכשלו ברעה

17 Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração;

17 בנפל אויביך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך

18 para que o SENHOR isso não veja, e seja mau aos seus olhos, e desvie dele a sua ira.

18 פן יראה יהוה ורע בעיניו והשיב מעליו אפו

19 Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios.

19 אל תתחר במרעים אל תקנא ברשעים

20 Porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará.

20 כי לא תהיה אחרית לרע נר רשעים ידעך

21 Teme ao SENHOR, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças.

21 ירא את יהוה בני ומלך עם שונים אל תתערב

22 Porque, de repente, se levantará a sua perdição, e a ruína deles, quem a conhecerá?

22 כי פתאם יקום אידם ופיד שניהם מי יודע

23 Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom.

23 גם אלה לחכמים הכר פנים במשפט בל טוב

24 O que disser ao ímpio Justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão.

24 אמר לרשע צדיק אתה יקבהו עמים יזעמוהו לאמים

25 Mas, para os que o repreenderem, haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem.

25 ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב

26 Beija com os lábios o que responde com palavras retas.

26 שפתים ישק משיב דברים נכחים

27 Prepara fora a tua obra, e apronta -a no campo, e então edifica a tua casa.

27 הכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך אחר ובנית ביתך

28 Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo; por que enganarias com os teus lábios?

28 אל תהי עד חנם ברעך והפתית בשפתיך

29 Não digas Como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele; pagarei a cada um segundo a sua obra.

29 אל תאמר כאשר עשה לי כן אעשה לו אשיב לאיש כפעלו

30 Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento;

30 על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב

31 e eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície, coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada.

31 והנה עלה כלו קמשנים כסו פניו חרלים וגדר אבניו נהרסה

32 O que tendo eu visto, o considerei; e, vendo-o, recebi instrução.

32 ואחזה אנכי אשית לבי ראיתי לקחתי מוסר

33 Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco, para estar deitado,

33 מעט שנות מעט תנומות מעט חבק ידים לשכב

34 assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade, como um homem armado.

34 ובא מתהלך רישך ומחסריך כאיש מגן

Provérbios 25

1 Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá.

1 גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה

2 A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar.

2 כבד אלהים הסתר דבר וכבד מלכים חקר דבר

3 Para a altura dos céus, e para a profundeza da terra, e para o coração dos reis, não há investigação alguma.

3 שמים לרום וארץ לעמק ולב מלכים אין חקר

4 Tira da prata as escórias, e sairá vaso para o fundidor.

4 הגו סיגים מכסף ויצא לצרף כלי

5 Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça.

5 הגו רשע לפני מלך ויכון בצדק כסאו

6 Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes;

6 אל תתהדר לפני מלך ובמקום גדלים אל תעמד

7 porque melhor é que te digam Sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe a quem já os teus olhos viram.

7 כי טוב אמר לך עלה הנה מהשפילך לפני נדיב אשר ראו עיניך

8 Não te apresses a litigar, para depois, ao fim, não saberes o que hás de fazer, podendo-te confundir o teu próximo.

8 אל תצא לרב מהר פן מה תעשה באחריתה בהכלים אתך רעך

9 Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo e não descubras o segredo de outro;

9 ריבך ריב את רעך וסוד אחר אל תגל

10 para que não te desonre o que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia.

10 פן יחסדך שמע ודבתך לא תשוב

11 Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo.

11 תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבר על אפניו

12 Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte.

12 נזם זהב וחלי כתם מוכיח חכם על אזן שמעת

13 Como frieza de neve no tempo da sega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam; porque alegra a alma dos seus senhores.

13 כצנת שלג ביום קציר ציר נאמן לשלחיו ונפש אדניו ישיב

14 Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas.

14 נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל במתת שקר

15 Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos.

