I Crônicas

I Crônicas 1

1 Adão, Sete, Enos,

1 אדם שת אנוש

2 Cainã, Maalalel, Jarede,

2 קינן מהללאל ירד

3 Enoque, Metusalém, Lameque,

3 חנוך מתושלח למך

4 Noé, Sem, Cam e Jafé.

4 נח שם חם ויפת

5 Os filhos de Jafé foram Gomer, e Magogue, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras.

5 בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס

6 E os filhos de Gomer Asquenaz, e Rifate, e Togarma.

6 ובני גמר אשכנז ודיפת ותוגרמה

7 E os filhos de Javã Elisá, e Társis, e Quitim, e Dodanim.

7 ובני יון אלישה ותרשישה כתים ורודנים

8 Os filhos de Cam Cuxe, e Mizraim, e Pute e Canaã.

8 בני חם כוש ומצרים פוט וכנען

9 E os filhos de Cuxe eram Sebá, e Havilá, e Sabtá, e Raamá, e Sabtecá; e os filhos de Raamá eram Sabá e Dedã.

9 ובני כוש סבא וחוילה וסבתא ורעמא וסבתכא ובני רעמא שבא ודדן

10 E Cuxe gerou a Ninrode, que começou a ser poderoso na terra.

10 וכוש ילד את נמרוד הוא החל להיות גבור בארץ

11 E Mizraim gerou os ludeus, e os anameus, e os leabeus, e os naftueus,

11 ומצרים ילד את לודיים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתחים

12 e os patruseus, e os caslueus (dos quais procederam os filisteus), e os caftoreus.

12 ואת פתרסים ואת כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת כפתרים

13 E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Hete,

13 וכנען ילד את צידון בכרו ואת חת

14 e os jebuseus, e os amorreus, e os girgaseus,

14 ואת היבוסי ואת האמרי ואת הגרגשי

15 e os heveus, e os arqueus, e os sineus,

15 ואת החוי ואת הערקי ואת הסיני

16 e os arvadeus, e os zemareus, e os hamateus.

16 ואת הארודי ואת הצמרי ואת החמתי

17 E foram os filhos de Sem Elão, e Assur, e Arfaxade, e Lude, e Arã, e Uz, e Hul, e Geter, e Meseque.

17 בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם ועוץ וחול וגתר ומשך

18 E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Héber.

18 וארפכשד ילד את שלח ושלח ילד את עבר

19 E a Héber nasceram dois filhos o nome de um foi Pelegue, porquanto nos seus dias se repartiu a terra; e o nome de seu irmão era Joctã.

19 ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן

20 E Joctã gerou a Almodá, e a Selefe, e a Hazar-Mavé, e a Jerá,

20 ויקטן ילד את אלמודד ואת שלף ואת חצרמות ואת ירח

21 e a Hadorão, e a Uzal, e a Dicla,

21 ואת הדורם ואת אוזל ואת דקלה

22 e a Ebal, e a Abimael, e a Sabá,

22 ואת עיבל ואת אבימאל ואת שבא

23 e a Ofir, e a Havilá, e a Jobabe; todos estes foram filhos de Joctã.

23 ואת אופיר ואת חוילה ואת יובב כל אלה בני יקטן

24 Sem, Arfaxade, Selá,

24 שם ארפכשד שלח

25 Héber, Pelegue, Reú,

25 עבר פלג רעו

26 Serugue, Naor, Tera,

26 שרוג נחור תרח

27 Abrão, que é Abraão.

27 אברם הוא אברהם

28 Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael.

28 בני אברהם יצחק וישמעאל

29 Estas são as suas gerações o primogênito de Ismael foi Nebaiote, e Quedar, e Adbeel, e Mibsão,

29 אלה תלדותם בכור ישמעאל נביות וקדר ואדבאל ומבשם

30 Misma, Dumá, Massá, Hadade, Temá,

30 משמע ודומה משא חדד ותימא

31 Jetur, Nafis e Quedemá; estes foram os filhos de Ismael.

31 יטור נפיש וקדמה אלה הם בני ישמעאל

32 Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, e a Jocsã, e a Medã, e a Midiã, e a Isbaque, e a Sua; e os filhos de Jocsã foram Sabá e Dedã.

32 ובני קטורה פילגש אברהם ילדה את זמרן ויקשן ומדן ומדין וישבק ושוח ובני יקשן שבא ודדן

33 E os filhos de Midiã Efá, e Efer, e Enoque, e Abida, e Elda; todos estes foram filhos de Quetura.

33 ובני מדין עיפה ועפר וחנוך ואבידע ואלדעה כל אלה בני קטורה

34 Abraão, pois, gerou a Isaque; e foram os filhos de Isaque Esaú e Israel.

34 ויולד אברהם את יצחק בני יצחק עשו וישראל

35 Os filhos de Esaú Elifaz, e Reuel, e Jeús, e Jalão, e Corá.

35 בני עשו אליפז רעואל ויעוש ויעלם וקרח

36 Os filhos de Elifaz Temã, e Omar, e Zefi, e Gaetã, e Quenaz, e Timna, e Amaleque.

36 בני אליפז תימן ואומר צפי וגעתם קנז ותמנע ועמלק

37 Os filhos de Reuel Naate, Zerá, Samá e Mizá.

37 בני רעואל נחת זרח שמה ומזה

38 E os filhos de Seir Lotã, e Sobal, e Zibeão, e Aná, e Disom, e Eser, e Disã.

38 ובני שעיר לוטן ושובל וצבעון וענה ודישן ואצר ודישן

39 E os filhos de Lotã Hori e Homã; e a irmã de Lotã foi Timna.

39 ובני לוטן חרי והומם ואחות לוטן תמנע

40 Os filhos de Sobal eram Aliã, e Manaate, e Ebal, Sefô, e Onã; e os filhos de Zibeão eram Aías e Aná.

40 בני שובל עלין ומנחת ועיבל שפי ואונם ובני צבעון איה וענה

41 O filho de Aná foi Disom; e os filhos de Disom foram Hanrão, e Esbã, e Itrã, e Querã.

41 בני ענה דישון ובני דישון חמרן ואשבן ויתרן וכרן

42 Os filhos de Eser eram Bilã, e Zaavã, e Jaacã; os filhos de Disã eram Uz e Arã.

42 בני אצר בלהן וזעון יעקן בני דישון עוץ וארן

43 E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel Belá, filho de Beor; e era o nome da sua cidade Dinabá.

43 ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל בלע בן בעור ושם עירו דנהבה

44 E morreu Belá, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bozra.

44 וימת בלע וימלך תחתיו יובב בן זרח מבצרה

45 E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Husão, da terra dos temanitas.

45 וימת יובב וימלך תחתיו חושם מארץ התימני

46 E morreu Husão, e reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade; este feriu os midianitas no campo de Moabe; e era o nome da sua cidade Avite.

46 וימת חושם וימלך תחתיו הדד בן בדד המכה את מדין בשדה מואב ושם עירו עיות

47 E morreu Hadade, e reinou em seu lugar Samlá, de Masreca.

47 וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה

48 E morreu Samlá, e reinou em seu lugar Saul, de Reobote, junto ao rio Eufrates.

48 וימת שמלה וימלך תחתיו שאול מרחבות הנהר

49 E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Hanã, filho de Acbor.

49 וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן עכבור

50 E, morrendo Baal-Hanã, Hadade reinou em seu lugar; e era o nome da sua cidade Paú; e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, a filha de Me-Zaabe.

50 וימת בעל חנן וימלך תחתיו הדד ושם עירו פעי ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב

51 E, morrendo Hadade, foram príncipes em Edom o príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Jetete,

51 וימת הדד ויהיו אלופי אדום אלוף תמנע אלוף עליה אלוף יתת

52 o príncipe Oolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom,

52 אלוף אהליבמה אלוף אלה אלוף פינן

53 o príncipe Quenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar,

53 אלוף קנז אלוף תימן אלוף מבצר

54 o príncipe Magdiel e o príncipe Irão; estes foram os príncipes de Edom.

54 אלוף מגדיאל אלוף עירם אלה אלופי אדום

I Crônicas 2

1 Estes são os filhos de Israel Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulom,

1 אלה בני ישראל ראובן שמעון לוי ויהודה יששכר וזבלון

2 Dã, José, Benjamim, Naftali, Gade e Aser.

2 דן יוסף ובנימן נפתלי גד ואשר

3 Os filhos de Judá foram Er, e Onã, e Selá; estes três lhe nasceram da filha de Sua, a cananéia; e Er, o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do SENHOR, pelo que o matou.

3 בני יהודה ער ואונן ושלה שלושה נולד לו מבת שוע הכנענית ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה וימיתהו

4 Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Perez e a Zerá; todos os filhos de Judá foram cinco.

4 ותמר כלתו ילדה לו את פרץ ואת זרח כל בני יהודה חמשה

5 Os filhos de Perez foram Hezrom e Hamul.

5 בני פרץ חצרון וחמול

6 E os filhos de Zerá Zinri, e Etã, e Hemã, e Calcol, e Dara; cinco ao todo.

6 ובני זרח זמרי ואיתן והימן וכלכל ודרע כלם חמשה

7 E os filhos de Carmi foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema.

7 ובני כרמי עכר עוכר ישראל אשר מעל בחרם

8 E o filho de Etã foi Azarias.

8 ובני איתן עזריה

9 E os filhos de Hezrom, que lhe nasceram, foram Jerameel, e Rão, e Quelubai.

9 ובני חצרון אשר נולד לו את ירחמאל ואת רם ואת כלובי

10 E Rão gerou a Aminadabe, e Aminadabe gerou a Naassom, príncipe dos filhos de Judá;

10 ורם הוליד את עמינדב ועמינדב הוליד את נחשון נשיא בני יהודה

11 e Naassom gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz;

11 ונחשון הוליד את שלמא ושלמא הוליד את בעז

12 e Boaz gerou a Obede, e Obede gerou a Jessé;

12 ובעז הוליד את עובד ועובד הוליד את ישי

13 e Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadabe, o segundo, e Siméia, o terceiro,

13 ואישי הוליד את בכרו את אליאב ואבינדב השני ושמעא השלישי

14 a Natanael, o quarto, a Radai, o quinto,

14 נתנאל הרביעי רדי החמישי

15 a Ozém, o sexto, e a Davi, o sétimo.

15 אצם הששי דויד השבעי

16 E foram suas irmãs Zeruia e Abigail; e foram os filhos de Zeruia Abisai, e Joabe, e Asael; ao todo três.

16 ואחיתיהם צרויה ואביגיל ובני צרויה אבשי ויואב ועשה אל שלשה

17 E Abigail teve a Amasa; e o pai de Amasa foi Jéter, o ismaelita.

17 ואביגיל ילדה את עמשא ואבי עמשא יתר הישמעאלי

18 E Calebe, filho de Hezrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote; e os filhos desta foram estes Jeser, e Sobabe, e Ardom.

18 וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אשה ואת יריעות ואלה בניה ישר ושובב וארדון

19 E morreu Azuba; e Calebe tomou para si a Efrata, a qual teve a Hur.

19 ותמת עזובה ויקח לו כלב את אפרת ותלד לו את חור

20 E Hur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel.

20 וחור הוליד את אורי ואורי הוליד את בצלאל

21 Então, Hezrom entrou à filha de Maquir, pai de Gileade; e, sendo ele de sessenta anos, a tomou; e ela deu à luz a Segube.

21 ואחר בא חצרון אל בת מכיר אבי גלעד והוא לקחה והוא בן ששים שנה ותלד לו את שגוב

22 E Segube gerou a Jair; e este tinha vinte e três cidades na terra de Gileade.

22 ושגוב הוליד את יאיר ויהי לו עשרים ושלוש ערים בארץ הגלעד

23 E Gesur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair e Quenate, e seus lugares, a saber, sessenta cidades; todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade.

23 ויקח גשור וארם את חות יאיר מאתם את קנת ואת בנתיה ששים עיר כל אלה בני מכיר אבי גלעד

24 E, depois da morte de Hezrom, em Calebe de Efrata, Abia, mulher de Hezrom, lhe deu a Azur, pai de Tecoa.

24 ואחר מות חצרון בכלב אפרתה ואשת חצרון אביה ותלד לו את אשחור אבי תקוע

25 E os filhos de Jerameel, primogênito de Hezrom, foram Rão, o primogênito, e Buna, e Orém, e Ozém, e Aías.

25 ויהיו בני ירחמאל בכור חצרון הבכור רם ובונה וארן ואצם אחיה

26 Teve também Jerameel ainda outra mulher, cujo nome era Atara; esta foi a mãe de Onã.

26 ותהי אשה אחרת לירחמאל ושמה עטרה היא אם אונם

27 E foram os filhos de Rão, primogênito de Jerameel Maaz, e Jamim, e Equer.

27 ויהיו בני רם בכור ירחמאל מעץ וימין ועקר

28 E foram os filhos de Onã Samai e Jada; e os filhos de Samai Nadabe e Abisur.

28 ויהיו בני אונם שמי וידע ובני שמי נדב ואבישור

29 E era o nome da mulher de Abisur Abiail, que lhe deu a Abã e a Molide.

29 ושם אשת אבישור אביהיל ותלד לו את אחבן ואת מוליד

30 E foram os filhos de Nadabe Selede e Apaim; e Selede morreu sem filhos.

30 ובני נדב סלד ואפים וימת סלד לא בנים

31 E o filho de Apaim foi Isi; e o filho de Isi Sesã. E o filho de Sesã Alai.

31 ובני אפים ישעי ובני ישעי ששן ובני ששן אחלי

32 E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jônatas; e Jéter morreu sem filhos.

32 ובני ידע אחי שמי יתר ויונתן וימת יתר לא בנים

33 E os filhos de Jônatas foram Pelete e Zaza; estes foram os filhos de Jerameel.

33 ובני יונתן פלת וזזא אלה היו בני ירחמאל

34 E Sesã não teve filhos, mas filhas; e tinha Sesã um servo egípcio, cujo nome era Jara.

34 ולא היה לששן בנים כי אם בנות ולששן עבד מצרי ושמו ירחע

35 Deu, pois, Sesã sua filha por mulher a Jara, seu servo, e lhe deu a Atai.

35 ויתן ששן את בתו לירחע עבדו לאשה ותלד לו את עתי

36 E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade.

36 ועתי הליד את נתן ונתן הוליד את זבד

37 E Zabade gerou a Eflal, e Eflal gerou a Obede.

37 וזבד הוליד את אפלל ואפלל הוליד את עובד

38 E Obede gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias.

38 ועובד הוליד את יהוא ויהוא הוליד את עזריה

39 E Azarias gerou a Heles, e Heles gerou a Eleasa.

39 ועזריה הליד את חלץ וחלץ הליד את אלעשה

40 E Eleasa gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum.

40 ואלעשה הליד את ססמי וססמי הליד את שלום

41 E Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama.

41 ושלום הוליד את יקמיה ויקמיה הליד את אלישמע

42 E foi o filho de Calebe, irmão de Jerameel, Messa, seu primogênito (este foi o pai de Zife); e Maressa foi pai de Hebrom.

42 ובני כלב אחי ירחמאל מישע בכרו הוא אבי זיף ובני מרשה אבי חברון

43 E foram os filhos de Hebrom Coré, e Tapua, e Requém, e Sema.

43 ובני חברון קרח ותפח ורקם ושמע

44 E Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão; e Requém gerou a Samai.

44 ושמע הוליד את רחם אבי ירקעם ורקם הוליד את שמי

45 E foi o filho de Samai Maom; e Maom foi pai de Bete-Zur.

45 ובן שמי מעון ומעון אבי בית צור

46 E Efá, a concubina de Calebe, teve a Harã, e a Mosa, e a Gazez; e Harã gerou a Gazez.

46 ועיפה פילגש כלב ילדה את חרן ואת מוצא ואת גזז וחרן הליד את גזז

47 E foram os filhos de Jadai Regém, e Jotão, e Gesã, e Pelete, e Efá, e Saafe.

47 ובני יהדי רגם ויותם וגישן ופלט ועיפה ושעף

48 De Maaca, concubina, gerou Calebe a Seber e a Tiraná.

48 פלגש כלב מעכה ילד שבר ואת תרחנה

49 E a mulher de Saafe, pai de Madmana, teve a Seva, pai de Macbena e pai de Gibeá; e foi a filha de Calebe Acsa.

49 ותלד שעף אבי מדמנה את שוא אבי מכבנה ואבי גבעא ובת כלב עכסה

50 Estes foram os filhos de Calebe, filho de Hur, o primogênito de Efrata Sobal, pai do Quiriate-Jearim,

50 אלה היו בני כלב בן חור בכור אפרתה שובל אבי קרית יערים

51 e Salma, pai dos belemitas, e Harefe, pai de Bete-Gader.

51 שלמא אבי בית לחם חרף אבי בית גדר

52 E foram os filhos de Sobal, pai de Quiriate-Jearim Haroé e metade dos menuítas.

52 ויהיו בנים לשובל אבי קרית יערים הראה חצי המנחות

53 E as famílias de Quiriate-Jearim foram os itritas, e os puteus, e os sumateus, e os misraeus; destes saíram os zorateus e os estaoleus.

53 ומשפחות קרית יערים היתרי והפותי והשמתי והמשרעי מאלה יצאו הצרעתי והאשתאלי

54 Os filhos de Salma foram Belém, e os netofatitas, e Atarote-Bete-Joabe, e metade dos manatitas, e os zoreus.

54 בני שלמא בית לחם ונטופתי עטרות בית יואב וחצי המנחתי הצרעי

55 E as famílias dos escribas que habitavam em Jabez foram os tiratitas, e os simeatitas, e os sucatitas; estes são os queneus, que vieram de Hamate, pai da casa de Recabe.

55 ומשפחות ספרים ישבו יעבץ תרעתים שמעתים שוכתים המה הקינים הבאים מחמת אבי בית רכב

I Crônicas 3

1 E estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom o primogênito, Amnom, de Ainoã, a jezreelita; o segundo, Daniel, de Abigail, a carmelita;

1 ואלה היו בני דויד אשר נולד לו בחברון הבכור אמנן לאחינעם היזרעאלית שני דניאל לאביגיל הכרמלית

2 o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur; o quarto, Adonias, filho de Hagite;

2 השלשי לאבשלום בן מעכה בת תלמי מלך גשור הרביעי אדניה בן חגית

3 o quinto, Sefatias, de Abital; o sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher.

3 החמישי שפטיה לאביטל הששי יתרעם לעגלה אשתו

4 Seis lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou sete anos e seis meses; e trinta e três anos reinou em Jerusalém.

4 ששה נולד לו בחברון וימלך שם שבע שנים וששה חדשים ושלשים ושלוש שנה מלך בירושלם

5 E estes lhe nasceram em Jerusalém Siméia, e Sobabe, e Natã, e Salomão; estes quatro lhe nasceram de Bate-Sua, filha de Amiel.

5 ואלה נולדו לו בירושלים שמעא ושובב ונתן ושלמה ארבעה לבת שוע בת עמיאל

6 Nasceram-lhe mais Ibar, e Elisama, e Elifelete,

6 ויבחר ואלישמע ואליפלט

7 e Nogá, e Nefegue, e Jafia,

7 ונגה ונפג ויפיע

8 e Elisama, e Eliada, e Elifelete; nove ao todo.

8 ואלישמע ואלידע ואליפלט תשעה

9 Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas; e Tamar irmã deles.

9 כל בני דויד מלבד בני פילגשים ותמר אחותם

10 E filho de Salomão foi Roboão; e seu filho Abias; e seu filho Asa; e seu filho Josafá;

10 ובן שלמה רחבעם אביה בנו אסא בנו יהושפט בנו

11 e seu filho Jeorão; e seu filho Acazias; e seu filho Joás;

11 יורם בנו אחזיהו בנו יואש בנו

12 e seu filho Amazias; e seu filho Jotão;

12 אמציהו בנו עזריה בנו יותם בנו

13 e seu filho Acaz; e seu filho Ezequias; e seu filho Manassés;

13 אחז בנו חזקיהו בנו מנשה בנו

14 e seu filho Amom; e seu filho Josias.

14 אמון בנו יאשיהו בנו

15 E os filhos de Josias foram o primogênito, Joanã; o segundo, Jeoaquim; o terceiro, Zedequias; o quarto, Salum.

15 ובני יאשיהו הבכור יוחנן השני יהויקים השלשי צדקיהו הרביעי שלום

16 E os filhos de Jeoaquim Jeconias seu filho, e Zedequias, seu filho.

16 ובני יהויקים יכניה בנו צדקיה בנו

17 E os filhos de Jeconias Assir e seu filho Sealtiel.

17 ובני יכניה אסר שאלתיאל בנו

18 Os filhos deste foram Malquirão, e Pedaías, e Senazar, Jecamias, Hosama, e Nedabias.

18 ומלכירם ופדיה ושנאצר יקמיה הושמע ונדביה

19 E os filhos de Pedaías Zorobabel e Simei; e os filhos de Zorobabel Mesulão, e Hananias, e Selomite, sua irmã,

19 ובני פדיה זרבבל ושמעי ובן זרבבל משלם וחנניה ושלמית אחותם

20 e Hasuba, e Oel, e Berequias, e Hasadias, e Jusabe-Hesede; cinco ao todo.

20 וחשבה ואהל וברכיה וחסדיה יושב חסד חמש

21 E os filhos de Hananias Pelatias e Jesaías; os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias.

21 ובן חנניה פלטיה וישעיה בני רפיה בני ארנן בני עבדיה בני שכניה

22 E o filho de Secanias foi Semaías; e os filhos de Semaías Hatus, e Igal, e Barias, e Nearias, e Safate; seis ao todo.

22 ובני שכניה שמעיה ובני שמעיה חטוש ויגאל ובריח ונעריה ושפט ששה

23 E os filhos de Nearias Elioenai, e Ezequias, e Azricão; três ao todo.

23 ובן נעריה אליועיני וחזקיה ועזריקם שלשה

24 E os filhos de Elioenai Hodavias, e Eliasibe, e Pelaías, e Acube, e Joanã, e Delaías, e Anani; sete ao todo.

24 ובני אליועיני הודיוהו ואלישיב ופליה ועקוב ויוחנן ודליה וענני שבעה

I Crônicas 4

1 Os filhos de Judá foram Perez, e Hezrom, e Carmi, e Hur, e Sobal.

1 בני יהודה פרץ חצרון וכרמי וחור ושובל

2 E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate; e Jaate gerou a Aumai e a Laade; estas são as famílias dos zorateus.

2 וראיה בן שובל הוליד את יחת ויחת הליד את אחומי ואת להד אלה משפחות הצרעתי

3 E estes foram os filhos do pai de Etã Jezreel, e Isma, e Idbas; e era o nome de sua irmã Hazelelponi;

3 ואלה אבי עיטם יזרעאל וישמא וידבש ושם אחותם הצללפוני

4 e mais Penuel, pai de Gedor, e Eser, pai de Husa; estes foram os filhos de Hur, o primogênito de Efrata, pai de Belém.

4 ופנואל אבי גדר ועזר אבי חושה אלה בני חור בכור אפרתה אבי בית לחם

5 E tinha Asur, pai de Tecoa, duas mulheres Hela e Naara.

5 ולאשחור אבי תקוע היו שתי נשים חלאה ונערה

6 E Naara deu à luz a Auzão, e a Héfer, e a Temeni, e a Haastari; estes foram os filhos de Naara.

6 ותלד לו נערה את אחזם ואת חפר ואת תימני ואת האחשתרי אלה בני נערה

7 E os filhos de Hela Zerete, Isar e Etnã.

7 ובני חלאה צרת יצחר ואתנן

8 E Coz gerou a Anube e a Zobeba; e as famílias de Aarel, filho de Harum.

8 וקוץ הוליד את ענוב ואת הצבבה ומשפחות אחרחל בן הרום

9 E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos; e sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo Porquanto com dores o dei à luz.

