Livro de Amós

[—ATOC—]
[—TAG:h2—]

Amós 1

1 As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, dois anos antes do terremoto.

1 דברי עמוס אשר היה בנקדים מתקוע אשר חזה על ישראל בימי עזיה מלך יהודה ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל שנתים לפני הרעש

2 E disse O SENHOR bramará de Sião e de Jerusalém dará a sua voz; nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se -á o cume do Carmelo.

2 ויאמר יהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו ואבלו נאות הרעים ויבש ראש הכרמל

3 Assim diz o SENHOR Por três transgressões de Damasco e por quatro, não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro.

3 כה אמר יהוה על שלשה פשעי דמשק ועל ארבעה לא אשיבנו על דושם בחרצות הברזל את הגלעד

4 Por isso, porei fogo à casa de Hazael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadade.

4 ושלחתי אש בבית חזאל ואכלה ארמנות בן הדד

5 E quebrarei o ferrolho de Damasco e exterminarei o morador de Biqueate-Áven e ao que tem o cetro de Bete-Éden; e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o SENHOR.

5 ושברתי בריח דמשק והכרתי יושב מבקעת און ותומך שבט מבית עדן וגלו עם ארם קירה אמר יהוה

6 Assim diz o SENHOR Por três transgressões de Gaza e por quatro, não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom.

6 כה אמר יהוה על שלשה פשעי עזה ועל ארבעה לא אשיבנו על הגלותם גלות שלמה להסגיר לאדום

7 Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios.

7 ושלחתי אש בחומת עזה ואכלה ארמנתיה

8 E exterminarei o morador de Asdode e o que tem o cetro de Asquelom e tornarei a minha mão contra Ecrom; e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor JEOVÁ.

8 והכרתי יושב מאשדוד ותומך שבט מאשקלון והשיבותי ידי על עקרון ואבדו שארית פלשתים אמר אדני יהוה

9 Assim diz o SENHOR Por três transgressões de Tiro e por quatro, não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos.

9 כה אמר יהוה על שלשה פשעי צר ועל ארבעה לא אשיבנו על הסגירם גלות שלמה לאדום ולא זכרו ברית אחים

10 Por isso, porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios.

10 ושלחתי אש בחומת צר ואכלה ארמנותיה

11 Assim diz o SENHOR Por três transgressões de Edom e por quatro, não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia; e a sua ira despedaça eternamente, e retém a sua indignação para sempre.

11 כה אמר יהוה על שלשה פשעי אדום ועל ארבעה לא אשיבנו על רדפו בחרב אחיו ושחת רחמיו ויטרף לעד אפו ועברתו שמרה נצח

12 Por isso, porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bozra.

12 ושלחתי אש בתימן ואכלה ארמנות בצרה

13 Assim diz o SENHOR Por três transgressões dos filhos de Amom e por quatro, não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus termos.

13 כה אמר יהוה על שלשה פשעי בני עמון ועל ארבעה לא אשיבנו על בקעם הרות הגלעד למען הרחיב את גבולם

14 Por isso, porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta.

14 והצתי אש בחומת רבה ואכלה ארמנותיה בתרועה ביום מלחמה בסער ביום סופה

15 E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o SENHOR.

15 והלך מלכם בגולה הוא ושריו יחדו אמר יהוה

Amós 2

1 Assim diz o SENHOR Por três transgressões de Moabe e por quatro, não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal.

1 כה אמר יהוה על שלשה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו על שרפו עצמות מלך אדום לשיד

2 Por isso, porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote; e Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de buzina.

2 ושלחתי אש במואב ואכלה ארמנות הקריות ומת בשאון מואב בתרועה בקול שופר

3 E tirarei o juiz do meio dele e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o SENHOR.

3 והכרתי שופט מקרבה וכל שריה אהרוג עמו אמר יהוה

4 Assim diz o SENHOR Por três transgressões de Judá e por quatro, não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do SENHOR e não guardaram os seus estatutos; antes, se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais.