15 בארך אפים יפתה קצין ולשון רכה תשבר גרם

16 Achaste mel? Come o que te basta; para que, porventura, não te fartes dele e o venhas a vomitar.

16 דבש מצאת אכל דיך פן תשבענו והקאתו

17 Retira o pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça.

17 הקר רגלך מבית רעך פן ישבעך ושנאך

18 Martelo, e espada, e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo.

18 מפיץ וחרב וחץ שנון איש ענה ברעהו עד שקר

19 Como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia.

19 שן רעה ורגל מועדת מבטח בוגד ביום צרה

20 O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre salitre.

20 מעדה בגד ביום קרה חמץ על נתר ושר בשרים על לב רע

21 Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer; e, se tiver sede, dá-lhe água para beber,

21 אם רעב שנאך האכלהו לחם ואם צמא השקהו מים

22 porque, assim, brasas lhe amontoarás sobre a cabeça; e o SENHOR to pagará.

22 כי גחלים אתה חתה על ראשו ויהוה ישלם לך

23 O vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida, a face irada.

23 רוח צפון תחולל גשם ופנים נזעמים לשון סתר

24 Melhor é morar num canto de umas águas-furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla.

24 טוב שבת על פנת גג מאשת מדונים ובית חבר

25 Como água fria para uma alma cansada, assim são as boas-novas de terra remota.

25 מים קרים על נפש עיפה ושמועה טובה מארץ מרחק

26 Como fonte turva e manancial corruto, assim é o justo que cai diante do ímpio.

26 מעין נרפש ומקור משחת צדיק מט לפני רשע

27 Comer muito mel não é bom; assim, a investigação da própria glória não é glória.

27 אכל דבש הרבות לא טוב וחקר כבדם כבוד

28 Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito.

28 עיר פרוצה אין חומה איש אשר אין מעצר לרוחו

Provérbios 26

1 Como a neve no verão e como a chuva na sega, assim não é conveniente ao louco a honra.

1 כשלג בקיץ וכמטר בקציר כן לא נאוה לכסיל כבוד

2 Como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu vôo, assim a maldição sem causa não virá.

2 כצפור לנוד כדרור לעוף כן קללת חנם לא תבא

3 O açoite é para o cavalo, o freio, para o jumento, e a vara, para as costas dos tolos.

3 שוט לסוס מתג לחמור ושבט לגו כסילים

4 Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também te não faças semelhante a ele.

4 אל תען כסיל כאולתו פן תשוה לו גם אתה

5 Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus olhos.

5 ענה כסיל כאולתו פן יהיה חכם בעיניו

6 Os pés corta e o dano bebe quem manda mensagens pelas mãos de um tolo.

6 מקצה רגלים חמס שתה שלח דברים ביד כסיל

7 Como as pernas do coxo, que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos.

7 דליו שקים מפסח ומשל בפי כסילים

8 Como o que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo.

8 כצרור אבן במרגמה כן נותן לכסיל כבוד

9 Como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos.

9 חוח עלה ביד שכור ומשל בפי כסילים

10 Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores.

10 רב מחולל כל ושכר כסיל ושכר עברים

11 Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultícia.

11 ככלב שב על קאו כסיל שונה באולתו

12 Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele.

12 ראית איש חכם בעיניו תקוה לכסיל ממנו

13 Diz o preguiçoso Um leão está no caminho; um leão está nas ruas.

13 אמר עצל שחל בדרך ארי בין הרחבות

14 Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso, na sua cama.

14 הדלת תסוב על צירה ועצל על מטתו

15 O preguiçoso esconde a mão no seio; enfada-se de a levar à sua boca.

15 טמן עצל ידו בצלחת נלאה להשיבה אל פיו

16 Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que sete homens que bem respondem.

16 חכם עצל בעיניו משבעה משיבי טעם

17 O que, passando, se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas.

17 מחזיק באזני כלב עבר מתעבר על ריב לא לו

18 Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades,

18 כמתלהלה הירה זקים חצים ומות

19 assim é o homem que engana o seu próximo e diz Fiz isso por brincadeira.