9 ויהי יעבץ נכבד מאחיו ואמו קראה שמו יעבץ לאמר כי ילדתי בעצב

10 Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo Se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito!… E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido.

10 ויקרא יעבץ לאלהי ישראל לאמר אם ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי ויבא אלהים את אשר שאל

11 E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir; este é o pai de Estom.

11 וכלוב אחי שוחה הוליד את מחיר הוא אבי אשתון

12 E Estom gerou a Bete-Rafa, e a Paséia, e a Teína, pai de Ir-Naás; estes foram os homens de Reca.

12 ואשתון הוליד את בית רפא ואת פסח ואת תחנה אבי עיר נחש אלה אנשי רכה

13 E foram os filhos de Quenaz Otniel e Seraías; e filho de Otniel Hatate.

13 ובני קנז עתניאל ושריה ובני עתניאל חתת

14 E Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai dos do vale dos Artífices, porque foram artífices.

14 ומעונתי הוליד את עפרה ושריה הוליד את יואב אבי גיא חרשים כי חרשים היו

15 E foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné Iru, Elá e Naã; e o filho de Elá Quenaz.

15 ובני כלב בן יפנה עירו אלה ונעם ובני אלה וקנז

16 E os filhos de Jealelel Zife, e Zifa, e Tiria e Asareel.

16 ובני יהללאל זיף וזיפה תיריא ואשראל

17 E os filhos de Ezra Jéter, e Merede, e Efer, e Jalom; e ela teve mais a Miriã, e Samai, e Isbá, pai de Estemoa.

17 ובן עזרה יתר ומרד ועפר וילון ותהר את מרים ואת שמי ואת ישבח אבי אשתמע

18 E sua mulher, judia, gerou a Jerede, pai de Gedor, e a Héber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa; e estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Merede tomou.

18 ואשתו היהדיה ילדה את ירד אבי גדור ואת חבר אבי שוכו ואת יקותיאל אבי זנוח ואלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד

19 E foram os filhos da mulher de Hodias, irmã de Naã Abiqueila, o garmita, e Estemoa, o maacatita.

19 ובני אשת הודיה אחות נחם אבי קעילה הגרמי ואשתמע המעכתי

20 E os filhos de Simeão Amnom, e Rina, e Ben-Hanã, e Tilom; e os filhos de Isi Zoete e Ben-Zoete;

20 ובני שימון אמנון ורנה בן חנן ותולון ובני ישעי זוחת ובן זוחת

21 os filhos de Selá, filho de Judá Er, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa, e Selá foi também das famílias da casa dos obreiros de linho, em Bete-Asbéia,

21 בני שלה בן יהודה ער אבי לכה ולעדה אבי מרשה ומשפחות בית עבדת הבץ לבית אשבע

22 como também Joquim, e os homens de Cozeba, e de Joás, e de Sarafe (que dominaram sobre os moabitas), e de Jasubi-Leém; porém estas coisas já são antigas.

22 ויוקים ואנשי כזבא ויואש ושרף אשר בעלו למואב וישבי לחם והדברים עתיקים

23 Estes foram oleiros e habitavam nas hortas e nos cerrados; estes ficaram ali com o rei na sua obra.

23 המה היוצרים וישבי נטעים וגדרה עם המלך במלאכתו ישבו שם

24 Os filhos de Simeão foram Nemuel, e Jamim, e Jaribe, e Zerá, e Saul,

24 בני שמעון נמואל וימין יריב זרח שאול

25 cujo filho foi Salum, e seu filho Mibsão, e seu filho Misma.

25 שלם בנו מבשם בנו משמע בנו

26 E o filho de Misma foi Hamuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei.

26 ובני משמע חמואל בנו זכור בנו שמעי בנו

27 E Simei teve dezesseis filhos e seis filhas; porém seus irmãos não tiveram muitos filhos; e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá.

27 ולשמעי בנים ששה עשר ובנות שש ולאחיו אין בנים רבים וכל משפחתם לא הרבו עד בני יהודה

28 E habitaram em Berseba, e em Molada, e em Hazar-Sual,

28 וישבו בבאר שבע ומולדה וחצר שועל

29 e em Bila, e em Ezém, e em Tolade,

29 ובבלהה ובעצם ובתולד

30 e em Betuel, e em Horma, e em Ziclague,

30 ובבתואל ובחרמה ובציקלג

31 e em Bete-Marcabote, e em Hazar-Susim, e em Bete-Biri, e em Saaraim; estas foram as suas cidades, até que Davi reinou.

31 ובבית מרכבות ובחצר סוסים ובבית בראי ובשערים אלה עריהם עד מלך דויד

32 E foram as suas aldeias Etã, e Aim, e Rimom, e Toquém, e Asã; cinco cidades,

32 וחצריהם עיטם ועין רמון ותכן ועשן ערים חמש

33 com todas as suas aldeias que estavam em redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias.

33 וכל חצריהם אשר סביבות הערים האלה עד בעל זאת מושבתם והתיחשם להם

34 Porém Mesobabe, e Janleque, e Josa, filho de Amazias,

34 ומשובב וימלך ויושה בן אמציה

35 e Joel, e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Asiel,

35 ויואל ויהוא בן יושביה בן שריה בן עשיאל

36 e Elioenai, e Jaacobá, e Jesoaías, e Asaías, e Adiel, e Jesimiel, e Benaia,

36 ואליועיני ויעקבה וישוחיה ועשיה ועדיאל וישימאל ובניה

37 e Ziza, filho de Sifi, filho de Alom, filho de Jedaías, filho de Sinri, filho de Semaías

37 וזיזא בן שפעי בן אלון בן ידיה בן שמרי בן שמעיה

38 Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias; e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente.

38 אלה הבאים בשמות נשיאים במשפחותם ובית אבותיהם פרצו לרוב

39 E chegaram até à entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para as suas ovelhas.

39 וילכו למבוא גדר עד למזרח הגיא לבקש מרעה לצאנם

40 E acharam pasto fértil e terra espaçosa, e quieta, e descansada; porque os de Cam habitavam ali dantes.

40 וימצאו מרעה שמן וטוב והארץ רחבת ידים ושקטת ושלוה כי מן חם הישבים שם לפנים

41 Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até ao dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para as suas ovelhas.

41 ויבאו אלה הכתובים בשמות בימי יחזקיהו מלך יהודה ויכו את אהליהם ואת המעינים אשר נמצאו שמה ויחרימם עד היום הזה וישבו תחתיהם כי מרעה לצאנם שם

42 Também deles, dos filhos de Simeão, quinhentos homens foram às montanhas de Seir; e a Pelatias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filhos de Isi, levaram por cabeças.

42 ומהם מן בני שמעון הלכו להר שעיר אנשים חמש מאות ופלטיה ונעריה ורפיה ועזיאל בני ישעי בראשם

43 E feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitam ali até ao dia de hoje.

43 ויכו את שארית הפלטה לעמלק וישבו שם עד היום הזה

I Crônicas 5

1 Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel (porque ele era o primogênito, mas, porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel; para assim não ser contado na genealogia da primogenitura.

1 ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור ובחללו יצועי אביו נתנה בכרתו לבני יוסף בן ישראל ולא להתיחש לבכרה

2 Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe; porém a primogenitura foi de José),

2 כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכרה ליוסף

3 foram, pois, estes [os filhos de Rúben, o primogênito de Israel] Enoque, e Palu, e Hezrom, e Carmi.

3 בני ראובן בכור ישראל חנוך ופלוא חצרון וכרמי

4 Os filhos de Joel Semaías, de quem foi filho Gogue, de quem foi filho Simei, de quem foi filho

4 בני יואל שמעיה בנו גוג בנו שמעי בנו

5 Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho

5 מיכה בנו ראיה בנו בעל בנו

6 Beera, o qual Tiglate-Pileser, rei da Assíria, levou preso; este foi príncipe dos rubenitas.

6 בארה בנו אשר הגלה תלגת פלנאסר מלך אשר הוא נשיא לראובני

7 Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel e Zacarias,

7 ואחיו למשפחתיו בהתיחש לתלדותם הראש יעיאל וזכריהו

8 e Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer, até Nebo e Baal-Meom;

8 ובלע בן עזז בן שמע בן יואל הוא יושב בערער ועד נבו ובעל מעון

9 também habitaram da banda do oriente, até à entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade.

9 ולמזרח ישב עד לבוא מדברה למן הנהר פרת כי מקניהם רבו בארץ גלעד

10 E, nos dias de Saul, fizeram guerra aos hagarenos, que caíram pela sua mão; e eles habitaram nas suas tendas defronte de toda a banda oriental de Gileade.

10 ובימי שאול עשו מלחמה עם ההגראים ויפלו בידם וישבו באהליהם על כל פני מזרח לגלעד

11 E os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Basã, até Salca.

11 ובני גד לנגדם ישבו בארץ הבשן עד סלכה

12 Joel foi chefe, e Safã, o segundo; porém Janai e Safate ficaram em Basã.

12 יואל הראש ושפם המשנה ויעני ושפט בבשן

13 E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, e Mesulão, e Seba, e Jorai, e Jacã, e Zia, e Héber, ao todo, sete;

13 ואחיהם לבית אבותיהם מיכאל ומשלם ושבע ויורי ויעכן וזיע ועבר שבעה

14 estes foram os filhos de Abiail, filho de Huri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesisai, filho de Jado, filho de Buz.

14 אלה בני אביחיל בן חורי בן ירוח בן גלעד בן מיכאל בן ישישי בן יחדו בן בוז

15 Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais.

15 אחי בן עבדיאל בן גוני ראש לבית אבותם

16 E habitaram em Gileade, em Basã e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arrabaldes de Sarom, até às suas saídas.

16 וישבו בגלעד בבשן ובבנתיה ובכל מגרשי שרון על תוצאותם

17 Todos estes foram registrados, segundo as suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel.

17 כלם התיחשו בימי יותם מלך יהודה ובימי ירבעם מלך ישראל

18 Dos filhos de Rúben, e dos gaditas, e da meia tribo de Manassés, homens muito belicosos, que traziam escudo e espada, e entesavam o arco, e eram destros na guerra, houve quarenta e quatro mil e setecentos e sessenta, que saíam à peleja.

18 בני ראובן וגדי וחצי שבט מנשה מן בני חיל אנשים נשאי מגן וחרב ודרכי קשת ולמודי מלחמה ארבעים וארבעה אלף ושבע מאות וששים יצאי צבא

19 E fizeram guerra aos hagarenos, como a Jetur, e a Nafis, e a Nodabe.

19 ויעשו מלחמה עם ההגריאים ויטור ונפיש ונודב

20 E foram ajudados contra eles, e os hagarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão; porque clamaram a Deus na peleja, e lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele.

20 ויעזרו עליהם וינתנו בידם ההגריאים וכל שעמהם כי לאלהים זעקו במלחמה ונעתור להם כי בטחו בו

21 E levaram preso o seu gado seus camelos, cinquenta mil, e duzentas e cinquenta mil ovelhas, e dois mil jumentos; e cem mil pessoas.

21 וישבו מקניהם גמליהם חמשים אלף וצאן מאתים וחמשים אלף וחמורים אלפים ונפש אדם מאה אלף

22 Porque muitos feridos caíram porque de Deus era a peleja; e habitaram em seu lugar, até ao cativeiro.

22 כי חללים רבים נפלו כי מהאלהים המלחמה וישבו תחתיהם עד הגלה

23 E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, de Basã até Baal-Hermom, e Senir, e o monte Hermom; e eles se multiplicaram.

23 ובני חצי שבט מנשה ישבו בארץ מבשן עד בעל חרמון ושניר והר חרמון המה רבו

24 E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber Héfer, e Isi, e Eliel, e Azriel, e Jeremias, e Hodavias, e Jadiel, homens valentes, homens de nome e chefes das casas de seus pais.

24 ואלה ראשי בית אבותם ועפר וישעי ואליאל ועזריאל וירמיה והודויה ויחדיאל אנשים גבורי חיל אנשי שמות ראשים לבית אבותם

25 Porém transgrediram contra o Deus de seus pais e foram após os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles.

25 וימעלו באלהי אבותיהם ויזנו אחרי אלהי עמי הארץ אשר השמיד אלהים מפניהם

26 Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglate-Pileser, rei da Assíria, que os levaram presos, a saber os rubenitas, e os gaditas, e a meia tribo de Manassés; e os trouxeram a Hala, e a Habor, e a Hara, e ao rio Gozã, até ao dia de hoje.

26 ויער אלהי ישראל את רוח פול מלך אשור ואת רוח תלגת פלנסר מלך אשור ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה ויביאם לחלח וחבור והרא ונהר גוזן עד היום הזה

I Crônicas 6

1 Os filhos de Levi foram Gérson, Coate e Merari.

1 בני לוי גרשון קהת ומררי

2 E os filhos de Coate Anrão, e Isar, e Hebrom, e Uziel.

2 ובני קהת עמרם יצהר וחברון ועזיאל

3 E os filhos de Anrão Arão, e Moisés, e Miriã; e os filhos de Arão Nadabe, e Abiú, e Eleazar, e Itamar.

3 ובני עמרם אהרן ומשה ומרים ובני אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר

4 Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Abisua;

4 אלעזר הוליד את פינחס פינחס הליד את אבישוע

5 e Abisua gerou a Buqui, e Buqui gerou a Uzi;

5 ואבישוע הוליד את בקי ובקי הוליד את עזי

6 e Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Meraiote;

6 ועזי הוליד את זרחיה וזרחיה הוליד את מריות

7 e Meraiote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube;

7 מריות הוליד את אמריה ואמריה הוליד את אחיטוב

8 e Aitube gerou a Zadoque, e Zadoque gerou a Aimaás;

8 ואחיטוב הוליד את צדוק וצדוק הוליד את אחימעץ

9 e Aimaás gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã;

9 ואחימעץ הוליד את עזריה ועזריה הוליד את יוחנן

10 e Joanã gerou a Azarias; este é o que administrou o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém.

10 ויוחנן הוליד את עזריה הוא אשר כהן בבית אשר בנה שלמה בירושלם

11 E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube;

11 ויולד עזריה את אמריה ואמריה הוליד את אחיטוב

12 e Aitube gerou a Zadoque, e Zadoque gerou a Salum;

12 ואחיטוב הוליד את צדוק וצדוק הוליד את שלום

13 e Salum gerou a Hilquias, e Hilquias gerou a Azarias;

13 ושלום הוליד את חלקיה וחלקיה הוליד את עזריה

14 e Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadaque;

14 ועזריה הוליד את שריה ושריה הוליד את יהוצדק

15 e Jeozadaque foi levado cativo, quando o SENHOR levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor.

15 ויהוצדק הלך בהגלות יהוה את יהודה וירושלם ביד נבכדנאצר

16 Os filhos de Levi foram, pois, Gérson, Coate e Merari.

16 בני לוי גרשם קהת ומררי

17 E estes são os nomes dos filhos de Gérson Libni e Simei.

17 ואלה שמות בני גרשום לבני ושמעי

18 E os filhos de Coate Anrão, e Isar, e Hebrom, e Uziel.

18 ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל

19 Os filhos de Merari Mali e Musi; estas são as famílias dos levitas, segundo seus pais.

19 בני מררי מחלי ומשי ואלה משפחות הלוי לאבותיהם

20 De Gérson Libni, seu filho, Jaate, seu filho, Zima, seu filho,

20 לגרשום לבני בנו יחת בנו זמה בנו

21 Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, seu filho, Jeaterai, seu filho.

21 יואח בנו עדו בנו זרח בנו יאתרי בנו

22 Os filhos de Coate foram Aminadabe, seu filho, Corá, seu filho, Assir, seu filho,

22 בני קהת עמינדב בנו קרח בנו אסיר בנו

23 Elcana, seu filho, Ebiasafe, seu filho, Assir, seu filho,

23 אלקנה בנו ואביסף בנו ואסיר בנו

24 Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho.

24 תחת בנו אוריאל בנו עזיה בנו ושאול בנו

25 E os filhos de Elcana Amasai e Aimote.

25 ובני אלקנה עמשי ואחימות

26 Quanto a Elcana, os filhos de Elcana foram Zofai seu filho, e seu filho Naate,

26 אלקנה בנו אלקנה צופי בנו ונחת בנו

27 seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Elcana.

27 אליאב בנו ירחם בנו אלקנה בנו

28 E os filhos de Samuel Vasni, seu primogênito, e o segundo Abias.

28 ובני שמואל הבכר ושני ואביה

29 Os filhos de Merari Mali, seu filho Libni, seu filho Simei, seu filho Uzá,

29 בני מררי מחלי לבני בנו שמעי בנו עזה בנו

30 seu filho Siméia, seu filho Hagias, seu filho Asaías.

30 שמעא בנו חגיה בנו עשיה בנו

31 Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na Casa do SENHOR, depois que a arca teve repouso.

31 ואלה אשר העמיד דויד על ידי שיר בית יהוה ממנוח הארון

32 E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a Casa do SENHOR em Jerusalém; e estiveram, segundo o seu costume, no seu ministério.

32 ויהיו משרתים לפני משכן אהל מועד בשיר עד בנות שלמה את בית יהוה בירושלם ויעמדו כמשפטם על עבודתם

33 Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos; dos filhos dos coatitas, Hemã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel,

33 ואלה העמדים ובניהם מבני הקהתי הימן המשורר בן יואל בן שמואל

34 filho de Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá,

34 בן אלקנה בן ירחם בן אליאל בן תוח

35 filho de Zufe, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amasai,

35 בן ציף בן אלקנה בן מחת בן עמשי

36 filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias,

36 בן אלקנה בן יואל בן עזריה בן צפניה

37 filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasafe, filho de Corá,

37 בן תחת בן אסיר בן אביסף בן קרח

38 filho de Isar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel.

38 בן יצהר בן קהת בן לוי בן ישראל

39 E seu irmão Asafe estava à sua direita; e era Asafe filho de Berequias, filho de Siméia,

39 ואחיו אסף העמד על ימינו אסף בן ברכיהו בן שמעא

40 filho de Micael, filho de Baaséias, filho de Malquias,

40 בן מיכאל בן בעשיה בן מלכיה

41 filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías,

41 בן אתני בן זרח בן עדיה

42 filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei,

42 בן איתן בן זמה בן שמעי

43 filho de Jaate, filho de Gérson, filho de Levi.

43 בן יחת בן גרשם בן לוי

44 E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber Etã, filho de Quisi, filho de Abdi, filho de Maluque,

44 ובני מררי אחיהם על השמאול איתן בן קישי בן עבדי בן מלוך

45 filho de Hasabias, filho de Amazias, filho de Hilquias,

45 בן חשביה בן אמציה בן חלקיה

46 filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer,

46 בן אמצי בן בני בן שמר

47 filho de Mali, filho de Musi, filho de Merari, filho de Levi.

47 בן מחלי בן מושי בן מררי בן לוי

48 E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da Casa de Deus.

48 ואחיהם הלוים נתונים לכל עבודת משכן בית האלהים

49 E Arão e seus filhos queimavam perfumes sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, para toda obra do lugar santíssimo e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado.

49 ואהרן ובניו מקטירים על מזבח העולה ועל מזבח הקטרת לכל מלאכת קדש הקדשים ולכפר על ישראל ככל אשר צוה משה עבד האלהים

50 E estes foram os filhos de Arão seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abisua,

50 ואלה בני אהרן אלעזר בנו פינחס בנו אבישוע בנו

51 seu filho Buqui, seu filho Uzi, seu filho Seraías,

51 בקי בנו עזי בנו זרחיה בנו

52 seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube,

52 מריות בנו אמריה בנו אחיטוב בנו

53 seu filho Zadoque, seu filho Aimaás.

53 צדוק בנו אחימעץ בנו

54 E estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, no seu termo, a saber dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque neles caiu a sorte,

54 ואלה מושבותם לטירותם בגבולם לבני אהרן למשפחת הקהתי כי להם היה הגורל

55 deram-lhes, pois, a Hebrom, na terra de Judá e os seus arrabaldes que a rodeiam.

55 ויתנו להם את חברון בארץ יהודה ואת מגרשיה סביבתיה

56 Porém o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné.

56 ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפנה

57 E aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio Hebrom, e Libna, e os seus arrabaldes, e Jatir, e Estemoa, e os seus arrabaldes,

57 ולבני אהרן נתנו את ערי המקלט את חברון ואת לבנה ואת מגרשיה ואת יתר ואת אשתמע ואת מגרשיה

58 e Hilém, e os seus arrabaldes, e Debir, e os seus arrabaldes,

58 ואת חילז ואת מגרשיה את דביר ואת מגרשיה

59 e Asã, e os seus arrabaldes, e Bete-Semes, e os seus arrabaldes;

59 ואת עשן ואת מגרשיה ואת בית שמש ואת מגרשיה

60 e da tribo de Benjamim, Geba, e os seus arrabaldes, e Alemete, e os seus arrabaldes, e Anatote, e os seus arrabaldes; todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram treze cidades.

60 וממטה בנימן את גבע ואת מגרשיה ואת עלמת ואת מגרשיה ואת ענתות ואת מגרשיה כל עריהם שלש עשרה עיר במשפחותיהם

61 Mas os filhos de Coate, que restaram da família da tribo, da meia tribo, metade de Manassés, por sorte tiveram dez cidades.

61 ולבני קהת הנותרים ממשפחת המטה ממחצית מטה חצי מנשה בגורל ערים עשר

62 E os filhos de Gérson, segundo as suas famílias, da tribo de Issacar, e da tribo de Aser, e da tribo de Naftali, e da tribo de Manassés, em Basã, tiveram treze cidades.

62 ולבני גרשום למשפחותם ממטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי וממטה מנשה בבשן ערים שלש עשרה

63 Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Rúben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulom, por sorte, tiveram doze cidades.

63 לבני מררי למשפחותם ממטה ראובן וממטה גד וממטה זבולן בגורל ערים שתים עשרה

64 Assim, deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes.

64 ויתנו בני ישראל ללוים את הערים ואת מגרשיהם

65 E deram-lhes, por sorte, estas cidades, da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, e da tribo dos filhos de Benjamim, às quais deram os seus nomes.

65 ויתנו בגורל ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון וממטה בני בנימן את הערים האלה אשר יקראו אתהם בשמות

66 E, quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, as cidades do seu termo se lhes deram da tribo de Efraim.

66 וממשפחות בני קהת ויהי ערי גבולם ממטה אפרים

67 Porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém, e os seus arrabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gezer e os seus arrabaldes,

67 ויתנו להם את ערי המקלט את שכם ואת מגרשיה בהר אפרים ואת גזר ואת מגרשיה

68 e Jocmeão, e os seus arrabaldes, e Bete-Horom, e seus arrabaldes,

68 ואת יקמעם ואת מגרשיה ואת בית חורון ואת מגרשיה

69 e Aijalom, e os seus arrabaldes, e Gate-Rimom, e os seus arrabaldes;

69 ואת אילון ואת מגרשיה ואת גת רמון ואת מגרשיה

70 e da meia tribo de Manassés, Aner, e os seus arrabaldes, e Bileão, e os seus arrabaldes; estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate.