4 כה אמר יהוה על שלשה פשעי יהודה ועל ארבעה לא אשיבנו על מאסם את תורת יהוה וחקיו לא שמרו ויתעום כזביהם אשר הלכו אבותם אחריהם

5 Por isso, porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém.

5 ושלחתי אש ביהודה ואכלה ארמנות ירושלם

6 Assim diz o SENHOR Por três transgressões de Israel e por quatro, não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos.

6 כה אמר יהוה על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים

7 Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos; e um homem e seu pai entram à mesma moça, para profanarem o meu santo nome.

7 השאפים על עפר ארץ בראש דלים ודרך ענוים יטו ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל את שם קדשי

8 E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado.

8 ועל בגדים חבלים יטו אצל כל מזבח ויין ענושים ישתו בית אלהיהם

9 Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos; mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo.

9 ואנכי השמדתי את האמרי מפניהם אשר כגבה ארזים גבהו וחסן הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת

10 Também vos fiz subir da terra do Egito e quarenta anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu.

10 ואנכי העליתי אתכם מארץ מצרים ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה לרשת את ארץ האמרי

11 E dentre vossos filhos levantei profetas e dentre os vossos jovens, nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel? Diz o SENHOR.

11 ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזרים האף אין זאת בני ישראל נאם יהוה

12 Mas vós aos nazireus destes vinho a beber e aos profetas ordenastes, dizendo Não profetizeis.

12 ותשקו את הנזרים יין ועל הנביאים צויתם לאמר לא תנבאו

13 Eis que eu vos apertarei no vosso lugar como se aperta um carro cheio de manolhos.

13 הנה אנכי מעיק תחתיכם כאשר תעיק העגלה המלאה לה עמיר

14 Assim que de nada valerá a fuga ao ágil; nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida.

14 ואבד מנוס מקל וחזק לא יאמץ כחו וגבור לא ימלט נפשו

15 E não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo livrará a sua alma.

15 ותפש הקשת לא יעמד וקל ברגליו לא ימלט ורכב הסוס לא ימלט נפשו

16 E o mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o SENHOR.

16 ואמיץ לבו בגבורים ערום ינוס ביום ההוא נאם יהוה

Amós 3

1 Ouvi esta palavra que o SENHOR fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo

1 שמעו את הדבר הזה אשר דבר יהוה עליכם בני ישראל על כל המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים לאמר

2 De todas as famílias da terra a vós somente conheci; portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós.

2 רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקד עליכם את כל עונתיכם

3 Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo?

3 הילכו שנים יחדו בלתי אם נועדו

4 Bramirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado?

4 הישאג אריה ביער וטרף אין לו היתן כפיר קולו ממענתו בלתי אם לכד

5 Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se -á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa?

5 התפל צפור על פח הארץ ומוקש אין לה היעלה פח מן האדמה ולכוד לא ילכוד

6 Tocar-se -á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o SENHOR não o terá feito?

6 אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו אם תהיה רעה בעיר ויהוה לא עשה

7 Certamente o Senhor JEOVÁ não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas.

7 כי לא יעשה אדני יהוה דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים

8 Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor JEOVÁ, quem não profetizará?

8 אריה שאג מי לא יירא אדני יהוה דבר מי לא ינבא

9 Fazei ouvir isto nos palácios de Asdode e nos palácios da terra do Egito e dizei Ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede os grandes alvoroços no meio dela e os oprimidos dentro dela.

9 השמיעו על ארמנות באשדוד ועל ארמנות בארץ מצרים ואמרו האספו על הרי שמרון וראו מהומת רבות בתוכה ועשוקים בקרבה

10 Porque não sabem fazer o que é reto, diz o SENHOR, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição.

10 ולא ידעו עשות נכחה נאם יהוה האוצרים חמס ושד בארמנותיהם

11 Portanto, o Senhor JEOVÁ diz assim Um inimigo surgirá, e cercará a tua terra, e derribará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados.