19 כן איש רמה את רעהו ואמר הלא משחק אני

20 Sem lenha, o fogo se apagará; e, não havendo maldizente, cessará a contenda.

20 באפס עצים תכבה אש ובאין נרגן ישתק מדון

21 Como o carvão é para o borralho, e a lenha, para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas.

21 פחם לגחלים ועצים לאש ואיש מדונים לחרחר ריב

22 As palavras do maldizente são como deliciosos bocados, que descem ao íntimo do ventre.

22 דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן

23 Como o caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno.

23 כסף סיגים מצפה על חרש שפתים דלקים ולב רע

24 Aquele que aborrece dissimula com os seus lábios, mas no seu interior encobre o engano.

24 בשפתו ינכר שונא ובקרבו ישית מרמה

25 Quando te suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque sete abominações há no seu coração.

25 כי יחנן קולו אל תאמן בו כי שבע תועבות בלבו

26 Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação.

26 תכסה שנאה במשאון תגלה רעתו בקהל

27 O que faz uma cova nela cairá; e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará.

27 כרה שחת בה יפל וגלל אבן אליו תשוב

28 A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína.

28 לשון שקר ישנא דכיו ופה חלק יעשה מדחה

Provérbios 27

1 Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia.

1 אל תתהלל ביום מחר כי לא תדע מה ילד יום

2 Louve-te o estranho, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios.

2 יהללך זר ולא פיך נכרי ואל שפתיך

3 Pesada é a pedra, e a areia também; mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas.

3 כבד אבן ונטל החול וכעס אויל כבד משניהם

4 Cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja?

4 אכזריות חמה ושטף אף ומי יעמד לפני קנאה

5 Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto.

5 טובה תוכחת מגלה מאהבה מסתרת

6 Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos.

6 נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא

7 A alma farta pisa o favo de mel, mas à alma faminta todo amargo é doce.

7 נפש שבעה תבוס נפת ונפש רעבה כל מר מתוק

8 Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar.

8 כצפור נודדת מן קנה כן איש נודד ממקומו

9 O óleo e o perfume alegram o coração; assim a doença do amigo, com o conselho cordial.

9 שמן וקטרת ישמח לב ומתק רעהו מעצת נפש

10 Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade; melhor é o vizinho perto do que o irmão longe.

10 רעך ורעה אביך אל תעזב ובית אחיך אל תבוא ביום אידך טוב שכן קרוב מאח רחוק

11 Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar.

11 חכם בני ושמח לבי ואשיבה חרפי דבר

12 O avisado vê o mal e esconde-se; mas os simples passam e sofrem a pena.

12 ערום ראה רעה נסתר פתאים עברו נענשו

13 Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe tu a sua roupa e penhora-o pela estranha.

13 קח בגדו כי ערב זר ובעד נכריה חבלהו

14 O que bendiz ao seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará.

14 מברך רעהו בקול גדול בבקר השכים קללה תחשב לו

15 O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa, um e outro são semelhantes.

15 דלף טורד ביום סגריר ואשת מדונים נשתוה

16 Aquele que a contivesse, conteria o vento; e a sua destra acomete o óleo.

16 צפניה צפן רוח ושמן ימינו יקרא

17 Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo.

17 ברזל בברזל יחד ואיש יחד פני רעהו

18 O que guarda a figueira comerá do seu fruto; e o que vela pelo seu senhor será honrado.

18 נצר תאנה יאכל פריה ושמר אדניו יכבד

19 Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem.