70 וממחצית מטה מנשה את ענר ואת מגרשיה ואת בלעם ואת מגרשיה למשפחת לבני קהת הנותרים

71 Os filhos de Gérson, da família da meia tribo de Manassés, tiveram a Golã, em Basã, e os seus arrabaldes, e Astarote, e os seus arrabaldes;

71 לבני גרשום ממשפחת חצי מטה מנשה את גולן בבשן ואת מגרשיה ואת עשתרות ואת מגרשיה

72 e da tribo de Issacar, Quedes, e os seus arrabaldes, e Daberate, e os seus arrabaldes,

72 וממטה יששכר את קדש ואת מגרשיה את דברת ואת מגרשיה

73 e Ramote, e os seus arrabaldes, e Aném, e os seus arrabaldes;

73 ואת ראמות ואת מגרשיה ואת ענם ואת מגרשיה

74 e da tribo de Aser, Masal, e os seus arrabaldes, e Abdom, e os seus arrabaldes,

74 וממטה אשר את משל ואת מגרשיה ואת עבדון ואת מגרשיה

75 e Hucoque, e os seus arrabaldes, e Reobe, e os seus arrabaldes;

75 ואת חוקק ואת מגרשיה ואת רחב ואת מגרשיה

76 e da tribo de Naftali, Quedes, em Galiléia, e os seus arrabaldes, e Hamom, e os seus arrabaldes, e Quiriataim, e os seus arrabaldes.

76 וממטה נפתלי את קדש בגליל ואת מגרשיה ואת חמון ואת מגרשיה ואת קריתים ואת מגרשיה

77 Os que ficaram dos filhos de Merari, da tribo de Zebulom, tiveram a Rimono, e os seus arrabaldes, a Tabor, e os seus arrabaldes;

77 לבני מררי הנותרים ממטה זבולן את רמונו ואת מגרשיה את תבור ואת מגרשיה

78 e dalém do Jordão, da banda de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Rúben, a Bezer, no deserto, e os seus arrabaldes, e a Jaza, e os seus arrabaldes,

78 ומעבר לירדן ירחו למזרח הירדן ממטה ראובן את בצר במדבר ואת מגרשיה ואת יהצה ואת מגרשיה

79 e Quedemote, e os seus arrabaldes, e a Mefaate, e os seus arrabaldes;

79 ואת קדמות ואת מגרשיה ואת מיפעת ואת מגרשיה

80 e da tribo de Gade, Ramote, em Gileade, e os seus arrabaldes, e Maanaim, e os seus arrabaldes,

80 וממטה גד את ראמות בגלעד ואת מגרשיה ואת מחנים ואת מגרשיה

81 e Hesbom, e os seus arrabaldes, e Jazer, e os seus arrabaldes.

81 ואת חשבון ואת מגרשיה ואת יעזיר ואת מגרשיה

I Crônicas 7

1 E, quanto aos filhos de Issacar, foram Tola, e Puva, Jasube, e Sinrom, quatro.

1 ולבני יששכר תולע ופואה ישיב ושמרון ארבעה

2 E os filhos de Tola foram Uzi, e Refaías, e Jeriel, e Jamai, e Ibsão, e Samuel, chefes das casas de seus pais, e descendentes de Tola, varões de valor nas suas gerações; o seu número, nos dias de Davi, foi de vinte e dois mil e seiscentos.

2 ובני תולע עזי ורפיה ויריאל ויחמי ויבשם ושמואל ראשים לבית אבותם לתולע גבורי חיל לתלדותם מספרם בימי דויד עשרים ושנים אלף ושש מאות

3 E, quanto aos filhos de Uzi, houve Izraías; e os filhos de Izraías foram Micael, e Obadias, e Joel, e Issias; todos estes cinco foram chefes.

3 ובני עזי יזרחיה ובני יזרחיה מיכאל ועבדיה ויואל ישיה חמשה ראשים כלם

4 E houve com eles, nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de gente de guerra, trinta e seis mil; porque tiveram muitas mulheres e filhos.

4 ועליהם לתלדותם לבית אבותם גדודי צבא מלחמה שלשים וששה אלף כי הרבו נשים ובנים

5 E seus irmãos, em todas as famílias de Issacar, varões de valor, foram oitenta e sete mil, todos contados pelas suas genealogias.

5 ואחיהם לכל משפחות יששכר גבורי חילים שמונים ושבעה אלף התיחשם לכל

6 Os filhos de Benjamim foram Belá, e Bequer, e Jediael, três.

6 בנימן בלע ובכר וידיעאל שלשה

7 E os filhos de Belá Esbom, e Uzi, e Uziel, e Jerimote, e Iri, cinco chefes da casa dos pais, varões de valor, que foram contados pelas suas genealogias, vinte e dois mil e trinta e quatro.

7 ובני בלע אצבון ועזי ועזיאל וירימות ועירי חמשה ראשי בית אבות גבורי חילים והתיחשם עשרים ושנים אלף ושלשים וארבעה

8 E os filhos de Bequer Zemira, e Joás, e Eliézer, e Elioenai, e Onri, e Jerimote, e Abias, e Anatote, e Alemete; todos estes foram filhos de Bequer.

8 ובני בכר זמירה ויועש ואליעזר ואליועיני ועמרי וירמות ואביה וענתות ועלמת כל אלה בני בכר

9 E foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, e chefes das casas de seus pais, varões de valor, vinte mil e duzentos.

9 והתיחשם לתלדותם ראשי בית אבותם גבורי חיל עשרים אלף ומאתים

10 E foram os filhos de Jediael, Bilã; e os filhos de Bilã foram Jeús, e Benjamim, e Eúde, e Quenaana, e Zetã, e Társis, e Aisaar.

10 ובני ידיעאל בלהן ובני בלהן יעיש ובנימן ואהוד וכנענה וזיתן ותרשיש ואחישחר

11 Todos estes filhos de Jediael foram chefes das famílias dos pais, varões de valor, dezessete mil e duzentos, que saíam no exército à peleja.

11 כל אלה בני ידיעאל לראשי האבות גבורי חילים שבעה עשר אלף ומאתים יצאי צבא למלחמה

12 E Supim, e Hupim, filho de Ir; e Husim, dos filhos de Aer.

12 ושפם וחפם בני עיר חשם בני אחר

13 Os filhos de Naftali Jaziel, e Guni, e Jezer, e Salum, filhos de Bila.

13 בני נפתלי יחציאל וגוני ויצר ושלום בני בלהה

14 Os filhos de Manassés Asriel, que a mulher de Gileade teve (porém a sua concubina, a sira, teve a Maquir, pai de Gileade;

14 בני מנשה אשריאל אשר ילדה פילגשו הארמיה ילדה את מכיר אבי גלעד

15 e Maquir tomou a irmã de Hupim e Supim por mulher; e era o seu nome Maaca), e foi o nome do segundo Zelofeade; e Zelofeade teve filhas.

15 ומכיר לקח אשה לחפים ולשפים ושם אחתו מעכה ושם השני צלפחד ותהינה לצלפחד בנות

16 E Maaca, mulher de Maquir, teve um filho e chamou o seu nome Perez; e o nome de seu irmão foi Seres; e foram seus filhos Ulão e Requém.

16 ותלד מעכה אשת מכיר בן ותקרא שמו פרש ושם אחיו שרש ובניו אולם ורקם

17 E o filho de Ulão Bedã; estes foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés.

17 ובני אולם בדן אלה בני גלעד בן מכיר בן מנשה

18 E, quanto à sua irmã Hamolequete, teve a Isode, e a Abiezer, e a Macla.

18 ואחתו המלכת ילדה את אישהוד ואת אביעזר ואת מחלה

19 E foram os filhos de Semida Aiã, e Siquém, e Liqui, e Anião.

19 ויהיו בני שמידע אחין ושכם ולקחי ואניעם

20 E os filhos de Efraim Sutela, e seu filho Berede, e seu filho Taate, e seu filho Eleada e seu filho Taate,

20 ובני אפרים שותלח וברד בנו ותחת בנו ואלעדה בנו ותחת בנו

21 e seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e Eser, e Eleade; e os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados.

21 וזבד בנו ושותלח בנו ועזר ואלעד והרגום אנשי גת הנולדים בארץ כי ירדו לקחת את מקניהם

22 Pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou; e vieram seus irmãos para o consolar.

22 ויתאבל אפרים אביהם ימים רבים ויבאו אחיו לנחמו

23 Depois, entrou à sua mulher, e ela concebeu e teve um filho; e chamou o seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa.

23 ויבא אל אשתו ותהר ותלד בן ויקרא את שמו בריעה כי ברעה היתה בביתו

24 E sua filha foi Seerá, que edificou a Bete-Horom, a baixa e a alta, como também a Uzém-Seerá.

24 ובתו שארה ותבן את בית חורון התחתון ואת העליון ואת אזן שארה

25 E foi seu filho Refa, e Resefe, e Tela, seu filho, e Taã, seu filho,

25 ורפח בנו ורשף ותלח בנו ותחן בנו

26 seu filho Ladã, seu filho Amiúde, seu filho Elisama,

26 לעדן בנו עמיהוד בנו אלישמע בנו

27 seu filho Num, seu filho Josué.

27 נון בנו יהושע בנו

28 E foi a sua possessão e habitação Betel, e os lugares da sua jurisdição; e ao oriente Naarã; e ao ocidente Gezer, e os lugares da sua jurisdição, e Siquém, e os lugares da sua jurisdição, até Aia, e os lugares da sua jurisdição;

28 ואחזתם ומשבותם בית אל ובנתיה ולמזרח נערן ולמערב גזר ובנתיה ושכם ובנתיה עד עיה ובנתיה

29 e da banda dos filhos de Manassés, Bete-Seã, e os lugares da sua jurisdição, Megido, e os lugares da sua jurisdição, Taanaque, e os lugares da sua jurisdição, Dor, e os lugares da sua jurisdição; nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel.

29 ועל ידי בני מנשה בית שאן ובנתיה תענך ובנתיה מגדו ובנותיה דור ובנותיה באלה ישבו בני יוסף בן ישראל

30 Os filhos de Aser foram Imna, e Isvá, e Isvi, e Berias, e Sera, sua irmã.

30 בני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחותם

31 E os filhos de Berias Héber e Malquiel; este foi o pai de Birzavite.

31 ובני בריעה חבר ומלכיאל הוא אבי ברזות

32 E Héber gerou a Jaflete, e a Somer, e a Hotão, e a Suá, sua irmã.

32 וחבר הוליד את יפלט ואת שומר ואת חותם ואת שועא אחותם

33 E foram os filhos de Jaflete Pasaque, e Bimal, e Asvate; estes foram os filhos de Jaflete.

33 ובני יפלט פסך ובמהל ועשות אלה בני יפלט

34 E os filhos de Semer Aí, e Roga, e Jeubá, e Arã.

34 ובני שמר אחי ורוהגה יחבה וארם

35 E os filhos de seu irmão Helém Zofa, e Imna, e Seles, e Amal.

35 ובן הלם אחיו צופח וימנע ושלש ועמל

36 Os filhos de Zofa Suá, e Harnefer, e Sual, e Beri, e Inra,

36 בני צופח סוח וחרנפר ושועל וברי וימרה

37 e Bezer, e Hode, e Samá, e Silsa, e Itrã, e Beera.

37 בצר והוד ושמא ושלשה ויתרן ובארא

38 E os filhos de Jéter Jefoné, e Pispa, e Ara.

38 ובני יתר יפנה ופספה וארא

39 E os filhos de Ula Ara, e Haniel, e Rizia.

39 ובני עלא ארח וחניאל ורציא

40 Todos estes foram filhos de Aser, chefes das casas paternas, escolhidos varões de valor, chefes dos príncipes, e contados nas suas genealogias, no exército para a guerra; foi seu número de vinte e seis mil homens.

40 כל אלה בני אשר ראשי בית האבות ברורים גבורי חילים ראשי הנשיאים והתיחשם בצבא במלחמה מספרם אנשים עשרים וששה אלף

I Crônicas 8

1 E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, a Asbel, o segundo e a Aará, o terceiro,

1 ובנימן הוליד את בלע בכרו אשבל השני ואחרח השלישי

2 e a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto,

2 נוחה הרביעי ורפא החמישי

3 e Belá teve estes filhos Adar, e Gera, e Abiúde,

3 ויהיו בנים לבלע אדר וגרא ואביהוד

4 e Abisua, e Naamã, e Aoá,

4 ואבישוע ונעמן ואחוח

5 e Gera, e Sefufã, e Hurão.

5 וגרא ושפופן וחורם

6 E estes foram os filhos de Eúde, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os transportados a Manaate

6 ואלה בני אחוד אלה הם ראשי אבות ליושבי גבע ויגלום אל מנחת

7 Naamã, e Aías, e Gera; a estes Gera transportou e gerou a Uzá e a Aiúde.

7 ונעמן ואחיה וגרא הוא הגלם והוליד את עזא ואת אחיחד

8 E Saaraim (depois de ter repudiado suas mulheres Husim e Baara), na terra de Moabe, gerou filhos.

8 ושחרים הוליד בשדה מואב מן שלחו אתם חושים ואת בערא נשיו

9 e de Hodes, sua mulher, gerou a Jobabe, e a Zíbia, e a Messa, e a Malcã,

9 ויולד מן חדש אשתו את יובב ואת צביא ואת מישא ואת מלכם

10 e a Jeús, e a Saquias, e a Mirma; estes foram seus filhos, chefes dos pais.

10 ואת יעוץ ואת שכיה ואת מרמה אלה בניו ראשי אבות

11 E de Husim gerou a Abitube e a Elpaal.

11 ומחשים הוליד את אביטוב ואת אלפעל

12 E foram os filhos de Elpaal Héber, e Misã, e Semede; este edificou a Ono, e a Lode, e os lugares da sua jurisdição.

12 ובני אלפעל עבר ומשעם ושמד הוא בנה את אונו ואת לד ובנתיה

13 E Berias e Sema foram cabeças dos pais dos moradores de Aijalom; estes afugentaram os moradores de Gate.

13 וברעה ושמע המה ראשי האבות ליושבי אילון המה הבריחו את יושבי גת

14 E Aiô, e Sasaque, e Jeremote,

14 ואחיו ששק וירמות

15 e Zebadias, e Arade, e Éder,

15 וזבדיה וערד ועדר

16 e Micael, e Ispa, e Joá foram filhos de Berias.

16 ומיכאל וישפה ויוחא בני בריעה

17 E Zebadias, e Mesulão, e Hizqui, e Héber,

17 וזבדיה ומשלם וחזקי וחבר

18 e Ismerai, e Izlias, e Jobabe, filhos de Elpaal.

18 וישמרי ויזליאה ויובב בני אלפעל

19 E Jaquim, e Zicri, e Zabdi,

19 ויקים וזכרי וזבדי

20 e Elienai, e Ziletai, e Eliel,

20 ואליעני וצלתי ואליאל

21 e Adaías e Beraías, e Sinrate, filhos de Simei.

21 ועדיה ובראיה ושמרת בני שמעי

22 E Ispã, e Éber, e Eliel,

22 וישפן ועבר ואליאל

23 e Abdom, e Zicri, e Hanã,

23 ועבדון וזכרי וחנן

24 e Hananias, e Elão, e Antotias,

24 וחנניה ועילם וענתתיה

25 e Ifdéias, e Penuel, filhos de Sasaque.

25 ויפדיה ופניאל בני ששק

26 E Sanserai, e Searias, e Atalias,

26 ושמשרי ושחריה ועתליה

27 e Jaaresias, e Elias, e Zicri, filhos de Jeroão.

27 ויערשיה ואליה וזכרי בני ירחם

28 Estes foram chefes dos pais, segundo as suas gerações, e habitaram em Jerusalém.

28 אלה ראשי אבות לתלדותם ראשים אלה ישבו בירושלם

29 E em Gibeão habitou o pai de Gibeão; e era o nome de sua mulher Maaca,

29 ובגבעון ישבו אבי גבעון ושם אשתו מעכה

30 e seu filho primogênito Abdom, depois Zur, e Quis, e Baal, e Nadabe,

30 ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונדב

31 e Gedor, e Aiô, e Zequer.

31 וגדור ואחיו וזכר

32 E Miclote gerou a Siméia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos.

32 ומקלות הוליד את שמאה ואף המה נגד אחיהם ישבו בירושלם עם אחיהם

33 E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul; e Saul gerou a Jônatas, e a Malquisua, e a Abinadabe, e a Esbaal.

33 ונר הוליד את קיש וקיש הוליד את שאול ושאול הוליד את יהונתן ואת מלכי שוע ואת אבינדב ואת אשבעל

34 E filho de Jônatas foi Meribe-Baal; e Meribe-Baal gerou a Mica.

34 ובן יהונתן מריב בעל ומריב בעל הוליד את מיכה

35 E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Taréia, e Acaz.

35 ובני מיכה פיתון ומלך ותארע ואחז

36 E Acaz gerou a Jeoada, e Jeoada gerou a Alemete, e a Azmavete, e a Zinri; e Zinri gerou a Mosa,

36 ואחז הוליד את יהועדה ויהועדה הוליד את עלמת ואת עזמות ואת זמרי וזמרי הוליד את מוצא

37 e Mosa gerou a Bineá, cujo filho foi Rafa, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel.

37 ומוצא הוליד את בנעא רפה בנו אלעשה בנו אצל בנו

38 E teve Azel seis filhos, e estes foram os seus nomes Azricão, e Bocru, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Hanã; todos estes foram filhos de Azel.

38 ולאצל ששה בנים ואלה שמותם עזריקם בכרו וישמעאל ושעריה ועבדיה וחנן כל אלה בני אצל

39 E os filhos de Eseque, seu irmão Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro.

39 ובני עשק אחיו אולם בכרו יעוש השני ואליפלט השלשי

40 E foram os filhos de Ulão varões heróis, valentes, e flecheiros destros; e tiveram muitos filhos, e filhos de filhos, cento e cinquenta; todos estes foram dos filhos de Benjamim.

40 ויהיו בני אולם אנשים גברי חיל דרכי קשת ומרבים בנים ובני בנים מאה וחמשים כל אלה מבני בנימן

I Crônicas 9

1 E todo o Israel foi contado por genealogias; eis que estão escritos no livro dos reis de Israel; e os de Judá foram transportados à Babilônia, por causa da sua transgressão.

1 וכל ישראל התיחשו והנם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה הגלו לבבל במעלם

2 E os primeiros habitadores, que moravam nas suas possessões e nas suas cidades, foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus.

2 והיושבים הראשנים אשר באחזתם בעריהם ישראל הכהנים הלוים והנתינים

3 Porém alguns dos filhos de Judá, e dos filhos de Benjamim, e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém

3 ובירושלם ישבו מן בני יהודה ומן בני בנימן ומן בני אפרים ומנשה

4 Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Perez, filho de Judá;

4 עותי בן עמיהוד בן עמרי בן אמרי בן בנימן בני פרץ בן יהודה

5 e dos silonitas Asaías, o primogênito, e seus filhos;

5 ומן השילוני עשיה הבכור ובניו

6 e dos filhos de Zerá Jeuel e seus irmãos, seiscentos e noventa;

6 ומן בני זרח יעואל ואחיהם שש מאות ותשעים

7 e dos filhos de Benjamim Salu, filho de Mesulão, filho de Hodavias, filho de Hassenuá;

7 ומן בני בנימן סלוא בן משלם בן הודויה בן הסנאה

8 e Ibnéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Sefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas;

8 ויבניה בן ירחם ואלה בן עזי בן מכרי ומשלם בן שפטיה בן רעואל בן יבניה

9 e seus irmãos segundo as suas gerações, novecentos e cinquenta e seis; todos esses homens foram cabeças dos pais nas casas de seus pais.

9 ואחיהם לתלדותם תשע מאות וחמשים וששה כל אלה אנשים ראשי אבות לבית אבתיהם

10 E dos sacerdotes Jedaías, e Jeoiaribe, e Jaquim,

10 ומן הכהנים ידעיה ויהויריב ויכין

11 e Azarias, filho de Hilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da Casa de Deus;

11 ועזריה בן חלקיה בן משלם בן צדוק בן מריות בן אחיטוב נגיד בית האלהים

12 Adaías, filho de Jeroão, filho de Pasur, filho de Malquias, e Masai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer;

12 ועדיה בן ירחם בן פשחור בן מלכיה ומעשי בן עדיאל בן יחזרה בן משלם בן משלמית בן אמר

13 como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais, mil setecentos e sessenta, varões valentes para a obra do ministério da Casa de Deus.

13 ואחיהם ראשים לבית אבותם אלף ושבע מאות וששים גבורי חיל מלאכת עבודת בית האלהים

14 E dos levitas Semaías, filho de Hassube, filho de Azricão, filho de Hasabias, dos filhos de Merari;

14 ומן הלוים שמעיה בן חשוב בן עזריקם בן חשביה מן בני מררי

15 e Baquebacar, e Heres, e Galal, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asafe;

15 ובקבקר חרש וגלל ומתניה בן מיכא בן זכרי בן אסף

16 e Obadias, filho de Semaías, filho de Galal, filho de Jedutum; e Berequias, filho de Asa, filho de Elcana, morador das aldeias dos netofatitas.

16 ועבדיה בן שמעיה בן גלל בן ידותון וברכיה בן אסא בן אלקנה היושב בחצרי נטופתי

17 E foram porteiros Salum, e Acube, e Talmom, e Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salum.

17 והשערים שלום ועקוב וטלמן ואחימן ואחיהם שלום הראש

18 E até àquele tempo estavam de guarda à porta do rei para o oriente; estes foram os porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi.

18 ועד הנה בשער המלך מזרחה המה השערים למחנות בני לוי

19 E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasafe, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraítas, tinham cargo da obra do ministério e eram guardas dos umbrais do tabernáculo; e seus pais foram capitães do arraial do SENHOR e guardadores da entrada.

19 ושלום בן קורא בן אביסף בן קרח ואחיו לבית אביו הקרחים על מלאכת העבודה שמרי הספים לאהל ואבתיהם על מחנה יהוה שמרי המבוא

20 E Finéias, filho de Eleazar, dantes, era entre eles guia, com o qual era o SENHOR.

20 ופינחס בן אלעזר נגיד היה עליהם לפנים יהוה עמו

21 E Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da porta da tenda da congregação.

21 זכריה בן משלמיה שער פתח לאהל מועד

22 Todos estes, escolhidos para serem porteiros dos umbrais, foram duzentos e doze; e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias; e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram no seu cargo.

22 כלם הברורים לשערים בספים מאתים ושנים עשר המה בחצריהם התיחשם המה יסד דויד ושמואל הראה באמונתם

23 Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da Casa do SENHOR, na casa da tenda, junto aos guardas.

23 והם ובניהם על השערים לבית יהוה לבית האהל למשמרות

24 Os porteiros estavam aos quatro ventos ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul.

24 לארבע רוחות יהיו השערים מזרח ימה צפונה ונגבה

25 E seus irmãos estavam nas suas aldeias e, no sétimo dia, de tempo em tempo, entravam a servir com eles.

25 ואחיהם בחצריהם לבוא לשבעת הימים מעת אל עת עם אלה

26 Porque havia, naquele ofício, quatro porteiros-mores que eram levitas e tinham cargo das câmaras e dos tesouros da Casa de Deus.

26 כי באמונה המה ארבעת גברי השערים הם הלוים והיו על הלשכות ועל האצרות בית האלהים

27 E, de noite, ficavam à roda da Casa de Deus, porque a guarda lhes estava encarregada, e tinham cargo de abrir, e isso cada manhã.

27 וסביבות בית האלהים ילינו כי עליהם משמרת והם על המפתח ולבקר לבקר

28 E alguns deles tinham cargo dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam.

28 ומהם על כלי העבודה כי במספר יביאום ובמספר יוציאום

29 Porque deles alguns havia que tinham cargo dos móveis e de todos os objetos sagrados, como também da flor de farinha, e do vinho, e do azeite, e do incenso, e da especiaria.