11 לכן כה אמר אדני יהוה צר וסביב הארץ והורד ממך עזך ונבזו ארמנותיך

12 Assim diz o SENHOR Como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito.

12 כה אמר יהוה כאשר יציל הרעה מפי הארי שתי כרעים או בדל אזן כן ינצלו בני ישראל הישבים בשמרון בפאת מטה ובדמשק ערש

13 Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor JEOVÁ, o Deus dos Exércitos

13 שמעו והעידו בבית יעקב נאם אדני יהוה אלהי הצבאות

14 No dia em que eu visitar as transgressões de Israel sobre ele, também visitarei os altares de Betel; e os chifres do altar serão cortados e cairão por terra.

14 כי ביום פקדי פשעי ישראל עליו ופקדתי על מזבחות בית אל ונגדעו קרנות המזבח ונפלו לארץ

15 E derribarei a casa de inverno com a casa de verão; e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o SENHOR.

15 והכיתי בית החרף על בית הקיץ ואבדו בתי השן וספו בתים רבים נאם יהוה

Amós 4

1 Ouvi esta palavra, vós, vacas de Basã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores Dai cá, e bebamos.

1 שמעו הדבר הזה פרות הבשן אשר בהר שמרון העשקות דלים הרצצות אביונים האמרת לאדניהם הביאה ונשתה

2 Jurou o Senhor JEOVÁ, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e a vossos descendentes com anzóis de pesca.

2 נשבע אדני יהוה בקדשו כי הנה ימים באים עליכם ונשא אתכם בצנות ואחריתכן בסירות דוגה

3 E saireis pelas brechas, uma após outra, e vos lançareis para Hermom, disse o SENHOR.

3 ופרצים תצאנה אשה נגדה והשלכתנה ההרמונה נאם יהוה

4 Vinde a Betel e transgredi; a Gilgal, e multiplicai as transgressões; e, cada manhã, trazei os vossos sacrifícios e, de três em três dias, os vossos dízimos.

4 באו בית אל ופשעו הגלגל הרבו לפשע והביאו לבקר זבחיכם לשלשת ימים מעשרתיכם

5 E oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai sacrifícios voluntários, e publicai-os; porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor JEOVÁ.

5 וקטר מחמץ תודה וקראו נדבות השמיעו כי כן אהבתם בני ישראל נאם אדני יהוה

6 Por isso, também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares; contudo, não vos convertestes a mim, disse o SENHOR.

6 וגם אני נתתי לכם נקיון שנים בכל עריכם וחסר לחם בכל מקומתיכם ולא שבתם עדי נאם יהוה

7 Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda três meses para a ceifa; e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra cidade não fiz chover; sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, se secou.

7 וגם אנכי מנעתי מכם את הגשם בעוד שלשה חדשים לקציר והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר חלקה אחת תמטר וחלקה אשר לא תמטיר עליה תיבש

8 E andaram errantes duas ou três cidades, indo a outra cidade, para beberem água, mas não se saciaram; contudo, não vos convertestes a mim, disse o SENHOR.

8 ונעו שתים שלש ערים אל עיר אחת לשתות מים ולא ישבעו ולא שבתם עדי נאם יהוה

9 Feri-vos com queimadura e com ferrugem; a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras foi comida pela locusta; contudo, não vos convertestes a mim, disse o SENHOR.

9 הכיתי אתכם בשדפון ובירקון הרבות גנותיכם וכרמיכם ותאניכם וזיתיכם יאכל הגזם ולא שבתם עדי נאם יהוה

10 Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito; os vossos jovens matei à espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz; contudo, não vos convertestes a mim, disse o SENHOR.

10 שלחתי בכם דבר בדרך מצרים הרגתי בחרב בחוריכם עם שבי סוסיכם ואעלה באש מחניכם ובאפכם ולא שבתם עדי נאם יהוה

11 Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio; contudo, não vos convertestes a mim, disse o SENHOR.