19 כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם

20 O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem.

20 שאול ואבדה לא תשבענה ועיני האדם לא תשבענה

21 O crisol é para a prata, e o forno, para o ouro, e o homem é provado pelos louvores.

21 מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו

22 Ainda que pisasses o tolo com uma mão de gral entre grãos de cevada pilada, não se iria dele a sua estultícia.

22 אם תכתוש את האויל במכתש בתוך הריפות בעלי לא תסור מעליו אולתו

23 Procura conhecer o estado das tuas ovelhas; põe o teu coração sobre o gado.

23 ידע תדע פני צאנך שית לבך לעדרים

24 Porque as riquezas não duram para sempre; e duraria a coroa de geração em geração?

24 כי לא לעולם חסן ואם נזר לדור דור

25 Quando se mostrar a erva, e aparecerem os renovos, então, ajunta as ervas dos montes.

25 גלה חציר ונראה דשא ונאספו עשבות הרים

26 Os cordeiros serão para te vestires, e os bodes, para o preço do campo.

26 כבשים ללבושך ומחיר שדה עתודים

27 E haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para sustento da tua casa e para sustento das tuas criadas.

27 ודי חלב עזים ללחמך ללחם ביתך וחיים לנערותיך

Provérbios 28

1 Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga; mas qualquer justo está confiado como o filho do leão.

1 נסו ואין רדף רשע וצדיקים ככפיר יבטח

2 Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas, por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará.

2 בפשע ארץ רבים שריה ובאדם מבין ידע כן יאריך

3 O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo.

3 גבר רש ועשק דלים מטר סחף ואין לחם

4 Os que deixam a lei louvam o ímpio; mas os que guardam a lei pelejam contra eles.

4 עזבי תורה יהללו רשע ושמרי תורה יתגרו בם

5 Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o SENHOR entendem tudo.

5 אנשי רע לא יבינו משפט ומבקשי יהוה יבינו כל

6 Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico.

6 טוב רש הולך בתמו מעקש דרכים והוא עשיר

7 O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai.

7 נוצר תורה בן מבין ורעה זוללים יכלים אביו

8 O que aumenta a sua fazenda com usura e onzena ajunta-a para o que se compadece do pobre.

8 מרבה הונו בנשך ובתרבית לחונן דלים יקבצנו

9 O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável.

9 מסיר אזנו משמע תורה גם תפלתו תועבה

10 O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova; mas os sinceros herdarão o bem.

10 משגה ישרים בדרך רע בשחותו הוא יפול ותמימים ינחלו טוב

11 O homem rico é sábio aos seus próprios olhos; mas o pobre que é sábio o examina.

11 חכם בעיניו איש עשיר ודל מבין יחקרנו

12 Quando os justos triunfam, há grande alegria; mas, quando os ímpios sobem, os homens escondem-se.

12 בעלץ צדיקים רבה תפארת ובקום רשעים יחפש אדם

13 O que encobre as suas transgressões nunca prosperará; mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.

13 מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועזב ירחם

14 Bem-aventurado o homem que continuamente teme; mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal.

14 אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה

15 Como leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre.

15 ארי נהם ודב שוקק משל רשע על עם דל

16 O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias.

16 נגיד חסר תבונות ורב מעשקות שנאי בצע יאריך ימים

17 O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até à cova; ninguém o detenha.

17 אדם עשק בדם נפש עד בור ינוס אל יתמכו בו

18 O que anda sinceramente salvar-se -á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo.

18 הולך תמים יושע ונעקש דרכים יפול באחת

19 O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza.

19 עבד אדמתו ישבע לחם ומרדף רקים ישבע ריש

20 O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo.

20 איש אמונות רב ברכות ואץ להעשיר לא ינקה

21 Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará.

21 הכר פנים לא טוב ועל פת לחם יפשע גבר

22 Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza.

22 נבהל להון איש רע עין ולא ידע כי חסר יבאנו

23 O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua.

23 מוכיח אדם אחרי חן ימצא ממחליק לשון

24 O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz Não há transgressão, companheiro é do destruidor.

24 גוזל אביו ואמו ואמר אין פשע חבר הוא לאיש משחית

25 O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no SENHOR engordará.

25 רחב נפש יגרה מדון ובוטח על יהוה ידשן

26 O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará.

26 בוטח בלבו הוא כסיל והולך בחכמה הוא ימלט

27 O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições.

27 נותן לרש אין מחסור ומעלים עיניו רב מארות

28 Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas, quando eles perecem, os justos se multiplicam.