29 ומהם ממנים על הכלים ועל כל כלי הקדש ועל הסלת והיין והשמן והלבונה והבשמים

30 E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias.

30 ומן בני הכהנים רקחי המרקחת לבשמים

31 E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha cargo da obra que se fazia em assadeiras.

31 ומתתיה מן הלוים הוא הבכור לשלם הקרחי באמונה על מעשה החבתים

32 E alguns dos filhos dos coatitas, de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição, para os prepararem em todos os sábados.

32 ומן בני הקהתי מן אחיהם על לחם המערכת להכין שבת שבת

33 Destes foram também os cantores, cabeças dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviços; porque, de dia e de noite, estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra.

33 ואלה המשררים ראשי אבות ללוים בלשכת פטירים כי יומם ולילה עליהם במלאכה

34 Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações; estes habitaram em Jerusalém.

34 אלה ראשי האבות ללוים לתלדותם ראשים אלה ישבו בירושלם

35 Porém em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão (e era o nome de sua mulher Maaca),

35 ובגבעון ישבו אבי גבעון יעואל ושם אשתו מעכה

36 e seu filho primogênito Abdom, depois Zur, e Quis, e Baal, e Ner, e Nadabe,

36 ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונר ונדב

37 e Gedor, e Aiô, e Zacarias, e Miclote.

37 וגדור ואחיו וזכריה ומקלות

38 E Miclote gerou a Siméia, e também estes defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos.

38 ומקלות הוליד את שמאם ואף הם נגד אחיהם ישבו בירושלם עם אחיהם

39 E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jônatas, e a Malquisua, e a Abinadabe, e a Esbaal.

39 ונר הוליד את קיש וקיש הוליד את שאול ושאול הוליד את יהונתן ואת מלכי שוע ואת אבינדב ואת אשבעל

40 E filho de Jônatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica.

40 ובן יהונתן מריב בעל ומרי בעל הוליד את מיכה

41 E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Taréia.

41 ובני מיכה פיתון ומלך ותחרע

42 E Acaz gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Alemete, e a Azmavete, e a Zinri; e Zinri gerou a Mosa.

42 ואחז הוליד את יערה ויערה הוליד את עלמת ואת עזמות ואת זמרי וזמרי הוליד את מוצא

43 E Mosa gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel.

43 ומוצא הוליד את בנעא ורפיה בנו אלעשה בנו אצל בנו

44 E teve Azel seis filhos, e estes foram os seus nomes Azricão, e Bocru, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Hanã; estes foram os filhos de Azel.

44 ולאצל ששה בנים ואלה שמותם עזריקם בכרו וישמעאל ושעריה ועבדיה וחנן אלה בני אצל

I Crônicas 10

1 E os filisteus pelejaram com Israel; e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos nas montanhas de Gilboa.

1 ופלשתים נלחמו בישראל וינס איש ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים בהר גלבע

2 E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos e feriram os filisteus a Jônatas, e a Abinadabe, e a Malquisua, filhos de Saul.

2 וידבקו פלשתים אחרי שאול ואחרי בניו ויכו פלשתים את יונתן ואת אבינדב ואת מלכי שוע בני שאול

3 E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e ele temeu muito aos flecheiros.

3 ותכבד המלחמה על שאול וימצאהו המורים בקשת ויחל מן היורים

4 Então, disse Saul ao seu escudeiro Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito; então, tomou Saul a espada e se lançou sobre ela.

4 ויאמר שאול אל נשא כליו שלף חרבך ודקרני בה פן יבאו הערלים האלה והתעללו בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את החרב ויפל עליה

5 Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu.

5 וירא נשא כליו כי מת שאול ויפל גם הוא על החרב וימת

6 Assim, morreram Saul e seus três filhos; e toda a sua casa morreu juntamente.

6 וימת שאול ושלשת בניו וכל ביתו יחדו מתו

7 E, vendo todos os homens de Israel que estavam no vale que haviam fugido e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram; então, vieram os filisteus e habitaram nelas.

7 ויראו כל איש ישראל אשר בעמק כי נסו וכי מתו שאול ובניו ויעזבו עריהם וינסו ויבאו פלשתים וישבו בהם

8 E sucedeu que, no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e os seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa.

8 ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את החללים וימצאו את שאול ואת בניו נפלים בהר גלבע

9 E os despojaram, e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo.

9 ויפשיטהו וישאו את ראשו ואת כליו וישלחו בארץ פלשתים סביב לבשר את עצביהם ואת העם

10 E puseram as suas armas na casa do seu deus e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom.

10 וישימו את כליו בית אלהיהם ואת גלגלתו תקעו בית דגון

11 Ouvindo, pois, toda a Jabes-Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul,

11 וישמעו כל יביש גלעד את כל אשר עשו פלשתים לשאול

12 então, todos os homens belicosos se levantaram, e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, e os trouxeram a Jabes; e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho, em Jabes, e jejuaram sete dias.

12 ויקומו כל איש חיל וישאו את גופת שאול ואת גופת בניו ויביאום יבישה ויקברו את עצמותיהם תחת האלה ביבש ויצומו שבעת ימים

13 Assim, morreu Saul por causa da sua transgressão com que transgrediu contra o SENHOR, por causa da palavra do SENHOR, a qual não havia guardado; e também porque buscou a adivinhadora para a consultar

13 וימת שאול במעלו אשר מעל ביהוה על דבר יהוה אשר לא שמר וגם לשאול באוב לדרוש

14 e não buscou o SENHOR, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé.

14 ולא דרש ביהוה וימיתהו ויסב את המלוכה לדויד בן ישי

I Crônicas 11

1 Então, todo o Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo Eis que somos teus ossos e tua carne.

1 ויקבצו כל ישראל אל דויד חברונה לאמר הנה עצמך ובשרך אנחנו

2 E também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazias sair e entrar a Israel; também o SENHOR, teu Deus, te disse Tu apascentarás o meu povo de Israel e tu serás chefe sobre o meu povo de Israel.

2 גם תמול גם שלשום גם בהיות שאול מלך אתה המוציא והמביא את ישראל ויאמר יהוה אלהיך לך אתה תרעה את עמי את ישראל ואתה תהיה נגיד על עמי ישראל

3 Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o SENHOR; e ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do SENHOR pelo ministério de Samuel.

3 ויבאו כל זקני ישראל אל המלך חברונה ויכרת להם דויד ברית בחברון לפני יהוה וימשחו את דויד למלך על ישראל כדבר יהוה ביד שמואל

4 E partiu Davi e todo o Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra.

4 וילך דויד וכל ישראל ירושלם היא יבוס ושם היבוסי ישבי הארץ

5 E disseram os moradores de Jebus a Davi Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a Cidade de Davi.

5 ויאמרו ישבי יבוס לדויד לא תבוא הנה וילכד דויד את מצדת ציון היא עיר דויד

6 Porque disse Davi Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e maioral. Então, Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe.

6 ויאמר דויד כל מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר ויעל בראשונה יואב בן צרויה ויהי לראש

7 E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a Cidade de Davi.

7 וישב דויד במצד על כן קראו לו עיר דויד

8 E edificou a cidade ao redor, desde Milo até completar o circuito; e Joabe renovou o resto da cidade.

8 ויבן העיר מסביב מן המלוא ועד הסביב ויואב יחיה את שאר העיר

9 E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o SENHOR dos Exércitos era com ele

9 וילך דויד הלוך וגדול ויהוה צבאות עמו

10 ¶ E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo o Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do SENHOR, no tocante a Israel.

10 ואלה ראשי הגבורים אשר לדויד המתחזקים עמו במלכותו עם כל ישראל להמליכו כדבר יהוה על ישראל

11 E estes foram do número dos heróis que Davi tinha Jasobeão, hacmonita, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra trezentos, de uma vez os matou.

11 ואלה מספר הגברים אשר לדויד ישבעם בן חכמוני ראש השלושים הוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל בפעם אחת

12 E, depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o aoíta; ele estava entre os três varões.

12 ואחריו אלעזר בן דודו האחוחי הוא בשלושה הגברים

13 Este esteve com Davi em Pas-Damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, e o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus.

13 הוא היה עם דויד בפס דמים והפלשתים נאספו שם למלחמה ותהי חלקת השדה מלאה שעורים והעם נסו מפני פלשתים

14 E puseram-se no meio daquele pedaço, e o defenderam, e feriram os filisteus; e promoveu o SENHOR um grande livramento.

14 ויתיצבו בתוך החלקה ויצילוה ויכו את פלשתים ויושע יהוה תשועה גדולה

15 E três dos trinta chefes desceram à penha, a Davi, na caverna de Adulão; e o arraial dos filisteus estava acampado no vale dos Refains.

15 וירדו שלושה מן השלושים ראש על הצר אל דויד אל מערת עדלם ומחנה פלשתים חנה בעמק רפאים

16 E Davi estava, então, no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava, então, em Belém.

16 ודויד אז במצודה ונציב פלשתים אז בבית לחם

17 E desejou Davi e disse Quem me dará a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta?

17 ויתאו דויד ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער

18 Então, aqueles três romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém que estava à porta; e tomaram dela e a trouxeram a Davi, porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o SENHOR.

18 ויבקעו השלשה במחנה פלשתים וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל דויד ולא אבה דויד לשתותם וינסך אתם ליהוה

19 E disse Nunca meu Deus permita que faça tal! Beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois, com perigo das suas vidas, a trouxeram. E ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles três valentes.

19 ויאמר חלילה לי מאלהי מעשות זאת הדם האנשים האלה אשתה בנפשותם כי בנפשותם הביאום ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגבורים

20 E também Abisai, irmão de Joabe, foi chefe de três, o qual, brandindo a sua lança contra trezentos, os feriu; e teve nome entre os três.

20 ואבשי אחי יואב הוא היה ראש השלושה והוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל ולא שם בשלושה

21 Dos três foi mais ilustre do que os outros dois, pelo que foi chefe deles; porém não chegou aos primeiros três.

21 מן השלושה בשנים נכבד ויהי להם לשר ועד השלושה לא בא

22 Também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras, de Cabzeel; ele feriu dois fortes leões de Moabe; e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova, no tempo da neve.

22 בניה בן יהוידע בן איש חיל רב פעלים מן קבצאל הוא הכה את שני אריאל מואב והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג

23 Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de cinco côvados; e trazia o egípcio uma lança na mão, como o eixo do tecelão; mas desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança.

23 והוא הכה את האיש המצרי איש מדה חמש באמה וביד המצרי חנית כמנור ארגים וירד אליו בשבט ויגזל את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו

24 Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles três varões.

24 אלה עשה בניהו בן יהוידע ולו שם בשלושה הגברים

25 Eis que dos trinta foi ele o mais ilustre; contudo, não chegou aos três; e Davi o pôs sobre os da sua guarda.

25 מן השלושים הנו נכבד הוא ואל השלושה לא בא וישימהו דויד על משמעתו

26 E foram os heróis dos exércitos Asael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém;

26 וגבורי החילים עשה אל אחי יואב אלחנן בן דודו מבית לחם

27 Samote, o harodita; Heles, o pelonita;

27 שמות ההרורי חלץ הפלוני

28 Ira, filho de Iques, o tecoíta; Abiezer, o anatotita;

28 עירא בן עקש התקועי אביעזר הענתותי

29 Sibecai, o husatita; Ilai, o aoíta;

29 סבכי החשתי עילי האחוחי

30 Maarai, o netofatita; Helede, filho de Baaná, o netofatita;

30 מהרי הנטפתי חלד בן בענה הנטופתי

31 Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim; Benaia, o piratonita;

31 איתי בן ריבי מגבעת בני בנימן בניה הפרעתני

32 Hurai, do ribeiro de Gaás; Abiel, o arbatita;

32 חורי מנחלי געש אביאל הערבתי

33 Azmavete, o baarumita; Eliaba, o saalbonita.

33 עזמות הבחרומי אליחבא השעלבני

34 Dos filhos de Hasém, o gizonita Jônatas, filho de Sage, o hararita;

34 בני השם הגזוני יונתן בן שגה ההררי

35 Aião, filho de Sacar, o hararita; Elifal, filho de Ur;

35 אחיאם בן שכר ההררי אליפל בן אור

36 Héfer, o mequeratita; Aías, o pelonita;

36 חפר המכרתי אחיה הפלני

37 Hezro, o carmelita; Naarai, filho de Ezbai;

37 חצרו הכרמלי נערי בן אזבי

38 Joel, irmão de Natã; Mibar, filho de Hagri;

38 יואל אחי נתן מבחר בן הגרי

39 Zeleque, o amonita; Naarai, o berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia;

39 צלק העמוני נחרי הברתי נשא כלי יואב בן צרויה

40 Ira, o itrita; Garebe, o itrita;

40 עירא היתרי גרב היתרי

41 Urias, o heteu; Zabade, filho de Alai;

41 אוריה החתי זבד בן אחלי

42 Adina, filho de Siza, o rubenita, chefe dos rubenitas; todavia, sobre ele havia trinta;

42 עדינא בן שיזא הראובני ראש לראובני ועליו שלושים

43 Hanã, filho de Maaca; e Josafá, o mitenita;

43 חנן בן מעכה ויושפט המתני

44 Uzias, o astaratita; Sama e Jeiel, filhos de Hotão, o aroerita;

44 עזיא העשתרתי שמע ויעואל בני חותם הערערי

45 Jediael, filho de Sinri; e Joá, seu irmão, o tizita;

45 ידיעאל בן שמרי ויחא אחיו התיצי

46 Eliel, o maavita; Jeribai e Josavias, filhos de Elnaão; e Itma, o moabita,

46 אליאל המחוים ויריבי ויושויה בני אלנעם ויתמה המואבי

47 Eliel, e Obede, e Jaasiel, o mezobaíta.

47 אליאל ועובד ויעשיאל המצביה

I Crônicas 12

1 Estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclague, sendo ele ainda fugitivo, por causa de Saul, filho de Quis; e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra.

1 ואלה הבאים אל דויד לציקלג עוד עצור מפני שאול בן קיש והמה בגבורים עזרי המלחמה

2 Armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com o arco; eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas

2 נשקי קשת מימינים ומשמאלים באבנים ובחצים בקשת מאחי שאול מבנימן

3 Aiezer, o chefe, e Joás, filhos de Semaá, o gibeatita; Jeziel e Pelete, filhos de Azmavete; e Beraca, e Jeú, o anatotita;

3 הראש אחיעזר ויואש בני השמעה הגבעתי ויזואל ופלט בני עזמות וברכה ויהוא הענתתי

4 e Ismaías, o gibeonita, valente entre os trinta e capitão dos trinta; Jeremias, e Jaaziel, e Joanã, e Jozabade, o gederatita;

4 וישמעיה הגבעוני גבור בשלשים ועל השלשים וירמיה ויחזיאל ויוחנן ויוזבד הגדרתי

5 Eluzai, e Jerimote, e Bealias, e Semarias, e Sefatias, o harufita;

5 אלעוזי וירימות ובעליה ושמריהו ושפטיהו החריפי

6 Elcana, e Issias, e Azarel, e Joezer, e Jasobeão, os coraítas;

6 אלקנה וישיהו ועזראל ויועזר וישבעם הקרחים

7 e Joela, e Zebadias, filhos de Jeroão, de Gedor.

7 ויועאלה וזבדיה בני ירחם מן הגדור

8 E dos gaditas se retiraram a Davi, ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança; e seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes;

8 ומן הגדי נבדלו אל דויד למצד מדברה גברי החיל אנשי צבא למלחמה ערכי צנה ורמח ופני אריה פניהם וכצבאים על ההרים למהר

9 Eser, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro,

9 עזר הראש עבדיה השני אליאב השלשי

10 Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto,

10 משמנה הרביעי ירמיה החמשי

11 Atai, o sexto, Eliel, o sétimo,

11 עתי הששי אליאל השבעי

12 Joanã, o oitavo, Elzabade, o nono,

12 יוחנן השמיני אלזבד התשיעי

13 Jeremias, o décimo, Macbanai, o undécimo;

13 ירמיהו העשירי מכבני עשתי עשר

14 estes, dos filhos de Gade, foram os capitães do exército; um dos menores tinha o cargo de cem, e o maior, de mil.

14 אלה מבני גד ראשי הצבא אחד למאה הקטן והגדול לאלף

15 Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales para o oriente e para o ocidente.

15 אלה הם אשר עברו את הירדן בחדש הראשון והוא ממלא על כל גדיתיו ויבריחו את כל העמקים למזרח ולמערב

16 Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, ao lugar forte.

16 ויבאו מן בני בנימן ויהודה עד למצד לדויד

17 E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco; porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda.

17 ויצא דויד לפניהם ויען ויאמר להם אם לשלום באתם אלי לעזרני יהיה לי עליכם לבב ליחד ואם לרמותני לצרי בלא חמס בכפי ירא אלהי אבותינו ויוכח

18 Então, entrou o Espírito em Amasai, chefe de trinta, e disse Nós somos teus, ó Davi! E contigo estamos, ó filho de Jessé! Paz, paz seja contigo! E paz com quem te ajuda! Pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas.

18 ורוח לבשה את עמשי ראש השלושים לך דויד ועמך בן ישי שלום שלום לך ושלום לעזרך כי עזרך אלהיך ויקבלם דויד ויתנם בראשי הגדוד

19 Também de Manassés alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, ainda que não ajudaram os filisteus; porque os príncipes dos filisteus, com conselho, o despediram, dizendo À custa de nossa cabeça passará a Saul, seu senhor.

19 וממנשה נפלו על דויד בבאו עם פלשתים על שאול למלחמה ולא עזרם כי בעצה שלחהו סרני פלשתים לאמר בראשינו יפול אל אדניו שאול

20 Voltando ele, pois, a Ziclague, passaram para ele, de Manassés, Adna, e Jozabade, e Jediael, e Micael, e Jozabade, e Eliú, e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés.

20 בלכתו אל ציקלג נפלו עליו ממנשה עדנח ויוזבד וידיעאל ומיכאל ויוזבד ואליהוא וצלתי ראשי האלפים אשר למנשה

21 E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães no exército.

21 והמה עזרו עם דויד על הגדוד כי גבורי חיל כלם ויהיו שרים בצבא

22 Porque, naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como exército de Deus.

22 כי לעת יום ביום יבאו על דויד לעזרו עד למחנה גדול כמחנה אלהים

23 Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do SENHOR

23 ואלה מספרי ראשי החלוץ לצבא באו על דויד חברונה להסב מלכות שאול אליו כפי יהוה

24 dos filhos de Judá, que traziam rodela e lança, seis mil e oitocentos, armados para a peleja;

24 בני יהודה נשאי צנה ורמח ששת אלפים ושמונה מאות חלוצי צבא

25 dos filhos de Simeão, varões valentes para pelejar, sete mil e cem;

25 מן בני שמעון גבורי חיל לצבא שבעת אלפים ומאה

26 dos filhos de Levi, quatro mil e seiscentos.

26 מן בני הלוי ארבעת אלפים ושש מאות

27 Joiada, porém, era o chefe dos de Arão, e com ele vieram três mil e setecentos;

27 ויהוידע הנגיד לאהרן ועמו שלשת אלפים ושבע מאות

28 Zadoque, sendo ainda jovem, varão valente, da família de seu pai, trouxe vinte e dois príncipes.

28 וצדוק נער גבור חיל ובית אביו שרים עשרים ושנים

29 E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram três mil, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul;

29 ומן בני בנימן אחי שאול שלשת אלפים ועד הנה מרביתם שמרים משמרת בית שאול

30 dos filhos de Efraim, vinte mil e oitocentos varões valentes, homens de nome em casa de seus pais;

30 ומן בני אפרים עשרים אלף ושמונה מאות גבורי חיל אנשי שמות לבית אבותם

31 da meia tribo de Manassés, dezoito mil, que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi;

31 ומחצי מטה מנשה שמונה עשר אלף אשר נקבו בשמות לבוא להמליך את דויד

32 dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, duzentos de seus chefes e todos os seus irmãos, que seguiam a sua palavra;

32 ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל ראשיהם מאתים וכל אחיהם על פיהם

33 de Zebulom, dos que saíam ao exército, ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, cinquenta mil, também destros, para ordenarem uma batalha com coração constante;

33 מזבלון יוצאי צבא ערכי מלחמה בכל כלי מלחמה חמשים אלף ולעדר בלא לב ולב

34 de Naftali, mil capitães e com eles trinta e sete mil com rodela e lança;

34 ומנפתלי שרים אלף ועמהם בצנה וחנית שלשים ושבעה אלף

35 dos danitas, ordenados para a peleja, vinte e oito mil e seiscentos;

35 ומן הדני ערכי מלחמה עשרים ושמונה אלף ושש מאות

36 de Aser, dos que saíam para o exército, para ordenarem a batalha, quarenta mil;

36 ומאשר יוצאי צבא לערך מלחמה ארבעים אלף

37 da banda dalém do Jordão, dos rubenitas e gaditas e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra para pelejar, cento e vinte mil.

37 ומעבר לירדן מן הראובני והגדי וחצי שבט מנשה בכל כלי צבא מלחמה מאה ועשרים אלף

38 Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, com coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi rei sobre todo o Israel; e também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi rei.

38 כל אלה אנשי מלחמה עדרי מערכה בלבב שלם באו חברונה להמליך את דויד על כל ישראל וגם כל שרית ישראל לב אחד להמליך את דויד

39 E estiveram ali com Davi três dias, comendo e bebendo; porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões.

39 ויהיו שם עם דויד ימים שלושה אכלים ושותים כי הכינו להם אחיהם

40 E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, e Zebulom, e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre bois, provisões de farinha, pastas de figos, e cachos de passas, e vinho, e azeite, e bois, e gado miúdo em abundância; porque havia alegria em Israel.

40 וגם הקרובים אליהם עד יששכר וזבלון ונפתלי מביאים לחם בחמורים ובגמלים ובפרדים ובבקר מאכל קמח דבלים וצמוקים ויין ושמן ובקר וצאן לרב כי שמחה בישראל

I Crônicas 13

1 E teve Davi conselho com os capitães dos milhares, e dos centos, e com todos os príncipes;

1 ויועץ דויד עם שרי האלפים והמאות לכל נגיד

2 e disse Davi a toda a congregação de Israel Se bem vos parece e se vem isso do SENHOR, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco;

2 ויאמר דויד לכל קהל ישראל אם עליכם טוב ומן יהוה אלהינו נפרצה נשלחה על אחינו הנשארים בכל ארצות ישראל ועמהם הכהנים והלוים בערי מגרשיהם ויקבצו אלינו

3 e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus; porque não a buscamos nos dias de Saul.

3 ונסבה את ארון אלהינו אלינו כי לא דרשנהו בימי שאול

4 Então, disse toda a congregação que assim se fizesse; porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo.

4 ויאמרו כל הקהל לעשות כן כי ישר הדבר בעיני כל העם

5 Ajuntou, pois, Davi a todo o Israel desde Sior do Egito até chegar a Hamate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim.

5 ויקהל דויד את כל ישראל מן שיחור מצרים ועד לבוא חמת להביא את ארון האלהים מקרית יערים

6 E, então, Davi, com todo o Israel, subiu a Baalá e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o SENHOR que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome.

6 ויעל דויד וכל ישראל בעלתה אל קרית יערים אשר ליהודה להעלות משם את ארון האלהים יהוה יושב הכרובים אשר נקרא שם

7 E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadabe; e Uzá e Aiô guiavam o carro.

7 וירכיבו את ארון האלהים על עגלה חדשה מבית אבינדב ועזא ואחיו נהגים בעגלה

8 Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus, com toda a sua força; em cânticos, com harpas, e com alaúdes, e com tamboris, e com címbalos, e com trombetas.