11 הפכתי בכם כמהפכת אלהים את סדם ואת עמרה ותהיו כאוד מצל משרפה ולא שבתם עדי נאם יהוה

12 Portanto, assim te farei, ó Israel! E, porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus.

12 לכן כה אעשה לך ישראל עקב כי זאת אעשה לך הכון לקראת אלהיך ישראל

13 Porque é ele o que forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra; SENHOR, o Deus dos Exércitos, é o seu nome.

13 כי הנה יוצר הרים וברא רוח ומגיד לאדם מה שחו עשה שחר עיפה ודרך על במתי ארץ יהוה אלהי צבאות שמו

Amós 5

1 Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel.

1 שמעו את הדבר הזה אשר אנכי נשא עליכם קינה בית ישראל

2 A virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se; desamparada está na sua terra, não há quem a levante.

2 נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל נטשה על אדמתה אין מקימה

3 Porque assim diz o Senhor JEOVÁ A cidade da qual saem mil conservará cem, e aquela da qual saem cem conservará dez à casa de Israel.

3 כי כה אמר אדני יהוה העיר היצאת אלף תשאיר מאה והיוצאת מאה תשאיר עשרה לבית ישראל

4 Porque assim diz o SENHOR à casa de Israel Buscai-me e vivei.

4 כי כה אמר יהוה לבית ישראל דרשוני וחיו

5 Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeito em nada.

5 ואל תדרשו בית אל והגלגל לא תבאו ובאר שבע לא תעברו כי הגלגל גלה יגלה ובית אל יהיה לאון

6 Buscai o SENHOR e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague.

6 דרשו את יהוה וחיו פן יצלח כאש בית יוסף ואכלה ואין מכבה לבית אל

7 Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça,

7 ההפכים ללענה משפט וצדקה לארץ הניחו

8 procurai o que faz o Sete-estrelo e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite; o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra; SENHOR é o seu nome.

8 עשה כימה וכסיל והפך לבקר צלמות ויום לילה החשיך הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ יהוה שמו

9 O que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a assolação contra a fortaleza.

9 המבליג שד על עז ושד על מבצר יבוא

10 Aborrecem na porta ao que os repreende e abominam o que fala sinceramente.

10 שנאו בשער מוכיח ודבר תמים יתעבו

11 Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis; vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho.

11 לכן יען בושסכם על דל ומשאת בר תקחו ממנו בתי גזית בניתם ולא תשבו בם כרמי חמד נטעתם ולא תשתו את יינם

12 Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados; afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta.

12 כי ידעתי רבים פשעיכם ועצמים חטאתיכם צררי צדיק לקחי כפר ואביונים בשער הטו

13 Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau.

13 לכן המשכיל בעת ההיא ידם כי עת רעה היא

14 Buscai o bem e não o mal, para que vivais; e assim o SENHOR, o Deus dos Exércitos, estará convosco, como dizeis.

14 דרשו טוב ואל רע למען תחיו ויהי כן יהוה אלהי צבאות אתכם כאשר אמרתם

15 Aborrecei o mal, e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta; talvez o SENHOR, o Deus dos Exércitos, tenha piedade do resto de José.

15 שנאו רע ואהבו טוב והציגו בשער משפט אולי יחנן יהוה אלהי צבאות שארית יוסף

16 Portanto, assim diz o SENHOR, Deus dos Exércitos, o Senhor Em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão Ai! Ai! E ao lavrador chamarão para choro e para pranto os que souberem prantear.

16 לכן כה אמר יהוה אלהי צבאות אדני בכל רחבות מספד ובכל חוצות יאמרו הו הו וקראו אכר אל אבל ומספד אל יודעי נהי

17 E em todas as vinhas haverá pranto; porque passarei pelo meio de ti, diz o SENHOR.

17 ובכל כרמים מספד כי אעבר בקרבך אמר יהוה

18 Ai daqueles que desejam o dia do SENHOR! Para que quereis vós este dia do SENHOR? Trevas será e não luz.

18 הוי המתאוים את יום יהוה למה זה לכם יום יהוה הוא חשך ולא אור

19 Como se um homem fugisse de diante do leão, e se encontrasse com ele o urso ou como se, entrando em uma casa, a sua mão encostasse à parede, e fosse mordido por uma cobra.