28 בקום רשעים יסתר אדם ובאבדם ירבו צדיקים

Provérbios 29

1 O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura.

1 איש תוכחות מקשה ערף פתע ישבר ואין מרפא

2 Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas, quando o ímpio domina, o povo suspira.

2 ברבות צדיקים ישמח העם ובמשל רשע יאנח עם

3 O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda.

3 איש אהב חכמה ישמח אביו ורעה זונות יאבד הון

4 O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna.

4 מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה

5 O homem que lisonjeia a seu próximo arma uma rede aos seus passos.

5 גבר מחליק על רעהו רשת פורש על פעמיו

6 Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se.

6 בפשע איש רע מוקש וצדיק ירון ושמח

7 Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso.

7 ידע צדיק דין דלים רשע לא יבין דעת

8 Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira.

8 אנשי לצון יפיחו קריה וחכמים ישיבו אף

9 O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe quer se ria, não terá descanso.

9 איש חכם נשפט את איש אויל ורגז ושחק ואין נחת

10 Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem.

10 אנשי דמים ישנאו תם וישרים יבקשו נפשו

11 Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime.

11 כל רוחו יוציא כסיל וחכם באחור ישבחנה

12 O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios.

12 משל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים

13 O pobre e o usurário se encontram, e o SENHOR alumia os olhos de ambos.

13 רש ואיש תככים נפגשו מאיר עיני שניהם יהוה

14 O rei, que julga os pobres conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre.

14 מלך שופט באמת דלים כסאו לעד יכון

15 A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe.

15 שבט ותוכחת יתן חכמה ונער משלח מביש אמו

16 Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda.

16 ברבות רשעים ירבה פשע וצדיקים במפלתם יראו

17 Castiga o teu filho, e te fará descansar e dará delícias à tua alma.

17 יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך

18 Não havendo profecia, o povo se corrompe; mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado.

18 באין חזון יפרע עם ושמר תורה אשרהו

19 O servo não se emendará com palavras, porque, ainda que te entenda, não te atenderá.

19 בדברים לא יוסר עבד כי יבין ואין מענה

20 Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele.

20 חזית איש אץ בדבריו תקוה לכסיל ממנו

21 Quando alguém cria delicadamente o seu servo desde a mocidade, por derradeiro ele quererá ser seu filho.

21 מפנק מנער עבדו ואחריתו יהיה מנון

22 O homem iracundo levanta contendas; e o furioso multiplica as transgressões.

22 איש אף יגרה מדון ובעל חמה רב פשע

23 A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra.

23 גאות אדם תשפילנו ושפל רוח יתמך כבוד

24 O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma; ouve maldições e não o denuncia.

24 חולק עם גנב שונא נפשו אלה ישמע ולא יגיד

25 O receio do homem armará laços, mas o que confia no SENHOR será posto em alto retiro.

25 חרדת אדם יתן מוקש ובוטח ביהוה ישגב

26 Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do SENHOR.

26 רבים מבקשים פני מושל ומיהוה משפט איש

27 Abominação é para os justos o homem iníquo, e abominação é para o ímpio o de retos caminhos.

27 תועבת צדיקים איש עול ותועבת רשע ישר דרך

Provérbios 30

1 Palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a Itiel, a Itiel e a Ucal

1 דברי אגור בן יקה המשא נאם הגבר לאיתיאל לאיתיאל ואכל

2 Na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém; não tenho o entendimento do homem,

2 כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי

3 nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do Santo.

3 ולא למדתי חכמה ודעת קדשים אדע

4 Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome, e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes?

4 מי עלה שמים וירד מי אסף רוח בחפניו מי צרר מים בשמלה מי הקים כל אפסי ארץ מה שמו ומה שם בנו כי תדע

5 Toda palavra de Deus é pura; escudo é para os que confiam nele.

5 כל אמרת אלוה צרופה מגן הוא לחסים בו

6 Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda, e sejas achado mentiroso.