8 ודויד וכל ישראל משחקים לפני האלהים בכל עז ובשירים ובכנרות ובנבלים ובתפים ובמצלתים ובחצצרות

9 E, chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão, para segurar a arca, porque os bois tropeçavam.

9 ויבאו עד גרן כידן וישלח עזא את ידו לאחז את הארון כי שמטו הבקר

10 Então, se acendeu a ira do SENHOR contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca; e morreu ali perante Deus.

10 ויחר אף יהוה בעזא ויכהו על אשר שלח ידו על הארון וימת שם לפני אלהים

11 E Davi se encheu de tristeza de que o SENHOR houvesse aberto brecha em Uzá; pelo que chamou àquele lugar Perez-Uzá, até ao dia de hoje.

11 ויחר לדויד כי פרץ יהוה פרץ בעזא ויקרא למקום ההוא פרץ עזא עד היום הזה

12 E, naquele dia, temeu Davi ao Senhor, dizendo Como trarei a mim a arca de Deus?

12 ויירא דויד את האלהים ביום ההוא לאמר היך אביא אלי את ארון האלהים

13 Pelo que Davi não trouxe a arca a si, à Cidade de Davi; porém a fez retirar à casa de Obede-Edom, o geteu.

13 ולא הסיר דויד את הארון אליו אל עיר דויד ויטהו אל בית עבד אדם הגתי

14 Assim, ficou a arca de Deus com a família de Obede-Edom, três meses em sua casa; e o SENHOR abençoou a casa de Obede-Edom e tudo quanto tinha.

14 וישב ארון האלהים עם בית עבד אדם בביתו שלשה חדשים ויברך יהוה את בית עבד אדם ואת כל אשר לו

I Crônicas 14

1 Então, Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros, e carpinteiros, para lhe edificar uma casa.

1 וישלח חירם מלך צר מלאכים אל דויד ועצי ארזים וחרשי קיר וחרשי עצים לבנות לו בית

2 E entendeu Davi que o SENHOR o tinha confirmado rei sobre Israel; porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo Israel.

2 וידע דויד כי הכינו יהוה למלך על ישראל כי נשאת למעלה מלכותו בעבור עמו ישראל

3 E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém; e gerou Davi ainda mais filhos e filhas.

3 ויקח דויד עוד נשים בירושלם ויולד דויד עוד בנים ובנות

4 E estes são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém Samua, e Sobabe, Natã, e Salomão,

4 ואלה שמות הילודים אשר היו לו בירושלם שמוע ושובב נתן ושלמה

5 e Ibar, e Elisua, e Elpelete,

5 ויבחר ואלישוע ואלפלט

6 e Nogá, e Nefegue, e Jafia,

6 ונגה ונפג ויפיע

7 e Elisama, e Beeliada, e Elifelete.

7 ואלישמע ובעלידע ואליפלט

8 Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo o Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi; o que ouvindo Davi, logo saiu contra eles.

8 וישמעו פלשתים כי נמשח דויד למלך על כל ישראל ויעלו כל פלשתים לבקש את דויד וישמע דויד ויצא לפניהם

9 E, vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refains.

9 ופלשתים באו ויפשטו בעמק רפאים

10 Então, consultou Davi a Deus, dizendo Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o SENHOR lhe disse Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos.

10 וישאל דויד באלהים לאמר האעלה על פלשתיים ונתתם בידי ויאמר לו יהוה עלה ונתתים בידך

11 E, subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu; e disse Davi Por minha mão, Deus derrotou a meus inimigos, como a rotura das águas. Pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim.

11 ויעלו בבעל פרצים ויכם שם דויד ויאמר דויד פרץ האלהים את אויבי בידי כפרץ מים על כן קראו שם המקום ההוא בעל פרצים

12 E deixaram ali seus deuses; e ordenou Davi que se queimassem a fogo.

12 ויעזבו שם את אלהיהם ויאמר דויד וישרפו באש

13 Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale.

13 ויסיפו עוד פלשתים ויפשטו בעמק

14 E tornou Davi a consultar a Deus; e disse-lhe Deus Não subirás atrás deles; mas anda em roda por detrás deles e vem a eles por defronte das amoreiras;

14 וישאל עוד דויד באלהים ויאמר לו האלהים לא תעלה אחריהם הסב מעליהם ובאת להם ממול הבכאים

15 e há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então, sai à peleja; porque Deus haverá saído diante de ti, a ferir o exército dos filisteus.

15 ויהי כשמעך את קול הצעדה בראשי הבכאים אז תצא במלחמה כי יצא האלהים לפניך להכות את מחנה פלשתים

16 E fez Davi como Deus lhe ordenara; e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer.

16 ויעש דויד כאשר צוהו האלהים ויכו את מחנה פלשתים מגבעון ועד גזרה

17 Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras; e o SENHOR pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes.

17 ויצא שם דויד בכל הארצות ויהוה נתן את פחדו על כל הגוים

I Crônicas 15

1 Fez também Davi casa para si na Cidade de Davi; e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda.

1 ויעש לו בתים בעיר דויד ויכן מקום לארון האלהים ויט לו אהל

2 Então, disse Davi Ninguém pode levar a arca do SENHOR, senão os levitas; porque o SENHOR os elegeu, para levarem a arca do SENHOR e para o servirem eternamente.

2 אז אמר דויד לא לשאת את ארון האלהים כי אם הלוים כי בם בחר יהוה לשאת את ארון יהוה ולשרתו עד עולם

3 E Davi ajuntou a todo o Israel em Jerusalém, para fazerem subir a arca do SENHOR ao seu lugar, que lhe tinha preparado.

3 ויקהל דויד את כל ישראל אל ירושלם להעלות את ארון יהוה אל מקומו אשר הכין לו

4 E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas

4 ויאסף דויד את בני אהרן ואת הלוים

5 dos filhos de Coate Uriel, o príncipe, e seus irmãos, cento e vinte;

5 לבני קהת אוריאל השר ואחיו מאה ועשרים

6 dos filhos de Merari Asaías, o príncipe, e seus irmãos, duzentos e vinte;

6 לבני מררי עשיה השר ואחיו מאתים ועשרים

7 dos filhos de Gérson Joel, o príncipe, e seus irmãos, cento e trinta;

7 לבני גרשום יואל השר ואחיו מאה ושלשים

8 dos filhos de Elisafã Semaías, o príncipe, e seus irmãos, duzentos;

8 לבני אליצפן שמעיה השר ואחיו מאתים

9 dos filhos de Hebrom Eliel, o príncipe, e seus irmãos, oitenta;

9 לבני חברון אליאל השר ואחיו שמונים

10 dos filhos de Uziel Aminadabe, o príncipe, e seus irmãos, cento e doze.

10 לבני עזיאל עמינדב השר ואחיו מאה ושנים עשר

11 E chamou Davi os sacerdotes Zadoque e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadabe

11 ויקרא דויד לצדוק ולאביתר הכהנים וללוים לאוריאל עשיה ויואל שמעיה ואליאל ועמינדב

12 e disse-lhes Vós sois os chefes dos pais entre os levitas; santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do SENHOR, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado.

12 ויאמר להם אתם ראשי האבות ללוים התקדשו אתם ואחיכם והעליתם את ארון יהוה אלהי ישראל אל הכינותי לו

13 Pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o SENHOR fez rotura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança.

13 כי למבראשונה לא אתם פרץ יהוה אלהינו בנו כי לא דרשנהו כמשפט

14 Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do SENHOR, Deus de Israel.

14 ויתקדשו הכהנים והלוים להעלות את ארון יהוה אלהי ישראל

15 E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do SENHOR, com as varas que tinham sobre si.

15 וישאו בני הלוים את ארון האלהים כאשר צוה משה כדבר יהוה בכתפם במטות עליהם

16 E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e címbalos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria.

16 ויאמר דויד לשרי הלוים להעמיד את אחיהם המשררים בכלי שיר נבלים וכנרות ומצלתים משמיעים להרים בקול לשמחה

17 Ordenaram, pois, os levitas a Hemã, filho de Joel; e dos seus irmãos a Asafe, filho de Berequias; e dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etã, filho de Cusaías.

17 ויעמידו הלוים את הימן בן יואל ומן אחיו אסף בן ברכיהו ומן בני מררי אחיהם איתן בן קושיהו

18 E com eles a seus irmãos da segunda ordem Zacarias, e Bene, e Jaaziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Benaia, e Maaséias, e Matitias, e Elifeleu, e Micnéias, e Obede-Edom, e Jeiel, os porteiros.

18 ועמהם אחיהם המשנים זכריהו בן ויעזיאל ושמירמות ויחיאל ועני אליאב ובניהו ומעשיהו ומתתיהו ואליפלהו ומקניהו ועבד אדם ויעיאל השערים

19 E os cantores, Hemã, Asafe e Etã se faziam ouvir com címbalos de metal;

19 והמשררים הימן אסף ואיתן במצלתים נחשת להשמיע

20 e Zacarias, e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Maaséias, e Benaia, com alaúdes, sobre Alamote;

20 וזכריה ועזיאל ושמירמות ויחיאל ועני ואליאב ומעשיהו ובניהו בנבלים על עלמות

21 e Matitias, e Elifeleu, e Micnéias, e Obede-Edom, e Jeiel, e Azazias, com harpas, sobre Seminite, para esforçar o tom.

21 ומתתיהו ואליפלהו ומקניהו ועבד אדם ויעיאל ועזזיהו בכנרות על השמינית לנצח

22 E Quenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto; ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido nisso.

22 וכנניהו שר הלוים במשא יסר במשא כי מבין הוא

23 E Berequias e Elcana eram porteiros da arca.

23 וברכיה ואלקנה שערים לארון

24 E Sebanias, e Josafá, e Netanel, e Amasai, e Zacarias, e Benaia, e Eliézer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus; e Obede-Edom e Jeías eram porteiros da arca.

24 ושבניהו ויושפט ונתנאל ועמשי וזכריהו ובניהו ואליעזר הכהנים מחצצרים בחצצרות לפני ארון האלהים ועבד אדם ויחיה שערים לארון

25 Sucedeu, pois, que Davi, e os anciãos de Israel, e os capitães dos milhares foram para fazerem subir, com alegria, a arca do concerto do SENHOR, da casa de Obede-Edom.

25 ויהי דויד וזקני ישראל ושרי האלפים ההלכים להעלות את ארון ברית יהוה מן בית עבד אדם בשמחה

26 E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca do concerto do SENHOR, sacrificaram sete novilhos e sete carneiros.

26 ויהי בעזר האלהים את הלוים נשאי ארון ברית יהוה ויזבחו שבעה פרים ושבעה אילים

27 E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores; também Davi levava sobre si um éfode de linho.

27 ודויד מכרבל במעיל בוץ וכל הלוים הנשאים את הארון והמשררים וכנניה השר המשא המשררים ועל דויד אפוד בד

28 E todo o Israel fez subir a arca do concerto do SENHOR, com júbilo, e com sonido de buzinas, e com trombetas, e com címbalos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas.

28 וכל ישראל מעלים את ארון ברית יהוה בתרועה ובקול שופר ובחצצרות ובמצלתים משמעים בנבלים וכנרות

29 E sucedeu que, chegando a arca do concerto do SENHOR à Cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração.

29 ויהי ארון ברית יהוה בא עד עיר דויד ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון ותרא את המלך דויד מרקד ומשחק ותבז לו בלבה

I Crônicas 16

1 Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado; e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus.

1 ויביאו את ארון האלהים ויציגו אתו בתוך האהל אשר נטה לו דויד ויקריבו עלות ושלמים לפני האלהים

2 E, acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do SENHOR.

2 ויכל דויד מהעלות העלה והשלמים ויברך את העם בשם יהוה

3 E repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um um pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho.

3 ויחלק לכל איש ישראל מאיש ועד אשה לאיש ככר לחם ואשפר ואשישה

4 E pôs perante a arca do SENHOR alguns dos levitas por ministros; e isso para recordarem, e louvarem, e celebrarem ao SENHOR, Deus de Israel.

4 ויתן לפני ארון יהוה מן הלוים משרתים ולהזכיר ולהודות ולהלל ליהוה אלהי ישראל

5 Era Asafe o chefe, e Zacarias, o segundo, e depois dele Jeiel, e Semiramote, e Jeiel, e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obede-Edom, e Jeiel, com alaúdes e com harpas; e Asafe se fazia ouvir com címbalos.

5 אסף הראש ומשנהו זכריה יעיאל ושמירמות ויחיאל ומתתיה ואליאב ובניהו ועבד אדם ויעיאל בכלי נבלים ובכנרות ואסף במצלתים משמיע

6 Também Benaia e Jaaziel, os sacerdotes, estavam continuamente com trombetas, perante a arca do concerto de Deus.

6 ובניהו ויחזיאל הכהנים בחצצרות תמיד לפני ארון ברית האלהים

7 Então, naquele mesmo dia, entregou Davi em primeiro lugar o Salmo seguinte, para louvarem ao SENHOR, pelo ministério de Asafe e de seus irmãos

7 ביום ההוא אז נתן דויד בראש להדות ליהוה ביד אסף ואחיו

8 Louvai ao SENHOR, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos.

8 הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו

9 Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas.

9 שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאתיו

10 Gloriai-vos no seu santo nome; alegre-se o coração dos que buscam o SENHOR.

10 התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה

11 Buscai o SENHOR e a sua força; buscai a sua face continuamente.

11 דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד

12 Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios, e dos juízos da sua boca.

12 זכרו נפלאתיו אשר עשה מפתיו ומשפטי פיהו

13 Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos.

13 זרע ישראל עבדו בני יעקב בחיריו

14 Ele é o SENHOR, nosso Deus; em toda a terra estão os seus juízos.

14 הוא יהוה אלהינו בכל הארץ משפטיו

15 Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para mil gerações;

15 זכרו לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור

16 do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque;

16 אשר כרת את אברהם ושבועתו ליצחק

17 o qual também a Jacó ratificou por estatuto, e a Israel, por concerto eterno,

17 ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם

18 dizendo A ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança.

18 לאמר לך אתן ארץ כנען חבל נחלתכם

19 Sendo vós em pequeno número, poucos homens, e estrangeiros nela;

19 בהיותכם מתי מספר כמעט וגרים בה

20 andavam de nação em nação e de um reino para outro povo.

20 ויתהלכו מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר

21 A ninguém permitiu que os oprimisse e, por amor deles, repreendeu reis, dizendo

21 לא הניח לאיש לעשקם ויוכח עליהם מלכים

22 Não toqueis os meus ungidos e aos meus profetas não façais mal.

22 אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו

23 Cantai ao SENHOR em toda a terra; anunciai de dia em dia a sua salvação.

23 שירו ליהוה כל הארץ בשרו מיום אל יום ישועתו

24 Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas.

24 ספרו בגוים את כבודו בכל העמים נפלאתיו

25 Porque grande é o SENHOR, e mui digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses.

25 כי גדול יהוה ומהלל מאד ונורא הוא על כל אלהים

26 Porque todos os deuses das nações são vaidades; porém o SENHOR fez os céus.

26 כי כל אלהי העמים אלילים ויהוה שמים עשה

27 Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria, no seu lugar.

27 הוד והדר לפניו עז וחדוה במקמו

28 Dai ao SENHOR, ó famílias das nações, dai ao SENHOR glória e força.

28 הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז

29 Dai ao SENHOR a glória de seu nome; trazei presentes e vinde perante ele; adorai ao SENHOR na beleza da sua santidade.

29 הבו ליהוה כבוד שמו שאו מנחה ובאו לפניו השתחוו ליהוה בהדרת קדש

30 Trema perante ele, trema toda a terra; pois o mundo se firmará, para que se não abale.

30 חילו מלפניו כל הארץ אף תכון תבל בל תמוט

31 Alegrem-se os céus, e regozije-se a terra; e diga-se entre as nações O SENHOR reina.

31 ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו בגוים יהוה מלך

32 Brama o mar com a sua plenitude; exulte o campo com tudo o que há nele.

32 ירעם הים ומלואו יעלץ השדה וכל אשר בו

33 Então, jubilarão as árvores dos bosques perante o SENHOR; porquanto vem a julgar a terra.

33 אז ירננו עצי היער מלפני יהוה כי בא לשפוט את הארץ

34 Louvai ao SENHOR, porque é bom; pois a sua benignidade dura perpetuamente.

34 הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו

35 E dizei Salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos, e livra-nos das nações; para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor.

35 ואמרו הושיענו אלהי ישענו וקבצנו והצילנו מן הגוים להדות לשם קדשך להשתבח בתהלתך

36 Louvado seja o SENHOR, Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse Amém! E louvou ao SENHOR.

36 ברוך יהוה אלהי ישראל מן העולם ועד העלם ויאמרו כל העם אמן והלל ליהוה

37 Então, Davi deixou ali, diante da arca do concerto do SENHOR, a Asafe e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia.

37 ויעזב שם לפני ארון ברית יהוה לאסף ולאחיו לשרת לפני הארון תמיד לדבר יום ביומו

38 E mais a Obede-Edom, com seus irmãos, sessenta e oito; a este Obede-Edom, filho de Jedutum, e a Hosa, ordenou por porteiros.

38 ועבד אדם ואחיהם ששים ושמונה ועבד אדם בן ידיתון וחסה לשערים

39 E mais a Zadoque, o sacerdote, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do SENHOR, no alto que estava em Gibeão,

39 ואת צדוק הכהן ואחיו הכהנים לפני משכן יהוה בבמה אשר בגבעון

40 para oferecerem ao SENHOR os holocaustos sobre o altar dos holocaustos continuamente pela manhã e à tarde; e isso segundo tudo o que está escrito na Lei que o SENHOR tinha prescrito a Israel.

40 להעלות עלות ליהוה על מזבח העלה תמיד לבקר ולערב ולכל הכתוב בתורת יהוה אשר צוה על ישראל

41 E com eles deixou a Hemã, e a Jedutum, e aos mais escolhidos, que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao SENHOR, porque a sua benignidade dura perpetuamente.

41 ועמהם הימן וידותון ושאר הברורים אשר נקבו בשמות להדות ליהוה כי לעולם חסדו

42 Com eles, pois, estavam Hemã, e Jedutum, e trombetas, e címbalos para os que os faziam ouvir, e instrumentos de música de Deus; porém os filhos de Jedutum estavam à porta.

42 ועמהם הימן וידותון חצצרות ומצלתים למשמיעים וכלי שיר האלהים ובני ידותון לשער

43 Então, se foi todo o povo, cada um para a sua casa; e tornou Davi, para abençoar a sua casa.

43 וילכו כל העם איש לביתו ויסב דויד לברך את ביתו

I Crônicas 17

1 Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do SENHOR está debaixo de cortinas.

1 ויהי כאשר ישב דויד בביתו ויאמר דויד אל נתן הנביא הנה אנכי יושב בבית הארזים וארון ברית יהוה תחת יריעות

2 Então, Natã disse a Davi Tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo.

2 ויאמר נתן אל דויד כל אשר בלבבך עשה כי האלהים עמך

3 Mas sucedeu, na mesma noite, que a palavra do SENHOR veio a Natã, dizendo

3 ויהי בלילה ההוא ויהי דבר אלהים אל נתן לאמר

4 Vai e dize a Davi, meu servo Assim diz o SENHOR Tu me não edificarás uma casa para morar,

4 לך ואמרת אל דויד עבדי כה אמר יהוה לא אתה תבנה לי הבית לשבת

5 porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel, até ao dia de hoje; mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo.

5 כי לא ישבתי בבית מן היום אשר העליתי את ישראל עד היום הזה ואהיה מאהל אל אהל וממשכן

6 Por todas as partes por onde andei com todo o Israel, porventura, falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apascentasse o meu povo, dizendo Por que me não edificais uma casa de cedros?

6 בכל אשר התהלכתי בכל ישראל הדבר דברתי את אחד שפטי ישראל אשר צויתי לרעות את עמי לאמר למה לא בניתם לי בית ארזים

7 Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi Assim diz o SENHOR dos Exércitos Eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel.

7 ועתה כה תאמר לעבדי לדויד כה אמר יהוה צבאות אני לקחתיך מן הנוה מן אחרי הצאן להיות נגיד על עמי ישראל

8 E estive contigo por toda parte por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra.

8 ואהיה עמך בכל אשר הלכת ואכרית את כל אויביך מפניך ועשיתי לך שם כשם הגדולים אשר בארץ

9 E ordenarei um lugar para o meu povo de Israel e o plantarei, para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma para outra parte; e nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade, como ao princípio,

9 ושמתי מקום לעמי ישראל ונטעתיהו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא יוסיפו בני עולה לבלתו כאשר בראשונה

10 desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel; porém abati todos os teus inimigos; também te fiz saber que o SENHOR te edificaria uma casa.

10 ולמימים אשר צויתי שפטים על עמי ישראל והכנעתי את כל אויביך ואגד לך ובית יבנה לך יהוה

11 Há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino.

11 והיה כי מלאו ימיך ללכת עם אבתיך והקימותי את זרעך אחריך אשר יהיה מבניך והכינותי את מלכותו

12 Este me edificará casa; e eu confirmarei o seu trono para sempre.

12 הוא יבנה לי בית וכננתי את כסאו עד עולם

13 Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho; e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti.

13 אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן וחסדי לא אסיר מעמו כאשר הסירותי מאשר היה לפניך

14 Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre.

14 והעמדתיהו בביתי ובמלכותי עד העולם וכסאו יהיה נכון עד עולם

15 Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi.

15 ככל הדברים האלה וככל החזון הזה כן דבר נתן אל דויד

16 Então, entrou o rei Davi, e ficou perante o SENHOR, e disse Quem sou eu, SENHOR Deus? E qual é a minha casa, que me trouxeste até aqui?

16 ויבא המלך דויד וישב לפני יהוה ויאמר מי אני יהוה אלהים ומי ביתי כי הביאתני עד הלם

17 E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos; pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes; e proveste-me, segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó SENHOR Deus.

17 ותקטן זאת בעיניך אלהים ותדבר על בית עבדך למרחוק וראיתני כתור האדם המעלה יהוה אלהים

18 Que mais te dirá Davi, acerca da honra feita a teu servo? Porém tu bem conheces o teu servo.

18 מה יוסיף עוד דויד אליך לכבוד את עבדך ואתה את עבדך ידעת

19 Ó SENHOR, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas, para fazer notórias todas estas grandes coisas!

19 יהוה בעבור עבדך וכלבך עשית את כל הגדולה הזאת להדיע את כל הגדלות

20 SENHOR, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos.

20 יהוה אין כמוך ואין אלהים זולתך בכל אשר שמענו באזנינו

21 E quem há como o teu povo de Israel, única nação na terra, a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito?

21 ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ אשר הלך האלהים לפדות לו עם לשום לך שם גדלות ונראות לגרש מפני עמך אשר פדית ממצרים גוים

22 E tomaste o teu povo de Israel para ser teu povo para sempre; e tu, SENHOR, lhe foste por Deus.

22 ותתן את עמך ישראל לך לעם עד עולם ואתה יהוה היית להם לאלהים

23 Agora, pois, SENHOR, a palavra que falaste de teu servo e acerca da sua casa, seja certa para sempre; e faze como falaste.

23 ועתה יהוה הדבר אשר דברת על עבדך ועל ביתו יאמן עד עולם ועשה כאשר דברת

24 Confirme-se com efeito, e que o teu nome se engrandeça para sempre, e diga-se O SENHOR dos Exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel; e fique firme diante de ti a casa de Davi, teu servo.

24 ויאמן ויגדל שמך עד עולם לאמר יהוה צבאות אלהי ישראל אלהים לישראל ובית דויד עבדך נכון לפניך

25 Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa; pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença.