19 כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדב ובא הבית וסמך ידו על הקיר ונשכו הנחש

20 Não será, pois, o dia do SENHOR trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor?

20 הלא חשך יום יהוה ולא אור ואפל ולא נגה לו

21 Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembléias solenes não me dão nenhum prazer.

21 שנאתי מאסתי חגיכם ולא אריח בעצרתיכם

22 E, ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos.

22 כי אם תעלו לי עלות ומנחתיכם לא ארצה ושלם מריאיכם לא אביט

23 Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos; porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos.

23 הסר מעלי המון שריך וזמרת נבליך לא אשמע

24 Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça, como o ribeiro impetuoso.

24 ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן

25 Oferecestes-me vós sacrifícios e oblações no deserto por quarenta anos, ó casa de Israel?

25 הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל

26 Antes, levastes a tenda de vosso Moloque, e o altar das vossas imagens, e a estrela do vosso deus, que fizestes para vós mesmos.

26 ונשאתם את סכות מלככם ואת כיון צלמיכם כוכב אלהיכם אשר עשיתם לכם

27 Portanto, vos levarei cativos, para além de Damasco, diz o SENHOR, cujo nome é Deus dos Exércitos.

27 והגליתי אתכם מהלאה לדמשק אמר יהוה אלהי צבאות שמו

Amós 6

1 Ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria; que têm nome entre as primeiras nações, e aos quais vem a casa de Israel!

1 הוי השאננים בציון והבטחים בהר שמרון נקבי ראשית הגוים ובאו להם בית ישראל

2 Passai a Calné e vede; e dali ide à grande Hamate; depois descei a Gate dos filisteus; serão melhores que estes reinos? Ou será maior o seu termo do que o vosso termo?

2 עברו כלנה וראו ולכו משם חמת רבה ורדו גת פלשתים הטובים מן הממלכות האלה אם רב גבולם מגבלכם

3 Vós que dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de violência;

3 המנדים ליום רע ותגישון שבת חמס

4 que dormis em camas de marfim, e vos estendeis sobre os vossos leitos, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio da manada;

4 השכבים על מטות שן וסרחים על ערשותם ואכלים כרים מצאן ועגלים מתוך מרבק

5 que cantais ao som do alaúde e inventais para vós instrumentos músicos, como Davi;

5 הפרטים על פי הנבל כדויד חשבו להם כלי שיר

6 que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José

6 השתים במזרקי יין וראשית שמנים ימשחו ולא נחלו על שבר יוסף

7 eis que, agora, ireis em cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os festins dos regalados.

7 לכן עתה יגלו בראש גלים וסר מרזח סרוחים

8 Jurou o Senhor JEOVÁ pela sua alma, o SENHOR, Deus dos Exércitos Tenho abominação pela soberba de Jacó e aborreço os seus palácios; e entregarei a cidade e tudo o que nela há.

8 נשבע אדני יהוה בנפשו נאם יהוה אלהי צבאות מתאב אנכי את גאון יעקב וארמנתיו שנאתי והסגרתי עיר ומלאה

9 E acontecerá que, ficando de resto dez homens em uma casa, morrerão.

9 והיה אם יותרו עשרה אנשים בבית אחד ומתו

10 E a alguém tomará o seu tio ou o que o queima, para levar os ossos para fora da casa; e dirá ao que estiver nos cantos da casa Está ainda alguém contigo? E ele dirá Ninguém. E dirá este Cala-te, porque não podemos fazer menção do nome do SENHOR.