6 אל תוסף על דבריו פן יוכיח בך ונכזבת

7 Duas coisas te pedi; não mas negues, antes que morra

7 שתים שאלתי מאתך אל תמנע ממני בטרם אמות

8 afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa; não me dês nem a pobreza nem a riqueza; mantém-me do pão da minha porção acostumada;

8 שוא ודבר כזב הרחק ממני ראש ועשר אל תתן לי הטריפני לחם חקי

9 para que, porventura, de farto te não negue e diga Quem é o SENHOR? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus.

9 פן אשבע וכחשתי ואמרתי מי יהוה ופן אורש וגנבתי ותפשתי שם אלהי

10 Não calunies o servo diante de seu senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado.

10 אל תלשן עבד אל אדנו פן יקללך ואשמת

11 Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe.

11 דור אביו יקלל ואת אמו לא יברך

12 Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia.

12 דור טהור בעיניו ומצאתו לא רחץ

13 Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima.

13 דור מה רמו עיניו ועפעפיו ינשאו

14 Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens.

14 דור חרבות שניו ומאכלות מתלעתיו לאכל עניים מארץ ואביונים מאדם

15 A sanguessuga tem duas filhas, a saber Dá, Dá. Estas três coisas nunca se fartam; e quatro nunca dizem Basta

15 לעלוקה שתי בנות הב הב שלוש הנה לא תשבענה ארבע לא אמרו הון

16 a sepultura, a madre estéril, a terra, que se não farta de água, e o fogo, que nunca diz Basta.

16 שאול ועצר רחם ארץ לא שבעה מים ואש לא אמרה הון

17 Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintãos da águia os comerão.

17 עין תלעג לאב ותבוז ליקהת אם יקרוה ערבי נחל ויאכלוה בני נשר

18 Há três coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço

18 שלשה המה נפלאו ממני וארבע לא ידעתים

19 o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem.

19 דרך הנשר בשמים דרך נחש עלי צור דרך אניה בלב ים ודרך גבר בעלמה

20 Tal é o caminho da mulher adúltera ela come, e limpa a sua boca, e diz Não cometi maldade.

20 כן דרך אשה מנאפת אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי און

21 Por três coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar

21 תחת שלוש רגזה ארץ ותחת ארבע לא תוכל שאת

22 pelo servo, quando reina; e pelo tolo, quando anda farto de pão;

22 תחת עבד כי ימלוך ונבל כי ישבע לחם

23 pela mulher aborrecida, quando se casa; e pela serva, quando fica herdeira da sua senhora.

23 תחת שנואה כי תבעל ושפחה כי תירש גברתה

24 Estas quatro coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria

24 ארבעה הם קטני ארץ והמה חכמים מחכמים

25 as formigas são um povo impotente; todavia, no verão preparam a sua comida;

25 הנמלים עם לא עז ויכינו בקיץ לחמם

26 os coelhos são um povo débil; e, contudo, fazem a sua casa nas rochas;

26 שפנים עם לא עצום וישימו בסלע ביתם

27 os gafanhotos não têm rei; e, contudo, todos saem e em bandos se repartem;

27 מלך אין לארבה ויצא חצץ כלו

28 a aranha, que se apanha com as mãos e está nos paços dos reis.

28 שממית בידים תתפש והיא בהיכלי מלך

29 Há três que têm um bom andar, e o quarto passeia muito bem

29 שלשה המה מיטיבי צעד וארבעה מיטבי לכת

30 o leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás;

30 ליש גבור בבהמה ולא ישוב מפני כל

31 o cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos; o bode também; e o rei, a quem se não pode resistir.

31 זרזיר מתנים או תיש ומלך אלקום עמו

32 Se procedeste loucamente, elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca.

32 אם נבלת בהתנשא ואם זמות יד לפה

33 Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda.