25 כי אתה אלהי גלית את אזן עבדך לבנות לו בית על כן מצא עבדך להתפלל לפניך

26 Agora, pois, SENHOR, tu és o mesmo Deus e falaste este bem acerca de teu servo.

26 ועתה יהוה אתה הוא האלהים ותדבר על עבדך הטובה הזאת

27 Agora, pois, foste servido abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti; porque tu, SENHOR, a abençoaste, e ficará abençoada para sempre.

27 ועתה הואלת לברך את בית עבדך להיות לעולם לפניך כי אתה יהוה ברכת ומברך לעולם

I Crônicas 18

1 E, depois disso, aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu; tomou a Gate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus.

1 ויהי אחרי כן ויך דויד את פלשתים ויכניעם ויקח את גת ובנתיה מיד פלשתים

2 Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes.

2 ויך את מואב ויהיו מואב עבדים לדויד נשאי מנחה

3 Também Davi feriu a Hadadezer, rei de Zobá, junto a Hamate, indo ele estabelecer os seus domínios pelo rio Eufrates.

3 ויך דויד את הדדעזר מלך צובה חמתה בלכתו להציב ידו בנהר פרת

4 E Davi lhe tomou mil cavalos de carros, e sete mil cavaleiros, e vinte mil homens de pé; e Davi jarretou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles cem cavalos.

4 וילכד דויד ממנו אלף רכב ושבעת אלפים פרשים ועשרים אלף איש רגלי ויעקר דויד את כל הרכב ויותר ממנו מאה רכב

5 E vieram os siros de Damasco a ajudar a Hadadezer, rei de Zobá; porém dos siros feriu Davi vinte e dois mil homens.

5 ויבא ארם דרמשק לעזור להדדעזר מלך צובה ויך דויד בארם עשרים ושנים אלף איש

6 E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os siros ficaram servos de Davi, trazendo presentes; e o SENHOR guardava a Davi, por onde quer que ia.

6 וישם דויד בארם דרמשק ויהי ארם לדויד עבדים נשאי מנחה ויושע יהוה לדויד בכל אשר הלך

7 E tomou Davi os escudos de ouro que tinham os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém.

7 ויקח דויד את שלטי הזהב אשר היו על עבדי הדדעזר ויביאם ירושלם

8 Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas, e os utensílios de cobre.

8 ומטבחת ומכון ערי הדדעזר לקח דויד נחשת רבה מאד בה עשה שלמה את ים הנחשת ואת העמודים ואת כלי הנחשת

9 E, ouvindo Toú, rei de Hamate, que Davi destruíra todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá,

9 וישמע תעו מלך חמת כי הכה דויד את כל חיל הדדעזר מלך צובה

10 mandou seu filho Hadorão a Davi, para lhe perguntar como estava, e para o abençoar, por haver pelejado com Hadadezer e o destruir (porque Hadadezer fazia guerra a Toú), enviando-lhe juntamente toda sorte de vasos de ouro, e de prata, e de cobre,

10 וישלח את הדורם בנו אל המלך דויד לשאול לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו כי איש מלחמות תעו היה הדדעזר וכל כלי זהב וכסף ונחשת

11 os quais Davi também consagrou ao SENHOR, juntamente com a prata e ouro que trouxera de todas as mais nações dos edomitas, e dos moabitas, e dos filhos de Amom, e dos filisteus, e dos amalequitas.

11 גם אתם הקדיש המלך דויד ליהוה עם הכסף והזהב אשר נשא מכל הגוים מאדום וממואב ומבני עמון ומפלשתים ומעמלק

12 Também Abisai, filho de Zeruia, feriu a dezoito mil edomitas no vale do Sal.

12 ואבשי בן צרויה הכה את אדום בגיא המלח שמונה עשר אלף

13 E pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram servos de Davi; e o SENHOR guardava a Davi, por onde quer que ia.

13 וישם באדום נציבים ויהיו כל אדום עבדים לדויד ויושע יהוה את דויד בכל אשר הלך

14 E Davi reinou sobre todo o Israel; fazia juízo e justiça a todo o seu povo.

14 וימלך דויד על כל ישראל ויהי עשה משפט וצדקה לכל עמו

15 E Joabe, filho de Zeruia, tinha cargo do exército; e Josafá, filho de Ailude, era chanceler.

15 ויואב בן צרויה על הצבא ויהושפט בן אחילוד מזכיר

16 E Zadoque, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes; e Sausa, escrivão.

16 וצדוק בן אחיטוב ואבימלך בן אביתר כהנים ושושא סופר

17 E Benaia, filho de Joiada, tinha cargo dos quereteus e peleteus; porém os filhos de Davi, os primeiros, estavam à mão do rei.

17 ובניהו בן יהוידע על הכרתי והפלתי ובני דויד הראשנים ליד המלך

I Crônicas 19

1 E aconteceu, depois disso, que Naás, rei dos filhos de Amom, morreu, e seu filho reinou em seu lugar.

1 ויהי אחרי כן וימת נחש מלך בני עמון וימלך בנו תחתיו

2 Então, disse Davi Usarei de beneficência com Hanum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E, vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amom, a Hanum, para o consolarem,

2 ויאמר דויד אעשה חסד עם חנון בן נחש כי עשה אביו עמי חסד וישלח דויד מלאכים לנחמו על אביו ויבאו עבדי דויד אל ארץ בני עמון אל חנון לנחמו

3 disseram os príncipes dos filhos de Amom a Hanum Porventura, honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar, e a transtornar, e a espiar a terra?

3 ויאמרו שרי בני עמון לחנון המכבד דויד את אביך בעיניך כי שלח לך מנחמים הלא בעבור לחקר ולהפך ולרגל הארץ באו עבדיו אליך

4 Pelo que Hanum tomou os servos de Davi, e os rapou, e lhes cortou as vestes pelo meio até à coxa da perna, e os despediu.

4 ויקח חנון את עבדי דויד ויגלחם ויכרת את מדויהם בחצי עד המפשעה וישלחם

5 E foram-se e avisaram a Davi acerca destes homens; e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei Deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba; e, então, tornai.

5 וילכו ויגידו לדויד על האנשים וישלח לקראתם כי היו האנשים נכלמים מאד ויאמר המלך שבו בירחו עד אשר יצמח זקנכם ושבתם

6 Vendo, pois, os filhos de Amom que se tinham feito odiosos para com Davi, então, enviou Hanum e os filhos de Amom mil talentos de prata, para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, e da Síria de Maaca, e de Zobá.

6 ויראו בני עמון כי התבאשו עם דויד וישלח חנון ובני עמון אלף ככר כסף לשכר להם מן ארם נהרים ומן ארם מעכה ומצובה רכב ופרשים

7 E alugaram para si trinta e dois mil carros, e o rei de Maaca, e a sua gente; e eles vieram e se acamparam diante de Medeba; também os filhos de Amom se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra.

7 וישכרו להם שנים ושלשים אלף רכב ואת מלך מעכה ואת עמו ויבאו ויחנו לפני מידבא ובני עמון נאספו מעריהם ויבאו למלחמה

8 O que ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valorosos.

8 וישמע דויד וישלח את יואב ואת כל צבא הגבורים

9 E, saindo os filhos de Amom, ordenaram a batalha à porta da cidade; porém os reis que vieram se puseram à parte no campo.

9 ויצאו בני עמון ויערכו מלחמה פתח העיר והמלכים אשר באו לבדם בשדה

10 E, vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os siros;

10 וירא יואב כי היתה פני המלחמה אליו פנים ואחור ויבחר מכל בחור בישראל ויערך לקראת ארם

11 e o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão; e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amom.

11 ואת יתר העם נתן ביד אבשי אחיו ויערכו לקראת בני עמון

12 E disse Joabe Se os siros forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me; e, se os filhos de Amom forem mais fortes do que tu, então, eu socorrerei a ti.

12 ויאמר אם תחזק ממני ארם והיית לי לתשועה ואם בני עמון יחזקו ממך והושעתיך

13 Esforça-te, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o SENHOR o que parecer bem aos seus olhos.

13 חזק ונתחזקה בעד עמנו ובעד ערי אלהינו ויהוה הטוב בעיניו יעשה

14 Então, se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos siros, para a batalha; e fugiram de diante dele.

14 ויגש יואב והעם אשר עמו לפני ארם למלחמה וינוסו מפניו

15 Vendo, pois, os filhos de Amom que os siros fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na cidade; e veio Joabe para Jerusalém.

15 ובני עמון ראו כי נס ארם וינוסו גם הם מפני אבשי אחיו ויבאו העירה ויבא יואב ירושלם

16 E, vendo os siros que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os siros que habitavam da banda dalém do rio; e Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles.

16 וירא ארם כי נגפו לפני ישראל וישלחו מלאכים ויוציאו את ארם אשר מעבר הנהר ושופך שר צבא הדדעזר לפניהם

17 Do que avisado Davi, ajuntou a todo o Israel, e passou o Jordão, e veio ter com eles, e ordenou contra eles a batalha; e, tendo Davi ordenado a batalha contra os siros, pelejaram estes contra ele.

17 ויגד לדויד ויאסף את כל ישראל ויעבר הירדן ויבא אלהם ויערך אלהם ויערך דויד לקראת ארם מלחמה וילחמו עמו

18 Porém os siros fugiram de diante de Israel, e feriu Davi, dos siros, sete mil cavalos de carros e quarenta mil homens de pé; e a Sofaque, capitão do exército, matou.

18 וינס ארם מלפני ישראל ויהרג דויד מארם שבעת אלפים רכב וארבעים אלף איש רגלי ואת שופך שר הצבא המית

19 Vendo, pois, os servos de Hadadezer que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram; e os siros nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amom.

19 ויראו עבדי הדדעזר כי נגפו לפני ישראל וישלימו עם דויד ויעבדהו ולא אבה ארם להושיע את בני עמון עוד

I Crônicas 20

1 Aconteceu, pois, que, no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército, e destruiu a terra dos filhos de Amom, e veio, e cercou a Rabá; porém Davi ficou em Jerusalém; e Joabe feriu a Rabá e a destruiu.

1 ויהי לעת תשובת השנה לעת צאת המלכים וינהג יואב את חיל הצבא וישחת את ארץ בני עמון ויבא ויצר את רבה ודויד ישב בירושלם ויך יואב את רבה ויהרסה

2 E Davi tirou da cabeça do rei a coroa deste e achou nela o peso de um talento de ouro, e havia nela pedras preciosas; e foi posta sobre a cabeça de Davi; e levou da cidade mui grande despojo.

2 ויקח דויד את עטרת מלכם מעל ראשו וימצאה משקל ככר זהב ובה אבן יקרה ותהי על ראש דויד ושלל העיר הוציא הרבה מאד

3 Também o povo que estava nela levou e os fez serrar com a serra e cortar com talhadeiras de ferro e com machados; e assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amom; então, voltou Davi, com todo o povo, para Jerusalém.

3 ואת העם אשר בה הוציא וישר במגרה ובחריצי הברזל ובמגרות וכן יעשה דויד לכל ערי בני עמון וישב דויד וכל העם ירושלם

4 E, depois disso, aconteceu que, levantando-se guerra em Gezer com os filisteus, então, Sibecai, o husatita, feriu a Sipai, dos filhos de Rafa; e os filisteus ficaram abatidos.

4 ויהי אחריכן ותעמד מלחמה בגזר עם פלשתים אז הכה סבכי החשתי את ספי מילדי הרפאים ויכנעו

5 E tornou a haver guerra com os filisteus; e Elanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja haste da lança era como eixo de tecelão.

5 ותהי עוד מלחמה את פלשתים ויך אלחנן בן יעור את לחמי אחי גלית הגתי ועץ חניתו כמנור ארגים

6 E tornou a haver guerra em Gate; e havia ali um homem de grande estatura, e tinha vinte e quatro dedos, seis em cada mão, e seis em cada pé, e também era da raça de Rafa.

6 ותהי עוד מלחמה בגת ויהי איש מדה ואצבעתיו שש ושש עשרים וארבע וגם הוא נולד להרפא

7 E injuriou a Israel; porém Jônatas, filho de Siméia, irmão de Davi, o feriu.

7 ויחרף את ישראל ויכהו יהונתן בן שמעא אחי דויד

8 Estes nasceram a Rafa em Gate; e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos.

8 אל נולדו להרפא בגת ויפלו ביד דויד וביד עבדיו

I Crônicas 21

1 Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel.

1 ויעמד שטן על ישראל ויסת את דויד למנות את ישראל

2 E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo Ide, contai a Israel desde Berseba até Dã; e trazei-me a conta, para que saiba o número deles.

2 ויאמר דויד אל יואב ואל שרי העם לכו ספרו את ישראל מבאר שבע ועד דן והביאו אלי ואדעה את מספרם

3 Então, disse Joabe O SENHOR acrescente ao seu povo cem vezes tanto como é; porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso o meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel?

3 ויאמר יואב יוסף יהוה על עמו כהם מאה פעמים הלא אדני המלך כלם לאדני לעבדים למה יבקש זאת אדני למה יהיה לאשמה לישראל

4 Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe; pelo que saiu Joabe e passou por todo o Israel; então, voltou para Jerusalém.

4 ודבר המלך חזק על יואב ויצא יואב ויתהלך בכל ישראל ויבא ירושלם

5 E Joabe deu a Davi a soma do número do povo; e era todo o Israel um milhão e cem mil homens, dos que arrancavam espada; e de Judá quatrocentos e setenta mil homens, dos que arrancavam espada.

5 ויתן יואב את מספר מפקד העם אל דויד ויהי כל ישראל אלף אלפים ומאה אלף איש שלף חרב ויהודה ארבע מאות ושבעים אלף איש שלף חרב

6 Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe.

6 ולוי ובנימן לא פקד בתוכם כי נתעב דבר המלך את יואב

7 E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel.

7 וירע בעיני האלהים על הדבר הזה ויך את ישראל

8 Então, disse Davi a Deus Gravemente pequei em fazer tal coisa; porém, agora, sê servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi mui loucamente.

8 ויאמר דויד אל האלהים חטאתי מאד אשר עשיתי את הדבר הזה ועתה העבר נא את עוון עבדך כי נסכלתי מאד

9 Falou, pois, o SENHOR a Gade, o vidente de Davi, dizendo

9 וידבר יהוה אל גד חזה דויד לאמר

10 Vai e fala a Davi, dizendo Assim diz o SENHOR Três coisas te proponho; escolhe uma delas, para que eu ta faça.

10 לך ודברת אל דויד לאמר כה אמר יהוה שלוש אני נטה עליך בחר לך אחת מהנה ואעשה לך

11 E Gade veio a Davi e lhe disse Assim diz o SENHOR Escolhe para ti

11 ויבא גד אל דויד ויאמר לו כה אמר יהוה קבל לך

12 ou três anos de fome, ou que três meses te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que três dias a espada do SENHOR, isto é, a peste na terra e o anjo do SENHOR destruam todos os termos de Israel; vê, pois, agora, que resposta hei de levar a quem me enviou.

12 אם שלוש שנים רעב ואם שלשה חדשים נספה מפני צריך וחרב אויבך למשגת ואם שלשת ימים חרב יהוה ודבר בארץ ומלאך יהוה משחית בכל גבול ישראל ועתה ראה מה אשיב את שלחי דבר

13 Então, disse Davi a Gade Estou em grande angústia; caia eu, pois, nas mãos do SENHOR, porque são muitíssimas as suas misericórdias; mas que eu não caia nas mãos dos homens.

13 ויאמר דויד אל גד צר לי מאד אפלה נא ביד יהוה כי רבים רחמיו מאד וביד אדם אל אפל

14 Mandou, pois, o SENHOR a peste a Israel; e caíram de Israel setenta mil homens.

14 ויתן יהוה דבר בישראל ויפל מישראל שבעים אלף איש

15 E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para a destruir; e, ao destruí-la ele, o SENHOR o viu, e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor Basta! Agora, retira a tua mão. E o anjo do SENHOR estava junto à eira de Ornã, o jebuseu.

15 וישלח האלהים מלאך לירושלם להשחיתה וכהשחית ראה יהוה וינחם על הרעה ויאמר למלאך המשחית רב עתה הרף ידך ומלאך יהוה עמד עם גרן ארנן היבוסי

16 E, levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do SENHOR, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém; então, Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram sobre os seus rostos.

16 וישא דויד את עיניו וירא את מלאך יהוה עמד בין הארץ ובין השמים וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלם ויפל דויד והזקנים מכסים בשקים על פניהם

17 E disse Davi a Deus Não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal; mas estas ovelhas que fizeram? Ah! SENHOR, meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai e não para castigo de teu povo.

17 ויאמר דויד אל האלהים הלא אני אמרתי למנות בעם ואני הוא אשר חטאתי והרע הרעותי ואלה הצאן מה עשו יהוה אלהי תהי נא ידך בי ובבית אבי ובעמך לא למגפה

18 Então, o anjo do SENHOR disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao SENHOR na eira de Ornã, o jebuseu.

18 ומלאך יהוה אמר אל גד לאמר לדויד כי יעלה דויד להקים מזבח ליהוה בגרן ארנן היבסי

19 Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do SENHOR.

19 ויעל דויד בדבר גד אשר דבר בשם יהוה

20 E, virando-se Ornã, viu o anjo, e se esconderam com ele seus quatro filhos; e Ornã estava trilhando o trigo.

20 וישב ארנן וירא את המלאך וארבעת בניו עמו מתחבאים וארנן דש חטים

21 E Davi veio a Ornã; e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra.

21 ויבא דויד עד ארנן ויבט ארנן וירא את דויד ויצא מן הגרן וישתחו לדויד אפים ארצה

22 E disse Davi a Ornã Dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao SENHOR; dá-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo.

22 ויאמר דויד אל ארנן תנה לי מקום הגרן ואבנה בו מזבח ליהוה בכסף מלא תנהו לי ותעצר המגפה מעל העם

23 Então, disse Ornã a Davi Toma -a para ti, e faça o rei, meu senhor, dela o que parecer bem aos seus olhos; eis que dou os bois para holocaustos, e os trilhos para lenha, e o trigo para oferta de manjares; tudo dou.

23 ויאמר ארנן אל דויד קח לך ויעש אדני המלך הטוב בעיניו ראה נתתי הבקר לעלות והמורגים לעצים והחטים למנחה הכל נתתי

24 E disse o rei Davi a Ornã Não! Antes, pelo seu valor a quero comprar; porque não tomarei o que é teu, para o SENHOR, para que não ofereça holocausto sem custo.

24 ויאמר המלך דויד לארנן לא כי קנה אקנה בכסף מלא כי לא אשא אשר לך ליהוה והעלות עולה חנם

25 E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de seiscentos siclos de ouro.

25 ויתן דויד לארנן במקום שקלי זהב משקל שש מאות

26 Então, Davi edificou ali um altar ao SENHOR, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o SENHOR, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto.

26 ויבן שם דויד מזבח ליהוה ויעל עלות ושלמים ויקרא אל יהוה ויענהו באש מן השמים על מזבח העלה

27 E o SENHOR deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha.

27 ויאמר יהוה למלאך וישב חרבו אל נדנה

28 Vendo Davi, no mesmo tempo, que o SENHOR lhe respondera na eira de Ornã, o jebuseu, sacrificou ali.

28 בעת ההיא בראות דויד כי ענהו יהוה בגרן ארנן היבוסי ויזבח שם

29 Porque o tabernáculo do SENHOR, que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto estavam, naquele tempo, no alto de Gibeão.

29 ומשכן יהוה אשר עשה משה במדבר ומזבח העולה בעת ההיא בבמה בגבעון

30 E não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do SENHOR.

30 ולא יכל דויד ללכת לפניו לדרש אלהים כי נבעת מפני חרב מלאך יהוה

I Crônicas 22

1 E disse Davi Esta será a Casa do SENHOR Deus, e este será o altar do holocausto para Israel.

1 ויאמר דויד זה הוא בית יהוה האלהים וזה מזבח לעלה לישראל

2 E deu ordem Davi que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel; e ordenou cortadores de pedras, para que lavrassem pedras de cantaria, para edificar a Casa de Deus.

2 ויאמר דויד לכנוס את הגרים אשר בארץ ישראל ויעמד חצבים לחצוב אבני גזית לבנות בית האלהים

3 E aparelhou Davi ferro em abundância, para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que nem foi pesado;

3 וברזל לרב למסמרים לדלתות השערים ולמחברות הכין דויד ונחשת לרב אין משקל

4 e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância.

4 ועצי ארזים לאין מספר כי הביאו הצידנים והצרים עצי ארזים לרב לדויד

5 Porque dizia Davi Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o SENHOR se há de fazer magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras; eu, pois, agora, lhe prepararei materiais. Assim, preparou Davi materiais em abundância, antes da sua morte.

5 ויאמר דויד שלמה בני נער ורך והבית לבנות ליהוה להגדיל למעלה לשם ולתפארת לכל הארצות אכינה נא לו ויכן דויד לרב לפני מותו

6 Então, chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma Casa ao SENHOR, Deus de Israel.

6 ויקרא לשלמה בנו ויצוהו לבנות בית ליהוה אלהי ישראל

7 E disse Davi a Salomão Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o edificar casa ao nome do SENHOR, meu Deus.

7 ויאמר דויד לשלמה בנו אני היה עם לבבי לבנות בית לשם יהוה אלהי

8 Porém a mim a palavra do SENHOR veio, dizendo Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras; não edificarás casa ao meu nome; porquanto muito sangue tens derramado na terra, perante a minha face.

8 ויהי עלי דבר יהוה לאמר דם לרב שפכת ומלחמות גדלות עשית לא תבנה בית לשמי כי דמים רבים שפכת ארצה לפני

9 Eis que o filho que te nascer será homem de repouso; porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor; portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias.

9 הנה בן נולד לך הוא יהיה איש מנוחה והנחותי לו מכל אויביו מסביב כי שלמה יהיה שמו ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו

10 Este edificará casa ao meu nome; ele me será por filho, e eu a ele por pai; e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel, para sempre.

10 הוא יבנה בית לשמי והוא יהיה לי לבן ואני לו לאב והכינותי כסא מלכותו על ישראל עד עולם

11 Agora, pois, meu filho, o SENHOR seja contigo, e prospera e edifica a Casa do SENHOR, teu Deus, como ele disse de ti.

11 עתה בני יהי יהוה עמך והצלחת ובנית בית יהוה אלהיך כאשר דבר עליך

12 O SENHOR te dê tão-somente prudência e entendimento e te instrua acerca de Israel; e isso para guardar a Lei do SENHOR, teu Deus.

12 אך יתן לך יהוה שכל ובינה ויצוך על ישראל ולשמור את תורת יהוה אלהיך

13 Então, prosperarás, se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos, que o SENHOR mandou a Moisés acerca de Israel; esforça-te, e tem bom ânimo, e não temas, nem tenhas pavor.

13 אז תצליח אם תשמור לעשות את החקים ואת המשפטים אשר צוה יהוה את משה על ישראל חזק ואמץ אל תירא ואל תחת

14 Eis que na minha opressão preparei para a Casa do SENHOR cem mil talentos de ouro, e um milhão de talentos de prata, e de cobre e de ferro que nem foi pesado, porque em abundância é; também madeira e pedras preparei, e tu, supre o que faltar.

14 והנה בעניי הכינותי לבית יהוה זהב ככרים מאה אלף וכסף אלף אלפים ככרים ולנחשת ולברזל אין משקל כי לרב היה ועצים ואבנים הכינותי ועליהם תוסיף

15 Também tens contigo oficiais mecânicos em multidão, e cortadores, e artífices em obra de pedra e madeira, e toda sorte de sábios em toda sorte de obra.