10 ונשאו דודו ומסרפו להוציא עצמים מן הבית ואמר לאשר בירכתי הבית העוד עמך ואמר אפס ואמר הס כי לא להזכיר בשם יהוה

11 Porque eis que o SENHOR manda, e será ferida a casa grande de quebraduras, e a casa pequena, de fendas.

11 כי הנה יהוה מצוה והכה הבית הגדול רסיסים והבית הקטן בקעים

12 Poderão correr cavalos na rocha? Poderão lavrá-la com bois? Por que haveis vós tornado o juízo em fel e o fruto da justiça em alosna?

12 הירצון בסלע סוסים אם יחרוש בבקרים כי הפכתם לראש משפט ופרי צדקה ללענה

13 Vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis Não nos temos nós tornado poderosos por nossa força?

13 השמחים ללא דבר האמרים הלוא בחזקנו לקחנו לנו קרנים

14 Porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o SENHOR, Deus dos Exércitos, e oprimir-vos -á, desde a entrada de Hamate até ao ribeiro da planície.

14 כי הנני מקים עליכם בית ישראל נאם יהוה אלהי הצבאות גוי ולחצו אתכם מלבוא חמת עד נחל הערבה

Amós 7

1 O Senhor JEOVÁ assim me fez ver eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois da segada do rei.

1 כה הראני אדני יהוה והנה יוצר גבי בתחלת עלות הלקש והנה לקש אחר גזי המלך

2 E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse Senhor JEOVÁ, perdoa; como se levantará agora Jacó? Pois ele é pequeno.

2 והיה אם כלה לאכול את עשב הארץ ואמר אדני יהוה סלח נא מי יקום יעקב כי קטן הוא

3 Então, o SENHOR se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o SENHOR.

3 נחם יהוה על זאת לא תהיה אמר יהוה

4 Assim me mostrou o Senhor JEOVÁ eis que o Senhor JEOVÁ clamava que queria contender por meio do fogo; e consumiu o grande abismo e também queria consumir a terra.

4 כה הראני אדני יהוה והנה קרא לרב באש אדני יהוה ותאכל את תהום רבה ואכלה את החלק

5 Então, eu disse Senhor JEOVÁ, cessa agora; como se levantará Jacó? Pois ele é pequeno.

5 ואמר אדני יהוה חדל נא מי יקום יעקב כי קטן הוא

6 E o SENHOR se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor JEOVÁ.

6 נחם יהוה על זאת גם היא לא תהיה אמר אדני יהוה

7 Mostrou-me também assim eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo; e tinha um prumo na sua mão.

7 כה הראני והנה אדני נצב על חומת אנך ובידו אנך

8 E o SENHOR me disse Que vês tu, Amós? E eu disse Um prumo. Então, disse o Senhor Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel; nunca mais passarei por ele.

8 ויאמר יהוה אלי מה אתה ראה עמוס ואמר אנך ויאמר אדני הנני שם אנך בקרב עמי ישראל לא אוסיף עוד עבור לו

9 Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel; e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão.

9 ונשמו במות ישחק ומקדשי ישראל יחרבו וקמתי על בית ירבעם בחרב

10 Então, Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel; a terra não poderá sofrer todas as suas palavras.

10 וישלח אמציה כהן בית אל אל ירבעם מלך ישראל לאמר קשר עליך עמוס בקרב בית ישראל לא תוכל הארץ להכיל את כל דבריו

11 Porque assim diz Amós Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro.

11 כי כה אמר עמוס בחרב ימות ירבעם וישראל גלה יגלה מעל אדמתו

12 Depois, Amazias disse a Amós Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza;

12 ויאמר אמציה אל עמוס חזה לך ברח לך אל ארץ יהודה ואכל שם לחם ושם תנבא

13 mas, em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino.