33 כי מיץ חלב יוציא חמאה ומיץ אף יוציא דם ומיץ אפים יוציא ריב

Provérbios 31

1 Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe.

1 דברי למואל מלך משא אשר יסרתו אמו

2 Como, filho meu? E como, ó filho do meu ventre? E como, ó filho das minhas promessas?

2 מה ברי ומה בר בטני ומה בר נדרי

3 Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, ao que destrói os reis.

3 אל תתן לנשים חילך ודרכיך למחות מלכין

4 Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte.

4 אל למלכים למואל אל למלכים שתו יין ולרוזנים או שכר

5 Para que não bebam, e se esqueçam do estatuto, e pervertam o juízo de todos os aflitos.

5 פן ישתה וישכח מחקק וישנה דין כל בני עני

6 Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho, aos amargosos de espírito;

6 תנו שכר לאובד ויין למרי נפש

7 para que bebam, e se esqueçam da sua pobreza, e do seu trabalho não se lembrem mais.

7 ישתה וישכח רישו ועמלו לא יזכר עוד

8 Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação.

8 פתח פיך לאלם אל דין כל בני חלוף

9 Abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados.

9 פתח פיך שפט צדק ודין עני ואביון

10 Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins.

10 אשת חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה

11 O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará.

11 בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר

12 Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida.

12 גמלתהו טוב ולא רע כל ימי חייה

13 Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos.

13 דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה

14 É como o navio mercante de longe traz o seu pão.

14 היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה

15 Ainda de noite, se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas.

15 ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערתיה

16 Examina uma herdade e adquire-a; planta uma vinha com o fruto de suas mãos.

16 זממה שדה ותקחהו מפרי כפיה נטע כרם

17 Cinge os lombos de força e fortalece os braços.

17 חגרה בעוז מתניה ותאמץ זרעותיה

18 Prova e vê que é boa sua mercadoria; e a sua lâmpada não se apaga de noite.

18 טעמה כי טוב סחרה לא יכבה בליל נרה

19 Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca.

19 ידיה שלחה בכישור וכפיה תמכו פלך

20 Abre a mão ao aflito; e ao necessitado estende as mãos.

20 כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון

21 Não temerá, por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada.

21 לא תירא לביתה משלג כי כל ביתה לבש שנים

22 Faz para si tapeçaria; de linho fino e de púrpura é a sua veste.

22 מרבדים עשתה לה שש וארגמן לבושה

23 Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra.

23 נודע בשערים בעלה בשבתו עם זקני ארץ

24 Faz panos de linho fino, e vende-os, e dá cintas aos mercadores.

24 סדין עשתה ותמכר וחגור נתנה לכנעני

25 A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro.

25 עז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון

26 Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua.

26 פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה

27 Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça.

27 צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל

28 Levantam-se seus filhos, e chamam-na bem-aventurada; como também seu marido, que a louva, dizendo

28 קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה

29 Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior.

29 רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה

30 Enganosa é a graça, e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao SENHOR, essa será louvada.

30 שקר החן והבל היפי אשה יראת יהוה היא תתהלל

31 Dai-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na nas portas as suas obras.

31 תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה

About the Author

Prof. Miguel Nicolaevsky

Miguel Nicolaevsky, nascido no Rio de Janeiro em 1969, é um pesquisador e historiador bíblico. Após uma carreira inicial em publicidade, imigrou para Israel em 1996. Lá, estudou programação e multimídia, alcançando cargos de destaque em tecnologia. Fundou o cafetorah.com em 2004 e posteriormente a Israel Agency. É autor de sete livros sobre judaísmo e lidera palestras no meio judaico messiânico. Reconhecido por sua expertise em arqueologia bíblica, história de Israel e hebraico bíblico, seu trabalho influente se estende globalmente, impactando milhões através de suas atividades online e colaborações com empresas de alta tecnologia.

One thought on “Livro de Provérbios

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these

X