15 ועמך לרב עשי מלאכה חצבים וחרשי אבן ועץ וכל חכם בכל מלאכה

16 Do ouro, e da prata, e do cobre, e do ferro não há número; levanta-te, pois, e faze a obra, e o SENHOR seja contigo.

16 לזהב לכסף ולנחשת ולברזל אין מספר קום ועשה ויהי יהוה עמך

17 E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo

17 ויצו דויד לכל שרי ישראל לעזר לשלמה בנו

18 Porventura, não está convosco o SENHOR, vosso Deus, e não vos deu repouso em roda? Porque tem entregado na minha mão os moradores da terra; e a terra foi sujeita perante o SENHOR e perante o seu povo.

18 הלא יהוה אלהיכם עמכם והניח לכם מסביב כי נתן בידי את ישבי הארץ ונכבשה הארץ לפני יהוה ולפני עמו

19 Disponde, pois, agora, o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao SENHOR, vosso Deus; e levantai-vos e edificai o santuário do SENHOR Deus, para que a arca do concerto do SENHOR e os utensílios sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao nome do SENHOR.

19 עתה תנו לבבכם ונפשכם לדרוש ליהוה אלהיכם וקומו ובנו את מקדש יהוה האלהים להביא את ארון ברית יהוה וכלי קדש האלהים לבית הנבנה לשם יהוה

I Crônicas 23

1 Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel.

1 ודויד זקן ושבע ימים וימלך את שלמה בנו על ישראל

2 E ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas.

2 ויאסף את כל שרי ישראל והכהנים והלוים

3 E foram contados os levitas de trinta anos para cima; e foi o número deles, segundo as suas cabeças, trinta e oito mil homens.

3 ויספרו הלוים מבן שלשים שנה ומעלה ויהי מספרם לגלגלתם לגברים שלשים ושמונה אלף

4 Destes, havia vinte e quatro mil, para promoverem a obra da Casa do SENHOR, e seis mil oficiais e juízes,

4 מאלה לנצח על מלאכת בית יהוה עשרים וארבעה אלף ושטרים ושפטים ששת אלפים

5 e quatro mil porteiros, e quatro mil, para louvarem ao SENHOR com os instrumentos, que eu fiz para o louvar, disse Davi.

5 וארבעת אלפים שערים וארבעת אלפים מהללים ליהוה בכלים אשר עשיתי להלל

6 E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi Gérson, Coate e Merari.

6 ויחלקם דויד מחלקות לבני לוי לגרשון קהת ומררי

7 Dos gersonitas Ladã e Simei.

7 לגרשני לעדן ושמעי

8 Os filhos de Ladã; Jeiel, o chefe, e Zetã, e Joel, três.

8 בני לעדן הראש יחיאל וזתם ויואל שלשה

9 Os filhos de Simei Selomite, e Haziel, e Harã, três; estes foram os chefes dos pais de Ladã.

9 בני שמעי שלמות וחזיאל והרן שלשה אלה ראשי האבות ללעדן

10 E os filhos de Simei Jaate, e Ziza, e Jeús, e Berias; estes foram os filhos de Simei, quatro.

10 ובני שמעי יחת זינא ויעוש ובריעה אלה בני שמעי ארבעה

11 E Jaate era o chefe, e Ziza, o segundo; mas Jeús e Berias não tiveram muitos filhos; pelo que foram contados em casa de seus pais por uma só família.

11 ויהי יחת הראש וזיזה השני ויעוש ובריעה לא הרבו בנים ויהיו לבית אב לפקדה אחת

12 Os filhos de Coate Anrão, e Isar, e Hebrom, e Uziel, quatro.

12 בני קהת עמרם יצהר חברון ועזיאל ארבעה

13 Os filhos de Anrão Arão e Moisés; e Arão foi separado para santificar a Santidade das Santidades, ele e seus filhos, eternamente, e para incensar diante do SENHOR, e para o servirem, e para darem a bênção em seu nome, eternamente.

13 בני עמרם אהרן ומשה ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים הוא ובניו עד עולם להקטיר לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו עד עולם

14 E, quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi.

14 ומשה איש האלהים בניו יקראו על שבט הלוי

15 Foram, pois, os filhos de Moisés Gérson e Eliézer.

15 בני משה גרשם ואליעזר

16 O filho de Gérson foi Sebuel, o chefe.

16 בני גרשום שבואל הראש

17 E, quanto ao filho de Eliézer, foi Reabias o chefe; e Eliézer não teve outros filhos; porém os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente.

17 ויהיו בני אליעזר רחביה הראש ולא היה לאליעזר בנים אחרים ובני רחביה רבו למעלה

18 O filho de Isar foi Selomite, o chefe.

18 בני יצהר שלמית הראש

19 Quanto aos filhos de Hebrom, foi Jerias o chefe, e Amarias, o segundo, e Jaaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto.

19 בני חברון יריהו הראש אמריה השני יחזיאל השלישי ויקמעם הרביעי

20 Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Issias, o segundo.

20 בני עזיאל מיכה הראש וישיה השני

21 Os filhos de Merari Mali e Musi; os filhos de Mali Eleazar e Quis.

21 בני מררי מחלי ומושי בני מחלי אלעזר וקיש

22 E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas; e os filhos de Quis, seus irmãos, as tomaram por mulheres.

22 וימת אלעזר ולא היו לו בנים כי אם בנות וישאום בני קיש אחיהם

23 Os filhos de Musi Mali, e Éder, e Jerimote, três.

23 בני מושי מחלי ועדר וירמות שלשה

24 Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefes dos pais, segundo foram contados pelo número dos nomes, segundo os seus chefes, que faziam a obra do ministério da Casa do SENHOR, da idade de vinte anos para cima.

24 אלה בני לוי לבית אבתיהם ראשי האבות לפקודיהם במספר שמות לגלגלתם עשה המלאכה לעבדת בית יהוה מבן עשרים שנה ומעלה

25 Porque disse Davi O SENHOR, Deus de Israel, deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre.

25 כי אמר דויד הניח יהוה אלהי ישראל לעמו וישכן בירושלם עד לעולם

26 E também, quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus objetos pertencentes ao seu ministério.

26 וגם ללוים אין לשאת את המשכן ואת כל כליו לעבדתו

27 Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de vinte anos para cima.

27 כי בדברי דויד האחרנים המה מספר בני לוי מבן עשרים שנה ולמעלה

28 Porque o seu cargo era de estar ao mandado dos filhos de Arão no ministério da Casa do SENHOR, nos átrios, e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da Casa de Deus,

28 כי מעמדם ליד בני אהרן לעבדת בית יהוה על החצרות ועל הלשכות ועל טהרת לכל קדש ומעשה עבדת בית האלהים

29 a saber para os pães da proposição, e para a flor de farinha, e para a oferta de manjares, e para os coscorões asmos, e para as assadeiras, e para o tostado, e para toda medida e mensura;

29 וללחם המערכת ולסלת למנחה ולרקיקי המצות ולמחבת ולמרבכת ולכל משורה ומדה

30 e para estarem cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao SENHOR; e semelhantemente, à tarde;

30 ולעמד בבקר בבקר להדות ולהלל ליהוה וכן לערב

31 e para cada oferecimento dos holocaustos do SENHOR, nos sábados, e nas luas novas, e nas solenidades, por conta, segundo o seu costume, continuamente perante o SENHOR;

31 ולכל העלות עלות ליהוה לשבתות לחדשים ולמעדים במספר כמשפט עליהם תמיד לפני יהוה

32 e para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da Casa do SENHOR.

32 ושמרו את משמרת אהל מועד ואת משמרת הקדש ומשמרת בני אהרן אחיהם לעבדת בית יהוה

I Crônicas 24

1 E, quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões; os filhos de Arão foram Nadabe, e Abiú, e Eleazar, e Itamar.

1 ולבני אהרן מחלקותם בני אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר

2 E morreram Nadabe e Abiú antes de seu pai e não tiveram filhos; e Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio.

2 וימת נדב ואביהוא לפני אביהם ובנים לא היו להם ויכהנו אלעזר ואיתמר

3 E Davi os repartiu, como também a Zadoque, dos filhos de Eleazar, e a Aimeleque, dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício no seu ministério.

3 ויחלקם דויד וצדוק מן בני אלעזר ואחימלך מן בני איתמר לפקדתם בעבדתם

4 E achou-se que eram muitos mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os repartiram; dos filhos de Eleazar, dezesseis chefes das casas dos pais, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, oito.

4 וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים מן בני איתמר ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית אבות ששה עשר ולבני איתמר לבית אבותם שמונה

5 E os repartiram por sortes, uns com os outros; porque houve maiorais do santuário e maiorais da Casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar.

5 ויחלקום בגורלות אלה עם אלה כי היו שרי קדש ושרי האלהים מבני אלעזר ובבני איתמר

6 E os registrou Semaías, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas, perante o rei, e os príncipes, e Zadoque, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas; uma dentre as casas dos pais se tomou para Eleazar, e se tomou outra para Itamar.

6 ויכתבם שמעיה בן נתנאל הסופר מן הלוי לפני המלך והשרים וצדוק הכהן ואחימלך בן אביתר וראשי האבות לכהנים וללוים בית אב אחד אחז לאלעזר ואחז אחז לאיתמר

7 E saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda, a Jedaías;

7 ויצא הגורל הראשון ליהויריב לידעיה השני

8 a terceira, a Harim; a quarta, a Seorim;

8 לחרם השלישי לשערים הרבעי

9 a quinta, a Malquias; a sexta, a Miamim;

9 למלכיה החמישי למימן הששי

10 a sétima, a Hacoz; a oitava, a Abias;

10 להקוץ השבעי לאביה השמיני

11 a nona, a Jesua; a décima, a Secanias;

11 לישוע התשעי לשכניהו העשרי

12 a undécima, a Eliasibe; a duodécima, a Jaquim;

12 לאלישיב עשתי עשר ליקים שנים עשר

13 a décima-terceira, a Hupá; a décima-quarta, a Jesebeabe;

13 לחפה שלשה עשר לישבאב ארבעה עשר

14 a décima-quinta, a Bilga; a décima-sexta, a Imer;

14 לבלגה חמשה עשר לאמר ששה עשר

15 a décima-sétima a Hezir; a décima-oitava, a Hapises;

15 לחזיר שבעה עשר להפצץ שמונה עשר

16 a décima-nona, a Petaías; a vigésima, a Jeezquel;

16 לפתחיה תשעה עשר ליחזקאל העשרים

17 a vigésima-primeira, a Jaquim; a vigésima-segunda, a Gamul;

17 ליכין אחד ועשרים לגמול שנים ועשרים

18 a vigésima-terceira, a Delaías; a vigésima-quarta, a Maazias.

18 לדליהו שלשה ועשרים למעזיהו ארבעה ועשרים

19 O ofício destes, no seu ministério, era entrar na Casa do SENHOR, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o SENHOR, Deus de Israel, lhe tinha ordenado.

19 אלה פקדתם לעבדתם לבוא לבית יהוה כמשפטם ביד אהרן אביהם כאשר צוהו יהוה אלהי ישראל

20 E do resto dos filhos de Levi dos filhos de Anrão, Subael; dos filhos de Subael, Jedias;

20 ולבני לוי הנותרים לבני עמרם שובאל לבני שובאל יחדיהו

21 dos filhos de Reabias Issias era o chefe;

21 לרחביהו לבני רחביהו הראש ישיה

22 dos isaritas, Selomite; dos filhos de Selomite, Jaate;

22 ליצהרי שלמות לבני שלמות יחת

23 dos filhos de Hebrom, Jerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto;

23 ובני יריהו אמריהו השני יחזיאל השלישי יקמעם הרביעי

24 dos filhos de Uziel, Mica; dos filhos de Mica, Samir;

24 בני עזיאל מיכה לבני מיכה שמור

25 o irmão de Mica, Issias; dos filhos de Issias, Zacarias;

25 אחי מיכה ישיה לבני ישיה זכריהו

26 dos filhos de Merari, Mali e Musi; dos filhos de Jaazias, Beno;

26 בני מררי מחלי ומושי בני יעזיהו בנו

27 dos filhos de Merari, da parte de Jaazias, Beno, e Soão, e Zacur, e Ibri;

27 בני מררי ליעזיהו בנו ושהם וזכור ועברי

28 de Mali, Eleazar; este não teve filhos;

28 למחלי אלעזר ולא היה לו בנים

29 dos filhos de Quis, Jerameel;

29 לקיש בני קיש ירחמאל

30 dos filhos de Musi, Mali, e Éder, e Jerimote; estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas.

30 ובני מושי מחלי ועדר וירימות אלה בני הלוים לבית אבתיהם

31 E o chefe da casa dos pais e bem assim como um de seus irmãos menores lançaram sortes igualmente como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, e Zadoque, e Aimeleque, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas.

31 ויפילו גם הם גורלות לעמת אחיהם בני אהרן לפני דויד המלך וצדוק ואחימלך וראשי האבות לכהנים וללוים אבות הראש לעמת אחיו הקטן

I Crônicas 25

1 E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asafe, e de Hemã, e de Jedutum, para profetizarem com harpas, e com alaúdes, e com saltérios; e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério

1 ויבדל דויד ושרי הצבא לעבדה לבני אסף והימן וידותון הנביאים בכנרות בנבלים ובמצלתים ויהי מספרם אנשי מלאכה לעבדתם

2 dos filhos de Asafe, Zacur, e José, e Netanias, e Asarela, filhos de Asafe, a cargo de Asafe, que profetizava debaixo da direção do rei Davi;

2 לבני אסף זכור ויוסף ונתניה ואשראלה בני אסף על יד אסף הנבא על ידי המלך

3 dos filhos de Jedutum, Gedalias, e Zeri, e Jesaías, e Hasabias, e Matitias, seis, a cargo de seu pai Jedutum, para tanger harpas, o qual profetizava, louvando e dando graças ao SENHOR;

3 לידותון בני ידותון גדליהו וצרי וישעיהו חשביהו ומתתיהו ששה על ידי אביהם ידותון בכנור הנבא על הדות והלל ליהוה

4 dos filhos de Hemã, Buquias, e Matanias, e Uziel, e Sebuel, e Jerimote, e Hananias, e Hanani, e Eliata, e Gidalti, e Romanti-Ézer, e Josbecasa, e Maloti, e Hotir, e Maaziote.

4 להימן בני הימן בקיהו מתניהו עזיאל שבואל וירימות חנניה חנני אליאתה גדלתי ורממתי עזר ישבקשה מלותי הותיר מחזיאות

5 Todos estes foram filhos de Hemã, o vidente do rei nas palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Hemã catorze filhos e três filhas.

5 כל אלה בנים להימן חזה המלך בדברי האלהים להרים קרן ויתן האלהים להימן בנים ארבעה עשר ובנות שלוש

6 Todos estes estavam ao lado de seu pai para o canto da Casa do SENHOR, com saltérios, e alaúdes e harpas, para o ministério da Casa de Deus; e, ao lado do rei, Asafe, e Jedutum, e Hemã.

6 כל אלה על ידי אביהם בשיר בית יהוה במצלתים נבלים וכנרות לעבדת בית האלהים על ידי המלך אסף וידותון והימן

7 E era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do SENHOR, todos eles mestres, duzentos e oitenta e oito.

7 ויהי מספרם עם אחיהם מלמדי שיר ליהוה כל המבין מאתים שמונים ושמונה

8 E deitaram as sortes acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo.

8 ויפילו גורלות משמרת לעמת כקטן כגדול מבין עם תלמיד

9 Saiu, pois, a primeira sorte a Asafe, a saber a José; a segunda, a Gedalias; e eram ele, e seus irmãos, e seus filhos, ao todo, doze;

9 ויצא הגורל הראשון לאסף ליוסף גדליהו השני הוא ואחיו ובניו שנים עשר

10 a terceira, a Zacur, e seus filhos, e seus irmãos, doze;

10 השלשי זכור בניו ואחיו שנים עשר

11 a quarta, a Izri, e seus filhos, e seus irmãos, doze;

11 הרביעי ליצרי בניו ואחיו שנים עשר

12 a quinta, a Netanias, seus filhos, e seus irmãos, doze;

12 החמישי נתניהו בניו ואחיו שנים עשר

13 a sexta, a Buquias, e seus filhos, e seus irmãos, doze;

13 הששי בקיהו בניו ואחיו שנים עשר

14 a sétima, a Jesarela, e seus filhos, e seus irmãos, doze;

14 השבעי ישראלה בניו ואחיו שנים עשר

15 a oitava, a Jesaías, e seus filhos, e seus irmãos, doze;

15 השמיני ישעיהו בניו ואחיו שנים עשר

16 a nona, a Matanias, e seus filhos, e seus irmãos, doze;

16 התשיעי מתניהו בניו ואחיו שנים עשר

17 a décima, a Simei, e seus filhos, e seus irmãos, doze;

17 העשירי שמעי בניו ואחיו שנים עשר

18 a undécima, a Azarel, e seus filhos, e seus irmãos, doze;

18 עשתי עשר עזראל בניו ואחיו שנים עשר

19 a duodécima, a Hasabias, e seus filhos, e seus irmãos, doze;

19 השנים עשר לחשביה בניו ואחיו שנים עשר

20 a décima-terceira, a Subael, e seus filhos, e seus irmãos, doze;

20 לשלשה עשר שובאל בניו ואחיו שנים עשר

21 a décima-quarta, a Matitias, e seus filhos, e seus irmãos, doze;

21 לארבעה עשר מתתיהו בניו ואחיו שנים עשר

22 a décima-quinta, a Jerimote, e seus filhos, e seus irmãos, doze;

22 לחמשה עשר לירמות בניו ואחיו שנים עשר

23 a décima-sexta, a Hananias, e seus filhos, e seus irmãos, doze;

23 לששה עשר לחנניהו בניו ואחיו שנים עשר

24 a décima-sétima, a Josbecasa, e seus filhos, e seus irmãos, doze;

24 לשבעה עשר לישבקשה בניו ואחיו שנים עשר

25 a décima-oitava, a Hanani, e seus filhos, e seus irmãos, doze;

25 לשמונה עשר לחנני בניו ואחיו שנים עשר

26 a décima-nona, a Maloti, e seus filhos, e seus irmãos, doze;

26 לתשעה עשר למלותי בניו ואחיו שנים עשר

27 a vigésima, a Eliata, e seus filhos, e seus irmãos, doze;

27 לעשרים לאליתה בניו ואחיו שנים עשר

28 a vigésima-primeira, a Hotir, e seus filhos, e seus irmãos, doze;

28 לאחד ועשרים להותיר בניו ואחיו שנים עשר

29 a vigésima-segunda, a Gidalti, e seus filhos, e seus irmãos, doze;

29 לשנים ועשרים לגדלתי בניו ואחיו שנים עשר

30 a vigésima-terceira, a Maaziote, e seus filhos, e seus irmãos, doze;

30 לשלשה ועשרים למחזיאות בניו ואחיו שנים עשר

31 a vigésima-quarta, a Romanti-Ézer, e seus filhos, e seus irmãos, doze.

31 לארבעה ועשרים לרוממתי עזר בניו ואחיו שנים עשר

I Crônicas 26

1 Quanto às divisões dos porteiros, dos coraítas foi Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asafe.

1 למחלקות לשערים לקרחים משלמיהו בן קרא מן בני אסף

2 E foram os filhos de Meselemias Zacarias, o primogênito, Jediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatniel, o quarto,

2 ולמשלמיהו בנים זכריהו הבכור ידיעאל השני זבדיהו השלישי יתניאל הרביעי

3 Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo.

3 עילם החמישי יהוחנן הששי אליהועיני השביעי

4 E os filhos de Obede-Edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto,

4 ולעבד אדם בנים שמעיה הבכור יהוזבד השני יואח השלשי ושכר הרביעי ונתנאל החמישי

5 Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo; porque Deus o tinha abençoado.

5 עמיאל הששי יששכר השביעי פעלתי השמיני כי ברכו אלהים

6 Também a seu filho Semaías nasceram filhos, que dominaram sobre a casa de seu pai; porque foram varões valentes.

6 ולשמעיה בנו נולד בנים הממשלים לבית אביהם כי גבורי חיל המה

7 Os filhos de Semaías Otni, e Rafael, e Obede, e Elzabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias.

7 בני שמעיה עתני ורפאל ועובד אלזבד אחיו בני חיל אליהו וסמכיהו

8 Todos esses foram dos filhos de Obede-Edom; eles, e seus filhos, e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos, sessenta e dois.

8 כל אלה מבני עבד אדם המה ובניהם ואחיהם איש חיל בכח לעבדה ששים ושנים לעבד אדם

9 E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram dezoito.

9 ולמשלמיהו בנים ואחים בני חיל שמונה עשר

10 E de Hosa, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos Sinri, o chefe (ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe),

10 ולחסה מן בני מררי בנים שמרי הראש כי לא היה בכור וישימהו אביהו לראש

11 Hilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto; todos os filhos e irmãos de Hosa foram treze.

11 חלקיהו השני טבליהו השלשי זכריהו הרבעי כל בנים ואחים לחסה שלשה עשר

12 Destes se fizeram as turmas dos porteiros, entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com os seus irmãos, para ministrarem na Casa do SENHOR.

12 לאלה מחלקות השערים לראשי הגברים משמרות לעמת אחיהם לשרת בבית יהוה

13 E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta.

13 ויפילו גורלות כקטן כגדול לבית אבותם לשער ושער

14 E caiu a sorte do oriente a Selemias; e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e saiu-lhe a sorte do norte.

14 ויפל הגורל מזרחה לשלמיהו וזכריהו בנו יועץ בשכל הפילו גורלות ויצא גורלו צפונה

15 E a Obede-Edom, a do sul; e a seus filhos, a casa das tesourarias.

15 לעבד אדם נגבה ולבניו בית האספים

16 A Supim e Hosa, a do ocidente, com a porta Salequete, junto ao caminho da subida; uma guarda defronte de outra guarda.

16 לשפים ולחסה למערב עם שער שלכת במסלה העולה משמר לעמת משמר

17 Ao oriente estavam seis levitas; ao norte, quatro por dia; ao sul, quatro por dia; porém às tesourarias, de dois em dois.

17 למזרח הלוים ששה לצפונה ליום ארבעה לנגבה ליום ארבעה ולאספים שנים שנים

18 Em Parbar, ao ocidente, quatro junto ao caminho, dois junto a Parbar.

18 לפרבר למערב ארבעה למסלה שנים לפרבר

19 Estas são as turmas dos porteiros dentre os filhos dos coraítas e dentre os filhos de Merari.

19 אלה מחלקות השערים לבני הקרחי ולבני מררי

20 E, quanto aos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da Casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas.

20 והלוים אחיה על אוצרות בית האלהים ולאצרות הקדשים

21 Quanto aos filhos de Ladã, gersonita, foi chefe dos pais Jeieli,

21 בני לעדן בני הגרשני ללעדן ראשי האבות ללעדן הגרשני יחיאלי

22 dos filhos de Jeieli Zetã e Joel, seu irmão; estes tinham cargo dos tesouros da Casa do SENHOR;

22 בני יחיאלי זתם ויואל אחיו על אצרות בית יהוה

23 dos anramitas, dos izaritas, dos hebronitas, dos ozielitas,

23 לעמרמי ליצהרי לחברוני לעזיאלי

24 Sebuel, filho de Gérson, o filho de Moisés, era maioral dos tesouros;

24 ושבאל בן גרשום בן משה נגיד על האצרות

25 e seus irmãos foram, da banda de Eliézer, Reabias, seu filho, e Isaías, seu filho, e Jorão, seu filho, e Zicri, seu filho, e Selomite, seu filho.