13 ובית אל לא תוסיף עוד להנבא כי מקדש מלך הוא ובית ממלכה הוא

14 E respondeu Amós e disse a Amazias Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros.

14 ויען עמוס ויאמר אל אמציה לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי כי בוקר אנכי ובולס שקמים

15 Mas o SENHOR me tirou de após o gado e o SENHOR me disse Vai e profetiza ao meu povo Israel.

15 ויקחני יהוה מאחרי הצאן ויאמר אלי יהוה לך הנבא אל עמי ישראל

16 Ora, pois, ouve a palavra do SENHOR. Tu dizes Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque.

16 ועתה שמע דבר יהוה אתה אמר לא תנבא על ישראל ולא תטיף על בית ישחק

17 Portanto, assim diz o SENHOR Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra.

17 לכן כה אמר יהוה אשתך בעיר תזנה ובניך ובנתיך בחרב יפלו ואדמתך בחבל תחלק ואתה על אדמה טמאה תמות וישראל גלה יגלה מעל אדמתו

Amós 8

1 O Senhor JEOVÁ assim me fez ver e eis aqui um cesto de frutos do verão.

1 כה הראני אדני יהוה והנה כלוב קיץ

2 E disse Que vês, Amós? E eu disse Um cesto de frutos do verão. Então, o SENHOR me disse Chegou o fim sobre o meu povo Israel; daqui por diante nunca mais passarei por ele.

2 ויאמר מה אתה ראה עמוס ואמר כלוב קיץ ויאמר יהוה אלי בא הקץ אל עמי ישראל לא אוסיף עוד עבור לו

3 Mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor JEOVÁ; multiplicar-se-ão os cadáveres; em todos os lugares serão lançados fora em silêncio.

3 והילילו שירות היכל ביום ההוא נאם אדני יהוה רב הפגר בכל מקום השליך הס

4 Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra,

4 שמעו זאת השאפים אביון ולשבית ענוי ארץ

5 dizendo Quando passará a lua nova, para vendermos o grão? E o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, e aumentando o siclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras,

5 לאמר מתי יעבר החדש ונשבירה שבר והשבת ונפתחה בר להקטין איפה ולהגדיל שקל ולעות מאזני מרמה

6 para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos? E, depois, venderemos as cascas do trigo.

6 לקנות בכסף דלים ואביון בעבור נעלים ומפל בר נשביר

7 Jurou o SENHOR pela glória de Jacó Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre!

7 נשבע יהוה בגאון יעקב אם אשכח לנצח כל מעשיהם

8 Por causa disso, não se comoverá a terra? E não chorará todo aquele que habita nela? Certamente, levantar-se -á toda como o grande rio, e será arrojada, e se submergirá como o rio do Egito.

8 העל זאת לא תרגז הארץ ואבל כל יושב בה ועלתה כאר כלה ונגרשה ונשקה כיאור מצרים

9 E sucederá que, naquele dia, diz o SENHOR, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça em dia de luz.

9 והיה ביום ההוא נאם אדני יהוה והבאתי השמש בצהרים והחשכתי לארץ ביום אור

10 E tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações, e aparecerá pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda cabeça; e farei que isso seja como luto de filho único e o seu fim como dia de amarguras.

10 והפכתי חגיכם לאבל וכל שיריכם לקינה והעליתי על כל מתנים שק ועל כל ראש קרחה ושמתיה כאבל יחיד ואחריתה כיום מר

11 Eis que vêm dias, diz o Senhor JEOVÁ, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do SENHOR.

11 הנה ימים באים נאם אדני יהוה והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמע את דברי יהוה

12 E irão errantes de um mar até outro mar e do Norte até ao Oriente; correrão por toda parte, buscando a palavra do SENHOR, e não a acharão.

12 ונעו מים עד ים ומצפון ועד מזרח ישוטטו לבקש את דבר יהוה ולא ימצאו

13 Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede.

13 ביום ההוא תתעלפנה הבתולת היפות והבחורים בצמא

14 Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo Como é certo viver o teu deus, ó Dã; e Como é certo viver o caminho de Berseba; esses mesmos cairão e não se levantarão mais.

14 הנשבעים באשמת שמרון ואמרו חי אלהיך דן וחי דרך באר שבע ונפלו ולא יקומו עוד

Amós 9

1 Vi o Senhor, que estava em pé sobre o altar, e me disse Fere o capitel, e estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles; e eu matarei à espada até ao último deles; o que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará.

1 ראיתי את אדני נצב על המזבח ויאמר הך הכפתור וירעשו הספים ובצעם בראש כלם ואחריתם בחרב אהרג לא ינוס להם נס ולא ימלט להם פליט

2 Ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali; e, se subirem ao céu, dali os farei descer.

2 אם יחתרו בשאול משם ידי תקחם ואם יעלו השמים משם אורידם

3 E, se se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei e dali os tirarei; e, se se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá.

3 ואם יחבאו בראש הכרמל משם אחפש ולקחתים ואם יסתרו מנגד עיני בקרקע הים משם אצוה את הנחש ונשכם

4 E, se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate; e eu porei os meus olhos sobre eles para mal e não para bem.

4 ואם ילכו בשבי לפני איביהם משם אצוה את החרב והרגתם ושמתי עיני עליהם לרעה ולא לטובה

5 Porque o Senhor, o SENHOR dos Exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão; e ela subirá toda como o grande rio e se submergirá como o Egito.

5 ואדני יהוה הצבאות הנוגע בארץ ותמוג ואבלו כל יושבי בה ועלתה כיאר כלה ושקעה כיאר מצרים

6 Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra, e o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra; o SENHOR é o seu nome.

6 הבונה בשמים מעלותו ואגדתו על ארץ יסדה הקרא למי הים וישפכם על פני הארץ יהוה שמו

7 Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o SENHOR. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus, de Caftor, e aos siros, de Quir?

7 הלוא כבני כשיים אתם לי בני ישראל נאם יהוה הלוא את ישראל העליתי מארץ מצרים ופלשתיים מכפתור וארם מקיר

8 Eis que os olhos do Senhor JEOVÁ estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra; mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o SENHOR.

8 הנה עיני אדני יהוה בממלכה החטאה והשמדתי אתה מעל פני האדמה אפס כי לא השמיד אשמיד את בית יעקב נאם יהוה

9 Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão.

9 כי הנה אנכי מצוה והנעותי בכל הגוים את בית ישראל כאשר ינוע בכברה ולא יפול צרור ארץ

10 Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem Não se avizinhará nem nos encontrará o mal.

10 בחרב ימותו כל חטאי עמי האמרים לא תגיש ותקדים בעדינו הרעה

11 Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade;

11 ביום ההוא אקים את סכת דויד הנפלת וגדרתי את פרציהן והרסתיו אקים ובניתיה כימי עולם

12 para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o SENHOR, que faz estas coisas.

12 למען יירשו את שארית אדום וכל הגוים אשר נקרא שמי עליהם נאם יהוה עשה זאת

13 Eis que vêm dias, diz o SENHOR, em que o que lavra alcançará ao que sega, e o que pisa as uvas, ao que lança a semente; e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão.

13 הנה ימים באים נאם יהוה ונגש חורש בקצר ודרך ענבים במשך הזרע והטיפו ההרים עסיס וכל הגבעות תתמוגגנה

14 E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto.

14 ושבתי את שבות עמי ישראל ובנו ערים נשמות וישבו ונטעו כרמים ושתו את יינם ועשו גנות ואכלו את פריהם

15 E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o SENHOR, teu Deus.

15 ונטעתים על אדמתם ולא ינתשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם אמר יהוה אלהיך

About the Author

Prof. Miguel Nicolaevsky

Miguel Nicolaevsky, nascido no Rio de Janeiro em 1969, é um pesquisador e historiador bíblico. Após uma carreira inicial em publicidade, imigrou para Israel em 1996. Lá, estudou programação e multimídia, alcançando cargos de destaque em tecnologia. Fundou o cafetorah.com em 2004 e posteriormente a Israel Agency. É autor de sete livros sobre judaísmo e lidera palestras no meio judaico messiânico. Reconhecido por sua expertise em arqueologia bíblica, história de Israel e hebraico bíblico, seu trabalho influente se estende globalmente, impactando milhões através de suas atividades online e colaborações com empresas de alta tecnologia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these

X