25 ואחיו לאליעזר רחביהו בנו וישעיהו בנו וירם בנו וזכרי בנו ושלמות בנו

26 Este Selomite e seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi, e os chefes dos pais, capitães de milhares, e de centenas, e capitães do exército tinham consagrado;

26 הוא שלמות ואחיו על כל אצרות הקדשים אשר הקדיש דויד המלך וראשי האבות לשרי האלפים והמאות ושרי הצבא

27 dos despojos das guerras as consagraram, para repararem a Casa do SENHOR,

27 מן המלחמות ומן השלל הקדישו לחזק לבית יהוה

28 como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia; tudo quanto qualquer tinha consagrado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos.

28 וכל ההקדיש שמואל הראה ושאול בן קיש ואבנר בן נר ויואב בן צרויה כל המקדיש על יד שלמית ואחיו

29 Dos izaritas, Quenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para a obra de fora, por oficiais e por juízes;

29 ליצהרי כנניהו ובניו למלאכה החיצונה על ישראל לשטרים ולשפטים

30 dos hebronitas, foram Hasabias e seus irmãos, homens valentes, mil e setecentos, que tinham cargo dos ofícios em Israel, daquém do Jordão para o ocidente, em toda obra do SENHOR e para o serviço do rei;

30 לחברוני חשביהו ואחיו בני חיל אלף ושבע מאות על פקדת ישראל מעבר לירדן מערבה לכל מלאכת יהוה ולעבדת המלך

31 dos hebronitas, era Jerias o chefe dos hebronitas, de suas gerações entre os pais; no ano quarenta do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles varões valentes em Jazer de Gileade.

31 לחברוני יריה הראש לחברוני לתלדתיו לאבות בשנת הארבעים למלכות דויד נדרשו וימצא בהם גבורי חיל ביעזיר גלעד

32 E seus irmãos, homens valentes, dois mil e setecentos, chefes dos pais; e o rei Davi os constituiu sobre os rubenitas, e os gaditas, e a meia tribo dos manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei.

32 ואחיו בני חיל אלפים ושבע מאות ראשי האבות ויפקידם דויד המלך על הראובני והגדי וחצי שבט המנשי לכל דבר האלהים ודבר המלך

I Crônicas 27

1 Estes são os filhos de Israel segundo o seu número, e os chefes dos pais, e os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de vinte e quatro mil.

1 ובני ישראל למספרם ראשי האבות ושרי האלפים והמאות ושטריהם המשרתים את המלך לכל דבר המחלקות הבאה והיצאת חדש בחדש לכל חדשי השנה המחלקת האחת עשרים וארבעה אלף

2 Sobre a primeira turma do mês primeiro estava Jasobeão, filho de Zabdiel; e em sua turma havia vinte e quatro mil.

2 על המחלקת הראשונה לחדש הראשון ישבעם בן זבדיאל ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף

3 Era este dos filhos de Perez, chefe de todos os capitães dos exércitos, para o primeiro mês.

3 מן בני פרץ הראש לכל שרי הצבאות לחדש הראשון

4 E sobre a turma do segundo mês era Dodai, o aoíta, com a sua turma, cujo chefe era Miclote; também em sua turma havia vinte e quatro mil.

4 ועל מחלקת החדש השני דודי האחוחי ומחלקתו ומקלות הנגיד ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף

5 O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, oficial-maior e chefe; também em sua turma havia vinte e quatro mil.

5 שר הצבא השלישי לחדש השלישי בניהו בן יהוידע הכהן ראש ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף

6 Era este Benaia um varão entre os trinta, e sobre os trinta; e sobre a sua turma estava Amizabade, seu filho.

6 הוא בניהו גבור השלשים ועל השלשים ומחלקתו עמיזבד בנו

7 O quarto, para o quarto mês, Asael, irmão de Joabe, e, depois dele, Zebadias, seu filho; também em sua turma havia vinte e quatro mil.

7 הרביעי לחדש הרביעי עשה אל אחי יואב וזבדיה בנו אחריו ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף

8 O quinto, para o quinto mês, o maioral Samute, o izraíta; também em sua turma havia vinte e quatro mil.

8 החמישי לחדש החמישי השר שמהות היזרח ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף

9 O sexto, para o sexto mês, Ira, filho de Iques, o tecoíta; também em sua turma havia vinte e quatro mil.

9 הששי לחדש הששי עירא בן עקש התקועי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף

10 O sétimo, para o sétimo mês, Heles, o pelonita, dos filhos de Efraim; também em sua turma havia vinte e quatro mil.

10 השביעי לחדש השביעי חלץ הפלוני מן בני אפרים ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף

11 O oitavo, para o oitavo mês, Sibecai, o husatita, dos zeraítas; também em sua turma havia vinte e quatro mil.

11 השמיני לחדש השמיני סבכי החשתי לזרחי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף

12 O nono, para o nono mês, Abiezer, o anatotita, dos benjamitas; também em sua turma havia vinte e quatro mil.

12 התשיעי לחדש התשיעי אביעזר הענתתי לבנימיני ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף

13 O décimo, para o décimo mês, Maarai, o netofatita, dos zeraítas; também em sua turma havia vinte e quatro mil.

13 העשירי לחדש העשירי מהרי הנטופתי לזרחי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף

14 O undécimo, para o undécimo mês, Benaia, o piratonita, dos filhos de Efraim; também em sua turma havia vinte e quatro mil.

14 עשתי עשר לעשתי עשר החדש בניה הפרעתוני מן בני אפרים ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף

15 O duodécimo, para o duodécimo mês, Heldai, o netofatita, de Otniel; também em sua turma havia vinte e quatro mil.

15 השנים עשר לשנים עשר החדש חלדי הנטופתי לעתניאל ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף

16 Porém sobre as tribos de Israel eram estes sobre os rubenitas era chefe Eliézer, filho de Zicri; sobre os simeonitas, Sefatias, filho de Maaca;

16 ועל שבטי ישראל לראובני נגיד אליעזר בן זכרי לשמעוני שפטיהו בן מעכה

17 sobre os levitas, Hasabias, filho de Quemuel; sobre os aronitas, Zadoque;

17 ללוי חשביה בן קמואל לאהרן צדוק

18 sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi; sobre Issacar, Onri, filho de Micael;

18 ליהודה אליהו מאחי דויד ליששכר עמרי בן מיכאל

19 sobre Zebulom, Ismaías, filho de Obadias; sobre Naftali, Jerimote, filho de Azriel;

19 לזבולן ישמעיהו בן עבדיהו לנפתלי ירימות בן עזריאל

20 sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias; sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías;

20 לבני אפרים הושע בן עזזיהו לחצי שבט מנשה יואל בן פדיהו

21 sobre a outra meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias; sobre Benjamim, Jaasiel, filho de Abner;

21 לחצי המנשה גלעדה ידו בן זכריהו לבנימן יעשיאל בן אבנר

22 sobre Dã, Azarel, filho de Jeroão; estes eram os capitães das tribos de Israel.

22 לדן עזראל בן ירחם אלה שרי שבטי ישראל

23 Não tomou, porém, Davi o número dos de vinte anos para baixo, porquanto o SENHOR tinha dito que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu.

23 ולא נשא דויד מספרם למבן עשרים שנה ולמטה כי אמר יהוה להרבות את ישראל ככוכבי השמים

24 Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera, por isso, grande ira sobre Israel; pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi.

24 יואב בן צרויה החל למנות ולא כלה ויהי בזאת קצף על ישראל ולא עלה המספר במספר דברי הימים למלך דויד

25 E sobre os tesouros do rei estava Azmavete, filho de Adiel; e sobre os tesouros da terra, e das cidades, e das aldeias, e das torres, Jônatas, filho de Uzias;

25 ועל אצרות המלך עזמות בן עדיאל ועל האצרות בשדה בערים ובכפרים ובמגדלות יהונתן בן עזיהו

26 e sobre os que faziam a obra do campo, na lavoura da terra, Ezri, filho de Quelube;

26 ועל עשי מלאכת השדה לעבדת האדמה עזרי בן כלוב

27 e sobre as vinhas, Simei, o ramatita; porém sobre o que das vides entrava nos tesouros do vinho, Zabdi o sifmita;

27 ועל הכרמים שמעי הרמתי ועל שבכרמים לאצרות היין זבדי השפמי

28 e sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Hanã, o gederita; porém Joás, sobre os tesouros do azeite;

28 ועל הזיתים והשקמים אשר בשפלה בעל חנן הגדרי ועל אצרות השמן יועש

29 e sobre os gados que pasciam em Sarom, Sitrai, o saronita; porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai;

29 ועל הבקר הרעים בשרון שטרי השרוני ועל הבקר בעמקים שפט בן עדלי

30 e sobre os camelos, Obil, o ismaelita; e sobre as jumentas, Jedias, o meronotita;

30 ועל הגמלים אוביל הישמעלי ועל האתנות יחדיהו המרנתי

31 e sobre o gado miúdo, Jaziz, o hagarita; todos estes eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi.

31 ועל הצאן יזיז ההגרי כל אלה שרי הרכוש אשר למלך דויד

32 Jônatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e também escriba; e Jeiel, filho de Hacmoni, estava com os filhos do rei;

32 ויהונתן דוד דויד יועץ איש מבין וסופר הוא ויחיאל בן חכמוני עם בני המלך

33 e Aitofel era do conselho do rei; e Husai, o arquita, amigo do rei;

33 ואחיתפל יועץ למלך וחושי הארכי רע המלך

34 e, depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar; porém Joabe era chefe do exército do rei.

34 ואחרי אחיתפל יהוידע בן בניהו ואביתר ושר צבא למלך יואב

I Crônicas 28

1 Então, Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, e os capitães das turmas, que serviam o rei, e os capitães, dos milhares, e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente.

1 ויקהל דויד את כל שרי ישראל שרי השבטים ושרי המחלקות המשרתים את המלך ושרי האלפים ושרי המאות ושרי כל רכוש ומקנה למלך ולבניו עם הסריסים והגבורים ולכל גבור חיל אל ירושלם

2 E pôs-se o rei Davi em pé e disse Ouvi-me, irmãos meus e povo meu Em meu coração, propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do SENHOR e para o escabelo dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito o preparo para a edificar.

2 ויקם דויד המלך על רגליו ויאמר שמעוני אחי ועמי אני עם לבבי לבנות בית מנוחה לארון ברית יהוה ולהדם רגלי אלהינו והכינותי לבנות

3 Porém Deus me disse Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue.

3 והאלהים אמר לי לא תבנה בית לשמי כי איש מלחמות אתה ודמים שפכת

4 E o SENHOR, Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel; porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, na casa de Judá; e entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo o Israel.

4 ויבחר יהוה אלהי ישראל בי מכל בית אבי להיות למלך על ישראל לעולם כי ביהודה בחר לנגיד ובבית יהודה בית אבי ובבני אבי בי רצה להמליך על כל ישראל

5 E, de todos os meus filhos (porque muitos filhos me deu o SENHOR), escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do SENHOR sobre Israel.

5 ומכל בני כי רבים בנים נתן לי יהוה ויבחר בשלמה בני לשבת על כסא מלכות יהוה על ישראל

6 E me disse Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho e eu lhe serei por pai.

6 ויאמר לי שלמה בנך הוא יבנה ביתי וחצרותי כי בחרתי בו לי לבן ואני אהיה לו לאב

7 E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje.

7 והכינותי את מלכותו עד לעולם אם יחזק לעשות מצותי ומשפטי כיום הזה

8 Agora, pois, perante os olhos de todo o Israel, a congregação do SENHOR, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do SENHOR, vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a façais herdar a vossos filhos depois de vós, para sempre.

8 ועתה לעיני כל ישראל קהל יהוה ובאזני אלהינו שמרו ודרשו כל מצות יהוה אלהיכם למען תירשו את הארץ הטובה והנחלתם לבניכם אחריכם עד עולם

9 E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária; porque esquadrinha o SENHOR todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos; se o buscares, será achado de ti; porém, se o deixares, rejeitar-te -á para sempre.

9 ואתה שלמה בני דע את אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה כי כל לבבות דורש יהוה וכל יצר מחשבות מבין אם תדרשנו ימצא לך ואם תעזבנו יזניחך לעד

10 Olha, pois, agora, porque o SENHOR te escolheu para edificares uma casa para o santuário; esforça-te e faze a obra.

10 ראה עתה כי יהוה בחר בך לבנות בית למקדש חזק ועשה

11 E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre com as suas casarias, e as suas tesourarias, e os seus cenáculos, e as suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório.

11 ויתן דויד לשלמה בנו את תבנית האולם ואת בתיו וגנזכיו ועליתיו וחדריו הפנימים ובית הכפרת

12 E também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber dos átrios da Casa do SENHOR, e de todas as câmaras em redor, para os tesouros da Casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas;

12 ותבנית כל אשר היה ברוח עמו לחצרות בית יהוה ולכל הלשכות סביב לאצרות בית האלהים ולאצרות הקדשים

13 e das turmas dos sacerdotes, e dos levitas, e de toda obra do ministério da Casa do SENHOR, e de todos os utensílios do ministério da Casa do SENHOR.

13 ולמחלקות הכהנים והלוים ולכל מלאכת עבודת בית יהוה ולכל כלי עבודת בית יהוה

14 O ouro deu, segundo o peso do ouro, para todos os utensílios de cada ministério; também a prata, por peso, para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada espécie de serviço;

14 לזהב במשקל לזהב לכל כלי עבודה ועבודה לכל כלי הכסף במשקל לכל כלי עבודה ועבודה

15 e o peso para os castiçais de ouro e suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal e as suas candeias; também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal;

15 ומשקל למנרות הזהב ונרתיהם זהב במשקל מנורה ומנורה ונרתיה ולמנרות הכסף במשקל למנורה ונרתיה כעבודת מנורה ומנורה

16 também deu o ouro por peso para as mesas da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata;

16 ואת הזהב משקל לשלחנות המערכת לשלחן ושלחן וכסף לשלחנות הכסף

17 e ouro puro para os garfos, e para as bacias, e para as escudelas, e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso;

17 והמזלגות והמזרקות והקשות זהב טהור ולכפורי הזהב במשקל לכפור וכפור ולכפורי הכסף במשקל לכפור וכפור

18 e para o altar do incenso, ouro purificado, por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca do concerto do SENHOR.

18 ולמזבח הקטרת זהב מזקק במשקל ולתבנית המרכבה הכרבים זהב לפרשים וסככים על ארון ברית יהוה

19 Tudo isso, disse Davi, por escrito me deram a entender por mandado do SENHOR, a saber, todas as obras deste risco.

19 הכל בכתב מיד יהוה עלי השכיל כל מלאכות התבנית

20 E disse Davi a Salomão, seu filho Esforça-te, e tem bom ânimo, e faze a obra; não temas, nem te apavores, porque o SENHOR Deus, meu Deus, há de ser contigo; não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da Casa do SENHOR.

20 ויאמר דויד לשלמה בנו חזק ואמץ ועשה אל תירא ואל תחת כי יהוה אלהים אלהי עמך לא ירפך ולא יעזבך עד לכלות כל מלאכת עבודת בית יהוה

21 E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da Casa de Deus; estão também contigo, para toda obra, voluntários com sabedoria de toda espécie para todo ministério, como também todos os príncipes e todo o povo, para todos os teus mandados.

21 והנה מחלקות הכהנים והלוים לכל עבודת בית האלהים ועמך בכל מלאכה לכל נדיב בחכמה לכל עבודה והשרים וכל העם לכל דבריך

I Crônicas 29

1 Disse mais o rei Davi a toda a congregação Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande; porque não é palácio para homem, senão para o SENHOR Deus.

1 ויאמר דויד המלך לכל הקהל שלמה בני אחד בחר בו אלהים נער ורך והמלאכה גדולה כי לא לאדם הבירה כי ליהוה אלהים

2 Eu, pois, com todas as minhas forças já tenho preparado para a Casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sardônicas, e as de engaste, e pedras de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras marmóreas em abundância.

2 וככל כחי הכינותי לבית אלהי הזהב לזהב והכסף לכסף והנחשת לנחשת הברזל לברזל והעצים לעצים אבני שהם ומלואים אבני פוך ורקמה וכל אבן יקרה ואבני שיש לרב

3 E ainda, de minha própria vontade para a Casa do meu Deus, o ouro e prata particular que tenho demais eu dou para a Casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário

3 ועוד ברצותי בבית אלהי יש לי סגלה זהב וכסף נתתי לבית אלהי למעלה מכל הכינותי לבית הקדש

4 três mil talentos de ouro, do ouro de Ofir, e sete mil talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas;

4 שלשת אלפים ככרי זהב מזהב אופיר ושבעת אלפים ככר כסף מזקק לטוח קירות הבתים

5 e ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mãos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão, para oferecer hoje voluntariamente ao SENHOR?

5 לזהב לזהב ולכסף לכסף ולכל מלאכה ביד חרשים ומי מתנדב למלאות ידו היום ליהוה

6 Então, os chefes dos pais, e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães dos milhares e das centenas e até os capitães da obra do rei voluntariamente contribuíram

6 ויתנדבו שרי האבות ושרי שבטי ישראל ושרי האלפים והמאות ולשרי מלאכת המלך

7 e deram para o serviço da Casa de Deus cinco mil talentos de ouro, e dez mil dracmas, e dez mil talentos de prata, e dezoito mil talentos de cobre, e cem mil talentos de ferro.

7 ויתנו לעבודת בית האלהים זהב ככרים חמשת אלפים ואדרכנים רבו וכסף ככרים עשרת אלפים ונחשת רבו ושמונת אלפים ככרים וברזל מאה אלף ככרים

8 E os que se acharam com pedras preciosas as deram para o tesouro da Casa do SENHOR, na mão de Jeiel, o gersonita.

8 והנמצא אתו אבנים נתנו לאוצר בית יהוה על יד יחיאל הגרשני

9 E o povo se alegrou do que deram voluntariamente; porque, com coração perfeito, voluntariamente deram ao SENHOR; e também o rei Davi se alegrou com grande alegria.

9 וישמחו העם על התנדבם כי בלב שלם התנדבו ליהוה וגם דויד המלך שמח שמחה גדולה

10 Pelo que Davi louvou ao SENHOR perante os olhos de toda a congregação e disse Bendito és tu, SENHOR, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade.

10 ויברך דויד את יהוה לעיני כל הקהל ויאמר דויד ברוך אתה יהוה אלהי ישראל אבינו מעולם ועד עולם

11 Tua é, SENHOR, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade; porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra; teu é, SENHOR, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe.

11 לך יהוה הגדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ לך יהוה הממלכה והמתנשא לכל לראש

12 E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder; e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo.

12 והעשר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל ובידך כח וגבורה ובידך לגדל ולחזק לכל

13 Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória.

13 ועתה אלהינו מודים אנחנו לך ומהללים לשם תפארתך

14 Porque quem sou eu, e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão to damos.

14 וכי מי אני ומי עמי כי נעצר כח להתנדב כזאת כי ממך הכל ומידך נתנו לך

15 Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais; como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança.

15 כי גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל אבתינו כצל ימינו על הארץ ואין מקוה

16 SENHOR, Deus nosso, toda esta abundância que preparamos, para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua.

16 יהוה אלהינו כל ההמון הזה אשר הכיננו לבנות לך בית לשם קדשך מידך היא ולך הכל

17 E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas; eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas; e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu.

17 וידעתי אלהי כי אתה בחן לבב ומישרים תרצה אני בישר לבבי התנדבתי כל אלה ועתה עמך הנמצאו פה ראיתי בשמחה להתנדב לך

18 SENHOR, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo; e encaminha o seu coração para ti.

18 יהוה אלהי אברהם יצחק וישראל אבתינו שמרה זאת לעולם ליצר מחשבות לבב עמך והכן לבבם אליך

19 E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos; e para fazer tudo, e para edificar este palácio que tenho preparado.

19 ולשלמה בני תן לבב שלם לשמור מצותיך עדותיך וחקיך ולעשות הכל ולבנות הבירה אשר הכינותי

20 Então, disse Davi a toda a congregação Agora, louvai ao SENHOR, vosso Deus. Então, toda a congregação louvou ao SENHOR, Deus de seus pais; e inclinaram-se e prostraram-se perante o SENHOR e perante o rei.

20 ויאמר דויד לכל הקהל ברכו נא את יהוה אלהיכם ויברכו כל הקהל ליהוה אלהי אבתיהם ויקדו וישתחוו ליהוה ולמלך

21 E, ao outro dia, sacrificaram ao SENHOR sacrifícios e ofereceram holocaustos ao SENHOR mil bezerros, mil carneiros, mil cordeiros, com as suas libações, e sacrifícios em abundância por todo o Israel.

21 ויזבחו ליהוה זבחים ויעלו עלות ליהוה למחרת היום ההוא פרים אלף אילים אלף כבשים אלף ונסכיהם וזבחים לרב לכל ישראל

22 E comeram e beberam, naquele dia, perante o SENHOR, com grande gozo; e, segunda vez, fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao SENHOR por guia, e a Zadoque, por sacerdote.

22 ויאכלו וישתו לפני יהוה ביום ההוא בשמחה גדולה וימליכו שנית לשלמה בן דויד וימשחו ליהוה לנגיד ולצדוק לכהן

23 Assim, Salomão se assentou no trono do SENHOR, rei, em lugar de Davi, seu pai, e prosperou; e todo o Israel lhe deu ouvidos.

23 וישב שלמה על כסא יהוה למלך תחת דויד אביו ויצלח וישמעו אליו כל ישראל

24 E todos os príncipes, e os grandes, e até todos os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão.

24 וכל השרים והגברים וגם כל בני המלך דויד נתנו יד תחת שלמה המלך

25 E o SENHOR magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo o Israel; e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel.

25 ויגדל יהוה את שלמה למעלה לעיני כל ישראל ויתן עליו הוד מלכות אשר לא היה על כל מלך לפניו על ישראל

26 Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo o Israel.

26 ודויד בן ישי מלך על כל ישראל

27 E foram os dias que reinou sobre Israel quarenta anos em Hebrom reinou sete anos e em Jerusalém reinou trinta e três.

27 והימים אשר מלך על ישראל ארבעים שנה בחברון מלך שבע שנים ובירושלם מלך שלשים ושלוש

28 E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória; e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar.

28 וימת בשיבה טובה שבע ימים עשר וכבוד וימלך שלמה בנו תחתיו

29 Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente,

29 ודברי דויד המלך הראשנים והאחרנים הנם כתובים על דברי שמואל הראה ועל דברי נתן הנביא ועל דברי גד החזה

30 juntamente com todo o seu reino, e o seu poder, e os tempos que passaram sobre ele, e sobre Israel, e sobre todos os reinos daquelas terras.

30 עם כל מלכותו וגבורתו והעתים אשר עברו עליו ועל ישראל ועל כל ממלכות הארצות

 

About the Author

Prof. Miguel Nicolaevsky

Miguel Nicolaevsky, nascido no Rio de Janeiro em 1969, é um pesquisador e historiador bíblico. Após uma carreira inicial em publicidade, imigrou para Israel em 1996. Lá, estudou programação e multimídia, alcançando cargos de destaque em tecnologia. Fundou o cafetorah.com em 2004 e posteriormente a Israel Agency. É autor de sete livros sobre judaísmo e lidera palestras no meio judaico messiânico. Reconhecido por sua expertise em arqueologia bíblica, história de Israel e hebraico bíblico, seu trabalho influente se estende globalmente, impactando milhões através de suas atividades online e colaborações com empresas de alta tecnologia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these

X